ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966
148 7.53
87 4.43
164 8.34
46 2.34
42 2.14
1479 75.23
487 24.77 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1311
60 4.58
28 2.14
110 8.39
88 6.71
36 2.75
989 75.44
322 24.56 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 582
58 9.97
30 5.15
24 4.12
46 7.90
54 9.28
370 63.57
212 36.43 %
4  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 388
31 7.99
19 4.90
52 13.40
19 4.90
52 13.40
215 55.41
173 44.59 %
5  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 257
5 1.95
4 1.56
3 1.17
4 1.56
2 0.78
239 93.00
18 7.00 %
6  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 221
20 9.05
6 2.71
36 16.29
6 2.71
20 9.05
133 60.18
88 39.82 %
7  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 216
22 10.19
22 10.19
15 6.94
10 4.63
40 18.52
107 49.54
109 50.46 %
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 198
14 7.07
10 5.05
7 3.54
2 1.01
7 3.54
158 79.80
40 20.20 %
9  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 196
1 0.51
1 0.51
1 0.51
2 1.02
2 1.02
189 96.43
7 3.57 %
10  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 183
8 4.37
8 4.37
5 2.73
18 9.84
8 4.37
136 74.32
47 25.68 %
11  โรงเรียนนาจำปา 183
6 3.28
9 4.92
4 2.19
3 1.64
1 0.55
160 87.43
23 12.57 %
12  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 176
7 3.98
4 2.27
22 12.50
2 1.14
0 0.00
141 80.11
35 19.89 %
13  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 176
24 13.64
12 6.82
18 10.23
0 0.00
0 0.00
122 69.32
54 30.68 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 176
11 6.25
6 3.41
7 3.98
12 6.82
6 3.41
134 76.14
42 23.86 %
15  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 169
2 1.18
3 1.78
8 4.73
2 1.18
1 0.59
153 90.53
16 9.47 %
16  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 166
3 1.81
1 0.60
4 2.41
1 0.60
12 7.23
145 87.35
21 12.65 %
17  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 156
17 10.90
12 7.69
5 3.21
4 2.56
4 2.56
114 73.08
42 26.92 %
18  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 137
1 0.73
5 3.65
6 4.38
4 2.92
12 8.76
109 79.56
28 20.44 %
19  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 129
6 4.65
15 11.63
15 11.63
7 5.43
2 1.55
84 65.12
45 34.88 %
20  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 123
4 3.25
3 2.44
5 4.07
7 5.69
8 6.50
96 78.05
27 21.95 %
21  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 123
2 1.63
2 1.63
2 1.63
0 0.00
0 0.00
117 95.12
6 4.88 %
22  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 119
6 5.04
6 5.04
19 15.97
0 0.00
0 0.00
88 73.95
31 26.05 %
23  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 118
16 13.56
8 6.78
16 13.56
24 20.34
24 20.34
30 25.42
88 74.58 %
24  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118
7 5.93
11 9.32
7 5.93
4 3.39
3 2.54
86 72.88
32 27.12 %
25  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 116
5 4.31
1 0.86
9 7.76
0 0.00
9 7.76
92 79.31
24 20.69 %
26  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 116
5 4.31
13 11.21
25 21.55
0 0.00
0 0.00
73 62.93
43 37.07 %
27  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 112
6 5.36
8 7.14
8 7.14
4 3.57
5 4.46
81 72.32
31 27.68 %
28  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111
7 6.31
11 9.91
5 4.50
3 2.70
2 1.80
83 74.77
28 25.23 %
29  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 110
20 18.18
20 18.18
14 12.73
0 0.00
0 0.00
56 50.91
54 49.09 %
30  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00 %
31  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 105
21 20.00
5 4.76
6 5.71
4 3.81
6 5.71
63 60.00
42 40.00 %
32  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 9.52
95 90.48
10 9.52 %
33  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 103
16 15.53
8 7.77
5 4.85
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16 %
34  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 102
2 1.96
6 5.88
5 4.90
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75 %
35  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 102
5 4.90
2 1.96
13 12.75
3 2.94
2 1.96
77 75.49
25 24.51 %
36  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 101
7 6.93
13 12.87
3 2.97
5 4.95
0 0.00
73 72.28
28 27.72 %
37  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 100
2 2.00
2 2.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00 %
38  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 99
1 1.01
0 0.00
10 10.10
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12 %
39  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 99
9 9.09
3 3.03
4 4.04
2 2.02
4 4.04
77 77.78
22 22.22 %
40  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 99
5 5.05
3 3.03
4 4.04
3 3.03
0 0.00
84 84.85
15 15.15 %
41  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 98
3 3.06
3 3.06
15 15.31
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43 %
42  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 96
0 0.00
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29 %
43  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 96
3 3.13
7 7.29
2 2.08
7 7.29
6 6.25
71 73.96
25 26.04 %
44  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 93
4 4.30
3 3.23
4 4.30
7 7.53
7 7.53
68 73.12
25 26.88 %
45  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 93
7 7.53
8 8.60
10 10.75
1 1.08
1 1.08
66 70.97
27 29.03 %
46  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 92
3 3.26
9 9.78
15 16.30
2 2.17
2 2.17
61 66.30
31 33.70 %
47  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 91
4 4.40
4 4.40
1 1.10
1 1.10
1 1.10
80 87.91
11 12.09 %
48  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 91
28 30.77
6 6.59
6 6.59
0 0.00
0 0.00
51 56.04
40 43.96 %
49  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 91
7 7.69
1 1.10
19 20.88
8 8.79
3 3.30
53 58.24
38 41.76 %
50  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 90
8 8.89
4 4.44
6 6.67
2 2.22
3 3.33
67 74.44
23 25.56 %
51  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 90
3 3.33
1 1.11
9 10.00
3 3.33
0 0.00
74 82.22
16 17.78 %
52  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
13 14.44
3 3.33
11 12.22
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00 %
53  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89
7 7.87
6 6.74
9 10.11
8 8.99
6 6.74
53 59.55
36 40.45 %
54  โรงเรียนสิงห์สะอาด 89
0 0.00
4 4.49
6 6.74
0 0.00
2 2.25
77 86.52
12 13.48 %
55  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 88
12 13.64
11 12.50
6 6.82
5 5.68
4 4.55
50 56.82
38 43.18 %
56  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 88
0 0.00
1 1.14
3 3.41
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55 %
57  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
4 4.60
0 0.00
78 89.66
9 10.34 %
58  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 87
3 3.45
2 2.30
9 10.34
1 1.15
0 0.00
72 82.76
15 17.24 %
59  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 87
5 5.75
5 5.75
4 4.60
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09 %
60  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 85
2 2.35
1 1.18
0 0.00
0 0.00
5 5.88
77 90.59
8 9.41 %
61  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 84
13 15.48
6 7.14
5 5.95
5 5.95
2 2.38
53 63.10
31 36.90 %
62  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 84
2 2.38
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
77 91.67
7 8.33 %
63  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 84
0 0.00
1 1.19
2 2.38
0 0.00
2 2.38
79 94.05
5 5.95 %
64  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 84
67 79.76
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
14 16.67
70 83.33 %
65  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 83
2 2.41
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82 %
66  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 82
10 12.20
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51 %
67  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
1 1.22
79 96.34
3 3.66 %
68  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 82
9 10.98
7 8.54
7 8.54
3 3.66
6 7.32
50 60.98
32 39.02 %
69  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 81
1 1.23
2 2.47
2 2.47
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17 %
70  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 81
14 17.28
12 14.81
9 11.11
7 8.64
1 1.23
38 46.91
43 53.09 %
71  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 80
7 8.75
10 12.50
10 12.50
10 12.50
10 12.50
33 41.25
47 58.75 %
72  โรงเรียนนาโกวิทยา 79
4 5.06
5 6.33
2 2.53
4 5.06
7 8.86
57 72.15
22 27.85 %
73  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
4 5.19
2 2.60
60 77.92
17 22.08 %
74  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 77
17 22.08
17 22.08
0 0.00
16 20.78
0 0.00
27 35.06
50 64.94 %
75  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 76
9 11.84
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00 %
76  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 75
10 13.33
0 0.00
9 12.00
0 0.00
12 16.00
44 58.67
31 41.33 %
77  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 74
3 4.05
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81 %
78  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 70
1 1.43
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71 %
79  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
3 4.29
65 92.86
5 7.14 %
80  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25 %
81  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
63 92.65
5 7.35 %
82  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 67
10 14.93
3 4.48
5 7.46
13 19.40
4 5.97
32 47.76
35 52.24 %
83  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 66
1 1.52
0 0.00
5 7.58
0 0.00
2 3.03
58 87.88
8 12.12 %
84  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 66
11 16.67
5 7.58
4 6.06
6 9.09
1 1.52
39 59.09
27 40.91 %
85  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 65
2 3.08
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23 %
86  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15 %
87  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 64
2 3.13
3 4.69
4 6.25
2 3.13
2 3.13
51 79.69
13 20.31 %
88  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 64
7 10.94
5 7.81
2 3.13
3 4.69
0 0.00
47 73.44
17 26.56 %
89  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38 %
90  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 64
2 3.13
1 1.56
2 3.13
2 3.13
2 3.13
55 85.94
9 14.06 %
91  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 63
2 3.17
1 1.59
5 7.94
1 1.59
2 3.17
52 82.54
11 17.46 %
92  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 62
4 6.45
0 0.00
15 24.19
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65 %
93  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 62
8 12.90
1 1.61
4 6.45
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19 %
94  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
1 1.64
1 1.64
57 93.44
4 6.56 %
95  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
10 16.67
10 16.67
2 3.33
0 0.00
0 0.00
38 63.33
22 36.67 %
96  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 59
1 1.69
1 1.69
2 3.39
0 0.00
1 1.69
54 91.53
5 8.47 %
97  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53 %
98  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 57
2 3.51
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53 %
99  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 55
7 12.73
0 0.00
5 9.09
7 12.73
0 0.00
36 65.45
19 34.55 %
100  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 54
9 16.67
9 16.67
2 3.70
8 14.81
2 3.70
24 44.44
30 55.56 %
101  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 54
9 16.67
7 12.96
2 3.70
6 11.11
3 5.56
27 50.00
27 50.00 %
102  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 54
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41 %
103  โรงเรียนบ้านโคกใส 53
5 9.43
2 3.77
1 1.89
1 1.89
2 3.77
42 79.25
11 20.75 %
104  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 53
1 1.89
2 3.77
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43 %
105  โรงเรียนหนองตุวิทยา 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46 %
106  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88 %
107  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 51
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80 %
108  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00 %
109  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 50
2 4.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00 %
110  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58 %
111  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42 %
112  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 47
5 10.64
8 17.02
6 12.77
8 17.02
2 4.26
18 38.30
29 61.70 %
113  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 46
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35 %
114  โรงเรียนหนองหัวช้าง 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56 %
115  โรงเรียนเสมาสามัคคี 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
3 6.67
38 84.44
7 15.56 %
116  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 43
8 18.60
0 0.00
1 2.33
2 4.65
0 0.00
32 74.42
11 25.58 %
117  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 42
4 9.52
7 16.67
3 7.14
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33 %
118  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76 %
119  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63 %
120  โรงเรียนบ้านสว่าง 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00 %
121  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 40
7 17.50
14 35.00
4 10.00
7 17.50
0 0.00
8 20.00
32 80.00 %
122  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 39
1 2.56
1 2.56
4 10.26
2 5.13
1 2.56
30 76.92
9 23.08 %
123  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 38
4 10.53
1 2.63
1 2.63
0 0.00
1 2.63
31 81.58
7 18.42 %
124  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 38
7 18.42
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05 %
125  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 38
1 2.63
21 55.26
4 10.53
2 5.26
2 5.26
8 21.05
30 78.95 %
126  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 37
2 5.41
1 2.70
3 8.11
2 5.41
1 2.70
28 75.68
9 24.32 %
127  โรงเรียนนาคูณวิทยา 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41 %
128  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00 %
129  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 36
5 13.89
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22 %
130  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 36
2 5.56
2 5.56
3 8.33
4 11.11
2 5.56
23 63.89
13 36.11 %
131  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 36
2 5.56
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11 %
132  โรงเรียนสำเริงวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00 %
133  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
134  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 35
5 14.29
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
23 65.71
12 34.29 %
135  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 34
1 2.94
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82 %
136  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71 %
137  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76 %
138  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00 %
139  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 33
3 9.09
3 9.09
0 0.00
3 9.09
0 0.00
24 72.73
9 27.27 %
140  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
2 6.25
28 87.50
4 12.50 %
141  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 32
4 12.50
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13 %
142  โรงเรียนบ้านท่างาม 31
2 6.45
2 6.45
1 3.23
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35 %
143  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
28 90.32
3 9.68 %
144  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00 %
145  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00 %
146  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
147  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 29
0 0.00
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
25 86.21
4 13.79 %
148  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
1 3.57
2 7.14
23 82.14
5 17.86 %
149  โรงเรียนภูปอวิทยา 26
1 3.85
3 11.54
1 3.85
1 3.85
1 3.85
19 73.08
7 26.92 %
150  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
151  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 24
1 4.17
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00 %
152  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33 %
153  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 23
3 13.04
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
17 73.91
6 26.09 %
154  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39 %
155  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
156  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
157  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 19
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53 %
158  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
2 10.53
0 0.00
12 63.16
7 36.84 %
159  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 18
2 11.11
8 44.44
1 5.56
5 27.78
2 11.11
0 0.00
18 100.00 %
160  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53 %
161  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25 %
162  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 15
0 0.00
1 6.67
3 20.00
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67 %
163  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33 %
164  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 15
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00 %
165  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33 %
166  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 10
1 10.00
3 30.00
2 20.00
1 10.00
2 20.00
1 10.00
9 90.00 %
167  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
168  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86 %
169  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
170  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 5
0 0.00
1 20.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00 %
172  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 3
1 33.33
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00 %
173  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  16,188 ค่าร้อยละ
ผอม  1,093 6.75
เตี้ย  714 4.41
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,122 6.93
ผอมและเตี้ย  544 3.36
อ้วนและเตี้ย  507 3.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,208 75.41
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,980 คน


24.59%

Powered By www.thaieducation.net