แบบสำรวจโครงการอาหารกลางวัน สพป.กำแพงเพชร เขต 2
ปีการศึกษา 2561
เปิดเอกสารแผ่นที่ 2
โรงเรียน ใช้โปรแกรม TSL ไม่ใช้โปรแกรม TSL
ได้รับงบ
ทัน ไม่ทัน
วันที่ได้รับงบ งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณจาก ยืนยัน เปิดดู
 1.คีรีวงศ์วัฒนา -
25 พฤษภาคม 2561
 150,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
 2.ชุมชนบ้านคลองลาน -
0 พฤษภาคม
   คลองลานพัฒนา
 3.ชุมชนบ้านสลกบาตร(วันครู 2504) -
22 มิถุนายน 2561
 75,000  ตำบลสลกบาตร
 4.ชุมชนบ้านโค้งไผ่ -
16 พฤษภาคม 2561
 500,000  อบต.โค้งไผ่
 5.ชุมชนประชาสามัคคี -
23 พฤศจิกายน 2560
 1,058,000  อบต.คลองขลุง
 6.ทุ่งน้อยพัฒนา -
21 มิถุนายน 2561
 136,000  คลองสมบูรณ์
 7.บ้านกระบวยทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 81,000  
 8.บ้านกระโดนเตี้ย -
26 พฤษภาคม 2561
 77,000  วังไทร
 9.บ้านคลองขุด -
28 มิถุนายน 2561
 108,000  โพธิ์ทอง
 10.บ้านคลองน้ำไหลใต้ -
1 มิถุนายน 2561
 590,000  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 11.บ้านคลองปลาสร้อย -
1 มิถุนายน 2561
 49,000  ปางตาไว
 12.บ้านคลองพลูประชาสรรค์ -
25 มิถุนายน 2561
 380,160  คลองน้ำไหล
 13.บ้านคลองมดแดง -
12 กันยายน 2561
 204,000  โป่งน้ำร้อน
 14.บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร -
26 พฤศจิกายน 2561
 244,000  โป่งน้ำร้อน
 15.บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา -
26 พฤศจิกายน 2561
 400,000  โป่งน้ำร้อน
 16.บ้านคลองยาง -
9 พฤศจิกายน 2560
 238,880  เทศบาลตำบลวังยาง
 17.บ้านคลองลึกพัฒนา -
9 กุมภาพันธ์ 2561
 566,000  อบต.ปางตาไว
 18.บ้านคลองสมบูรณ์ -
10 กรกฏาคม 2561
 43,000  โป่งนำ้ร้อน
 19.บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย -
10 กรกฏาคม 2561
 90,000  โป่งนำ้ร้อน
 20.บ้านคลองสะพานช้าง -
6 มิถุนายน 2561
 242,000  เมืองปางมะค่า
 21.บ้านคลองสุขใจ -
10 พฤศจิกายน 2560
 692,000  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
 22.บ้านคลองเตย -
30 พฤศจิกายน 2560
 560,000  เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 23.บ้านคลองแขยง - -
    -
 24.บ้านคลองแขยงวิทยา -
15 มิถุนายน 2561
 280,000  สักงาม
 25.บ้านคลองใหญ่ใต้ -
0 พฤศจิกายน 2561
 64,000  คลองน้ำไหล
 26.บ้านคลองไพร -
28 มิถุนายน 2561
   
 27.บ้านคอปล้อง -
15 มิถุนายน 2561
 148,000  วังชะโอน
 28.บ้านจอมทองพัฒนา -
16 พฤศจิกายน 2560
 420,000  ิิอบต.หินดาต
 29.บ้านจิตตมาสพัฒนา -
0 พฤศจิกายน
 187,040  วังหามแห
 30.บ้านช่องลม -
16 มิถุนายน 2561
 148,500  
 31.บ้านช้างคับ -
25 พฤษภาคม 2561
 89,000  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไทร
 32.บ้านชายเคือง -
27 พฤศจิกายน 2561
 672,000  วังชะโอน
 33.บ้านชุมนาก -
0 พฤศจิกายน
 484,000  ถาวรวัฒนา
 34.บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5 -
1 มิถุนายน 2561
 54,000  หินดาต
 35.บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 -
13 พฤศจิกายน 2561
 74,000  ดอนแตง
 36.บ้านดงเจริญ -
18 มิถุนายน 2561
 116,000  ทุ่งทอง
 37.บ้านดงเย็น - -
    -
 38.บ้านตากฟ้าพัฒนา -
4 มิถุนายน 2561
 85,000  ปางตาไว
 39.บ้านถนนงาม (มิตรภาพที่ 27) -
19 มิถุนายน 2561
 251,000  อบต.
 40.บ้านถนนน้อย -
15 พฤษภาคม 2561
 150,000  ถาวรวัฒนา
 41.บ้านถาวรวัฒนา -
10 พฤษภาคม 2560
 506,000  ถาวรวัฒนา
 42.บ้านทรัพย์มะนาว -
21 พฤศจิกายน 2560
 156,900  วังไทร
 43.บ้านทะเลพัฒนา -
28 พฤศจิกายน 2560
 215,000  คลองลานพัฒนา
 44.บ้านท่าข้ามสามัคคี -
30 พฤศจิกายน 2560
 497  
 45.บ้านท่าขึ้น -
25 มิถุนายน 2561
 183,000  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 46.บ้านท่าช้าง -
22 มิถุนายน 2561
 480,040  คลองน้ำไหล
 47.บ้านท่าพุทรา - -
1 พฤศจิกายน 2561
   ท่าพุทรา
 48.บ้านท่ามะเขือ -
2 มิถุนายน 2561
 357,000  สักงาม
 49.บ้านทุ่งซ่าน -
30 พฤษภาคม 2561
 206,000  บึงสามัคคี
 50.บ้านทุ่งทอง -
16 พฤษภาคม 2561
 848,000  ทุ่งทอง
 51.บ้านทุ่งหันตรา -
12 พฤษภาคม 2561
 130,000  วังแขม
 52.บ้านนิคม -
28 พฤษภาคม 2561
 120,280  เทศบาลตำบลวังยาง
 53.บ้านบ่อทอง -
16 พฤษภาคม 2561
   อบต.วังแขม
 54.บ้านบึงลาด -
10 พฤษภาคม 2561
   
 55.บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต -
16 พฤษภาคม 2561
 418,000  อบต.บึงสามัคคี
 56.บ้านบึงสำราญ -
15 พฤษภาคม 2561
 363,000  อบต.
 57.บ้านบึงหล่ม -
22 มิถุนายน 2561
 220,780  อบต
 58.บ้านบึงหล่มสามัคคี -
6 มิถุนายน 2561
 320,000  อบต.ยางสูง
 59.บ้านบึงเสือเต้น -
8 มิถุนายน 2561
 268,000  ยางสูง
 60.บ้านปากคลองลาน -
1 มิถุนายน 2561
 604,000  คลองลานพัฒนา
 61.บ้านปางตาไว -
31 มกราคม 2561
 639,000  ปางตาไว
 62.บ้านปางมะนาว -
30 พฤษภาคม 2561
 180,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
 63.บ้านปางลับแล -
14 มิถุนายน 2561
 110,000  อบต.สักงาม
 64.บ้านป่าเหียง -
12 มิถุนายน 2561
 118,800  อบต.วังบัว
 65.บ้านพรหมมาสามัคคี -
1 มิถุนายน 2561
 623,000  เทศบาลตำบลคลองลาน
 66.บ้านพัดโบก -
31 พฤษภาคม 2561
 290,000  เมืองปางมะค่า
 67.บ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189 -
14 มิถุนายน 2561
 149,000  สักงาม
 68.บ้านมอเจริญ -
16 พฤษภาคม 2561
   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาต
 69.บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย -
16 พฤษภาคม 2561
 98,000  องค์บริหารส่วนตำบลหินดาต
 70.บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์) -
22 มิถุนายน 2561
 94,000  คลองน้ำไหล
 71.บ้านมาบคล้า -
16 พฤษภาคม 2561
 117,000  คลองขลุง
 72.บ้านร้อยไร่ -
19 มิถุนายน 2561
 119,000  
 73.บ้านระหานประชาศึกษา -
19 มิถุนายน 2561
 328,000  วังชะโอน
 74.บ้านรังแถว -
6 มิถุนายน 2561
 98,980  ตำบลสลกบาตร
 75.บ้านวังชะโอน -
15 มิถุนายน 2561
 270,280  อบต.วังชะโอน
 76.บ้านวังตะล่อม -
30 พฤษภาคม 2561
 155,200  เทศบาลตำบลวังยาง
 77.บ้านวังตาช่วย -
25 มิถุนายน 2561
 352,000  
 78.บ้านวังน้ำ -
25 พฤษภาคม 2561
 155,200  วังยาง
 79.บ้านวังน้ำซึม -
26 มิถุนายน 2561
 172,000  อบต.วังชะพลู
 80.บ้านวังน้ำพัฒนา -
25 พฤษภาคม 2561
 242,000  เมืองปางมะค่า
 81.บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน -
13 พฤษภาคม 2561
 66,000  ปางมะค่า
 82.บ้านวังน้ำแดง -
16 พฤษภาคม 2561
   ตำบลทุ่งทราย
 83.บ้านวังบัว -
15 พฤศจิกายน 2561
   วังบัว
 84.บ้านวังพลับ -
15 มิถุนายน 2561
 202,000  อบต.ป่าพุทรา
 85.บ้านวังล้อมรำลึก -
4 ธันวาคม 2560
 118,000  วังหามแห
 86.บ้านวังหันน้ำดึง -
15 พฤษภาคม 2561
 210,000  วังแขม
 87.บ้านวังหัวแหวนพัฒนา -
11 มิถุนายน 2561
 132,000  อบต.วังหามแห
 88.บ้านวังเจ้า -
8 มิถุนายน 2561
 188,000  เทพนิมิต
 89.บ้านวังแขม (สว่างชัยวงษ์) -
10 พฤษภาคม 2561
   วังแขม
 90.บ้านวังโป่งพัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
 151,660  โค้งไผ่
 91.บ้านศรีทองสามัคคี -
1 กรกฏาคม 2561
 423,000  อบต.บึงสามัคคี
 92.บ้านศรีสมบูรณ์พัฒนา -
11 พฤษภาคม 2561
   เมืองปางมะค่า
 93.บ้านศรีอุดมธัญญะ -
14 พฤศจิกายน 2560
 156,000  ตำบลทรายทุ่งทราย
 94.บ้านศรีเกษตรพัฒนา -
0 มิถุนายน
 188,000  เมืองปางมะค่า
 95.บ้านศรีไพศาล -
1 พฤศจิกายน 2561
 106,000  เมืองปางมะค่า
 96.บ้านสระตาพรม -
16 พฤษภาคม 2561
 128,000  
 97.บ้านส่องตาแล -
25 พฤษภาคม 2561
 318,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
 98.บ้านสามขา -
8 มิถุนายน 2561
 280,000  เทพนิมิต
 99.บ้านสามเรือน - -
    -
 100.บ้านสามแยก -
15 พฤศจิกายน 2561
 282,580  อบต.วังบัว
 101.บ้านสุขสำราญ - -
    -
 102.บ้านหนองกระทุ่ม -
14 มิถุนายน 2561
 90,000  ป่าพุทรา
 103.บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง -
4 มิถุนายน 2561
 274,000  บึงสามัคคี
 104.บ้านหนองจอก -
15 พฤษภาคม 2561
 273,780  อบต.ท่ามะเขือ
 105.บ้านหนองชะแอน -
13 มิถุนายน 2561
 466,000  วังหามแห
 106.บ้านหนองช้างงาม -
1 ธันวาคม 2560
 244,000  วังหามแห
 107.บ้านหนองชุมแสง - -
    -
 108.บ้านหนองตะเคียน -
29 พฤศจิกายน 2561
 376,000  ป่าพุทรา
 109.บ้านหนองทองหล่อ -
24 พฤษภาคม 2561
 248,000  วังไทร
 110.บ้านหนองน้ำแดง -
28 พฤษภาคม 2561
 434,000  เทศบาลเมืองปางมะค่า
 111.บ้านหนองบอน -
13 ธันวาคม 2560
 508,000  องค์การบริการส่วนตบลบ่อถ้ำ
 112.บ้านหนองปรือ -
14 มิถุนายน 2561
 170,000  สักงาม
 113.บ้านหนองผักหนาม -
22 มิถุนายน 2561
 164,000  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์
 114.บ้านหนองหิน -
16 พฤศจิกายน 2560
 354,000  
 115.บ้านหนองโมก -
15 พฤษภาคม 2561
 79,000  อบต
 116.บ้านหนองไผ่ -
17 พฤศจิกายน 2560
 224,000  เทศบาล
 117.บ้านห้วยน้อย -
28 มิถุนายน 2561
 57,000  แม่ลาด
 118.บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม -
0 กรกฏาคม 2561
 140,000  วังชะพลู
 119.บ้านหัวรัง -
15 พฤษภาคม 2561
 298,300  โต้งไผ่
 120.บ้านหัวเสลา -
8 มิถุนายน 2561
 299,000  อบต.ยางสูง
 121.บ้านหาดชะอม -
25 พฤษภาคม 2561
 280,000  แสนตอ
 122.บ้านหินดาตราษฎร์บำรุง -
16 พฤษภาคม 2561
 1,041,000  หินดาต
 123.บ้านอุดมทรัพย์ -
14 สิงหาคม 2561
 134,000  หินดาต
 124.บ้านอุดมสามัคคี -
14 มิถุนายน 2561
 252,000  ป่าพุทรา
 125.บ้านเกาะตาล -
30 พฤศจิกายน 2561
 130,000  เกาะตาล
 126.บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร) -
8 มิถุนายน 2561
 128,000  อบต.ยางสูง
 127.บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์ -
10 พฤษภาคม 2561
 334,000  ปางมะค่า
 128.บ้านเขาน้ำอุ่น -
21 พฤษภาคม 2561
 184,000  
 129.บ้านเขาพริกอนุสรณ์ - -
16 พฤษภาคม 2561
 92,000  วังหามแห
 130.บ้านเขาพริกไทย -
11 มิถุนายน 2561
 224,000  เมืองปางมะค่า
 131.บ้านเปาะสวอง -
9 สิงหาคม 2561
 150,000  อบต.บ่อถ้ำ
 132.บ้านเพชรนิยม -
28 พฤศจิกายน 2560
 452,000  องค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม
 133.บ้านเพชรมงคล -
0 พฤศจิกายน
 360,000  ปางตาไว
 134.บ้านแปลงสี่ -
29 พฤศจิกายน 2560
 153,000  คลองลานพัฒนา
 135.บ้านแม่ลาด -
27 มิถุนายน 2561
 91,000  
 136.บ้านโคกเลาะ -
17 พฤษภาคม 2561
   ดอนแตง
 137.บ้านโชคชัยพัฒนา -
15 พฤษภาคม 2561
 545,000  คลองลานพัฒนา
 138.บ้านโนนตารอด -
30 พฤศจิกายน 2560
 188,000  เกาะตาล
 139.บ้านโนนพลวง -
8 มิถุนายน 2561
 93,000  เทพนิมิต
 140.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ -
14 มิถุนายน 2561
 380,000  วังชะพลู
 141.บ้านโป่งน้ำร้อน -
1 กรกฏาคม 2561
 211,000  โป่งน้ำร้อน
 142.บ้านโป่งแต้ -
6 มิถุนายน 2561
 84,000  เมืองปางมะค่า
 143.บ้านโพธิ์ทอง -
25 มิถุนายน 2561
 64,000  อบต.โพธิ์ทอง
 144.บ้านโพธิ์เอน -
16 พฤษภาคม 2561
 268,000  อบต.
 145.บ้านใหม่ธงชัย -
1 มิถุนายน 2561
   เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา
 146.บ้านใหม่หนองยาง -
14 ธันวาคม 2560
 352,000  องค์การบริการส่วนตบลบ่อถ้ำ
 147.บ้านใหม่เจริญสุข -
8 ธันวาคม 2560
 376,000  คลองน้ำไหล
 148.บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี -
8 ธันวาคม 2561
 154,020  คลองน้ำไหล
 149.บ้านไผ่งาม -
20 พฤษภาคม 2561
 120,000  วังชะโอน
 150.บ้านไผ่ยาวสามัคคี - -
    -
 151.บ้านไพรสวรรค์ -
21 มิถุนายน 2561
 127,000  ปางตาไว
 152.บ้านไร่ดอนแตง -
1 ตุลาคม 2561
 3,960  วังชะพลู
 153.บ้านไร่ใหม่ -
1 พฤศจิกายน 2560
 103,000  
 154.ประชารักษ์ศึกษา -
20 มิถุนายน 2561
 100,000  คลองสมบูรณ์
 155.ประชาราษฎร์สามัคคี -
15 มิถุนายน 2561
 272,000  บ่อถ้ำ
 156.พิบูลวิทยาคาร -
19 มิถุนายน 2561
 205,000  อบต.คลองขลุง
 157.รอดนิลวิทยา -
0 พฤศจิกายน 2561
   อบต.คลองน้ำไหล
 158.วชิรสารศึกษา -
7 สิงหาคม 2561
 136,000  สลกบาตร
 159.วัดคลองเจริญ -
14 มิถุนายน 2561
 119,000  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา
 160.วัดคูหาสวรรค์ -
20 มีนาคม 2561
 133,000  บ่อถ้ำ
 161.วัดน้อยวรลักษณ์ -
29 พฤศจิกายน 2560
 196,000  เทศบาลขาณุวรลักษบุรี
 162.วัดปรีชาราษฎร์บำรุง -
8 มิถุนายน 2561
 290,000  ยางสูง
 163.วัดพรหมประดิษฐ์ -
21 พฤศจิกายน 2560
 660,000  อบต.แม่ลาด
 164.วัดพัฒนราษฎร์บำรุง -
0 พฤศจิกายน
   เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 165.วัดพิกุลทอง - -
15 พฤษภาคม 2561
 93,100  อบต.หัวถนน
 166.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี -
10 พฤษภาคม 2561
 145,500  วังแขม
 167.วัดสว่างอารมณ์ -
19 พฤศจิกายน 2560
 248,000  เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 168.วัดหนองเหมือด -
16 พฤษภาคม 2561
 250,000  แสนตอ
 169.วัดอุเบกขาราม -
1 พฤศจิกายน 2561
 91,000  หัวถนน
 170.วัดแสงอุทัย - -
14 มิถุนายน 2561
 128,700  องค์การบริหารส่วนตำบลวังบัว
 171.สักงามประชาสรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์37) -
14 มิถุนายน 2561
 132,000  
 172.หนองปรือประชาสรรค์ -
21 มิถุนายน 2561
 200,000  คลองสมบูรณ์
 173.อนุบาลขาณุวรลักษบุรี -
15 มิถุนายน 2561
 248,000  เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
 174.อนุบาลคลองขลุง -
16 พฤษภาคม 2561
 828,000  ท่ามะเขือ
 175.อนุบาลคลองลาน - -
 1,241,000  คลองน้ำไหล
 176.อนุบาลทรายทองวัฒนา -
16 พฤษภาคม 2561
   เทศบาลตำบลทุ่งทราย
 177.อนุบาลทุ่งทราย(บ้านหนองนกชุม) -
25 พฤษภาคม 2561
 488,000  เทศบาล
 178.อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น) -
16 ตุลาคม 2561
 255,000  เทศบาลตำบลระหาน
 179.อนุบาลปางมะค่า -
6 มิถุนายน 2561
 478,000  
 180.อนุบาลปางศิลาทอง -
25 มิถุนายน 2561
 285,000  
 181.อนุบาลวังไทร - -
    -
 182.อ่างทองราษฎร์วิทยา -
24 พฤษภาคม 2561
 168,000  วังไทร

Powered By www.thaieducation.net