ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับประถม สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1079
21 1.95
19 1.76
32 2.97
6 0.56
14 1.30
987 91.47
92 8.53 %
2  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 690
6 0.87
13 1.88
22 3.19
10 1.45
12 1.74
627 90.87
63 9.13 %
3  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 647
38 5.87
14 2.16
65 10.05
5 0.77
0 0.00
525 81.14
122 18.86 %
4  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 542
45 8.30
20 3.69
21 3.87
6 1.11
3 0.55
447 82.47
95 17.53 %
5  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 399
28 7.02
16 4.01
10 2.51
1 0.25
0 0.00
344 86.22
55 13.78 %
6  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 255
11 4.31
3 1.18
15 5.88
3 1.18
2 0.78
221 86.67
34 13.33 %
7  โรงเรียนบ้านนางัว 240
8 3.33
0 0.00
24 10.00
0 0.00
0 0.00
208 86.67
32 13.33 %
8  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 228
14 6.14
9 3.95
35 15.35
5 2.19
0 0.00
165 72.37
63 27.63 %
9  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 226
29 12.83
14 6.19
16 7.08
0 0.00
0 0.00
167 73.89
59 26.11 %
10  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 224
3 1.34
2 0.89
0 0.00
0 0.00
2 0.89
217 96.88
7 3.13 %
11  โรงเรียนบ้านเทื่อม 208
8 3.85
6 2.88
8 3.85
6 2.88
4 1.92
176 84.62
32 15.38 %
12  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 200
7 3.50
0 0.00
21 10.50
2 1.00
2 1.00
168 84.00
32 16.00 %
13  โรงเรียนบ้านหยวก 199
7 3.52
2 1.01
20 10.05
3 1.51
0 0.00
167 83.92
32 16.08 %
14  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 192
3 1.56
1 0.52
6 3.13
3 1.56
4 2.08
175 91.15
17 8.85 %
15  โรงเรียนบ้านสามัคคี 186
5 2.69
7 3.76
13 6.99
0 0.00
2 1.08
159 85.48
27 14.52 %
16  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 185
7 3.78
2 1.08
3 1.62
0 0.00
0 0.00
173 93.51
12 6.49 %
17  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 181
2 1.10
0 0.00
4 2.21
0 0.00
0 0.00
175 96.69
6 3.31 %
18  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 176
4 2.27
16 9.09
17 9.66
6 3.41
2 1.14
131 74.43
45 25.57 %
19  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 166
8 4.82
4 2.41
5 3.01
2 1.20
1 0.60
146 87.95
20 12.05 %
20  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 165
0 0.00
1 0.61
2 1.21
1 0.61
3 1.82
158 95.76
7 4.24 %
21  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 164
2 1.22
2 1.22
1 0.61
1 0.61
1 0.61
157 95.73
7 4.27 %
22  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 161
3 1.86
1 0.62
6 3.73
0 0.00
3 1.86
148 91.93
13 8.07 %
23  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 156
7 4.49
14 8.97
20 12.82
0 0.00
0 0.00
115 73.72
41 26.28 %
24  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 152
11 7.24
3 1.97
7 4.61
3 1.97
2 1.32
126 82.89
26 17.11 %
25  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 151
5 3.31
15 9.93
7 4.64
21 13.91
20 13.25
83 54.97
68 45.03 %
26  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 151
6 3.97
4 2.65
5 3.31
2 1.32
0 0.00
134 88.74
17 11.26 %
27  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 146
17 11.64
14 9.59
19 13.01
6 4.11
0 0.00
90 61.64
56 38.36 %
28  โรงเรียนบ้านสวัสดี 139
10 7.19
10 7.19
23 16.55
4 2.88
6 4.32
86 61.87
53 38.13 %
29  โรงเรียนบ้านนายูง 137
10 7.30
10 7.30
1 0.73
5 3.65
1 0.73
110 80.29
27 19.71 %
30  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 128
2 1.56
0 0.00
5 3.91
2 1.56
2 1.56
117 91.41
11 8.59 %
31  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 123
2 1.63
0 0.00
3 2.44
1 0.81
2 1.63
115 93.50
8 6.50 %
32  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 122
10 8.20
6 4.92
8 6.56
5 4.10
0 0.00
93 76.23
29 23.77 %
33  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 121
1 0.83
0 0.00
2 1.65
1 0.83
2 1.65
115 95.04
6 4.96 %
34  โรงเรียนบ้านนาเก็น 119
1 0.84
1 0.84
1 0.84
1 0.84
0 0.00
115 96.64
4 3.36 %
35  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
0 0.00
0 0.00
109 93.16
8 6.84 %
36  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 116
1 0.86
0 0.00
0 0.00
1 0.86
0 0.00
114 98.28
2 1.72 %
37  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 115
0 0.00
1 0.87
0 0.00
0 0.00
2 1.74
112 97.39
3 2.61 %
38  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 111
7 6.31
5 4.50
2 1.80
8 7.21
7 6.31
82 73.87
29 26.13 %
39  โรงเรียนบ้านเม็ก 109
1 0.92
5 4.59
8 7.34
6 5.50
13 11.93
76 69.72
33 30.28 %
40  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 108
6 5.56
3 2.78
6 5.56
7 6.48
6 5.56
80 74.07
28 25.93 %
41  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 107
6 5.61
5 4.67
10 9.35
3 2.80
0 0.00
83 77.57
24 22.43 %
42  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 107
3 2.80
3 2.80
8 7.48
3 2.80
2 1.87
88 82.24
19 17.76 %
43  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 107
9 8.41
7 6.54
14 13.08
5 4.67
0 0.00
72 67.29
35 32.71 %
44  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 106
9 8.49
9 8.49
9 8.49
12 11.32
7 6.60
60 56.60
46 43.40 %
45  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 106
0 0.00
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
103 97.17
3 2.83 %
46  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 106
2 1.89
0 0.00
10 9.43
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32 %
47  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 104
7 6.73
0 0.00
6 5.77
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46 %
48  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88 %
49  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 102
2 1.96
1 0.98
6 5.88
0 0.00
0 0.00
93 91.18
9 8.82 %
50  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
4 4.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00 %
51  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 99
1 1.01
6 6.06
10 10.10
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17 %
52  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 99
1 1.01
2 2.02
2 2.02
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05 %
53  โรงเรียนบ้านนาเตย 99
0 0.00
0 0.00
5 5.05
1 1.01
1 1.01
92 92.93
7 7.07 %
54  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 99
5 5.05
3 3.03
3 3.03
2 2.02
0 0.00
86 86.87
13 13.13 %
55  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 99
1 1.01
0 0.00
8 8.08
2 2.02
1 1.01
87 87.88
12 12.12 %
56  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 95
2 2.11
1 1.05
5 5.26
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42 %
57  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 94
0 0.00
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19 %
58  โรงเรียนบ้านหัวขัว 94
6 6.38
4 4.26
7 7.45
6 6.38
0 0.00
71 75.53
23 24.47 %
59  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 94
4 4.26
2 2.13
6 6.38
0 0.00
0 0.00
82 87.23
12 12.77 %
60  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 92
7 7.61
4 4.35
6 6.52
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48 %
61  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 92
2 2.17
2 2.17
1 1.09
2 2.17
0 0.00
85 92.39
7 7.61 %
62  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00 %
63  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 90
5 5.56
3 3.33
6 6.67
4 4.44
0 0.00
72 80.00
18 20.00 %
64  โรงเรียนบ้านใหม่ 90
4 4.44
1 1.11
12 13.33
1 1.11
0 0.00
72 80.00
18 20.00 %
65  โรงเรียนบ้านนาแค 89
6 6.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.25
81 91.01
8 8.99 %
66  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 89
5 5.62
4 4.49
11 12.36
7 7.87
0 0.00
62 69.66
27 30.34 %
67  โรงเรียนบ้านนาหลวง 88
1 1.14
1 1.14
9 10.23
0 0.00
0 0.00
77 87.50
11 12.50 %
68  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 88
6 6.82
3 3.41
10 11.36
2 2.27
3 3.41
64 72.73
24 27.27 %
69  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 87
3 3.45
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60 %
70  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 86
3 3.49
2 2.33
2 2.33
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14 %
71  โรงเรียนบ้านกาลึม 85
0 0.00
3 3.53
6 7.06
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59 %
72  โรงเรียนบ้านภูดิน 85
1 1.18
4 4.71
7 8.24
3 3.53
4 4.71
66 77.65
19 22.35 %
73  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 83
3 3.61
2 2.41
4 4.82
2 2.41
2 2.41
70 84.34
13 15.66 %
74  โรงเรียนบ้านขอนยูง 80
6 7.50
3 3.75
6 7.50
7 8.75
6 7.50
52 65.00
28 35.00 %
75  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 80
1 1.25
3 3.75
3 3.75
2 2.50
0 0.00
71 88.75
9 11.25 %
76  โรงเรียนบ้านดงบัง 79
2 2.53
0 0.00
6 7.59
0 0.00
2 2.53
69 87.34
10 12.66 %
77  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 79
10 12.66
10 12.66
4 5.06
3 3.80
0 0.00
52 65.82
27 34.18 %
78  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 78
0 0.00
1 1.28
5 6.41
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69 %
79  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 77
1 1.30
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60 %
80  โรงเรียนบ้านนาสี 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00 %
81  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 76
1 1.32
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16 %
82  โรงเรียนบ้านคำด้วง 75
11 14.67
6 8.00
14 18.67
6 8.00
0 0.00
38 50.67
37 49.33 %
83  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 69
4 5.80
3 4.35
3 4.35
2 2.90
0 0.00
57 82.61
12 17.39 %
84  โรงเรียนบ้านนางาม 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82 %
85  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47 %
86  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 68
2 2.94
3 4.41
10 14.71
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06 %
87  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 68
3 4.41
2 2.94
2 2.94
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76 %
88  โรงเรียนบ้านหายโศก 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
62 92.54
5 7.46 %
89  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 67
2 2.99
2 2.99
0 0.00
4 5.97
4 5.97
55 82.09
12 17.91 %
90  โรงเรียนบ้านม่วง 64
5 7.81
5 7.81
3 4.69
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31 %
91  โรงเรียนบ้านถิ่น 63
8 12.70
8 12.70
7 11.11
2 3.17
1 1.59
37 58.73
26 41.27 %
92  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 61
10 16.39
6 9.84
5 8.20
3 4.92
1 1.64
36 59.02
25 40.98 %
93  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 58
5 8.62
6 10.34
0 0.00
3 5.17
0 0.00
44 75.86
14 24.14 %
94  โรงเรียนบ้านนาตูม 57
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26 %
95  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 56
0 0.00
2 3.57
3 5.36
-1 -1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14 %
96  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 56
1 1.79
6 10.71
3 5.36
4 7.14
2 3.57
40 71.43
16 28.57 %
97  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 56
3 5.36
5 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29 %
98  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 55
7 12.73
6 10.91
6 10.91
1 1.82
2 3.64
33 60.00
22 40.00 %
99  โรงเรียนบ้านนาล้อม 55
3 5.45
2 3.64
2 3.64
1 1.82
0 0.00
47 85.45
8 14.55 %
100  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 55
3 5.45
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
47 85.45
8 14.55 %
101  โรงเรียนบ้านติ้ว 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09 %
102  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55 %
103  โรงเรียนบ้านนาไฮ 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
2 3.77
1 1.89
47 88.68
6 11.32 %
104  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55 %
105  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 52
2 3.85
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62 %
106  โรงเรียนบ้านโนนแดง 52
6 11.54
3 5.77
2 3.85
2 3.85
0 0.00
39 75.00
13 25.00 %
107  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96 %
108  โรงเรียนบ้านวังแข้ 51
3 5.88
3 5.88
2 3.92
4 7.84
0 0.00
39 76.47
12 23.53 %
109  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00 %
110  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00 %
111  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 50
10 20.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
1 2.00
35 70.00
15 30.00 %
112  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 49
5 10.20
3 6.12
2 4.08
3 6.12
0 0.00
36 73.47
13 26.53 %
113  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42 %
114  โรงเรียนบ้านวังบง 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
5 10.64
3 6.38
33 70.21
14 29.79 %
115  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47
2 4.26
1 2.13
2 4.26
1 2.13
0 0.00
41 87.23
6 12.77 %
116  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52 %
117  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04 %
118  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52 %
119  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 45
6 13.33
10 22.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
23 51.11
22 48.89 %
120  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44 %
121  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
43 95.56
2 4.44 %
122  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 42
0 0.00
0 0.00
4 9.52
1 2.38
0 0.00
37 88.10
5 11.90 %
123  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 41
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44 %
124  โรงเรียนบ้านลาน 41
6 14.63
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15 %
125  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 41
3 7.32
3 7.32
2 4.88
1 2.44
0 0.00
32 78.05
9 21.95 %
126  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 40
5 12.50
6 15.00
2 5.00
4 10.00
2 5.00
21 52.50
19 47.50 %
127  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00 %
128  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50 %
129  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
1 2.56
1 2.56
33 84.62
6 15.38 %
130  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26 %
131  โรงเรียนบ้านข่า 37
3 8.11
9 24.32
2 5.41
2 5.41
1 2.70
20 54.05
17 45.95 %
132  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11 %
133  โรงเรียนบ้านนาคูณ 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81 %
134  โรงเรียนบ้านกุดจับ 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
2 5.56
32 88.89
4 11.11 %
135  โรงเรียนบ้านลำภู 36
1 2.78
0 0.00
4 11.11
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89 %
136  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86 %
137  โรงเรียนบ้านดงน้อย 34
5 14.71
3 8.82
1 2.94
3 8.82
0 0.00
22 64.71
12 35.29 %
138  โรงเรียนบ้านแดง 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06 %
139  โรงเรียนบ้านดงหวาย 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79 %
140  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69 %
141  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 25
2 8.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00 %
142  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
143  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04 %

 

จำนวนนักเรียน  15,807 ค่าร้อยละ
ผอม  630 3.99
เตี้ย  458 2.90
เริ่มอ้วน=>อ้วน  866 5.48
ผอมและเตี้ย  269 1.70
อ้วนและเตี้ย  170 1.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,414 84.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,393 คน


15.14%

Powered By www.thaieducation.net