ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
153 7.82
105 5.37
62 3.17
28 1.43
33 1.69
1575 80.52
381 19.48 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1316
45 3.42
36 2.74
79 6.00
12 0.91
77 5.85
1067 81.08
249 18.92 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 551
18 3.27
17 3.09
65 11.80
7 1.27
7 1.27
437 79.31
114 20.69 %
4  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 351
17 4.84
4 1.14
41 11.68
0 0.00
0 0.00
289 82.34
62 17.66 %
5  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 266
10 3.76
10 3.76
12 4.51
7 2.63
1 0.38
226 84.96
40 15.04 %
6  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 210
10 4.76
2 0.95
24 11.43
2 0.95
5 2.38
167 79.52
43 20.48 %
7  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 204
9 4.41
0 0.00
6 2.94
0 0.00
0 0.00
189 92.65
15 7.35 %
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 199
10 5.03
0 0.00
6 3.02
19 9.55
10 5.03
154 77.39
45 22.61 %
9  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 192
5 2.60
5 2.60
8 4.17
2 1.04
0 0.00
172 89.58
20 10.42 %
10  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 182
8 4.40
7 3.85
27 14.84
12 6.59
0 0.00
128 70.33
54 29.67 %
11  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 182
5 2.75
4 2.20
4 2.20
1 0.55
9 4.95
159 87.36
23 12.64 %
12  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 181
10 5.52
11 6.08
4 2.21
9 4.97
0 0.00
147 81.22
34 18.78 %
13  โรงเรียนนาจำปา 177
8 4.52
0 0.00
11 6.21
1 0.56
3 1.69
154 87.01
23 12.99 %
14  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 170
10 5.88
4 2.35
9 5.29
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53 %
15  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 161
20 12.42
1 0.62
1 0.62
1 0.62
1 0.62
137 85.09
24 14.91 %
16  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 151
14 9.27
6 3.97
2 1.32
1 0.66
1 0.66
127 84.11
24 15.89 %
17  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 149
5 3.36
2 1.34
8 5.37
1 0.67
1 0.67
132 88.59
17 11.41 %
18  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 149
6 4.03
0 0.00
9 6.04
1 0.67
0 0.00
133 89.26
16 10.74 %
19  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 132
3 2.27
0 0.00
12 9.09
0 0.00
1 0.76
116 87.88
16 12.12 %
20  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 131
3 2.29
0 0.00
17 12.98
0 0.00
1 0.76
110 83.97
21 16.03 %
21  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 131
7 5.34
4 3.05
10 7.63
2 1.53
2 1.53
106 80.92
25 19.08 %
22  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
4 3.08
6 4.62
8 6.15
10 7.69
5 3.85
97 74.62
33 25.38 %
23  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 125
5 4.00
0 0.00
2 1.60
1 0.80
0 0.00
117 93.60
8 6.40 %
24  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 121
10 8.26
4 3.31
21 17.36
3 2.48
10 8.26
73 60.33
48 39.67 %
25  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 120
6 5.00
0 0.00
22 18.33
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33 %
26  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 119
9 7.56
0 0.00
19 15.97
1 0.84
1 0.84
89 74.79
30 25.21 %
27  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 118
13 11.02
2 1.69
15 12.71
2 1.69
12 10.17
74 62.71
44 37.29 %
28  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 118
4 3.39
1 0.85
4 3.39
0 0.00
0 0.00
109 92.37
9 7.63 %
29  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 113
6 5.31
3 2.65
2 1.77
0 0.00
3 2.65
99 87.61
14 12.39 %
30  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 110
3 2.73
1 0.91
16 14.55
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18 %
31  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 107
11 10.28
6 5.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89 %
32  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106
10 9.43
7 6.60
12 11.32
13 12.26
1 0.94
63 59.43
43 40.57 %
33  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 102
7 6.86
1 0.98
1 0.98
2 1.96
0 0.00
91 89.22
11 10.78 %
34  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 100
5 5.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
91 91.00
9 9.00 %
35  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 98
10 10.20
4 4.08
4 4.08
14 14.29
8 8.16
58 59.18
40 40.82 %
36  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 97
1 1.03
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06 %
37  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 97
2 2.06
2 2.06
9 9.28
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40 %
38  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 96
8 8.33
2 2.08
6 6.25
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67 %
39  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 96
2 2.08
3 3.13
16 16.67
2 2.08
0 0.00
73 76.04
23 23.96 %
40  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 95
2 2.11
3 3.16
5 5.26
1 1.05
0 0.00
84 88.42
11 11.58 %
41  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16 %
42  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 93
3 3.23
2 2.15
7 7.53
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90 %
43  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 93
4 4.30
5 5.38
15 16.13
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81 %
44  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
2 2.17
5 5.43
74 80.43
18 19.57 %
45  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 92
5 5.43
5 5.43
1 1.09
0 0.00
0 0.00
81 88.04
11 11.96 %
46  โรงเรียนสิงห์สะอาด 91
2 2.20
0 0.00
4 4.40
14 15.38
5 5.49
66 72.53
25 27.47 %
47  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 90
0 0.00
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56 %
48  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 90
0 0.00
2 2.22
15 16.67
4 4.44
0 0.00
69 76.67
21 23.33 %
49  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 89
4 4.49
4 4.49
4 4.49
6 6.74
4 4.49
67 75.28
22 24.72 %
50  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 89
2 2.25
1 1.12
2 2.25
1 1.12
1 1.12
82 92.13
7 7.87 %
51  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 88
5 5.68
3 3.41
0 0.00
2 2.27
5 5.68
73 82.95
15 17.05 %
52  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 88
6 6.82
5 5.68
7 7.95
1 1.14
0 0.00
69 78.41
19 21.59 %
53  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 87
0 0.00
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90 %
54  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 87
1 1.15
0 0.00
13 14.94
0 0.00
1 1.15
72 82.76
15 17.24 %
55  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
3 3.53
80 94.12
5 5.88 %
56  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 85
2 2.35
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
79 92.94
6 7.06 %
57  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 84
3 3.57
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33 %
58  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 83
7 8.43
6 7.23
4 4.82
3 3.61
4 4.82
59 71.08
24 28.92 %
59  โรงเรียนนาโกวิทยา 82
2 2.44
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
78 95.12
4 4.88 %
60  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 82
11 13.41
1 1.22
7 8.54
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17 %
61  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 81
13 16.05
5 6.17
5 6.17
5 6.17
2 2.47
51 62.96
30 37.04 %
62  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70 %
63  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
0 0.00
0 0.00
70 87.50
10 12.50 %
64  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 80
6 7.50
1 1.25
7 8.75
1 1.25
0 0.00
65 81.25
15 18.75 %
65  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 80
6 7.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25 %
66  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 80
2 2.50
2 2.50
12 15.00
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25 %
67  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 79
6 7.59
4 5.06
5 6.33
1 1.27
0 0.00
63 79.75
16 20.25 %
68  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 79
5 6.33
0 0.00
7 8.86
0 0.00
1 1.27
66 83.54
13 16.46 %
69  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 78
2 2.56
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41 %
70  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 78
7 8.97
7 8.97
9 11.54
7 8.97
1 1.28
47 60.26
31 39.74 %
71  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16 %
72  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 76
2 2.63
1 1.32
3 3.95
2 2.63
0 0.00
68 89.47
8 10.53 %
73  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 75
15 20.00
8 10.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33 %
74  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67 %
75  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
2 2.74
1 1.37
66 90.41
7 9.59 %
76  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68 %
77  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 71
4 5.63
5 7.04
5 7.04
4 5.63
6 8.45
47 66.20
24 33.80 %
78  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63 %
79  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 70
5 7.14
5 7.14
6 8.57
4 5.71
0 0.00
50 71.43
20 28.57 %
80  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 70
0 0.00
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71 %
81  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
2 2.86
3 4.29
61 87.14
9 12.86 %
82  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 70
0 0.00
2 2.86
4 5.71
1 1.43
1 1.43
62 88.57
8 11.43 %
83  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 69
1 1.45
1 1.45
2 2.90
1 1.45
1 1.45
63 91.30
6 8.70 %
84  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 69
10 14.49
5 7.25
11 15.94
4 5.80
2 2.90
37 53.62
32 46.38 %
85  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 68
3 4.41
2 2.94
3 4.41
3 4.41
2 2.94
55 80.88
13 19.12 %
86  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41 %
87  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94 %
88  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.49
63 94.03
4 5.97 %
89  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 66
4 6.06
6 9.09
2 3.03
4 6.06
5 7.58
45 68.18
21 31.82 %
90  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
3 4.62
53 81.54
12 18.46 %
91  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 64
4 6.25
4 6.25
5 7.81
3 4.69
0 0.00
48 75.00
16 25.00 %
92  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 63
3 4.76
1 1.59
5 7.94
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29 %
93  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 63
2 3.17
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52 %
94  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
1 1.59
1 1.59
57 90.48
6 9.52 %
95  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17 %
96  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 62
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23 %
97  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 61
7 11.48
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59 %
98  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 58
6 10.34
5 8.62
2 3.45
3 5.17
1 1.72
41 70.69
17 29.31 %
99  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 58
6 10.34
8 13.79
7 12.07
2 3.45
0 0.00
35 60.34
23 39.66 %
100  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 58
8 13.79
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41 %
101  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 57
4 7.02
1 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77 %
102  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 54
3 5.56
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11 %
103  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70 %
104  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
5 9.43
5 9.43
2 3.77
5 9.43
0 0.00
36 67.92
17 32.08 %
105  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 53
4 7.55
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98 %
106  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 53
4 7.55
4 7.55
6 11.32
2 3.77
0 0.00
37 69.81
16 30.19 %
107  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46 %
108  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
2 3.92
1 1.96
39 76.47
12 23.53 %
109  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 50
3 6.00
1 2.00
6 12.00
3 6.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00 %
110  โรงเรียนเสมาสามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00 %
111  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 49
1 2.04
5 10.20
3 6.12
4 8.16
0 0.00
36 73.47
13 26.53 %
112  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 49
3 6.12
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24 %
113  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 49
2 4.08
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16 %
114  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 48
4 8.33
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83 %
115  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 48
6 12.50
0 0.00
12 25.00
0 0.00
1 2.08
29 60.42
19 39.58 %
116  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 47
5 10.64
3 6.38
2 4.26
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28 %
117  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70 %
118  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 46
6 13.04
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57 %
119  โรงเรียนหนองตุวิทยา 46
2 4.35
3 6.52
4 8.70
2 4.35
2 4.35
33 71.74
13 28.26 %
120  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 45
0 0.00
3 6.67
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00 %
121  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09 %
122  โรงเรียนบ้านโคกใส 43
1 2.33
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
37 86.05
6 13.95 %
123  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 43
1 2.33
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60 %
124  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
2 4.65
38 88.37
5 11.63 %
125  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 43
2 4.65
0 0.00
2 4.65
0 0.00
2 4.65
37 86.05
6 13.95 %
126  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 42
1 2.38
2 4.76
1 2.38
1 2.38
2 4.76
35 83.33
7 16.67 %
127  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00 %
128  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38 %
129  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 40
3 7.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00 %
130  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 39
6 15.38
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
28 71.79
11 28.21 %
131  โรงเรียนนาคูณวิทยา 39
3 7.69
3 7.69
2 5.13
1 2.56
1 2.56
29 74.36
10 25.64 %
132  โรงเรียนสำเริงวิทยา 39
6 15.38
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
32 82.05
7 17.95 %
133  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26 %
134  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16 %
135  โรงเรียนบ้านสว่าง 37
1 2.70
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22 %
136  โรงเรียนหนองหัวช้าง 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11 %
137  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57 %
138  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
0 0.00
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00 %
139  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82 %
140  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 32
2 6.25
1 3.13
5 15.63
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13 %
141  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13 %
142  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 31
0 0.00
2 6.45
4 12.90
2 6.45
0 0.00
23 74.19
8 25.81 %
143  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 30
4 13.33
0 0.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67 %
144  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79 %
145  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 28
0 0.00
2 7.14
2 7.14
1 3.57
0 0.00
23 82.14
5 17.86 %
146  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
147  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 27
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
148  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 25
6 24.00
0 0.00
8 32.00
0 0.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00 %
150  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
151  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
152  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 23
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35 %
153  โรงเรียนภูปอวิทยา 22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73 %
154  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
155  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
156  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 21
4 19.05
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86 %
157  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 21
1 4.76
1 4.76
0 0.00
1 4.76
2 9.52
16 76.19
5 23.81 %
158  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 19
1 5.26
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32 %
159  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
160  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
161  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 18
3 16.67
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78 %
162  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 17
1 5.88
2 11.76
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29 %
163  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
164  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 16
2 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
165  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
166  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
170  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
171  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
172  โรงเรียนบ้านท่างาม 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
173  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 1
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00 %

 

จำนวนนักเรียน  16,195 ค่าร้อยละ
ผอม  833 5.14
เตี้ย  445 2.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,039 6.42
ผอมและเตี้ย  284 1.75
อ้วนและเตี้ย  267 1.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,327 82.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,868 คน


17.71%

Powered By www.thaieducation.net