ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1956
155 7.92
103 5.27
60 3.07
26 1.33
35 1.79
1577 80.62
379 19.38 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1316
88 6.69
52 3.95
152 11.55
16 1.22
176 13.37
832 63.22
484 36.78 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 549
19 3.46
17 3.10
74 13.48
7 1.28
9 1.64
423 77.05
126 22.95 %
4  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 329
19 5.78
4 1.22
43 13.07
0 0.00
0 0.00
263 79.94
66 20.06 %
5  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 210
11 5.24
3 1.43
20 9.52
0 0.00
2 0.95
174 82.86
36 17.14 %
6  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 202
9 4.46
0 0.00
6 2.97
0 0.00
0 0.00
187 92.57
15 7.43 %
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 199
16 8.04
7 3.52
8 4.02
23 11.56
15 7.54
130 65.33
69 34.67 %
8  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 192
7 3.65
7 3.65
11 5.73
2 1.04
0 0.00
165 85.94
27 14.06 %
9  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 183
8 4.37
4 2.19
18 9.84
2 1.09
0 0.00
151 82.51
32 17.49 %
10  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 182
11 6.04
10 5.49
4 2.20
9 4.95
0 0.00
148 81.32
34 18.68 %
11  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 182
6 3.30
4 2.20
3 1.65
1 0.55
10 5.49
158 86.81
24 13.19 %
12  โรงเรียนนาจำปา 176
2 1.14
2 1.14
8 4.55
3 1.70
0 0.00
161 91.48
15 8.52 %
13  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 167
6 3.59
0 0.00
12 7.19
2 1.20
0 0.00
147 88.02
20 11.98 %
14  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 160
20 12.50
1 0.63
1 0.63
1 0.63
1 0.63
136 85.00
24 15.00 %
15  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 149
4 2.68
1 0.67
5 3.36
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71 %
16  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 149
6 4.03
0 0.00
10 6.71
2 1.34
0 0.00
131 87.92
18 12.08 %
17  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 144
1 0.69
1 0.69
2 1.39
1 0.69
0 0.00
139 96.53
5 3.47 %
18  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 132
3 2.27
0 0.00
10 7.58
0 0.00
1 0.76
118 89.39
14 10.61 %
19  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 131
14 10.69
5 3.82
12 9.16
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66 %
20  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 130
2 1.54
1 0.77
13 10.00
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31 %
21  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 130
5 3.85
2 1.54
7 5.38
7 5.38
9 6.92
100 76.92
30 23.08 %
22  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 125
5 4.00
0 0.00
2 1.60
1 0.80
0 0.00
117 93.60
8 6.40 %
23  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 121
4 3.31
4 3.31
5 4.13
3 2.48
4 3.31
101 83.47
20 16.53 %
24  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 121
4 3.31
0 0.00
15 12.40
0 0.00
2 1.65
100 82.64
21 17.36 %
25  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 121
18 14.88
7 5.79
20 16.53
1 0.83
1 0.83
74 61.16
47 38.84 %
26  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 119
6 5.04
2 1.68
8 6.72
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45 %
27  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 118
15 12.71
3 2.54
20 16.95
2 1.69
12 10.17
66 55.93
52 44.07 %
28  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 112
7 6.25
1 0.89
1 0.89
2 1.79
0 0.00
101 90.18
11 9.82 %
29  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 110
3 2.73
1 0.91
16 14.55
1 0.91
0 0.00
89 80.91
21 19.09 %
30  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 108
14 12.96
6 5.56
6 5.56
0 0.00
1 0.93
81 75.00
27 25.00 %
31  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 107
5 4.67
0 0.00
13 12.15
2 1.87
0 0.00
87 81.31
20 18.69 %
32  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 106
10 9.43
6 5.66
8 7.55
6 5.66
4 3.77
72 67.92
34 32.08 %
33  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 100
0 0.00
4 4.00
5 5.00
8 8.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00 %
34  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 99
6 6.06
6 6.06
10 10.10
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22 %
35  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 98
6 6.12
8 8.16
3 3.06
14 14.29
11 11.22
56 57.14
42 42.86 %
36  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 97
1 1.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 98.97
1 1.03 %
37  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 97
4 4.12
3 3.09
12 12.37
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59 %
38  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 96
7 7.29
1 1.04
7 7.29
1 1.04
1 1.04
79 82.29
17 17.71 %
39  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 96
2 2.08
3 3.13
16 16.67
2 2.08
0 0.00
73 76.04
23 23.96 %
40  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16 %
41  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 94
4 4.26
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96 %
42  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 94
1 1.06
0 0.00
2 2.13
1 1.06
0 0.00
90 95.74
4 4.26 %
43  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 93
4 4.30
6 6.45
15 16.13
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88 %
44  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 92
10 10.87
2 2.17
6 6.52
3 3.26
3 3.26
68 73.91
24 26.09 %
45  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 92
3 3.26
4 4.35
4 4.35
2 2.17
0 0.00
79 85.87
13 14.13 %
46  โรงเรียนสิงห์สะอาด 91
1 1.10
5 5.49
0 0.00
1 1.10
0 0.00
84 92.31
7 7.69 %
47  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 91
8 8.79
5 5.49
6 6.59
2 2.20
2 2.20
68 74.73
23 25.27 %
48  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 91
0 0.00
2 2.20
15 16.48
4 4.40
0 0.00
70 76.92
21 23.08 %
49  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 90
7 7.78
5 5.56
5 5.56
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00 %
50  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 88
5 5.68
3 3.41
0 0.00
2 2.27
5 5.68
73 82.95
15 17.05 %
51  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 88
4 4.55
3 3.41
4 4.55
0 0.00
1 1.14
76 86.36
12 13.64 %
52  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 88
0 0.00
7 7.95
12 13.64
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59 %
53  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 87
2 2.30
0 0.00
1 1.15
1 1.15
0 0.00
83 95.40
4 4.60 %
54  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 87
3 3.45
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
82 94.25
5 5.75 %
55  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 85
0 0.00
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53 %
56  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 84
4 4.76
2 2.38
2 2.38
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52 %
57  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 84
7 8.33
6 7.14
8 9.52
3 3.57
4 4.76
56 66.67
28 33.33 %
58  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 82
0 0.00
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44 %
59  โรงเรียนนาโกวิทยา 82
2 2.44
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
78 95.12
4 4.88 %
60  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 82
15 18.29
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17 %
61  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 81
13 16.05
6 7.41
5 6.17
5 6.17
2 2.47
50 61.73
31 38.27 %
62  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70 %
63  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 80
0 0.00
3 3.75
5 6.25
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00 %
64  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 80
3 3.75
4 5.00
15 18.75
1 1.25
1 1.25
56 70.00
24 30.00 %
65  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 79
3 3.80
0 0.00
10 12.66
0 0.00
1 1.27
65 82.28
14 17.72 %
66  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 79
4 5.06
6 7.59
6 7.59
4 5.06
0 0.00
59 74.68
20 25.32 %
67  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 79
6 7.59
1 1.27
7 8.86
1 1.27
0 0.00
64 81.01
15 18.99 %
68  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 100.00
0 0.00 %
69  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 78
8 10.26
8 10.26
9 11.54
8 10.26
1 1.28
44 56.41
34 43.59 %
70  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 76
4 5.26
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
63 82.89
13 17.11 %
71  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 75
15 20.00
8 10.67
8 10.67
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33 %
72  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67 %
73  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
2 2.74
1 1.37
66 90.41
7 9.59 %
74  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48 %
75  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 72
8 11.11
1 1.39
8 11.11
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61 %
76  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 71
6 8.45
5 7.04
4 5.63
6 8.45
5 7.04
45 63.38
26 36.62 %
77  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63 %
78  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 70
7 10.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14 %
79  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 70
0 0.00
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71 %
80  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 70
1 1.43
0 0.00
3 4.29
2 2.86
3 4.29
61 87.14
9 12.86 %
81  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 70
0 0.00
2 2.86
4 5.71
1 1.43
1 1.43
62 88.57
8 11.43 %
82  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 69
2 2.90
1 1.45
3 4.35
2 2.90
1 1.45
60 86.96
9 13.04 %
83  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 69
10 14.49
5 7.25
11 15.94
4 5.80
2 2.90
37 53.62
32 46.38 %
84  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
3 4.41
2 2.94
54 79.41
14 20.59 %
85  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 68
2 2.94
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88 %
86  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94 %
87  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 68
3 4.41
2 2.94
4 5.88
0 0.00
1 1.47
58 85.29
10 14.71 %
88  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 66
3 4.55
4 6.06
3 4.55
1 1.52
1 1.52
54 81.82
12 18.18 %
89  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 65
15 23.08
0 0.00
7 10.77
2 3.08
0 0.00
41 63.08
24 36.92 %
90  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 64
5 7.81
6 9.38
6 9.38
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56 %
91  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 63
10 15.87
5 7.94
0 0.00
3 4.76
0 0.00
45 71.43
18 28.57 %
92  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 63
1 1.59
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17 %
93  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
1 1.59
1 1.59
57 90.48
6 9.52 %
94  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 62
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23 %
95  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 61
7 11.48
4 6.56
4 6.56
3 4.92
4 6.56
39 63.93
22 36.07 %
96  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 58
8 13.79
8 13.79
3 5.17
3 5.17
1 1.72
35 60.34
23 39.66 %
97  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 58
6 10.34
8 13.79
7 12.07
2 3.45
0 0.00
35 60.34
23 39.66 %
98  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 58
8 13.79
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
47 81.03
11 18.97 %
99  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 57
16 28.07
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
35 61.40
22 38.60 %
100  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 57
4 7.02
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04 %
101  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 54
3 5.56
0 0.00
6 11.11
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67 %
102  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 54
4 7.41
2 3.70
1 1.85
4 7.41
0 0.00
43 79.63
11 20.37 %
103  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
52 96.30
2 3.70 %
104  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32 %
105  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 53
5 9.43
5 9.43
7 13.21
2 3.77
0 0.00
34 64.15
19 35.85 %
106  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 52
6 11.54
3 5.77
18 34.62
0 0.00
0 0.00
25 48.08
27 51.92 %
107  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
1 1.96
1 1.96
40 78.43
11 21.57 %
108  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00 %
109  โรงเรียนเสมาสามัคคี 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00 %
110  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 49
5 10.20
2 4.08
9 18.37
3 6.12
4 8.16
26 53.06
23 46.94 %
111  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 49
10 20.41
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61 %
112  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 48
16 33.33
3 6.25
2 4.17
1 2.08
0 0.00
26 54.17
22 45.83 %
113  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 48
4 8.33
0 0.00
6 12.50
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00 %
114  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 47
15 31.91
2 4.26
2 4.26
0 0.00
1 2.13
27 57.45
20 42.55 %
115  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70 %
116  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 46
6 13.04
3 6.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57 %
117  โรงเรียนหนองตุวิทยา 46
3 6.52
3 6.52
4 8.70
2 4.35
2 4.35
32 69.57
14 30.43 %
118  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64 %
119  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09 %
120  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
2 4.55
1 2.27
33 75.00
11 25.00 %
121  โรงเรียนบ้านโคกใส 43
1 2.33
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
37 86.05
6 13.95 %
122  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 43
2 4.65
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60 %
123  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 43
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65 %
124  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
1 2.33
40 93.02
3 6.98 %
125  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 42
1 2.38
2 4.76
2 4.76
1 2.38
2 4.76
34 80.95
8 19.05 %
126  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38 %
127  โรงเรียนนาคูณวิทยา 40
5 12.50
4 10.00
4 10.00
3 7.50
1 2.50
23 57.50
17 42.50 %
128  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 40
3 7.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00 %
129  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 40
3 7.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00 %
130  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 39
4 10.26
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51 %
131  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26 %
132  โรงเรียนสำเริงวิทยา 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53 %
133  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 38
6 15.79
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68 %
134  โรงเรียนบ้านสว่าง 37
1 2.70
2 5.41
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51 %
135  โรงเรียนหนองหัวช้าง 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
1 2.70
34 91.89
3 8.11 %
136  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 35
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
137  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
138  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65 %
139  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 32
3 9.38
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00 %
140  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63 %
141  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
30 96.77
1 3.23 %
142  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00 %
143  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00 %
144  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 28
4 14.29
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00 %
145  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29 %
146  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70 %
147  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
148  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
1 4.00
20 80.00
5 20.00 %
149  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
150  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
151  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
152  โรงเรียนภูปอวิทยา 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
153  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
154  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 21
1 4.76
1 4.76
5 23.81
0 0.00
0 0.00
14 66.67
7 33.33 %
155  โรงเรียนบ้านท่างาม 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81 %
156  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 21
4 19.05
1 4.76
5 23.81
0 0.00
1 4.76
10 47.62
11 52.38 %
157  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 21
2 9.52
1 4.76
0 0.00
1 4.76
2 9.52
15 71.43
6 28.57 %
158  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 19
0 0.00
1 5.26
1 5.26
1 5.26
3 15.79
13 68.42
6 31.58 %
159  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
160  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53 %
161  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 18
3 16.67
3 16.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
10 55.56
8 44.44 %
162  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 17
1 5.88
2 11.76
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29 %
163  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 16
2 12.50
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
165  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 16
0 0.00
3 18.75
2 12.50
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25 %
166  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
9 75.00
3 25.00 %
168  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
169  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
171  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  15,931 ค่าร้อยละ
ผอม  952 5.98
เตี้ย  490 3.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,113 6.99
ผอมและเตี้ย  264 1.66
อ้วนและเตี้ย  360 2.26
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,752 80.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,179 คน


19.95%

Powered By www.thaieducation.net