ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 199 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 199 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดงสวางวรวิทย์ 5
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านพรหมสว่าง 8
2 25.00
2 25.00
0 0.00
4 50.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนหนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนเที่ยง 158
10 6.33
18 11.39
19 12.03
32 20.25
39 24.68
40 25.32
118 74.68%
5  โรงเรียนบ้านแก้งกะอาม 131
27 20.61
24 18.32
15 11.45
12 9.16
17 12.98
36 27.48
95 72.52%
6  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 104
60 57.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 42.31
60 57.69%
7  โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร 7
1 14.29
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
8  โรงเรียนหัวงัววิทยาคม 41
9 21.95
7 17.07
4 9.76
2 4.88
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
9  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา 27
6 22.22
6 22.22
2 7.41
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
10  โรงเรียนชุมชนภูแล่นช้างคเชนทร์พิทยาคาร 40
7 17.50
6 15.00
0 0.00
7 17.50
0 0.00
20 50.00
20 50.00%
11  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม 229
40 17.47
24 10.48
31 13.54
17 7.42
0 0.00
117 51.09
112 48.91%
12  โรงเรียนโคกหวายราษฎร์สามัคคี 95
3 3.16
5 5.26
16 16.84
8 8.42
14 14.74
49 51.58
46 48.42%
13  โรงเรียนบ้านเก่าเดื่อ 38
11 28.95
3 7.89
3 7.89
0 0.00
0 0.00
21 55.26
17 44.74%
14  โรงเรียนเย็นสยามวิทยา 95
25 26.32
2 2.11
15 15.79
0 0.00
0 0.00
53 55.79
42 44.21%
15  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 67
9 13.43
4 5.97
11 16.42
5 7.46
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
16  โรงเรียนนางามวิทยา 177
34 19.21
6 3.39
12 6.78
4 2.26
20 11.30
101 57.06
76 42.94%
17  โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 366
0 0.00
25 6.83
51 13.93
19 5.19
61 16.67
210 57.38
156 42.62%
18  โรงเรียนหนองห้างอำนวยวิทย์ 137
16 11.68
2 1.46
36 26.28
3 2.19
0 0.00
80 58.39
57 41.61%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยา 170
9 5.29
11 6.47
11 6.47
20 11.76
19 11.18
100 58.82
70 41.18%
20  โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 102
10 9.80
10 9.80
3 2.94
17 16.67
2 1.96
60 58.82
42 41.18%
21  โรงเรียนบ้านนาบอน 347
52 14.99
21 6.05
35 10.09
10 2.88
23 6.63
206 59.37
141 40.63%
22  โรงเรียนบ้านคำอีหงษ์ 113
15 13.27
9 7.96
11 9.73
9 7.96
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
23  โรงเรียนบ้านสร้างแสน 123
12 9.76
11 8.94
9 7.32
8 6.50
7 5.69
76 61.79
47 38.21%
24  โรงเรียนเหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์ 103
11 10.68
19 18.45
8 7.77
0 0.00
1 0.97
64 62.14
39 37.86%
25  โรงเรียนสามเพื่อนพัฒนา 53
7 13.21
6 11.32
1 1.89
6 11.32
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
26  โรงเรียนหินลาดนารายณ์สาร 61
0 0.00
8 13.11
14 22.95
0 0.00
1 1.64
38 62.30
23 37.70%
27  โรงเรียนสังคมพัฒนา 253
27 10.67
30 11.86
23 9.09
15 5.93
0 0.00
158 62.45
95 37.55%
28  โรงเรียนบ้านหนองแสง 78
6 7.69
7 8.97
8 10.26
1 1.28
7 8.97
49 62.82
29 37.18%
29  โรงเรียนบ้านใหม่ชัยมงคล 62
6 9.68
5 8.06
7 11.29
5 8.06
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
30  โรงเรียนบ้านห้วยฝา 73
6 8.22
7 9.59
5 6.85
4 5.48
5 6.85
46 63.01
27 36.99%
31  โรงเรียนบ้านโจดนาตาล 184
27 14.67
10 5.43
13 7.07
8 4.35
9 4.89
117 63.59
67 36.41%
32  โรงเรียนบ้านน้ำปุ้น 50
4 8.00
5 10.00
7 14.00
2 4.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
33  โรงเรียนหนองบัวโดน (วรนารถประชานุกูล) 137
14 10.22
13 9.49
12 8.76
10 7.30
0 0.00
88 64.23
49 35.77%
34  โรงเรียนบ้านโคกโก่ง 28
3 10.71
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
35  โรงเรียนหนองแสงถวิลราษฎร์ 127
15 11.81
11 8.66
7 5.51
4 3.15
8 6.30
82 64.57
45 35.43%
36  โรงเรียนบ้านโนนศาลา 66
4 6.06
7 10.61
8 12.12
2 3.03
2 3.03
43 65.15
23 34.85%
37  โรงเรียนบ้านวังเวียง 52
13 25.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
2 3.85
34 65.38
18 34.62%
38  โรงเรียนบ้านขุมขี้ยาง 59
3 5.08
1 1.69
4 6.78
6 10.17
6 10.17
39 66.10
20 33.90%
39  โรงเรียนบ้านดงแหลม 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
40  โรงเรียนบ้านนากุดสิม 66
9 13.64
1 1.52
3 4.55
9 13.64
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
41  โรงเรียนบ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
2 7.41
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
42  โรงเรียนโพธิ์คำประชาสรรค์ 75
9 12.00
0 0.00
14 18.67
2 2.67
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
43  โรงเรียนกุดตอแก่นราษฎร์วิทยา 106
7 6.60
5 4.72
18 16.98
5 4.72
0 0.00
71 66.98
35 33.02%
44  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 187
15 8.02
5 2.67
18 9.63
5 2.67
18 9.63
126 67.38
61 32.62%
45  โรงเรียนคำยิ่งหมีมณีเวทย์ 37
2 5.41
3 8.11
7 18.92
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
46  โรงเรียนบ้านจอมศรี 19
3 15.79
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
47  โรงเรียนหนองโพนสูง 57
10 17.54
1 1.75
7 12.28
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
48  โรงเรียนหนองขามวิทยา 45
4 8.89
3 6.67
4 8.89
3 6.67
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
49  โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ 107
7 6.54
4 3.74
9 8.41
7 6.54
5 4.67
75 70.09
32 29.91%
50  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 24
2 8.33
1 4.17
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
51  โรงเรียนบ้านห้วยแดง 93
6 6.45
5 5.38
6 6.45
6 6.45
4 4.30
66 70.97
27 29.03%
52  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 108
20 18.52
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
53  โรงเรียนหนองบัวทองวิทยาเสริม 35
3 8.57
4 11.43
3 8.57
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
54  โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว 130
10 7.69
3 2.31
20 15.38
4 3.08
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
55  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 95
6 6.32
5 5.26
12 12.63
4 4.21
0 0.00
68 71.58
27 28.42%
56  โรงเรียนนาทันวิทยา 122
5 4.10
14 11.48
11 9.02
3 2.46
1 0.82
88 72.13
34 27.87%
57  โรงเรียนนาขามวิทยา 281
11 3.91
11 3.91
46 16.37
9 3.20
1 0.36
203 72.24
78 27.76%
58  โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง 88
2 2.27
6 6.82
6 6.82
7 7.95
3 3.41
64 72.73
24 27.27%
59  โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ 110
2 1.82
7 6.36
20 18.18
1 0.91
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
60  โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ 300
20 6.67
8 2.67
23 7.67
17 5.67
13 4.33
219 73.00
81 27.00%
61  โรงเรียนบ้านดินจี่ 364
50 13.74
15 4.12
26 7.14
6 1.65
0 0.00
267 73.35
97 26.65%
62  โรงเรียนบ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา 79
3 3.80
4 5.06
11 13.92
3 3.80
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
63  โรงเรียนกุดหว้าวิทยา 176
0 0.00
0 0.00
18 10.23
0 0.00
28 15.91
130 73.86
46 26.14%
64  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
65  โรงเรียนบ้านวังมน 62
5 8.06
0 0.00
11 17.74
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง) 87
8 9.20
1 1.15
4 4.60
6 6.90
3 3.45
65 74.71
22 25.29%
67  โรงเรียนบ้านกกตาล 68
2 2.94
1 1.47
6 8.82
6 8.82
2 2.94
51 75.00
17 25.00%
68  โรงเรียนสงเปลือยวิทยายน 292
33 11.30
6 2.05
26 8.90
5 1.71
3 1.03
219 75.00
73 25.00%
69  โรงเรียนอุปรีศรีวิทยา 49
3 6.12
2 4.08
3 6.12
2 4.08
2 4.08
37 75.51
12 24.49%
70  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 94
5 5.32
5 5.32
4 4.26
5 5.32
4 4.26
71 75.53
23 24.47%
71  โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 82
6 7.32
4 4.88
8 9.76
2 2.44
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
72  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
2 5.41
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
73  โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคม 177
18 10.17
6 3.39
19 10.73
0 0.00
0 0.00
134 75.71
43 24.29%
74  โรงเรียนคำหมุนผดุงเวทย์ 33
3 9.09
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
75  โรงเรียนบ้านผึ้ง 66
4 6.06
4 6.06
1 1.52
2 3.03
5 7.58
50 75.76
16 24.24%
76  โรงเรียนหนองบัววิทยาสรรพ์ 91
5 5.49
9 9.89
8 8.79
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
77  โรงเรียนบ้านนาวี 108
11 10.19
10 9.26
3 2.78
1 0.93
1 0.93
82 75.93
26 24.07%
78  โรงเรียนบ้านคำพิมูล 113
11 9.73
10 8.85
6 5.31
0 0.00
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
79  โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา 345
15 4.35
8 2.32
35 10.14
24 6.96
0 0.00
263 76.23
82 23.77%
80  โรงเรียนแก่งพฤๅชัยวิทยา 60
8 13.33
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
81  โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 86
6 6.98
2 2.33
8 9.30
4 4.65
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
82  โรงเรียนบ้านปลาขาว 56
4 7.14
4 7.14
1 1.79
3 5.36
1 1.79
43 76.79
13 23.21%
83  โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย 31
5 16.13
1 3.23
1 3.23
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
84  โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 129
16 12.40
7 5.43
5 3.88
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
85  โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยา 116
6 5.17
8 6.90
8 6.90
3 2.59
1 0.86
90 77.59
26 22.41%
86  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 338
0 0.00
53 15.68
22 6.51
0 0.00
0 0.00
263 77.81
75 22.19%
87  โรงเรียนคำเม็กวิทยา 137
8 5.84
8 5.84
14 10.22
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
88  โรงเรียนหนองซองแมวผดุงวิทย์ 105
8 7.62
4 3.81
7 6.67
4 3.81
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
89  โรงเรียนบ้านโนนชาด 98
2 2.04
5 5.10
14 14.29
0 0.00
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
90  โรงเรียนบ้านดงมัน 33
2 6.06
2 6.06
0 0.00
1 3.03
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
91  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 99
5 5.05
6 6.06
7 7.07
3 3.03
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
92  โรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม 238
13 5.46
9 3.78
15 6.30
6 2.52
7 2.94
188 78.99
50 21.01%
93  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 77
1 1.30
3 3.90
11 14.29
0 0.00
1 1.30
61 79.22
16 20.78%
94  โรงเรียนบ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์) 87
6 6.90
2 2.30
3 3.45
5 5.75
2 2.30
69 79.31
18 20.69%
95  โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 97
10 10.31
0 0.00
10 10.31
0 0.00
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
96  โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2) 49
1 2.04
0 0.00
7 14.29
1 2.04
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนโคกมะลิวิทยา 64
5 7.81
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
98  โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ 262
27 10.31
6 2.29
14 5.34
3 1.15
3 1.15
209 79.77
53 20.23%
99  โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ 1619
73 4.51
59 3.64
65 4.01
30 1.85
100 6.18
1292 79.80
327 20.20%
100  โรงเรียนบ้านกุดตาใกล้ 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
101  โรงเรียนบ้านกุดกอก 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
102  โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์ 516
25 4.84
26 5.04
34 6.59
11 2.13
7 1.36
413 80.04
103 19.96%
103  โรงเรียนบ้านจาน 61
5 8.20
3 4.92
2 3.28
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
104  โรงเรียนบ้านหนองมะงง 155
7 4.52
10 6.45
13 8.39
0 0.00
0 0.00
125 80.65
30 19.35%
105  โรงเรียนคำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง 139
6 4.32
2 1.44
5 3.60
8 5.76
5 3.60
113 81.29
26 18.71%
106  โรงเรียนหนองกุงสมเด็จ 49
5 10.20
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
107  โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 142
11 7.75
9 6.34
5 3.52
1 0.70
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
108  โรงเรียนชุมชนหลักเหลี่ยมวิทยาคม 173
13 7.51
5 2.89
13 7.51
0 0.00
0 0.00
142 82.08
31 17.92%
109  โรงเรียนบ้านแห่เจริญวิทย์ 68
1 1.47
3 4.41
6 8.82
2 2.94
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
110  โรงเรียนบ้านบัวขาว(วันครู 2500) 1356
90 6.64
30 2.21
112 8.26
1 0.07
2 0.15
1121 82.67
235 17.33%
111  โรงเรียนบ้านโพนนาดี 95
3 3.16
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
112  โรงเรียนบ้านโพนแพง 240
8 3.33
3 1.25
6 2.50
23 9.58
0 0.00
200 83.33
40 16.67%
113  โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง 120
9 7.50
2 1.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
114  โรงเรียนมะนาววิทยาเสริม 99
5 5.05
2 2.02
9 9.09
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
115  โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 172
6 3.49
0 0.00
21 12.21
0 0.00
0 0.00
145 84.30
27 15.70%
116  โรงเรียนบ้านม่วงกุล 211
6 2.84
5 2.37
8 3.79
6 2.84
8 3.79
178 84.36
33 15.64%
117  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
118  โรงเรียนบ้านคำม่วง 87
8 9.20
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
119  โรงเรียนคำไผ่ประชาสามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 7.41
2 7.41
23 85.19
4 14.81%
120  โรงเรียนบ้านนากระเดา 81
5 6.17
7 8.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
121  โรงเรียนหนองหูลิงเจริญเวทย์ 163
12 7.36
7 4.29
5 3.07
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
122  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
3 7.32
35 85.37
6 14.63%
123  โรงเรียนหนองอีบุตรไพรเวทย์ 152
6 3.95
5 3.29
11 7.24
0 0.00
0 0.00
130 85.53
22 14.47%
124  โรงเรียนบ้านนาคู 242
22 9.09
6 2.48
6 2.48
1 0.41
0 0.00
207 85.54
35 14.46%
125  โรงเรียนบ้านชาด 264
12 4.55
6 2.27
11 4.17
4 1.52
5 1.89
226 85.61
38 14.39%
126  โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ) 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
127  โรงเรียนแจนแลนวิทยา 92
6 6.52
3 3.26
4 4.35
0 0.00
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
128  โรงเรียนเหล่าไฮงามวิทยาสูง 149
9 6.04
5 3.36
4 2.68
2 1.34
1 0.67
128 85.91
21 14.09%
129  โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา 114
3 2.63
0 0.00
13 11.40
0 0.00
0 0.00
98 85.96
16 14.04%
130  โรงเรียนบ้านคำกุงหนองอิดุม 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
1 1.92
2 3.85
45 86.54
7 13.46%
131  โรงเรียนบ้านบึงโคกสะอาด 52
0 0.00
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
132  โรงเรียนบ้านดงหมู 135
4 2.96
3 2.22
4 2.96
3 2.22
4 2.96
117 86.67
18 13.33%
133  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 60
4 6.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
134  โรงเรียนหนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ 53
4 7.55
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
135  โรงเรียนบ้านบัวสามัคคี 160
8 5.00
7 4.38
0 0.00
0 0.00
6 3.75
139 86.88
21 13.13%
136  โรงเรียนไค้นุ่นวิทยาพูน 92
5 5.43
2 2.17
5 5.43
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
137  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 2 178
5 2.81
8 4.49
4 2.25
6 3.37
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
138  โรงเรียนสะพานหินวิทยาคม 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
139  โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริม 222
14 6.31
2 0.90
11 4.95
1 0.45
0 0.00
194 87.39
28 12.61%
140  โรงเรียนนาโกวิทยาสูง 153
9 5.88
5 3.27
5 3.27
0 0.00
0 0.00
134 87.58
19 12.42%
141  โรงเรียนกุดสิมวิทยาสาร 228
8 3.51
9 3.95
4 1.75
3 1.32
4 1.75
200 87.72
28 12.28%
142  โรงเรียนบ้านดงสวนพัฒนา 272
5 1.84
0 0.00
6 2.21
16 5.88
6 2.21
239 87.87
33 12.13%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 69
2 2.90
3 4.35
3 4.35
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
144  โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน 314
7 2.23
0 0.00
9 2.87
18 5.73
2 0.64
278 88.54
36 11.46%
145  โรงเรียนหนองบัวใน 175
8 4.57
5 2.86
6 3.43
1 0.57
0 0.00
155 88.57
20 11.43%
146  โรงเรียนบ้านหนองผือ 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
147  โรงเรียนแซงบาดาลบ้านบากวิทยา 98
5 5.10
0 0.00
5 5.10
0 0.00
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
148  โรงเรียนสูงเนินวิทยาคม 134
6 4.48
6 4.48
3 2.24
0 0.00
0 0.00
119 88.81
15 11.19%
149  โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 199
0 0.00
13 6.53
9 4.52
0 0.00
0 0.00
177 88.94
22 11.06%
150  โรงเรียนบ้านกลาง 109
2 1.83
3 2.75
2 1.83
3 2.75
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
151  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 73
0 0.00
0 0.00
8 10.96
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
152  โรงเรียนบ้านนาทัน 29
2 6.90
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
153  โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 6 90
3 3.33
-1 -1.11
4 4.44
2 2.22
1 1.11
81 90.00
9 10.00%
154  โรงเรียนมหาไชยโคกกว้างวิทยา 144
1 0.69
1 0.69
10 6.94
1 0.69
1 0.69
130 90.28
14 9.72%
155  โรงเรียนโคกนาดี 115
3 2.61
0 0.00
7 6.09
1 0.87
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
156  โรงเรียนบ้านแก้งเดื่อ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
157  โรงเรียนค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
158  โรงเรียนบ้านจอมทอง 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
159  โรงเรียนบ้านหนองผ้าอ้อม 136
4 2.94
3 2.21
5 3.68
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
160  โรงเรียนบ้านคำหม่วย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
2 4.26
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
161  โรงเรียนนาสีนวลวิทยา 48
0 0.00
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
162  โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
163  โรงเรียนบ้านหนองขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
164  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 87
5 5.75
1 1.15
0 0.00
0 0.00
1 1.15
80 91.95
7 8.05%
165  โรงเรียนหนองบัวกลาง 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
166  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
167  โรงเรียนบ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน) 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
168  โรงเรียนโป่งนกเปล้า 41
2 4.88
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
169  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
2 3.51
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
170  โรงเรียนโคกกลางสมเด็จ 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
171  โรงเรียนบ้านขมิ้น 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
172  โรงเรียนนักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม) 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
173  โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง 158
0 0.00
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
148 93.67
10 6.33%
174  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 95
0 0.00
0 0.00
3 3.16
0 0.00
3 3.16
89 93.68
6 6.32%
175  โรงเรียนคำบงพิทยาคม 256
3 1.17
4 1.56
2 0.78
3 1.17
4 1.56
240 93.75
16 6.25%
176  โรงเรียนนาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
3 3.75
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
177  โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 275
12 4.36
0 0.00
5 1.82
0 0.00
0 0.00
258 93.82
17 6.18%
178  โรงเรียนสามัคคีบัวขาว 165
3 1.82
1 0.61
6 3.64
0 0.00
0 0.00
155 93.94
10 6.06%
179  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
180  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรพ์ 177
0 0.00
0 0.00
10 5.65
0 0.00
0 0.00
167 94.35
10 5.65%
181  โรงเรียนบ้านโนนยาง 107
2 1.87
1 0.93
3 2.80
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
182  โรงเรียนบ้านบึงทอง 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
183  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
184  โรงเรียนหนองสนมราษฎร์อำนวย 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
185  โรงเรียนบ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
186  โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุง 224
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
2 0.89
214 95.54
10 4.46%
187  โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง 208
2 0.96
3 1.44
3 1.44
1 0.48
0 0.00
199 95.67
9 4.33%
188  โรงเรียนหนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
2 2.56
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
189  โรงเรียนหนองบัวนอก 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
190  โรงเรียนคำเมยราษฎร์พัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
191  โรงเรียนชุมชนหนองยางวิทยาคม 87
0 0.00
1 1.15
0 0.00
1 1.15
1 1.15
84 96.55
3 3.45%
192  โรงเรียนบ้านหนองสระพัง 90
2 2.22
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
193  โรงเรียนบ้านคุย 252
0 0.00
0 0.00
3 1.19
0 0.00
3 1.19
246 97.62
6 2.38%
194  โรงเรียนดงบังนาแก้ววิทยา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว 99
0 0.00
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
98 98.99
1 1.01%
196  โรงเรียนทุ่งมนบะเอียดราษฏร์บำรุง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนทุ่งคลองวิทยา 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล 115
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,440 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,492 6.10
เตี้ย  924 3.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,625 6.65
ผอมและเตี้ย  603 2.47
อ้วนและเตี้ย  531 2.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,265 78.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,175 คน


21.17%


Powered By www.thaieducation.net