ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966
155 7.88
92 4.68
169 8.60
48 2.44
44 2.24
1458 74.16
508 25.84 %
2  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1312
29 2.21
62 4.73
140 10.67
91 6.94
202 15.40
788 60.06
524 39.94 %
3  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 583
38 6.52
32 5.49
23 3.95
70 12.01
55 9.43
365 62.61
218 37.39 %
4  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 387
32 8.27
22 5.68
56 14.47
22 5.68
56 14.47
199 51.42
188 48.58 %
5  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 257
7 2.72
6 2.33
4 1.56
4 1.56
3 1.17
233 90.66
24 9.34 %
6  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 224
22 9.82
7 3.13
34 15.18
7 3.13
17 7.59
137 61.16
87 38.84 %
7  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 216
25 11.57
24 11.11
16 7.41
11 5.09
44 20.37
96 44.44
120 55.56 %
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 200
16 8.00
11 5.50
7 3.50
2 1.00
8 4.00
156 78.00
44 22.00 %
9  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 196
2 1.02
1 0.51
2 1.02
3 1.53
3 1.53
185 94.39
11 5.61 %
10  โรงเรียนนาจำปา 183
9 4.92
11 6.01
6 3.28
4 2.19
2 1.09
151 82.51
32 17.49 %
11  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 182
10 5.49
9 4.95
5 2.75
21 11.54
8 4.40
129 70.88
53 29.12 %
12  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 178
27 15.17
12 6.74
20 11.24
0 0.00
0 0.00
119 66.85
59 33.15 %
13  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 176
9 5.11
5 2.84
24 13.64
2 1.14
0 0.00
136 77.27
40 22.73 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 176
11 6.25
6 3.41
7 3.98
12 6.82
6 3.41
134 76.14
42 23.86 %
15  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 169
2 1.18
2 1.18
8 4.73
2 1.18
1 0.59
154 91.12
15 8.88 %
16  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 166
11 6.63
5 3.01
11 6.63
6 3.61
22 13.25
111 66.87
55 33.13 %
17  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 156
17 10.90
12 7.69
5 3.21
4 2.56
4 2.56
114 73.08
42 26.92 %
18  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 134
2 1.49
5 3.73
7 5.22
4 2.99
12 8.96
104 77.61
30 22.39 %
19  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 130
20 15.38
3 2.31
18 13.85
6 4.62
21 16.15
62 47.69
68 52.31 %
20  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 123
9 7.32
12 9.76
10 8.13
15 12.20
5 4.07
72 58.54
51 41.46 %
21  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 123
4 3.25
4 3.25
3 2.44
0 0.00
0 0.00
112 91.06
11 8.94 %
22  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 123
17 13.82
9 7.32
16 13.01
26 21.14
25 20.33
30 24.39
93 75.61 %
23  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 119
7 5.88
6 5.04
20 16.81
0 0.00
0 0.00
86 72.27
33 27.73 %
24  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118
14 11.86
18 15.25
7 5.93
5 4.24
4 3.39
70 59.32
48 40.68 %
25  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 116
12 10.34
5 4.31
2 1.72
0 0.00
9 7.76
88 75.86
28 24.14 %
26  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 113
4 3.54
14 12.39
25 22.12
0 0.00
0 0.00
70 61.95
43 38.05 %
27  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 112
17 15.18
10 8.93
10 8.93
4 3.57
6 5.36
65 58.04
47 41.96 %
28  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111
9 8.11
16 14.41
5 4.50
4 3.60
3 2.70
74 66.67
37 33.33 %
29  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 110
26 23.64
26 23.64
14 12.73
14 12.73
0 0.00
30 27.27
80 72.73 %
30  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00 %
31  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 105
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 9.52
95 90.48
10 9.52 %
32  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 103
23 22.33
4 3.88
5 4.85
4 3.88
5 4.85
62 60.19
41 39.81 %
33  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 103
16 15.53
8 7.77
5 4.85
0 0.00
0 0.00
74 71.84
29 28.16 %
34  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 102
2 1.96
6 5.88
5 4.90
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75 %
35  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 102
7 6.86
2 1.96
12 11.76
3 2.94
2 1.96
76 74.51
26 25.49 %
36  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 101
10 9.90
13 12.87
3 2.97
8 7.92
0 0.00
67 66.34
34 33.66 %
37  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 101
3 2.97
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91 %
38  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 99
1 1.01
0 0.00
10 10.10
1 1.01
0 0.00
87 87.88
12 12.12 %
39  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 99
6 6.06
3 3.03
4 4.04
3 3.03
0 0.00
83 83.84
16 16.16 %
40  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 98
4 4.08
3 3.06
14 14.29
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43 %
41  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 98
11 11.22
3 3.06
7 7.14
3 3.06
3 3.06
71 72.45
27 27.55 %
42  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 96
9 9.38
12 12.50
2 2.08
12 12.50
8 8.33
53 55.21
43 44.79 %
43  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 93
3 3.23
7 7.53
17 18.28
0 0.00
2 2.15
64 68.82
29 31.18 %
44  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 92
4 4.35
7 7.61
15 16.30
1 1.09
4 4.35
61 66.30
31 33.70 %
45  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 92
9 9.78
9 9.78
14 15.22
1 1.09
1 1.09
58 63.04
34 36.96 %
46  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 91
4 4.40
4 4.40
1 1.10
1 1.10
1 1.10
80 87.91
11 12.09 %
47  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 91
0 0.00
1 1.10
2 2.20
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30 %
48  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 91
28 30.77
6 6.59
6 6.59
0 0.00
0 0.00
51 56.04
40 43.96 %
49  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 91
4 4.40
5 5.49
5 5.49
14 15.38
10 10.99
53 58.24
38 41.76 %
50  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 91
13 14.29
1 1.10
18 19.78
14 15.38
8 8.79
37 40.66
54 59.34 %
51  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 90
9 10.00
8 8.89
6 6.67
3 3.33
4 4.44
60 66.67
30 33.33 %
52  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 90
4 4.44
0 0.00
10 11.11
4 4.44
0 0.00
72 80.00
18 20.00 %
53  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 90
24 26.67
3 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 70.00
27 30.00 %
54  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 89
3 3.37
2 2.25
9 10.11
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85 %
55  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89
13 14.61
9 10.11
12 13.48
13 14.61
12 13.48
30 33.71
59 66.29 %
56  โรงเรียนสิงห์สะอาด 89
0 0.00
8 8.99
2 2.25
0 0.00
8 8.99
71 79.78
18 20.22 %
57  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 88
14 15.91
12 13.64
8 9.09
8 9.09
6 6.82
40 45.45
48 54.55 %
58  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 87
2 2.30
2 2.30
2 2.30
7 8.05
0 0.00
74 85.06
13 14.94 %
59  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 87
8 9.20
6 6.90
4 4.60
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69 %
60  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 85
2 2.35
2 2.35
0 0.00
0 0.00
5 5.88
76 89.41
9 10.59 %
61  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 84
16 19.05
7 8.33
5 5.95
5 5.95
2 2.38
49 58.33
35 41.67 %
62  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 84
2 2.38
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14 %
63  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 84
15 17.86
14 16.67
11 13.10
8 9.52
1 1.19
35 41.67
49 58.33 %
64  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 84
0 0.00
1 1.19
2 2.38
0 0.00
2 2.38
79 94.05
5 5.95 %
65  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 84
67 79.76
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
14 16.67
70 83.33 %
66  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 83
3 3.61
2 2.41
3 3.61
2 2.41
0 0.00
73 87.95
10 12.05 %
67  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
1 1.22
79 96.34
3 3.66 %
68  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 82
10 12.20
8 9.76
7 8.54
4 4.88
7 8.54
46 56.10
36 43.90 %
69  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 81
2 2.47
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88 %
70  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 80
14 17.50
6 7.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50 %
71  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 80
7 8.75
10 12.50
13 16.25
8 10.00
13 16.25
29 36.25
51 63.75 %
72  โรงเรียนนาโกวิทยา 79
2 2.53
3 3.80
4 5.06
3 3.80
7 8.86
60 75.95
19 24.05 %
73  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 77
2 2.60
3 3.90
6 7.79
4 5.19
2 2.60
60 77.92
17 22.08 %
74  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 77
19 24.68
11 14.29
6 7.79
19 24.68
6 7.79
16 20.78
61 79.22 %
75  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 76
9 11.84
0 0.00
10 13.16
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00 %
76  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22 %
77  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 74
2 2.70
0 0.00
8 10.81
0 0.00
5 6.76
59 79.73
15 20.27 %
78  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 70
1 1.43
2 2.86
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29 %
79  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 69
7 10.14
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94 %
80  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
5 7.25
62 89.86
7 10.14 %
81  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 68
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
5 7.35
59 86.76
9 13.24 %
82  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 67
10 14.93
5 7.46
6 8.96
13 19.40
4 5.97
29 43.28
38 56.72 %
83  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97 %
84  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
1 1.52
2 3.03
58 87.88
8 12.12 %
85  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 66
12 18.18
6 9.09
5 7.58
6 9.09
2 3.03
35 53.03
31 46.97 %
86  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 65
3 4.62
3 4.62
5 7.69
3 4.62
2 3.08
49 75.38
16 24.62 %
87  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77 %
88  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 64
8 12.50
6 9.38
2 3.13
3 4.69
0 0.00
45 70.31
19 29.69 %
89  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38 %
90  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 63
3 4.76
1 1.59
6 9.52
1 1.59
2 3.17
50 79.37
13 20.63 %
91  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 62
8 12.90
1 1.61
16 25.81
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32 %
92  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 62
3 4.84
4 6.45
3 4.84
3 4.84
3 4.84
46 74.19
16 25.81 %
93  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 62
9 14.52
2 3.23
0 0.00
3 4.84
3 4.84
45 72.58
17 27.42 %
94  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
1 1.64
1 1.64
57 93.44
4 6.56 %
95  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 60
12 20.00
12 20.00
2 3.33
11 18.33
1 1.67
22 36.67
38 63.33 %
96  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 59
2 3.39
2 3.39
2 3.39
2 3.39
3 5.08
48 81.36
11 18.64 %
97  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79 %
98  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79 %
99  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 57
7 12.28
0 0.00
5 8.77
7 12.28
0 0.00
38 66.67
19 33.33 %
100  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 54
10 18.52
10 18.52
3 5.56
10 18.52
2 3.70
19 35.19
35 64.81 %
101  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 54
11 20.37
8 14.81
2 3.70
7 12.96
3 5.56
23 42.59
31 57.41 %
102  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 54
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41 %
103  โรงเรียนบ้านโคกใส 53
5 9.43
3 5.66
1 1.89
2 3.77
2 3.77
40 75.47
13 24.53 %
104  โรงเรียนหนองตุวิทยา 52
0 0.00
1 1.92
7 13.46
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38 %
105  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88 %
106  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 51
0 0.00
4 7.84
1 1.96
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80 %
107  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 51
1 1.96
2 3.92
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80 %
108  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 50
1 2.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00 %
109  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 50
20 40.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
22 44.00
28 56.00 %
110  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58 %
111  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 48
5 10.42
4 8.33
2 4.17
1 2.08
0 0.00
36 75.00
12 25.00 %
112  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 47
5 10.64
9 19.15
6 12.77
9 19.15
2 4.26
16 34.04
31 65.96 %
113  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89 %
114  โรงเรียนหนองหัวช้าง 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56 %
115  โรงเรียนเสมาสามัคคี 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
3 6.67
38 84.44
7 15.56 %
116  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 43
22 51.16
0 0.00
1 2.33
11 25.58
0 0.00
9 20.93
34 79.07 %
117  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 42
4 9.52
6 14.29
2 4.76
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57 %
118  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76 %
119  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 41
12 29.27
15 36.59
4 9.76
7 17.07
0 0.00
3 7.32
38 92.68 %
120  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63 %
121  โรงเรียนบ้านสว่าง 40
6 15.00
2 5.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50 %
122  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 39
2 5.13
4 10.26
4 10.26
2 5.13
1 2.56
26 66.67
13 33.33 %
123  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 38
4 10.53
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
30 78.95
8 21.05 %
124  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 38
5 13.16
1 2.63
1 2.63
3 7.89
1 2.63
27 71.05
11 28.95 %
125  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 37
3 8.11
1 2.70
3 8.11
2 5.41
2 5.41
26 70.27
11 29.73 %
126  โรงเรียนนาคูณวิทยา 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41 %
127  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 37
9 24.32
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 72.97
10 27.03 %
128  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00 %
129  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 36
3 8.33
3 8.33
3 8.33
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78 %
130  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 36
3 8.33
2 5.56
4 11.11
5 13.89
3 8.33
19 52.78
17 47.22 %
131  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 36
2 5.56
2 5.56
0 0.00
1 2.78
1 2.78
30 83.33
6 16.67 %
132  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 35
3 8.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43 %
133  โรงเรียนสำเริงวิทยา 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00 %
134  โรงเรียนหนองแวงแสน 35
1 2.86
0 0.00
4 11.43
3 8.57
0 0.00
27 77.14
8 22.86 %
135  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 35
9 25.71
1 2.86
5 14.29
1 2.86
0 0.00
19 54.29
16 45.71 %
136  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71 %
137  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71 %
138  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03 %
139  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
1 3.03
2 6.06
21 63.64
12 36.36 %
140  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 33
1 3.03
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
29 87.88
4 12.12 %
141  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
1 3.13
2 6.25
28 87.50
4 12.50 %
142  โรงเรียนบ้านท่างาม 31
3 9.68
3 9.68
1 3.23
2 6.45
0 0.00
22 70.97
9 29.03 %
143  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 31
2 6.45
2 6.45
1 3.23
1 3.23
1 3.23
24 77.42
7 22.58 %
144  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00 %
145  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
146  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 28
0 0.00
1 3.57
1 3.57
1 3.57
2 7.14
23 82.14
5 17.86 %
147  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 28
0 0.00
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
24 85.71
4 14.29 %
148  โรงเรียนภูปอวิทยา 27
1 3.70
3 11.11
1 3.70
1 3.70
1 3.70
20 74.07
7 25.93 %
149  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 27
5 18.52
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74 %
150  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
2 7.69
0 0.00
20 76.92
6 23.08 %
151  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 25
1 4.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
152  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 25
1 4.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00 %
153  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33 %
154  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
155  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 22
2 9.09
3 13.64
4 18.18
3 13.64
5 22.73
5 22.73
17 77.27 %
156  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32 %
157  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79 %
158  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 19
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53 %
159  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 19
4 21.05
1 5.26
2 10.53
2 10.53
0 0.00
10 52.63
9 47.37 %
160  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
5 27.78
2 11.11
7 38.89
11 61.11 %
161  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41 %
162  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
3 18.75
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
9 56.25
7 43.75 %
163  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 15
0 0.00
1 6.67
4 26.67
0 0.00
0 0.00
10 66.67
5 33.33 %
164  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15
3 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00 %
165  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 15
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00 %
166  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33 %
167  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
168  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86 %
169  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
170  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 5
0 0.00
1 20.00
4 80.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00 %
172  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 3
1 33.33
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00 %
173  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  16,206 ค่าร้อยละ
ผอม  1,279 7.89
เตี้ย  827 5.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,211 7.47
ผอมและเตี้ย  692 4.27
อ้วนและเตี้ย  766 4.73
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,431 70.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,775 คน


29.46%

Powered By www.thaieducation.net