ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 168 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 168 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 98
27 27.55
12 12.24
16 16.33
27 27.55
16 16.33
0 0.00
98 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 124
18 14.52
29 23.39
50 40.32
12 9.68
15 12.10
0 0.00
124 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัว 89
46 51.69
12 13.48
22 24.72
7 7.87
2 2.25
0 0.00
89 100.00%
4  โรงเรียนพิมูลวิทยา 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 136
43 31.62
34 25.00
45 33.09
3 2.21
11 8.09
0 0.00
136 100.00%
6  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 8
4 50.00
0 0.00
1 12.50
2 25.00
1 12.50
0 0.00
8 100.00%
7  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 104
27 25.96
9 8.65
18 17.31
25 24.04
25 24.04
0 0.00
104 100.00%
8  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 82
30 36.59
20 24.39
22 26.83
5 6.10
5 6.10
0 0.00
82 100.00%
9  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 58
15 25.86
15 25.86
2 3.45
10 17.24
13 22.41
3 5.17
55 94.83%
10  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 194
38 19.59
28 14.43
15 7.73
25 12.89
8 4.12
80 41.24
114 58.76%
11  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 4
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
12  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 18
3 16.67
3 16.67
2 11.11
1 5.56
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
13  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
2 50.00
2 50.00%
14  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 21
3 14.29
3 14.29
3 14.29
1 4.76
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
15  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 51
10 19.61
5 9.80
4 7.84
5 9.80
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
16  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 162
26 16.05
9 5.56
36 22.22
1 0.62
0 0.00
90 55.56
72 44.44%
17  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 65
16 24.62
2 3.08
8 12.31
2 3.08
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
18  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 161
26 16.15
9 5.59
21 13.04
8 4.97
5 3.11
92 57.14
69 42.86%
19  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 45
19 42.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
20  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 196
18 9.18
18 9.18
19 9.69
15 7.65
12 6.12
114 58.16
82 41.84%
21  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 82
23 28.05
0 0.00
8 9.76
0 0.00
0 0.00
51 62.20
31 37.80%
22  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 138
12 8.70
6 4.35
22 15.94
8 5.80
4 2.90
86 62.32
52 37.68%
23  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 128
22 17.19
9 7.03
10 7.81
7 5.47
0 0.00
80 62.50
48 37.50%
24  โรงเรียนนาบงวิทยา 126
8 6.35
10 7.94
5 3.97
14 11.11
10 7.94
79 62.70
47 37.30%
25  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 242
45 18.60
19 7.85
23 9.50
0 0.00
0 0.00
155 64.05
87 35.95%
26  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 31
6 19.35
5 16.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
27  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 64
9 14.06
2 3.13
11 17.19
0 0.00
0 0.00
42 65.63
22 34.38%
28  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 134
12 8.96
8 5.97
8 5.97
13 9.70
5 3.73
88 65.67
46 34.33%
29  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 170
18 10.59
18 10.59
18 10.59
3 1.76
1 0.59
112 65.88
58 34.12%
30  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 140
9 6.43
9 6.43
24 17.14
2 1.43
2 1.43
94 67.14
46 32.86%
31  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 48
3 6.25
4 8.33
6 12.50
2 4.17
0 0.00
33 68.75
15 31.25%
32  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 159
4 2.52
2 1.26
17 10.69
6 3.77
19 11.95
111 69.81
48 30.19%
33  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114
4 3.51
5 4.39
14 12.28
10 8.77
1 0.88
80 70.18
34 29.82%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 111
14 12.61
0 0.00
19 17.12
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
35  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 27
2 7.41
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
36  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 53
2 3.77
3 5.66
7 13.21
2 3.77
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
37  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
2 3.28
1 1.64
6 9.84
4 6.56
4 6.56
44 72.13
17 27.87%
38  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1007
55 5.46
26 2.58
0 0.00
141 14.00
58 5.76
727 72.19
280 27.81%
39  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 105
5 4.76
9 8.57
11 10.48
4 3.81
0 0.00
76 72.38
29 27.62%
40  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 218
34 15.60
10 4.59
5 2.29
11 5.05
0 0.00
158 72.48
60 27.52%
41  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 55
1 1.82
0 0.00
13 23.64
0 0.00
1 1.82
40 72.73
15 27.27%
42  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 59
5 8.47
1 1.69
10 16.95
0 0.00
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
43  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 79
13 16.46
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
44  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 102
9 8.82
7 6.86
8 7.84
2 1.96
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
45  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 71
3 4.23
2 2.82
3 4.23
5 7.04
5 7.04
53 74.65
18 25.35%
46  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 83
4 4.82
4 4.82
6 7.23
3 3.61
4 4.82
62 74.70
21 25.30%
47  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 99
8 8.08
5 5.05
3 3.03
5 5.05
4 4.04
74 74.75
25 25.25%
48  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 32
5 15.63
0 0.00
2 6.25
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
49  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 170
19 11.18
6 3.53
17 10.00
0 0.00
0 0.00
128 75.29
42 24.71%
50  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 58
4 6.90
1 1.72
7 12.07
2 3.45
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
51  โรงเรียนโคกคำวิทยา 146
6 4.11
8 5.48
20 13.70
0 0.00
1 0.68
111 76.03
35 23.97%
52  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 138
17 12.32
2 1.45
12 8.70
2 1.45
0 0.00
105 76.09
33 23.91%
53  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 42
3 7.14
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
54  โรงเรียนบ้านหนองขาม 97
5 5.15
3 3.09
15 15.46
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
55  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 38
4 10.53
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
56  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 148
5 3.38
2 1.35
9 6.08
10 6.76
9 6.08
113 76.35
35 23.65%
57  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 246
20 8.13
11 4.47
10 4.07
5 2.03
12 4.88
188 76.42
58 23.58%
58  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 60
1 1.67
0 0.00
10 16.67
1 1.67
2 3.33
46 76.67
14 23.33%
59  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 53
4 7.55
0 0.00
7 13.21
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
60  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 168
14 8.33
5 2.98
19 11.31
0 0.00
0 0.00
130 77.38
38 22.62%
61  โรงเรียนบ้านคำแคน 40
6 15.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
62  โรงเรียนยางคำวิทยา 72
4 5.56
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
63  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59
2 3.39
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
64  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 87
3 3.45
2 2.30
5 5.75
4 4.60
5 5.75
68 78.16
19 21.84%
65  โรงเรียนดงบังวิทยา 110
8 7.27
3 2.73
12 10.91
1 0.91
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
66  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 165
11 6.67
7 4.24
13 7.88
5 3.03
0 0.00
129 78.18
36 21.82%
67  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 42
4 9.52
2 4.76
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
68  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
69  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 61
6 9.84
0 0.00
7 11.48
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
70  โรงเรียนบ้านชัยศรี 66
5 7.58
0 0.00
4 6.06
5 7.58
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
71  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 95
7 7.37
0 0.00
12 12.63
1 1.05
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
72  โรงเรียนปอแดงวิทยา 114
4 3.51
0 0.00
20 17.54
0 0.00
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
73  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 130
5 3.85
1 0.77
10 7.69
7 5.38
4 3.08
103 79.23
27 20.77%
74  โรงเรียนบ้านโคกศรี 82
4 4.88
5 6.10
0 0.00
1 1.22
7 8.54
65 79.27
17 20.73%
75  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 121
3 2.48
1 0.83
21 17.36
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
76  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
7 6.86
0 0.00
10 9.80
2 1.96
2 1.96
81 79.41
21 20.59%
77  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 107
10 9.35
6 5.61
6 5.61
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
78  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 83
8 9.64
1 1.20
8 9.64
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
79  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 103
8 7.77
0 0.00
13 12.62
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
80  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 162
9 5.56
7 4.32
10 6.17
7 4.32
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
81  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 123
7 5.69
7 5.69
8 6.50
2 1.63
1 0.81
98 79.67
25 20.33%
82  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 310
23 7.42
9 2.90
27 8.71
3 0.97
0 0.00
248 80.00
62 20.00%
83  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 78
3 3.85
2 2.56
10 12.82
0 0.00
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
84  โรงเรียนบ้านหนองแซง 380
38 10.00
14 3.68
15 3.95
6 1.58
0 0.00
307 80.79
73 19.21%
85  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 74
8 10.81
1 1.35
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
86  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 159
7 4.40
7 4.40
16 10.06
0 0.00
0 0.00
129 81.13
30 18.87%
87  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 53
3 5.66
6 11.32
0 0.00
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
88  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 91
4 4.40
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
89  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 27
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
22 81.48
5 18.52%
90  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 33
0 0.00
1 3.03
5 15.15
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
91  โรงเรียนหนองแวงม่วง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 14.55
2 3.64
45 81.82
10 18.18%
92  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 114
5 4.39
0 0.00
10 8.77
5 4.39
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
93  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 120
7 5.83
0 0.00
14 11.67
0 0.00
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
94  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 115
10 8.70
3 2.61
4 3.48
3 2.61
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
95  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 87
4 4.60
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
96  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 93
6 6.45
5 5.38
5 5.38
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
97  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 110
4 3.64
2 1.82
6 5.45
3 2.73
3 2.73
92 83.64
18 16.36%
98  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189
8 4.23
7 3.70
10 5.29
4 2.12
1 0.53
159 84.13
30 15.87%
99  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 45
4 8.89
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
100  โรงเรียนดอนขีวิทยา 103
6 5.83
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
101  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 213
11 5.16
4 1.88
18 8.45
0 0.00
0 0.00
180 84.51
33 15.49%
102  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 104
10 9.62
6 5.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
103  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 78
0 0.00
4 5.13
8 10.26
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
104  โรงเรียนหนองบัวชุม 47
2 4.26
1 2.13
3 6.38
1 2.13
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
105  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
106  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 89
8 8.99
0 0.00
3 3.37
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
107  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
108  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
109  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 155
9 5.81
7 4.52
6 3.87
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
110  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 123
8 6.50
2 1.63
5 4.07
2 1.63
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
111  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 87
3 3.45
0 0.00
9 10.34
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
112  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 60
6 10.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
113  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
1 1.89
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
114  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
115  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 85
2 2.35
1 1.18
4 4.71
4 4.71
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
116  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 118
3 2.54
1 0.85
10 8.47
1 0.85
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
117  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 144
4 2.78
0 0.00
14 9.72
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
118  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 40
0 0.00
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
119  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 106
5 4.72
0 0.00
6 5.66
0 0.00
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
120  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 41
2 4.88
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
121  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 74
3 4.05
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
122  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
123  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
124  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
125  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 108
7 6.48
3 2.78
2 1.85
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
126  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
127  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 84
1 1.19
2 2.38
0 0.00
1 1.19
5 5.95
75 89.29
9 10.71%
128  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 95
9 9.47
0 0.00
1 1.05
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
129  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 67
2 2.99
2 2.99
1 1.49
0 0.00
2 2.99
60 89.55
7 10.45%
130  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
131  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 104
4 3.85
1 0.96
5 4.81
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 73
2 2.74
2 2.74
2 2.74
1 1.37
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
133  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
134  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 170
3 1.76
2 1.18
5 2.94
3 1.76
3 1.76
154 90.59
16 9.41%
135  โรงเรียนบ้านหนองแสง 44
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
136  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 70
0 0.00
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
137  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 192
12 6.25
0 0.00
4 2.08
0 0.00
0 0.00
176 91.67
16 8.33%
138  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 193
4 2.07
4 2.07
8 4.15
0 0.00
0 0.00
177 91.71
16 8.29%
139  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
140  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 130
6 4.62
0 0.00
4 3.08
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
141  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 41
1 2.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.88
38 92.68
3 7.32%
142  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 70
0 0.00
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
143  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 101
3 2.97
2 1.98
1 0.99
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
144  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
3 3.41
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
145  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 193
3 1.55
2 1.04
5 2.59
1 0.52
2 1.04
180 93.26
13 6.74%
146  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 50
0 0.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
147  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 202
5 2.48
1 0.50
5 2.48
0 0.00
0 0.00
191 94.55
11 5.45%
148  โรงเรียนบ้านแสนสุข 77
1 1.30
0 0.00
2 2.60
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
149  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 176
3 1.70
1 0.57
3 1.70
1 0.57
0 0.00
168 95.45
8 4.55%
151  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 112
1 0.89
1 0.89
3 2.68
0 0.00
0 0.00
107 95.54
5 4.46%
152  โรงเรียนคำโองวิทยา 87
1 1.15
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
153  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 239
2 0.84
1 0.42
5 2.09
0 0.00
0 0.00
231 96.65
8 3.35%
154  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
155  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 139
0 0.00
0 0.00
1 0.72
3 2.16
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
156  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 79
0 0.00
1 1.27
1 1.27
0 0.00
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
157  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
1 1.05
93 97.89
2 2.11%
158  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
159  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
162  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
163  โรงเรียนหนองโนวิทยา 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 0
8 0.00
0 0.00
3 0.00
1 0.00
0 0.00
-12 0.00
12 0.00%
165  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,513 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,248 7.56
เตี้ย  577 3.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,268 7.68
ผอมและเตี้ย  516 3.12
อ้วนและเตี้ย  301 1.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,603 76.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,910 คน


23.68%


Powered By www.thaieducation.net