ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1967
156 7.93
84 4.27
177 9.00
49 2.49
57 2.90
1444 73.41
523 26.59 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1316
55 4.18
24 1.82
71 5.40
43 3.27
50 3.80
1073 81.53
243 18.47 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 583
33 5.66
25 4.29
24 4.12
32 5.49
41 7.03
428 73.41
155 26.59 %
4  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 385
24 6.23
14 3.64
13 3.38
24 6.23
13 3.38
297 77.14
88 22.86 %
5  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 257
12 4.67
10 3.89
8 3.11
7 2.72
9 3.50
211 82.10
46 17.90 %
6  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 222
17 7.66
6 2.70
26 11.71
3 1.35
1 0.45
169 76.13
53 23.87 %
7  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 216
3 1.39
3 1.39
2 0.93
2 0.93
0 0.00
206 95.37
10 4.63 %
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 198
14 7.07
10 5.05
7 3.54
2 1.01
7 3.54
158 79.80
40 20.20 %
9  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 196
2 1.02
1 0.51
2 1.02
1 0.51
2 1.02
188 95.92
8 4.08 %
10  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 182
21 11.54
18 9.89
30 16.48
10 5.49
12 6.59
91 50.00
91 50.00 %
11  โรงเรียนนาจำปา 182
5 2.75
4 2.20
13 7.14
3 1.65
4 2.20
153 84.07
29 15.93 %
12  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 176
15 8.52
8 4.55
12 6.82
0 0.00
0 0.00
141 80.11
35 19.89 %
13  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 175
10 5.71
7 4.00
14 8.00
1 0.57
0 0.00
143 81.71
32 18.29 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 174
7 4.02
0 0.00
10 5.75
2 1.15
0 0.00
155 89.08
19 10.92 %
15  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 169
4 2.37
1 0.59
8 4.73
1 0.59
0 0.00
155 91.72
14 8.28 %
16  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 166
10 6.02
4 2.41
9 5.42
5 3.01
12 7.23
126 75.90
40 24.10 %
17  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 158
24 15.19
2 1.27
1 0.63
1 0.63
2 1.27
128 81.01
30 18.99 %
18  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 134
1 0.75
4 2.99
6 4.48
3 2.24
10 7.46
110 82.09
24 17.91 %
19  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 129
4 3.10
1 0.78
10 7.75
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63 %
20  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 123
16 13.01
4 3.25
25 20.33
3 2.44
12 9.76
63 51.22
60 48.78 %
21  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 123
3 2.44
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
111 90.24
12 9.76 %
22  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 119
5 4.20
8 6.72
6 5.04
3 2.52
4 3.36
93 78.15
26 21.85 %
23  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 117
6 5.13
0 0.00
18 15.38
1 0.85
0 0.00
92 78.63
25 21.37 %
24  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 116
9 7.76
6 5.17
19 16.38
0 0.00
0 0.00
82 70.69
34 29.31 %
25  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 116
5 4.31
13 11.21
25 21.55
0 0.00
0 0.00
73 62.93
43 37.07 %
26  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 114
0 0.00
0 0.00
25 21.93
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93 %
27  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 112
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
112 100.00
0 0.00 %
28  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111
8 7.21
5 4.50
9 8.11
8 7.21
3 2.70
78 70.27
33 29.73 %
29  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 111
4 3.60
0 0.00
4 3.60
4 3.60
0 0.00
99 89.19
12 10.81 %
30  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 109
2 1.83
1 0.92
8 7.34
1 0.92
0 0.00
97 88.99
12 11.01 %
31  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 11.43
93 88.57
12 11.43 %
32  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 103
23 22.33
4 3.88
5 4.85
4 3.88
5 4.85
62 60.19
41 39.81 %
33  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 103
12 11.65
0 0.00
3 2.91
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53 %
34  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 103
18 17.48
16 15.53
16 15.53
0 0.00
0 0.00
53 51.46
50 48.54 %
35  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 102
15 14.71
8 7.84
5 4.90
0 0.00
0 0.00
74 72.55
28 27.45 %
36  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.98
99 98.02
2 1.98 %
37  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 101
5 4.95
2 1.98
2 1.98
1 0.99
1 0.99
90 89.11
11 10.89 %
38  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 100
2 2.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00 %
39  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
12 12.24
6 6.12
16 16.33
18 18.37
7 7.14
39 39.80
59 60.20 %
40  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 98
1 1.02
2 2.04
6 6.12
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18 %
41  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 97
1 1.03
2 2.06
8 8.25
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34 %
42  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 96
3 3.13
7 7.29
2 2.08
7 7.29
6 6.25
71 73.96
25 26.04 %
43  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 95
8 8.42
4 4.21
10 10.53
4 4.21
0 0.00
69 72.63
26 27.37 %
44  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 94
5 5.32
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77 %
45  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 92
4 4.35
1 1.09
4 4.35
2 2.17
0 0.00
81 88.04
11 11.96 %
46  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 92
3 3.26
5 5.43
18 19.57
1 1.09
3 3.26
62 67.39
30 32.61 %
47  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 91
0 0.00
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40 %
48  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
3 3.30
85 93.41
6 6.59 %
49  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 90
6 6.67
6 6.67
5 5.56
0 0.00
0 0.00
73 81.11
17 18.89 %
50  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 90
6 6.67
7 7.78
10 11.11
6 6.67
5 5.56
56 62.22
34 37.78 %
51  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 89
28 31.46
6 6.74
6 6.74
0 0.00
0 0.00
49 55.06
40 44.94 %
52  โรงเรียนสิงห์สะอาด 89
9 10.11
9 10.11
5 5.62
5 5.62
2 2.25
59 66.29
30 33.71 %
53  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 89
5 5.62
1 1.12
19 21.35
8 8.99
3 3.37
53 59.55
36 40.45 %
54  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 89
3 3.37
2 2.25
0 0.00
0 0.00
5 5.62
79 88.76
10 11.24 %
55  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 89
15 16.85
2 2.25
2 2.25
1 1.12
1 1.12
68 76.40
21 23.60 %
56  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 88
12 13.64
8 9.09
12 13.64
10 11.36
1 1.14
45 51.14
43 48.86 %
57  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 88
3 3.41
0 0.00
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55 %
58  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 88
5 5.68
6 6.82
8 9.09
9 10.23
6 6.82
54 61.36
34 38.64 %
59  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 87
8 9.20
1 1.15
3 3.45
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79 %
60  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 87
6 6.90
9 10.34
12 13.79
9 10.34
0 0.00
51 58.62
36 41.38 %
61  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 86
9 10.47
4 4.65
1 1.16
3 3.49
11 12.79
58 67.44
28 32.56 %
62  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33 %
63  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 84
13 15.48
3 3.57
9 10.71
2 2.38
1 1.19
56 66.67
28 33.33 %
64  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 84
0 0.00
1 1.19
4 4.76
0 0.00
1 1.19
78 92.86
6 7.14 %
65  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 84
3 3.57
0 0.00
6 7.14
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71 %
66  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 83
13 15.66
6 7.23
5 6.02
5 6.02
2 2.41
52 62.65
31 37.35 %
67  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 82
0 0.00
1 1.22
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66 %
68  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 81
12 14.81
5 6.17
4 4.94
6 7.41
0 0.00
54 66.67
27 33.33 %
69  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 81
5 6.17
6 7.41
13 16.05
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63 %
70  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 81
0 0.00
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
78 96.30
3 3.70 %
71  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75 %
72  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 79
2 2.53
4 5.06
6 7.59
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72 %
73  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 78
10 12.82
0 0.00
9 11.54
0 0.00
12 15.38
47 60.26
31 39.74 %
74  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 77
0 0.00
0 0.00
8 10.39
1 1.30
0 0.00
68 88.31
9 11.69 %
75  โรงเรียนนาโกวิทยา 77
4 5.19
1 1.30
2 2.60
3 3.90
1 1.30
66 85.71
11 14.29 %
76  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 76
9 11.84
0 0.00
15 19.74
0 0.00
0 0.00
52 68.42
24 31.58 %
77  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 74
2 2.70
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81 %
78  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 72
7 9.72
5 6.94
0 0.00
3 4.17
0 0.00
57 79.17
15 20.83 %
79  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 71
4 5.63
0 0.00
3 4.23
2 2.82
0 0.00
62 87.32
9 12.68 %
80  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
1 1.41
1 1.41
66 92.96
5 7.04 %
81  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 70
1 1.43
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71 %
82  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24 %
83  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00 %
84  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97 %
85  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 67
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48 %
86  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 66
9 13.64
10 15.15
8 12.12
5 7.58
0 0.00
34 51.52
32 48.48 %
87  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 66
7 10.61
5 7.58
5 7.58
4 6.06
0 0.00
45 68.18
21 31.82 %
88  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 66
8 12.12
5 7.58
4 6.06
5 7.58
2 3.03
42 63.64
24 36.36 %
89  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77 %
90  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 64
23 35.94
5 7.81
3 4.69
0 0.00
3 4.69
30 46.88
34 53.13 %
91  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 63
3 4.76
3 4.76
4 6.35
3 4.76
2 3.17
48 76.19
15 23.81 %
92  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
1 1.59
2 3.17
55 87.30
8 12.70 %
93  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 62
2 3.23
1 1.61
5 8.06
1 1.61
2 3.23
51 82.26
11 17.74 %
94  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
1 1.61
1 1.61
56 90.32
6 9.68 %
95  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 62
8 12.90
1 1.61
4 6.45
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58 %
96  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 60
4 6.67
0 0.00
3 5.00
2 3.33
1 1.67
50 83.33
10 16.67 %
97  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
9 15.00
10 16.67
2 3.33
3 5.00
1 1.67
35 58.33
25 41.67 %
98  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 59
4 6.78
3 5.08
6 10.17
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03 %
99  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53 %
100  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 56
3 5.36
0 0.00
11 19.64
0 0.00
1 1.79
41 73.21
15 26.79 %
101  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 54
0 0.00
2 3.70
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56 %
102  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 54
2 3.70
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11 %
103  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 54
7 12.96
12 22.22
8 14.81
8 14.81
7 12.96
12 22.22
42 77.78 %
104  โรงเรียนบ้านโคกใส 53
4 7.55
2 3.77
1 1.89
1 1.89
2 3.77
43 81.13
10 18.87 %
105  โรงเรียนหนองตุวิทยา 52
4 7.69
5 9.62
4 7.69
2 3.85
2 3.85
35 67.31
17 32.69 %
106  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 51
1 1.96
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76 %
107  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 51
1 1.96
8 15.69
6 11.76
0 0.00
0 0.00
36 70.59
15 29.41 %
108  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 51
5 9.80
5 9.80
2 3.92
0 0.00
3 5.88
36 70.59
15 29.41 %
109  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
1 2.00
43 86.00
7 14.00 %
110  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00 %
111  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 49
6 12.24
3 6.12
2 4.08
1 2.04
1 2.04
36 73.47
13 26.53 %
112  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 49
5 10.20
3 6.12
2 4.08
4 8.16
0 0.00
35 71.43
14 28.57 %
113  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 48
4 8.33
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75 %
114  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26 %
115  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52 %
116  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 44
17 38.64
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
25 56.82
19 43.18 %
117  โรงเรียนหนองหัวช้าง 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64 %
118  โรงเรียนเสมาสามัคคี 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
42 95.45
2 4.55 %
119  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 43
5 11.63
2 4.65
3 6.98
2 4.65
3 6.98
28 65.12
15 34.88 %
120  โรงเรียนบ้านสว่าง 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29 %
121  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52 %
122  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44 %
123  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63 %
124  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50 %
125  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
36 92.31
3 7.69 %
126  โรงเรียนนาคูณวิทยา 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95 %
127  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 39
4 10.26
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
32 82.05
7 17.95 %
128  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 39
9 23.08
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77 %
129  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 39
2 5.13
1 2.56
2 5.13
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95 %
130  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 39
3 7.69
3 7.69
3 7.69
2 5.13
6 15.38
22 56.41
17 43.59 %
131  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
27 72.97
10 27.03 %
132  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 36
1 2.78
1 2.78
4 11.11
1 2.78
0 0.00
29 80.56
7 19.44 %
133  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
1 2.78
31 86.11
5 13.89 %
134  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00 %
135  โรงเรียนบ้านท่างาม 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
32 91.43
3 8.57 %
136  โรงเรียนสำเริงวิทยา 35
1 2.86
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29 %
137  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
0 0.00
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29 %
138  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88 %
139  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00 %
140  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
25 75.76
8 24.24 %
141  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 33
3 9.09
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27 %
142  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13 %
143  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38 %
144  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 31
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45 %
145  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
2 6.45
0 0.00
25 80.65
6 19.35 %
146  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00 %
147  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
5 16.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00 %
148  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71 %
150  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 28
3 10.71
1 3.57
6 21.43
1 3.57
0 0.00
17 60.71
11 39.29 %
151  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
1 3.70
25 92.59
2 7.41 %
152  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
153  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
2 8.33
1 4.17
16 66.67
8 33.33 %
154  โรงเรียนภูปอวิทยา 24
5 20.83
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00 %
155  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 23
3 13.04
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74 %
156  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
157  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
2 10.53
15 78.95
4 21.05 %
158  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53 %
159  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
12 63.16
7 36.84 %
160  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
161  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 18
3 16.67
2 11.11
1 5.56
2 11.11
4 22.22
6 33.33
12 66.67 %
162  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25 %
164  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
2 13.33
0 0.00
10 66.67
5 33.33 %
165  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67 %
166  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
9 75.00
1 8.33
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00 %
167  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
168  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
169  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00 %
170  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  16,299 ค่าร้อยละ
ผอม  1,040 6.38
เตี้ย  553 3.39
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,105 6.78
ผอมและเตี้ย  406 2.49
อ้วนและเตี้ย  382 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,813 78.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,486 คน


21.39%

Powered By www.thaieducation.net