ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
155 7.92
55 2.81
117 5.98
66 3.37
48 2.45
1515 77.45
441 22.55 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1314
25 1.90
23 1.75
34 2.59
12 0.91
57 4.34
1163 88.51
151 11.49 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 554
17 3.07
16 2.89
65 11.73
7 1.26
7 1.26
442 79.78
112 20.22 %
4  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 346
15 4.34
4 1.16
38 10.98
0 0.00
0 0.00
289 83.53
57 16.47 %
5  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 267
20 7.49
12 4.49
19 7.12
1 0.37
1 0.37
214 80.15
53 19.85 %
6  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 211
5 2.37
1 0.47
28 13.27
2 0.95
0 0.00
175 82.94
36 17.06 %
7  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 204
7 3.43
0 0.00
5 2.45
0 0.00
0 0.00
192 94.12
12 5.88 %
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 197
9 4.57
0 0.00
5 2.54
17 8.63
9 4.57
157 79.70
40 20.30 %
9  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 192
5 2.60
5 2.60
8 4.17
2 1.04
0 0.00
172 89.58
20 10.42 %
10  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 183
8 4.37
7 3.83
27 14.75
12 6.56
0 0.00
129 70.49
54 29.51 %
11  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 181
1 0.55
0 0.00
26 14.36
0 0.00
0 0.00
154 85.08
27 14.92 %
12  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 179
5 2.79
4 2.23
4 2.23
1 0.56
8 4.47
157 87.71
22 12.29 %
13  โรงเรียนนาจำปา 177
7 3.95
0 0.00
10 5.65
1 0.56
3 1.69
156 88.14
21 11.86 %
14  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 169
10 5.92
4 2.37
12 7.10
0 0.00
0 0.00
143 84.62
26 15.38 %
15  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 160
20 12.50
5 3.13
3 1.88
2 1.25
3 1.88
127 79.38
33 20.63 %
16  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 150
2 1.33
1 0.67
12 8.00
0 0.00
0 0.00
135 90.00
15 10.00 %
17  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 144
4 2.78
1 0.69
9 6.25
1 0.69
0 0.00
129 89.58
15 10.42 %
18  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 132
6 4.55
1 0.76
1 0.76
0 0.00
14 10.61
110 83.33
22 16.67 %
19  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 131
4 3.05
0 0.00
18 13.74
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79 %
20  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
4 3.08
6 4.62
9 6.92
10 7.69
5 3.85
96 73.85
34 26.15 %
21  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 129
7 5.43
3 2.33
5 3.88
1 0.78
1 0.78
112 86.82
17 13.18 %
22  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 122
10 8.20
3 2.46
21 17.21
3 2.46
10 8.20
75 61.48
47 38.52 %
23  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 120
0 0.00
0 0.00
25 20.83
0 0.00
0 0.00
95 79.17
25 20.83 %
24  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 120
5 4.17
0 0.00
2 1.67
1 0.83
0 0.00
112 93.33
8 6.67 %
25  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 118
9 7.63
7 5.93
21 17.80
9 7.63
2 1.69
70 59.32
48 40.68 %
26  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 118
4 3.39
1 0.85
4 3.39
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63 %
27  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 118
9 7.63
0 0.00
18 15.25
1 0.85
1 0.85
89 75.42
29 24.58 %
28  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 113
3 2.65
3 2.65
4 3.54
0 0.00
3 2.65
100 88.50
13 11.50 %
29  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 111
4 3.60
0 0.00
11 9.91
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51 %
30  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
6 5.56
6 5.56
5 4.63
4 3.70
77 71.30
31 28.70 %
31  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 107
10 9.35
5 4.67
1 0.93
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89 %
32  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 107
11 10.28
6 5.61
6 5.61
0 0.00
0 0.00
84 78.50
23 21.50 %
33  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 102
1 0.98
1 0.98
1 0.98
2 1.96
0 0.00
97 95.10
5 4.90 %
34  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 101
4 3.96
0 0.00
4 3.96
0 0.00
0 0.00
93 92.08
8 7.92 %
35  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 99
4 4.04
3 3.03
3 3.03
3 3.03
3 3.03
83 83.84
16 16.16 %
36  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 98
7 7.14
3 3.06
8 8.16
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37 %
37  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 97
7 7.22
2 2.06
5 5.15
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43 %
38  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 96
1 1.04
5 5.21
12 12.50
6 6.25
1 1.04
71 73.96
25 26.04 %
39  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 96
0 0.00
0 0.00
6 6.25
0 0.00
0 0.00
90 93.75
6 6.25 %
40  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 94
3 3.19
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
84 89.36
10 10.64 %
41  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00 %
42  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 93
9 9.68
6 6.45
3 3.23
2 2.15
0 0.00
73 78.49
20 21.51 %
43  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 93
5 5.38
2 2.15
3 3.23
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75 %
44  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 92
0 0.00
1 1.09
2 2.17
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26 %
45  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 92
4 4.35
3 3.26
1 1.09
2 2.17
0 0.00
82 89.13
10 10.87 %
46  โรงเรียนสิงห์สะอาด 91
2 2.20
0 0.00
4 4.40
13 14.29
5 5.49
67 73.63
24 26.37 %
47  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 91
0 0.00
2 2.20
13 14.29
4 4.40
0 0.00
72 79.12
19 20.88 %
48  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 91
3 3.30
1 1.10
3 3.30
1 1.10
2 2.20
81 89.01
10 10.99 %
49  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 89
10 11.24
8 8.99
7 7.87
3 3.37
2 2.25
59 66.29
30 33.71 %
50  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 88
5 5.68
3 3.41
0 0.00
3 3.41
3 3.41
74 84.09
14 15.91 %
51  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68 %
52  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 87
0 0.00
0 0.00
13 14.94
0 0.00
1 1.15
73 83.91
14 16.09 %
53  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
1 1.15
0 0.00
78 89.66
9 10.34 %
54  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 86
2 2.33
3 3.49
16 18.60
2 2.33
0 0.00
63 73.26
23 26.74 %
55  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
2 2.35
1 1.18
80 94.12
5 5.88 %
56  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 85
7 8.24
10 11.76
13 15.29
0 0.00
1 1.18
54 63.53
31 36.47 %
57  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 82
3 3.66
3 3.66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32 %
58  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66 %
59  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 82
2 2.44
0 0.00
10 12.20
0 0.00
1 1.22
69 84.15
13 15.85 %
60  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 82
7 8.54
6 7.32
4 4.88
3 3.66
4 4.88
58 70.73
24 29.27 %
61  โรงเรียนนาโกวิทยา 81
2 2.47
1 1.23
2 2.47
0 0.00
2 2.47
74 91.36
7 8.64 %
62  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 80
3 3.75
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50 %
63  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 80
4 5.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
1 1.25
68 85.00
12 15.00 %
64  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 80
6 7.50
1 1.25
8 10.00
1 1.25
0 0.00
64 80.00
16 20.00 %
65  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 80
2 2.50
4 5.00
13 16.25
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00 %
66  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 80
4 5.00
22 27.50
5 6.25
0 0.00
0 0.00
49 61.25
31 38.75 %
67  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 79
11 13.92
4 5.06
9 11.39
2 2.53
1 1.27
52 65.82
27 34.18 %
68  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 79
6 7.59
4 5.06
5 6.33
1 1.27
0 0.00
63 79.75
16 20.25 %
69  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 78
6 7.69
6 7.69
9 11.54
6 7.69
1 1.28
50 64.10
28 35.90 %
70  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
0 0.00
0 0.00
63 84.00
12 16.00 %
71  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 75
0 0.00
3 4.00
4 5.33
1 1.33
0 0.00
67 89.33
8 10.67 %
72  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
3 4.05
13 17.57
0 0.00
58 78.38
16 21.62 %
73  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 74
3 4.05
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51 %
74  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 73
1 1.37
1 1.37
11 15.07
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81 %
75  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
2 2.74
1 1.37
66 90.41
7 9.59 %
76  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 73
13 17.81
7 9.59
7 9.59
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99 %
77  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 72
4 5.56
5 6.94
4 5.56
4 5.56
5 6.94
50 69.44
22 30.56 %
78  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 70
4 5.71
3 4.29
4 5.71
1 1.43
3 4.29
55 78.57
15 21.43 %
79  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 70
7 10.00
1 1.43
11 15.71
0 0.00
1 1.43
50 71.43
20 28.57 %
80  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 69
5 7.25
3 4.35
4 5.80
3 4.35
2 2.90
52 75.36
17 24.64 %
81  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 69
0 0.00
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49 %
82  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35 %
83  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.90
67 97.10
2 2.90 %
84  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
0 0.00
64 94.12
4 5.88 %
85  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 68
1 1.47
0 0.00
3 4.41
1 1.47
3 4.41
60 88.24
8 11.76 %
86  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 68
2 2.94
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76 %
87  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
0 0.00
2 2.94
63 92.65
5 7.35 %
88  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 66
9 13.64
9 13.64
12 18.18
3 4.55
0 0.00
33 50.00
33 50.00 %
89  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 66
6 9.09
3 4.55
7 10.61
4 6.06
4 6.06
42 63.64
24 36.36 %
90  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
3 4.62
53 81.54
12 18.46 %
91  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 64
8 12.50
11 17.19
17 26.56
1 1.56
2 3.13
25 39.06
39 60.94 %
92  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76 %
93  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
1 1.59
1 1.59
57 90.48
6 9.52 %
94  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 62
0 0.00
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06 %
95  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 60
2 3.33
1 1.67
9 15.00
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00 %
96  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 60
6 10.00
6 10.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
40 66.67
20 33.33 %
97  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 58
4 6.90
1 1.72
6 10.34
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97 %
98  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 58
8 13.79
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41 %
99  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 57
4 7.02
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77 %
100  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 56
4 7.14
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
47 83.93
9 16.07 %
101  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45 %
102  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 55
4 7.27
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36 %
103  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 55
1 1.82
0 0.00
1 1.82
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64 %
104  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 54
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56 %
105  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
2 3.77
3 5.66
5 9.43
0 0.00
1 1.89
42 79.25
11 20.75 %
106  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 53
3 5.66
3 5.66
3 5.66
4 7.55
5 9.43
35 66.04
18 33.96 %
107  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 53
2 3.77
2 3.77
4 7.55
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98 %
108  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 52
1 1.92
1 1.92
2 3.85
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62 %
109  โรงเรียนเสมาสามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00 %
110  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20 %
111  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 49
1 2.04
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20 %
112  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 48
4 8.33
7 14.58
5 10.42
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33 %
113  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 48
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58 %
114  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 48
7 14.58
0 0.00
13 27.08
0 0.00
1 2.08
27 56.25
21 43.75 %
115  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 47
3 6.38
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89 %
116  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 47
5 10.64
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53 %
117  โรงเรียนหนองตุวิทยา 46
2 4.35
3 6.52
4 8.70
2 4.35
2 4.35
33 71.74
13 28.26 %
118  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 45
5 11.11
3 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78 %
119  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 45
0 0.00
1 2.22
2 4.44
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11 %
120  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82 %
121  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 44
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27 %
122  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00 %
123  โรงเรียนบ้านโคกใส 43
1 2.33
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
37 86.05
6 13.95 %
124  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 43
2 4.65
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60 %
125  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 42
0 0.00
1 2.38
2 4.76
0 0.00
2 4.76
37 88.10
5 11.90 %
126  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14 %
127  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44 %
128  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00 %
129  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 40
3 7.50
1 2.50
6 15.00
3 7.50
0 0.00
27 67.50
13 32.50 %
130  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 40
3 7.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00 %
131  โรงเรียนนาคูณวิทยา 39
3 7.69
3 7.69
2 5.13
1 2.56
1 2.56
29 74.36
10 25.64 %
132  โรงเรียนสำเริงวิทยา 39
3 7.69
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38 %
133  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 39
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
33 84.62
6 15.38 %
134  โรงเรียนหนองหัวช้าง 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89 %
135  โรงเรียนบ้านสว่าง 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92 %
136  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
32 88.89
4 11.11 %
137  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71 %
138  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
139  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
1 2.94
0 0.00
30 88.24
4 11.76 %
140  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 32
2 6.25
1 3.13
8 25.00
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38 %
141  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75 %
142  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
2 6.45
0 0.00
21 67.74
10 32.26 %
143  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 30
4 13.33
2 6.67
5 16.67
0 0.00
0 0.00
19 63.33
11 36.67 %
144  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 29
2 6.90
1 3.45
2 6.90
1 3.45
1 3.45
22 75.86
7 24.14 %
145  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34 %
146  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71 %
147  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70 %
148  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
150  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
151  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
152  โรงเรียนภูปอวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 13.04
0 0.00
20 86.96
3 13.04 %
153  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 23
5 21.74
0 0.00
7 30.43
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17 %
154  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
155  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 21
1 4.76
2 9.52
7 33.33
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62 %
156  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 21
0 0.00
2 9.52
3 14.29
1 4.76
3 14.29
12 57.14
9 42.86 %
157  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 20
2 10.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00 %
158  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
159  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26 %
160  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
161  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 18
5 27.78
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
12 66.67
6 33.33 %
162  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 17
1 5.88
2 11.76
0 0.00
1 5.88
2 11.76
11 64.71
6 35.29 %
163  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
165  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
3 18.75
11 68.75
5 31.25 %
166  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
9 75.00
3 25.00 %
168  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
169  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
171  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
172  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
173  โรงเรียนบ้านท่างาม 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %

 

จำนวนนักเรียน  16,109 ค่าร้อยละ
ผอม  754 4.68
เตี้ย  423 2.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,122 6.97
ผอมและเตี้ย  283 1.76
อ้วนและเตี้ย  260 1.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,267 82.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,842 คน


17.64%

Powered By www.thaieducation.net