ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967
151 7.68
78 3.97
181 9.20
52 2.64
64 3.25
1441 73.26
526 26.74 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1316
49 3.72
21 1.60
65 4.94
41 3.12
48 3.65
1092 82.98
224 17.02 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 583
29 4.97
23 3.95
22 3.77
27 4.63
35 6.00
447 76.67
136 23.33 %
4  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 386
23 5.96
12 3.11
13 3.37
23 5.96
13 3.37
302 78.24
84 21.76 %
5  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 243
5 2.06
2 0.82
4 1.65
2 0.82
4 1.65
226 93.00
17 7.00 %
6  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 219
15 6.85
5 2.28
23 10.50
1 0.46
1 0.46
174 79.45
45 20.55 %
7  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 213
2 0.94
2 0.94
1 0.47
1 0.47
0 0.00
207 97.18
6 2.82 %
8  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 196
1 0.51
1 0.51
1 0.51
2 1.02
2 1.02
189 96.43
7 3.57 %
9  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 195
13 6.67
9 4.62
6 3.08
2 1.03
6 3.08
159 81.54
36 18.46 %
10  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 182
16 8.79
12 6.59
30 16.48
6 3.30
10 5.49
108 59.34
74 40.66 %
11  โรงเรียนนาจำปา 182
5 2.75
4 2.20
12 6.59
3 1.65
3 1.65
155 85.16
27 14.84 %
12  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 176
12 6.82
7 3.98
9 5.11
0 0.00
0 0.00
148 84.09
28 15.91 %
13  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 175
10 5.71
6 3.43
13 7.43
1 0.57
0 0.00
145 82.86
30 17.14 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 174
5 2.87
1 0.57
12 6.90
1 0.57
0 0.00
155 89.08
19 10.92 %
15  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 169
4 2.37
1 0.59
6 3.55
1 0.59
0 0.00
157 92.90
12 7.10 %
16  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 166
4 2.41
2 1.20
3 1.81
1 0.60
9 5.42
147 88.55
19 11.45 %
17  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 158
24 15.19
2 1.27
1 0.63
1 0.63
2 1.27
128 81.01
30 18.99 %
18  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 134
1 0.75
4 2.99
6 4.48
3 2.24
10 7.46
110 82.09
24 17.91 %
19  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 129
2 1.55
1 0.78
13 10.08
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40 %
20  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 123
3 2.44
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76 %
21  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 121
13 10.74
3 2.48
25 20.66
2 1.65
12 9.92
66 54.55
55 45.45 %
22  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119
5 4.20
8 6.72
7 5.88
3 2.52
4 3.36
92 77.31
27 22.69 %
23  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 116
8 6.90
6 5.17
19 16.38
0 0.00
0 0.00
83 71.55
33 28.45 %
24  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 116
2 1.72
10 8.62
20 17.24
0 0.00
0 0.00
84 72.41
32 27.59 %
25  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 114
0 0.00
0 0.00
25 21.93
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93 %
26  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 113
5 4.42
0 0.00
17 15.04
1 0.88
0 0.00
90 79.65
23 20.35 %
27  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 112
4 3.57
2 1.79
2 1.79
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14 %
28  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 111
3 2.70
0 0.00
4 3.60
4 3.60
0 0.00
100 90.09
11 9.91 %
29  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 109
2 1.83
1 0.92
8 7.34
1 0.92
0 0.00
97 88.99
12 11.01 %
30  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 108
10 9.26
9 8.33
6 5.56
7 6.48
4 3.70
72 66.67
36 33.33 %
31  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 11.43
93 88.57
12 11.43 %
32  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 103
23 22.33
4 3.88
5 4.85
4 3.88
5 4.85
62 60.19
41 39.81 %
33  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 103
12 11.65
0 0.00
3 2.91
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53 %
34  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 103
9 8.74
13 12.62
15 14.56
0 0.00
0 0.00
66 64.08
37 35.92 %
35  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 102
15 14.71
8 7.84
6 5.88
0 0.00
0 0.00
73 71.57
29 28.43 %
36  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.98
99 98.02
2 1.98 %
37  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 101
5 4.95
2 1.98
2 1.98
1 0.99
1 0.99
90 89.11
11 10.89 %
38  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 100
2 2.00
5 5.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00 %
39  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
10 10.20
5 5.10
16 16.33
3 3.06
7 7.14
57 58.16
41 41.84 %
40  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 98
1 1.02
2 2.04
6 6.12
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18 %
41  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 97
0 0.00
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28 %
42  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 96
3 3.13
7 7.29
2 2.08
7 7.29
6 6.25
71 73.96
25 26.04 %
43  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 95
6 6.32
4 4.21
7 7.37
3 3.16
0 0.00
75 78.95
20 21.05 %
44  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38 %
45  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 93
0 0.00
1 1.08
3 3.23
0 0.00
0 0.00
89 95.70
4 4.30 %
46  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 92
4 4.35
1 1.09
4 4.35
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96 %
47  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 91
6 6.59
10 10.99
12 13.19
2 2.20
2 2.20
59 64.84
32 35.16 %
48  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
2 2.20
87 95.60
4 4.40 %
49  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 90
5 5.56
5 5.56
5 5.56
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67 %
50  โรงเรียนสิงห์สะอาด 90
8 8.89
8 8.89
5 5.56
5 5.56
2 2.22
62 68.89
28 31.11 %
51  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 90
5 5.56
6 6.67
9 10.00
5 5.56
5 5.56
60 66.67
30 33.33 %
52  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 89
28 31.46
6 6.74
6 6.74
6 6.74
0 0.00
43 48.31
46 51.69 %
53  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 89
5 5.62
1 1.12
17 19.10
8 8.99
3 3.37
55 61.80
34 38.20 %
54  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 89
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
4 4.49
80 89.89
9 10.11 %
55  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89
8 8.99
1 1.12
2 2.25
0 0.00
1 1.12
77 86.52
12 13.48 %
56  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 88
3 3.41
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55 %
57  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 88
7 7.95
6 6.82
7 7.95
6 6.82
7 7.95
55 62.50
33 37.50 %
58  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 87
11 12.64
8 9.20
12 13.79
10 11.49
1 1.15
45 51.72
42 48.28 %
59  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00 %
60  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 87
6 6.90
9 10.34
12 13.79
6 6.90
3 3.45
51 58.62
36 41.38 %
61  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 86
8 9.30
3 3.49
1 1.16
2 2.33
10 11.63
62 72.09
24 27.91 %
62  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 84
9 10.71
3 3.57
6 7.14
0 0.00
1 1.19
65 77.38
19 22.62 %
63  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
1 1.19
0 0.00
78 92.86
6 7.14 %
64  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 84
3 3.57
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71 %
65  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 83
13 15.66
6 7.23
5 6.02
5 6.02
2 2.41
52 62.65
31 37.35 %
66  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 83
2 2.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.41
79 95.18
4 4.82 %
67  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 82
0 0.00
1 1.22
1 1.22
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44 %
68  โรงเรียนนาโกวิทยา 82
3 3.66
1 1.22
2 2.44
1 1.22
2 2.44
73 89.02
9 10.98 %
69  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 81
11 13.58
5 6.17
4 4.94
6 7.41
0 0.00
55 67.90
26 32.10 %
70  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 81
7 8.64
3 3.70
9 11.11
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46 %
71  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70 %
72  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75 %
73  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 79
2 2.53
4 5.06
6 7.59
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72 %
74  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
1 1.30
0 0.00
68 88.31
9 11.69 %
75  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 76
7 9.21
0 0.00
15 19.74
0 0.00
0 0.00
54 71.05
22 28.95 %
76  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 76
10 13.16
7 9.21
9 11.84
2 2.63
1 1.32
47 61.84
29 38.16 %
77  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 74
3 4.05
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16 %
78  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 72
6 8.33
4 5.56
0 0.00
2 2.78
0 0.00
60 83.33
12 16.67 %
79  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 71
3 4.23
1 1.41
2 2.82
1 1.41
0 0.00
64 90.14
7 9.86 %
80  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
1 1.41
1 1.41
66 92.96
5 7.04 %
81  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 70
1 1.43
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71 %
82  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 68
4 5.88
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76 %
83  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00 %
84  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 67
11 16.42
4 5.97
8 11.94
3 4.48
0 0.00
41 61.19
26 38.81 %
85  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97 %
86  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00 %
87  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 66
7 10.61
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
45 68.18
21 31.82 %
88  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 66
7 10.61
4 6.06
4 6.06
4 6.06
2 3.03
45 68.18
21 31.82 %
89  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77 %
90  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
2 3.13
3 4.69
53 82.81
11 17.19 %
91  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 64
2 3.13
4 6.25
2 3.13
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50 %
92  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 64
23 35.94
5 7.81
3 4.69
0 0.00
3 4.69
30 46.88
34 53.13 %
93  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
2 3.17
54 85.71
9 14.29 %
94  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
1 1.61
2 3.23
52 83.87
10 16.13 %
95  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
1 1.61
56 90.32
6 9.68 %
96  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13 %
97  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
2 3.33
3 5.00
49 81.67
11 18.33 %
98  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
8 13.33
8 13.33
3 5.00
3 5.00
1 1.67
37 61.67
23 38.33 %
99  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17 %
100  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77 %
101  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 56
2 3.57
0 0.00
10 17.86
0 0.00
1 1.79
43 76.79
13 23.21 %
102  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70 %
103  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 54
1 1.85
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41 %
104  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 54
2 3.70
1 1.85
1 1.85
0 0.00
1 1.85
49 90.74
5 9.26 %
105  โรงเรียนบ้านโคกใส 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
2 3.77
0 0.00
43 81.13
10 18.87 %
106  โรงเรียนหนองตุวิทยา 52
4 7.69
5 9.62
3 5.77
2 3.85
2 3.85
36 69.23
16 30.77 %
107  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76 %
108  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 51
1 1.96
8 15.69
6 11.76
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41 %
109  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 51
5 9.80
5 9.80
0 0.00
2 3.92
1 1.96
38 74.51
13 25.49 %
110  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00 %
111  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 50
1 2.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00 %
112  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 49
6 12.24
3 6.12
2 4.08
1 2.04
1 2.04
36 73.47
13 26.53 %
113  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 49
4 8.16
3 6.12
1 2.04
3 6.12
0 0.00
38 77.55
11 22.45 %
114  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42 %
115  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26 %
116  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52 %
117  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 44
17 38.64
1 2.27
2 4.55
4 9.09
0 0.00
20 45.45
24 54.55 %
118  โรงเรียนหนองหัวช้าง 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64 %
119  โรงเรียนเสมาสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55 %
120  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
3 6.98
4 9.30
28 65.12
15 34.88 %
121  โรงเรียนบ้านสว่าง 42
1 2.38
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52 %
122  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52 %
123  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00 %
124  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
38 95.00
2 5.00 %
125  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26 %
126  โรงเรียนนาคูณวิทยา 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95 %
127  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 39
3 7.69
1 2.56
2 5.13
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95 %
128  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 39
9 23.08
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77 %
129  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 39
2 5.13
2 5.13
2 5.13
1 2.56
0 0.00
32 82.05
7 17.95 %
130  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 39
2 5.13
3 7.69
2 5.13
2 5.13
5 12.82
25 64.10
14 35.90 %
131  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 38
1 2.63
2 5.26
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42 %
132  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
1 2.63
1 2.63
28 73.68
10 26.32 %
133  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
2 5.56
0 0.00
32 88.89
4 11.11 %
134  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 36
1 2.78
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67 %
135  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 36
2 5.56
2 5.56
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44 %
136  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29 %
137  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
138  โรงเรียนสำเริงวิทยา 35
1 2.86
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29 %
139  โรงเรียนบ้านท่างาม 34
2 5.88
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82 %
140  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00 %
141  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33
4 12.12
1 3.03
2 6.06
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24 %
142  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13 %
143  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25 %
144  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 32
3 9.38
3 9.38
0 0.00
2 6.25
0 0.00
24 75.00
8 25.00 %
145  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38 %
146  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23 %
147  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35 %
148  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
4 13.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67 %
150  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90 %
151  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71 %
152  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 28
3 10.71
1 3.57
6 21.43
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29 %
153  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
1 3.70
25 92.59
2 7.41 %
154  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00 %
155  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 24
2 8.33
1 4.17
2 8.33
2 8.33
0 0.00
17 70.83
7 29.17 %
156  โรงเรียนภูปอวิทยา 24
3 12.50
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67 %
157  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 23
3 13.04
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74 %
158  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00 %
159  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53 %
160  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
2 10.53
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05 %
161  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 19
3 15.79
0 0.00
3 15.79
2 10.53
0 0.00
11 57.89
8 42.11 %
162  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 18
1 5.56
2 11.11
0 0.00
2 11.11
0 0.00
13 72.22
5 27.78 %
163  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 18
3 16.67
2 11.11
1 5.56
2 11.11
4 22.22
6 33.33
12 66.67 %
164  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
166  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
2 13.33
0 0.00
11 73.33
4 26.67 %
167  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67 %
168  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
8 66.67
1 8.33
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00 %
169  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
170  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
171  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
172  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 6
4 66.67
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00 %
173  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  16,369 ค่าร้อยละ
ผอม  925 5.65
เตี้ย  494 3.02
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,043 6.37
ผอมและเตี้ย  349 2.13
อ้วนและเตี้ย  350 2.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,208 80.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,161 คน


19.31%

Powered By www.thaieducation.net