ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
154 7.87
100 5.11
63 3.22
29 1.48
33 1.69
1577 80.62
379 19.38 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1314
23 1.75
21 1.60
31 2.36
10 0.76
53 4.03
1176 89.50
138 10.50 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 552
16 2.90
16 2.90
62 11.23
6 1.09
6 1.09
446 80.80
106 19.20 %
4  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 269
22 8.18
15 5.58
7 2.60
5 1.86
3 1.12
217 80.67
52 19.33 %
5  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 212
15 7.08
5 2.36
30 14.15
1 0.47
0 0.00
161 75.94
51 24.06 %
6  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 204
5 2.45
0 0.00
3 1.47
0 0.00
0 0.00
196 96.08
8 3.92 %
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 197
7 3.55
0 0.00
3 1.52
10 5.08
5 2.54
172 87.31
25 12.69 %
8  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 192
4 2.08
4 2.08
6 3.13
1 0.52
0 0.00
177 92.19
15 7.81 %
9  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 184
6 3.26
5 2.72
22 11.96
10 5.43
0 0.00
141 76.63
43 23.37 %
10  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 181
9 4.97
0 0.00
19 10.50
0 0.00
0 0.00
153 84.53
28 15.47 %
11  โรงเรียนนาจำปา 179
4 2.23
20 11.17
11 6.15
1 0.56
0 0.00
143 79.89
36 20.11 %
12  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 179
4 2.23
3 1.68
4 2.23
1 0.56
7 3.91
160 89.39
19 10.61 %
13  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 171
11 6.43
4 2.34
48 28.07
3 1.75
26 15.20
79 46.20
92 53.80 %
14  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 169
7 4.14
0 0.00
9 5.33
0 0.00
0 0.00
153 90.53
16 9.47 %
15  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 159
24 15.09
2 1.26
1 0.63
1 0.63
2 1.26
129 81.13
30 18.87 %
16  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 151
2 1.32
1 0.66
12 7.95
0 0.00
0 0.00
136 90.07
15 9.93 %
17  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 145
5 3.45
1 0.69
7 4.83
0 0.00
0 0.00
132 91.03
13 8.97 %
18  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 132
5 3.79
4 3.03
6 4.55
0 0.00
8 6.06
109 82.58
23 17.42 %
19  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 131
6 4.58
1 0.76
17 12.98
0 0.00
0 0.00
107 81.68
24 18.32 %
20  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 131
5 3.82
2 1.53
7 5.34
1 0.76
0 0.00
116 88.55
15 11.45 %
21  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
6 4.62
8 6.15
9 6.92
2 1.54
5 3.85
100 76.92
30 23.08 %
22  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 122
4 3.28
4 3.28
5 4.10
3 2.46
4 3.28
102 83.61
20 16.39 %
23  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 120
9 7.50
7 5.83
21 17.50
3 2.50
18 15.00
62 51.67
58 48.33 %
24  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 120
5 4.17
0 0.00
2 1.67
1 0.83
0 0.00
112 93.33
8 6.67 %
25  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 118
2 1.69
0 0.00
18 15.25
0 0.00
0 0.00
98 83.05
20 16.95 %
26  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 118
3 2.54
2 1.69
0 0.00
8 6.78
9 7.63
96 81.36
22 18.64 %
27  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 118
12 10.17
6 5.08
19 16.10
1 0.85
1 0.85
79 66.95
39 33.05 %
28  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 113
5 4.42
3 2.65
3 2.65
0 0.00
4 3.54
98 86.73
15 13.27 %
29  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 111
4 3.60
0 0.00
11 9.91
1 0.90
0 0.00
95 85.59
16 14.41 %
30  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109
16 14.68
3 2.75
8 7.34
14 12.84
0 0.00
68 62.39
41 37.61 %
31  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 107
11 10.28
4 3.74
1 0.93
0 0.00
1 0.93
90 84.11
17 15.89 %
32  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 107
11 10.28
5 4.67
6 5.61
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56 %
33  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 102
4 3.92
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84 %
34  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 102
2 1.96
1 0.98
1 0.98
3 2.94
0 0.00
95 93.14
7 6.86 %
35  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 99
5 5.05
5 5.05
5 5.05
10 10.10
10 10.10
64 64.65
35 35.35 %
36  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 97
9 9.28
0 0.00
6 6.19
1 1.03
0 0.00
81 83.51
16 16.49 %
37  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 97
11 11.34
1 1.03
21 21.65
1 1.03
0 0.00
63 64.95
34 35.05 %
38  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 96
0 0.00
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25 %
39  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 96
2 2.08
2 2.08
10 10.42
0 0.00
0 0.00
82 85.42
14 14.58 %
40  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 95
1 1.05
4 4.21
10 10.53
5 5.26
1 1.05
74 77.89
21 22.11 %
41  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 94
2 2.13
2 2.13
3 3.19
2 2.13
3 3.19
82 87.23
12 12.77 %
42  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 93
3 3.23
1 1.08
4 4.30
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68 %
43  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 93
6 6.45
1 1.08
5 5.38
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98 %
44  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 93
4 4.30
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
84 90.32
9 9.68 %
45  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00 %
46  โรงเรียนสิงห์สะอาด 91
6 6.59
1 1.10
5 5.49
2 2.20
3 3.30
74 81.32
17 18.68 %
47  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 91
11 12.09
5 5.49
3 3.30
8 8.79
2 2.20
62 68.13
29 31.87 %
48  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 91
0 0.00
2 2.20
15 16.48
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88 %
49  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
3 3.33
2 2.22
6 6.67
0 0.00
1 1.11
78 86.67
12 13.33 %
50  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 89
0 0.00
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74 %
51  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 89
2 2.25
2 2.25
3 3.37
1 1.12
1 1.12
80 89.89
9 10.11 %
52  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 88
3 3.41
8 9.09
10 11.36
1 1.14
0 0.00
66 75.00
22 25.00 %
53  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 88
3 3.41
2 2.27
1 1.14
2 2.27
2 2.27
78 88.64
10 11.36 %
54  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 87
14 16.09
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59 %
55  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
1 1.18
1 1.18
79 92.94
6 7.06 %
56  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 85
2 2.35
0 0.00
2 2.35
1 1.18
0 0.00
80 94.12
5 5.88 %
57  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 84
0 0.00
0 0.00
13 15.48
0 0.00
1 1.19
70 83.33
14 16.67 %
58  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 84
2 2.38
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33 %
59  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33 %
60  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 83
6 7.23
5 6.02
3 3.61
4 4.82
5 6.02
60 72.29
23 27.71 %
61  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 82
0 0.00
0 0.00
13 15.85
0 0.00
1 1.22
68 82.93
14 17.07 %
62  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 81
2 2.47
2 2.47
5 6.17
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11 %
63  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 81
0 0.00
3 3.70
17 20.99
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69 %
64  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 80
2 2.50
6 7.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50 %
65  โรงเรียนนาโกวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
2 2.50
0 0.00
2 2.50
74 92.50
6 7.50 %
66  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 79
12 15.19
6 7.59
5 6.33
5 6.33
2 2.53
49 62.03
30 37.97 %
67  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 79
4 5.06
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46 %
68  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 79
5 6.33
4 5.06
4 5.06
1 1.27
0 0.00
65 82.28
14 17.72 %
69  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 79
1 1.27
1 1.27
1 1.27
5 6.33
0 0.00
71 89.87
8 10.13 %
70  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 78
5 6.41
5 6.41
8 10.26
5 6.41
1 1.28
54 69.23
24 30.77 %
71  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33 %
72  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 75
6 8.00
2 2.67
3 4.00
6 8.00
0 0.00
58 77.33
17 22.67 %
73  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 75
3 4.00
3 4.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
65 86.67
10 13.33 %
74  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 74
5 6.76
0 0.00
8 10.81
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57 %
75  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 73
3 4.11
1 1.37
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81 %
76  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
2 2.74
1 1.37
66 90.41
7 9.59 %
77  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 72
2 2.78
0 0.00
5 6.94
10 13.89
0 0.00
55 76.39
17 23.61 %
78  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 72
3 4.17
4 5.56
4 5.56
5 6.94
4 5.56
52 72.22
20 27.78 %
79  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 71
5 7.04
6 8.45
2 2.82
3 4.23
3 4.23
52 73.24
19 26.76 %
80  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 70
1 1.43
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29 %
81  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25 %
82  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 69
2 2.90
2 2.90
0 0.00
2 2.90
0 0.00
63 91.30
6 8.70 %
83  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
67 97.10
2 2.90 %
84  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
2 2.94
3 4.41
59 86.76
9 13.24 %
85  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 68
1 1.47
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88 %
86  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
2 2.94
1 1.47
61 89.71
7 10.29 %
87  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 68
1 1.47
1 1.47
0 0.00
1 1.47
1 1.47
64 94.12
4 5.88 %
88  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 66
10 15.15
9 13.64
11 16.67
3 4.55
0 0.00
33 50.00
33 50.00 %
89  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 66
3 4.55
4 6.06
2 3.03
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64 %
90  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 65
8 12.31
11 16.92
17 26.15
4 6.15
2 3.08
23 35.38
42 64.62 %
91  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
3 4.62
53 81.54
12 18.46 %
92  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 65
5 7.69
2 3.08
5 7.69
4 6.15
4 6.15
45 69.23
20 30.77 %
93  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76 %
94  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
1 1.59
1 1.59
57 90.48
6 9.52 %
95  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06 %
96  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84 %
97  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
2 3.28
0 0.00
50 81.97
11 18.03 %
98  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 60
3 5.00
4 6.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00 %
99  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90 %
100  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 58
6 10.34
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79 %
101  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00 %
102  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 55
4 7.27
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36 %
103  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 55
2 3.64
2 3.64
1 1.82
1 1.82
1 1.82
48 87.27
7 12.73 %
104  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41 %
105  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 54
4 7.41
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26 %
106  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 53
5 9.43
3 5.66
3 5.66
3 5.66
2 3.77
37 69.81
16 30.19 %
107  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 51
0 0.00
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80 %
108  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
1 1.96
0 0.00
42 82.35
9 17.65 %
109  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 50
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00 %
110  โรงเรียนเสมาสามัคคี 50
7 14.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00 %
111  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12 %
112  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 48
1 2.08
4 8.33
6 12.50
0 0.00
0 0.00
37 77.08
11 22.92 %
113  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 48
5 10.42
0 0.00
15 31.25
0 0.00
1 2.08
27 56.25
21 43.75 %
114  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64 %
115  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 47
3 6.38
3 6.38
3 6.38
0 0.00
1 2.13
37 78.72
10 21.28 %
116  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 47
3 6.38
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
42 89.36
5 10.64 %
117  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 46
2 4.35
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22 %
118  โรงเรียนหนองตุวิทยา 46
2 4.35
3 6.52
4 8.70
2 4.35
3 6.52
32 69.57
14 30.43 %
119  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 46
2 4.35
0 0.00
1 2.17
0 0.00
2 4.35
41 89.13
5 10.87 %
120  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 45
4 8.89
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56 %
121  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91 %
122  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09 %
123  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00 %
124  โรงเรียนบ้านโคกใส 43
1 2.33
2 4.65
1 2.33
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63 %
125  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65 %
126  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76 %
127  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50 %
128  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 40
2 5.00
1 2.50
5 12.50
2 5.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00 %
129  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 40
3 7.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00 %
130  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 40
6 15.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00 %
131  โรงเรียนสำเริงวิทยา 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13 %
132  โรงเรียนนาคูณวิทยา 38
3 7.89
2 5.26
2 5.26
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68 %
133  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26 %
134  โรงเรียนหนองหัวช้าง 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89 %
135  โรงเรียนบ้านสว่าง 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81 %
136  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 36
2 5.56
2 5.56
0 0.00
2 5.56
1 2.78
29 80.56
7 19.44 %
137  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57 %
138  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71 %
139  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
140  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 34
1 2.94
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82 %
141  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 32
2 6.25
1 3.13
8 25.00
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38 %
142  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00 %
143  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 31
3 9.68
1 3.23
4 12.90
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81 %
144  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 30
4 13.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33 %
145  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69 %
146  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43 %
147  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
148  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 27
1 3.70
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11 %
149  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 27
1 3.70
2 7.41
2 7.41
0 0.00
1 3.70
21 77.78
6 22.22 %
150  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
151  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
152  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67 %
153  โรงเรียนภูปอวิทยา 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04 %
154  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 23
0 0.00
0 0.00
6 26.09
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09 %
155  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18 %
156  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 21
0 0.00
0 0.00
8 38.10
1 4.76
0 0.00
12 57.14
9 42.86 %
157  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 20
3 15.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00 %
158  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00 %
159  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
160  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26 %
161  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 18
4 22.22
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
11 61.11
7 38.89 %
162  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 17
1 5.88
2 11.76
0 0.00
1 5.88
2 11.76
11 64.71
6 35.29 %
163  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
165  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75 %
166  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86 %
169  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
171  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
172  โรงเรียนบ้านท่างาม 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
173  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  15,997 ค่าร้อยละ
ผอม  749 4.68
เตี้ย  434 2.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  998 6.24
ผอมและเตี้ย  249 1.56
อ้วนและเตี้ย  262 1.64
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,305 83.17
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,692 คน


16.83%

Powered By www.thaieducation.net