ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสฤษดิเดช 3117
123 3.95
42 1.35
417 13.38
1 0.03
1 0.03
2533 81.26
584 18.74 %
2  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1177
65 5.52
11 0.93
107 9.09
0 0.00
0 0.00
994 84.45
183 15.55 %
3  โรงเรียนบ้านแก้ว 490
19 3.88
18 3.67
55 11.22
40 8.16
0 0.00
358 73.06
132 26.94 %
4  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 488
21 4.30
10 2.05
49 10.04
10 2.05
12 2.46
386 79.10
102 20.90 %
5  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 386
14 3.63
12 3.11
8 2.07
3 0.78
4 1.04
345 89.38
41 10.62 %
6  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 385
26 6.75
13 3.38
56 14.55
8 2.08
0 0.00
282 73.25
103 26.75 %
7  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 358
33 9.22
10 2.79
40 11.17
11 3.07
3 0.84
261 72.91
97 27.09 %
8  โรงเรียนวัดพลับพลา 355
17 4.79
7 1.97
42 11.83
0 0.00
0 0.00
289 81.41
66 18.59 %
9  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 337
7 2.08
3 0.89
39 11.57
1 0.30
0 0.00
287 85.16
50 14.84 %
10  โรงเรียนบ้านคลองลาว 301
15 4.98
5 1.66
43 14.29
2 0.66
0 0.00
236 78.41
65 21.59 %
11  โรงเรียนวัดจันทนาราม 275
5 1.82
2 0.73
42 15.27
5 1.82
3 1.09
218 79.27
57 20.73 %
12  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 232
28 12.07
15 6.47
25 10.78
10 4.31
5 2.16
149 64.22
83 35.78 %
13  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 211
14 6.64
5 2.37
29 13.74
0 0.00
0 0.00
163 77.25
48 22.75 %
14  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 210
15 7.14
7 3.33
5 2.38
3 1.43
1 0.48
179 85.24
31 14.76 %
15  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 181
17 9.39
15 8.29
39 21.55
8 4.42
0 0.00
102 56.35
79 43.65 %
16  โรงเรียนวัดแสลง 167
4 2.40
5 2.99
7 4.19
4 2.40
0 0.00
147 88.02
20 11.98 %
17  โรงเรียนบ้านคลองครก 162
6 3.70
3 1.85
13 8.02
3 1.85
1 0.62
136 83.95
26 16.05 %
18  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 158
10 6.33
8 5.06
17 10.76
5 3.16
0 0.00
118 74.68
40 25.32 %
19  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 147
5 3.40
7 4.76
19 12.93
2 1.36
0 0.00
114 77.55
33 22.45 %
20  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 146
10 6.85
4 2.74
21 14.38
6 4.11
0 0.00
105 71.92
41 28.08 %
21  โรงเรียนวัดทองทั่ว 143
8 5.59
4 2.80
16 11.19
0 0.00
0 0.00
115 80.42
28 19.58 %
22  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 133
5 3.76
3 2.26
10 7.52
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53 %
23  โรงเรียนวัดดอนตาล 133
4 3.01
7 5.26
15 11.28
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55 %
24  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 132
4 3.03
2 1.52
13 9.85
1 0.76
0 0.00
112 84.85
20 15.15 %
25  โรงเรียนวัดหนองแหวน 131
2 1.53
4 3.05
26 19.85
0 0.00
1 0.76
98 74.81
33 25.19 %
26  โรงเรียนวัดสิงห์ 130
5 3.85
7 5.38
8 6.15
0 0.00
0 0.00
110 84.62
20 15.38 %
27  โรงเรียนวัดช้างข้าม 121
12 9.92
7 5.79
16 13.22
1 0.83
0 0.00
85 70.25
36 29.75 %
28  โรงเรียนวัดหนองคัน 116
4 3.45
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93 %
29  โรงเรียนบ้านตาเลียว 115
17 14.78
9 7.83
11 9.57
26 22.61
20 17.39
32 27.83
83 72.17 %
30  โรงเรียนวัดเขาวงกต 108
13 12.04
12 11.11
16 14.81
7 6.48
0 0.00
60 55.56
48 44.44 %
31  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 107
9 8.41
5 4.67
5 4.67
7 6.54
11 10.28
70 65.42
37 34.58 %
32  โรงเรียนวัดเนินสูง 105
0 0.00
2 1.90
6 5.71
2 1.90
0 0.00
95 90.48
10 9.52 %
33  โรงเรียนบ้านซอยสอง 102
4 3.92
4 3.92
10 9.80
1 0.98
0 0.00
83 81.37
19 18.63 %
34  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 101
5 4.95
8 7.92
15 14.85
5 4.95
12 11.88
56 55.45
45 44.55 %
35  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 99
7 7.07
3 3.03
7 7.07
7 7.07
3 3.03
72 72.73
27 27.27 %
36  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 98
21 21.43
0 0.00
10 10.20
0 0.00
0 0.00
67 68.37
31 31.63 %
37  โรงเรียนวัดหนองบัว 95
4 4.21
4 4.21
14 14.74
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16 %
38  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 93
5 5.38
5 5.38
3 3.23
2 2.15
1 1.08
77 82.80
16 17.20 %
39  โรงเรียนวัดรำพัน 91
4 4.40
0 0.00
11 12.09
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48 %
40  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 89
1 1.12
1 1.12
9 10.11
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48 %
41  โรงเรียนบ้านโคกวัด 81
7 8.64
4 4.94
5 6.17
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75 %
42  โรงเรียนวัดสามผาน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00 %
43  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 76
7 9.21
17 22.37
6 7.89
6 7.89
0 0.00
40 52.63
36 47.37 %
44  โรงเรียนวัดหนองไทร 67
0 0.00
1 1.49
6 8.96
3 4.48
0 0.00
57 85.07
10 14.93 %
45  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 67
3 4.48
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93 %
46  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 64
5 7.81
5 7.81
5 7.81
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44 %
47  โรงเรียนวัดท่าแคลง 64
3 4.69
4 6.25
17 26.56
1 1.56
1 1.56
38 59.38
26 40.63 %
48  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 62
2 3.23
2 3.23
3 4.84
3 4.84
2 3.23
50 80.65
12 19.35 %
49  โรงเรียนวัดนายายอาม 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52 %
50  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 60
1 1.67
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33 %
51  โรงเรียนวัดวังหิน 58
0 0.00
2 3.45
7 12.07
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52 %
52  โรงเรียนบ้านชำโสม 57
1 1.75
1 1.75
11 19.30
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81 %
53  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 57
1 1.75
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26 %
54  โรงเรียนบ้านประแกต 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
2 4.00
43 86.00
7 14.00 %
55  โรงเรียนวัดเขาน้อย 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00 %
56  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 47
8 17.02
7 14.89
11 23.40
12 25.53
9 19.15
0 0.00
47 100.00 %
57  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70 %
58  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33 %
59  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89 %
60  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 45
2 4.44
2 4.44
9 20.00
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89 %
61  โรงเรียนวัดโป่งแรด 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22 %
62  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 42
1 2.38
0 0.00
7 16.67
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05 %
63  โรงเรียนบ้านยางระหง 41
1 2.44
3 7.32
3 7.32
1 2.44
1 2.44
32 78.05
9 21.95 %
64  โรงเรียนวัดเนินยาง 38
3 7.89
5 13.16
7 18.42
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47 %
65  โรงเรียนบ้านมาบโอน 36
2 5.56
1 2.78
4 11.11
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44 %
66  โรงเรียนบ้านวังปลา 36
4 11.11
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78 %
67  โรงเรียนวัดพลับ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00 %
68  โรงเรียนวัดท่าศาลา 34
1 2.94
1 2.94
6 17.65
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53 %
69  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 33
7 21.21
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36 %
70  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 31
0 0.00
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58 %
71  โรงเรียนวัดนาซา 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81 %
72  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00 %
73  โรงเรียนวัดคลองขุด 24
1 4.17
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17 %
74  โรงเรียนวัดโขดหอย 24
3 12.50
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33 %
75  โรงเรียนวัดโขมง 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
21 87.50
3 12.50 %
76  โรงเรียนวัดหมูดุด 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
77  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
78  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18 %
79  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 19
1 5.26
1 5.26
3 15.79
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58 %
80  โรงเรียนวัดคมบาง 18
1 5.56
1 5.56
1 5.56
1 5.56
1 5.56
13 72.22
5 27.78 %
81  โรงเรียนวัดหนองสีงา 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
82  โรงเรียนวัดแขมหนู 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
83  โรงเรียนวัดวังเวียน 11
0 0.00
1 9.09
4 36.36
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45 %

 

จำนวนนักเรียน  13,349 ค่าร้อยละ
ผอม  666 4.99
เตี้ย  357 2.67
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,504 11.27
ผอมและเตี้ย  218 1.63
อ้วนและเตี้ย  94 0.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,510 78.73
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,839 คน


21.27%

Powered By www.thaieducation.net