ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 165 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 165 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคำขามวิทยา 91
25 27.47
18 19.78
14 15.38
14 15.38
20 21.98
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนหนองคูวังเดือนห้าวิทยา 36
26 72.22
4 11.11
6 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนหัวนาคำจรูญศิลป์ 140
38 27.14
10 7.14
75 53.57
9 6.43
8 5.71
0 0.00
140 100.00%
4  โรงเรียนโพนสิมอนุเคราะห์ 199
41 20.60
37 18.59
47 23.62
30 15.08
25 12.56
19 9.55
180 90.45%
5  โรงเรียนคำถาวรเจริญวิทย์ 60
38 63.33
6 10.00
8 13.33
0 0.00
1 1.67
7 11.67
53 88.33%
6  โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์ 172
20 11.63
37 21.51
41 23.84
29 16.86
24 13.95
21 12.21
151 87.79%
7  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 126
25 19.84
31 24.60
22 17.46
12 9.52
20 15.87
16 12.70
110 87.30%
8  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์วิทยา 28
16 57.14
1 3.57
4 14.29
1 3.57
0 0.00
6 21.43
22 78.57%
9  โรงเรียนหนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง 100
36 36.00
5 5.00
12 12.00
8 8.00
15 15.00
24 24.00
76 76.00%
10  โรงเรียนหนองแวงประชาสรรพ์ 133
95 71.43
0 0.00
5 3.76
0 0.00
0 0.00
33 24.81
100 75.19%
11  โรงเรียนสว่างกิจวิทยา 64
12 18.75
16 25.00
2 3.13
13 20.31
1 1.56
20 31.25
44 68.75%
12  โรงเรียนคำไฮวิทยา(หนองกุงศรี) 61
9 14.75
2 3.28
10 16.39
11 18.03
9 14.75
20 32.79
41 67.21%
13  โรงเรียนบ้านหาดทรายมูล 80
11 13.75
13 16.25
12 15.00
11 13.75
4 5.00
29 36.25
51 63.75%
14  โรงเรียนบ้านหนองบัว 82
51 62.20
0 0.00
1 1.22
0 0.00
0 0.00
30 36.59
52 63.41%
15  โรงเรียนขมิ้นพัฒนวิทย์ 50
1 2.00
12 24.00
9 18.00
1 2.00
8 16.00
19 38.00
31 62.00%
16  โรงเรียนวังยางวิทยาคาร 105
21 20.00
19 18.10
7 6.67
12 11.43
5 4.76
41 39.05
64 60.95%
17  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 177
33 18.64
26 14.69
22 12.43
18 10.17
8 4.52
70 39.55
107 60.45%
18  โรงเรียนจินดาสินธวานนท์ 210
44 20.95
18 8.57
20 9.52
9 4.29
35 16.67
84 40.00
126 60.00%
19  โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี 67
7 10.45
4 5.97
8 11.94
11 16.42
10 14.93
27 40.30
40 59.70%
20  โรงเรียนนาบงวิทยา 136
18 13.24
24 17.65
7 5.15
16 11.76
15 11.03
56 41.18
80 58.82%
21  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮี 124
9 7.26
14 11.29
17 13.71
23 18.55
9 7.26
52 41.94
72 58.06%
22  โรงเรียนโคกค่ายโคกใหญ่วิทยา 100
11 11.00
11 11.00
17 17.00
8 8.00
11 11.00
42 42.00
58 58.00%
23  โรงเรียนนาแกราษฎร์อำนวย 163
24 14.72
17 10.43
19 11.66
13 7.98
19 11.66
71 43.56
92 56.44%
24  โรงเรียนชุมชนดอนยูงวิทยายน 94
45 47.87
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
41 43.62
53 56.38%
25  โรงเรียนท่าเมืองสำราญวิทย์ 34
4 11.76
2 5.88
1 2.94
10 29.41
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
26  โรงเรียนหัวหินราษฎร์บำรุง 4
0 0.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
27  โรงเรียนโคกศรีวิทยายน 114
15 13.16
10 8.77
18 15.79
7 6.14
7 6.14
57 50.00
57 50.00%
28  โรงเรียนปอแดงวิทยา 103
3 2.91
1 0.97
28 27.18
1 0.97
18 17.48
52 50.49
51 49.51%
29  โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุง 1044
70 6.70
121 11.59
83 7.95
56 5.36
182 17.43
532 50.96
512 49.04%
30  โรงเรียนบ้านหนองตอกแป้นวิทยา 127
35 27.56
0 0.00
25 19.69
0 0.00
0 0.00
67 52.76
60 47.24%
31  โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์ 52
9 17.31
5 9.62
5 9.62
5 9.62
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
32  โรงเรียนวัดบ้านดอนกลาง 48
7 14.58
6 12.50
5 10.42
3 6.25
1 2.08
26 54.17
22 45.83%
33  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 59
5 8.47
3 5.08
16 27.12
3 5.08
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
34  โรงเรียนหนองไผ่รัฐบำรุง 110
29 26.36
9 8.18
6 5.45
4 3.64
2 1.82
60 54.55
50 45.45%
35  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคม 161
4 2.48
5 3.11
26 16.15
9 5.59
28 17.39
89 55.28
72 44.72%
36  โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง 158
8 5.06
2 1.27
20 12.66
10 6.33
30 18.99
88 55.70
70 44.30%
37  โรงเรียนท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 23
5 21.74
1 4.35
2 8.70
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
38  โรงเรียนกุดจิกวิทยาคาร 229
49 21.40
22 9.61
5 2.18
15 6.55
3 1.31
135 58.95
94 41.05%
39  โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล 39
4 10.26
0 0.00
5 12.82
7 17.95
0 0.00
23 58.97
16 41.03%
40  โรงเรียนลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา 100
22 22.00
11 11.00
6 6.00
2 2.00
0 0.00
59 59.00
41 41.00%
41  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ 101
17 16.83
19 18.81
5 4.95
0 0.00
0 0.00
60 59.41
41 40.59%
42  โรงเรียนไทรทองวิทยาคาร 57
11 19.30
9 15.79
1 1.75
2 3.51
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
43  โรงเรียนชุมชนสะอาดผดุงศิลป์ 62
11 17.74
6 9.68
5 8.06
2 3.23
1 1.61
37 59.68
25 40.32%
44  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์อำนวย 122
16 13.11
12 9.84
16 13.11
5 4.10
0 0.00
73 59.84
49 40.16%
45  โรงเรียนหลักด่านวิทยา 65
15 23.08
2 3.08
7 10.77
2 3.08
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
46  โรงเรียนท่าคันโทวิทยายน 347
50 14.41
20 5.76
45 12.97
15 4.32
7 2.02
210 60.52
137 39.48%
47  โรงเรียนคำบอนวิทยาสรรพ์ 33
6 18.18
6 18.18
0 0.00
1 3.03
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
48  โรงเรียนดงบังอำนวยวิทย์ 192
26 13.54
31 16.15
14 7.29
3 1.56
0 0.00
118 61.46
74 38.54%
49  โรงเรียนนาค้อวิทยาคม 111
29 26.13
4 3.60
7 6.31
2 1.80
0 0.00
69 62.16
42 37.84%
50  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 56
1 1.79
3 5.36
5 8.93
6 10.71
6 10.71
35 62.50
21 37.50%
51  โรงเรียนเดชอุดมพิทยาคม 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
52  โรงเรียนโคกเจริญวิทยา 72
19 26.39
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
53  โรงเรียนหนองแฝกหนองหว้าวิทยา 102
10 9.80
7 6.86
13 12.75
2 1.96
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง 178
29 16.29
16 8.99
8 4.49
2 1.12
0 0.00
123 69.10
55 30.90%
55  โรงเรียนป่าหวายศึกษา 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
3 21.43
0 0.00
10 71.43
4 28.57%
56  โรงเรียนหนองแวงม่วง 61
2 3.28
2 3.28
7 11.48
2 3.28
4 6.56
44 72.13
17 27.87%
57  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม 198
12 6.06
11 5.56
12 6.06
10 5.05
8 4.04
145 73.23
53 26.77%
58  โรงเรียนโคกกลางเหนือพิทยาสรรพ์ 125
7 5.60
6 4.80
11 8.80
9 7.20
0 0.00
92 73.60
33 26.40%
59  โรงเรียนหนองไม้พลวงวิทยาคม 103
2 1.94
1 0.97
22 21.36
2 1.94
0 0.00
76 73.79
27 26.21%
60  โรงเรียนหนองปะโอประชาอุทิศ 163
16 9.82
12 7.36
3 1.84
8 4.91
3 1.84
121 74.23
42 25.77%
61  โรงเรียนสำราญ - ประภาศรี 101
22 21.78
0 0.00
0 0.00
4 3.96
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
62  โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้ว 93
8 8.60
6 6.45
9 9.68
0 0.00
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
63  โรงเรียนดอนขีวิทยา 115
11 9.57
5 4.35
4 3.48
4 3.48
4 3.48
87 75.65
28 24.35%
64  โรงเรียนห้วยยางดงวิทยา 104
6 5.77
6 5.77
7 6.73
5 4.81
1 0.96
79 75.96
25 24.04%
65  โรงเรียนดอนแคนโนนเปลือยวิทยา 151
9 5.96
1 0.66
11 7.28
8 5.30
7 4.64
115 76.16
36 23.84%
66  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ 168
11 6.55
10 5.95
19 11.31
0 0.00
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
67  โรงเรียนอุ่มเม่าวิทยา 97
1 1.03
9 9.28
13 13.40
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
68  โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา 212
18 8.49
13 6.13
17 8.02
2 0.94
0 0.00
162 76.42
50 23.58%
69  โรงเรียนดงสวรรค์อุดมมิตร 47
6 12.77
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
70  โรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา 124
5 4.03
4 3.23
20 16.13
0 0.00
0 0.00
95 76.61
29 23.39%
71  โรงเรียนดงบังวิทยา 113
1 0.88
5 4.42
15 13.27
3 2.65
2 1.77
87 76.99
26 23.01%
72  โรงเรียนโนนเขวาเหล่าใหญ่ราษฎร์ส่งเสริม 100
4 4.00
11 11.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
73  โรงเรียนดงสมบูรณ์ประชารัฐ 115
8 6.96
3 2.61
7 6.09
3 2.61
5 4.35
89 77.39
26 22.61%
74  โรงเรียนยางคำวิทยา 86
12 13.95
1 1.16
2 2.33
2 2.33
2 2.33
67 77.91
19 22.09%
75  โรงเรียนโคกคำวิทยา 156
9 5.77
5 3.21
20 12.82
0 0.00
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
76  โรงเรียนบ้านหนองแซง 378
30 7.94
24 6.35
14 3.70
7 1.85
5 1.32
298 78.84
80 21.16%
77  โรงเรียนกุดฆ้องชัยวิทยา 90
7 7.78
0 0.00
12 13.33
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
78  โรงเรียนภูฮังวิทยาคาร 178
18 10.11
0 0.00
19 10.67
0 0.00
0 0.00
141 79.21
37 20.79%
79  โรงเรียนวัดบ้านกุดสังข์ 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
80  โรงเรียนดอนยานางศึกษา 165
9 5.45
8 4.85
16 9.70
1 0.61
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
81  โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม 156
8 5.13
7 4.49
10 6.41
7 4.49
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
82  โรงเรียนคุรุชนประสิทธิ์ศิลป์ 44
3 6.82
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
83  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์-170) 44
3 6.82
2 4.55
2 4.55
1 2.27
1 2.27
35 79.55
9 20.45%
84  โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ 262
26 9.92
9 3.44
16 6.11
0 0.00
0 0.00
211 80.53
51 19.47%
85  โรงเรียนหนองกุงไทยวิทยาคม 124
5 4.03
6 4.84
4 3.23
4 3.23
5 4.03
100 80.65
24 19.35%
86  โรงเรียนคำมันปลาผดุงวิทย์ 42
7 16.67
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
87  โรงเรียนนาสีนวลอุดมเวศม์ 38
5 13.16
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
88  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
0 0.00
2 6.06
27 81.82
6 18.18%
89  โรงเรียนท่อนสังข์วิทยา 62
1 1.61
2 3.23
8 12.90
0 0.00
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
90  โรงเรียนบ้านแกวิทยาคม 184
14 7.61
6 3.26
12 6.52
0 0.00
0 0.00
152 82.61
32 17.39%
91  โรงเรียนโคกเครือวิทยา 77
6 7.79
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
92  โรงเรียนหนองสวงวิทยาคม 181
7 3.87
10 5.52
12 6.63
0 0.00
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
93  โรงเรียนพิมูลวิทยา 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
94  โรงเรียนนางามแก่นลำดวนวิทยา 140
14 10.00
2 1.43
6 4.29
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
95  โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม 47
0 0.00
0 0.00
6 12.77
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
96  โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม 61
3 4.92
1 1.64
4 6.56
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
97  โรงเรียนบ้านกุดท่าลือ 117
8 6.84
0 0.00
8 6.84
0 0.00
1 0.85
100 85.47
17 14.53%
98  โรงเรียนสร้างมิ่งประสิทธิ์ผล 77
2 2.60
0 0.00
8 10.39
1 1.30
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
99  โรงเรียนหนองแสงวิทยา 77
0 0.00
2 2.60
9 11.69
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
100  โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม 126
7 5.56
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
101  โรงเรียนคำใหญ่วิทยา 99
4 4.04
0 0.00
9 9.09
0 0.00
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
102  โรงเรียนประชารัฐศึกษา 47
3 6.38
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
103  โรงเรียนสะอาดนาดีศิลาวิทย์ 82
1 1.22
2 2.44
2 2.44
5 6.10
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
104  โรงเรียนเหล่ากลางร่วมวงศ์วิทยา 189
7 3.70
6 3.17
7 3.70
2 1.06
1 0.53
166 87.83
23 12.17%
105  โรงเรียนบ้านคำแคน 36
4 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
106  โรงเรียนโนนศิลาสว่างวิทย์ 137
4 2.92
3 2.19
5 3.65
2 1.46
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
107  โรงเรียนโนนแดงราษฎร์ประสิทธิ์ 60
2 3.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
108  โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 161
6 3.73
4 2.48
5 3.11
1 0.62
0 0.00
145 90.06
16 9.94%
109  โรงเรียนบ้านทรายทองวิทยาคม 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
110  โรงเรียนบ้านแสนสุข 76
1 1.32
3 3.95
0 0.00
3 3.95
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
111  โรงเรียนบ้านคำแมดพิทยาสรรพ์ 33
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
112  โรงเรียนบ้านชาดวิทยาคาร 56
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
113  โรงเรียนบ้านชัยศรี 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
114  โรงเรียนบ้านขามวิทยาคม 47
3 6.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
43 91.49
4 8.51%
115  โรงเรียนบ้านหนองขาม 107
3 2.80
3 2.80
3 2.80
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
116  โรงเรียนหัวงัววิทยาคาร 122
3 2.46
0 0.00
0 0.00
7 5.74
0 0.00
112 91.80
10 8.20%
117  โรงเรียนหนองมันปลาวิทยา 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
118  โรงเรียนหนองบัวชุม 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
119  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 153
3 1.96
4 2.61
3 1.96
0 0.00
1 0.65
142 92.81
11 7.19%
120  โรงเรียนหนองหอไตรราษฎร์บำรุง 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
121  โรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14%
122  โรงเรียนชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์ 115
6 5.22
0 0.00
2 1.74
0 0.00
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
123  โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน 116
2 1.72
0 0.00
0 0.00
4 3.45
2 1.72
108 93.10
8 6.90%
124  โรงเรียนหนองเม็กวิทยา 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
125  โรงเรียนบ้านหนองแสง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
126  โรงเรียนสร้างแก้วรัฐราษฎร์บำรุง 47
1 2.13
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
127  โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยา 190
4 2.11
3 1.58
5 2.63
0 0.00
0 0.00
178 93.68
12 6.32%
128  โรงเรียนดงน้อยโนนสวรรค์ 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
130  โรงเรียนหนองแข้วิทยา 115
3 2.61
1 0.87
3 2.61
0 0.00
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
131  โรงเรียนสระแก้ววิทยานุกูล 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
132  โรงเรียนไชยวารวิทยาคม 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
133  โรงเรียนนาตาลวิทยาคม 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
2 1.45
5 3.62
130 94.20
8 5.80%
134  โรงเรียนบ้านดงอัคคะประชาสามัคคี 72
0 0.00
1 1.39
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
135  โรงเรียนนามูลสมบูรณ์วิทย์ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
136  โรงเรียนห้วยเม็กราษฎร์นุกูล 114
0 0.00
0 0.00
2 1.75
4 3.51
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
137  โรงเรียนคำโองวิทยา 77
2 2.60
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
138  โรงเรียนดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์) 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
139  โรงเรียนนาอวนวิทยาสิทธิ์ 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
140  โรงเรียนโนนเตาไหหนองแก 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
141  โรงเรียนห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา 88
0 0.00
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
142  โรงเรียนพรมลีศรีสว่าง 91
0 0.00
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
143  โรงเรียนหนองโนวิทยาคม 99
1 1.01
2 2.02
1 1.01
0 0.00
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
144  โรงเรียนหน่อคำประชานุเคราะห์ 78
1 1.28
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
145  โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม 198
4 2.02
0 0.00
3 1.52
0 0.00
0 0.00
191 96.46
7 3.54%
146  โรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
147  โรงเรียนคำไฮวิทยา(ะยางตลาด) 113
0 0.00
0 0.00
2 1.77
1 0.88
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
148  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 148
1 0.68
0 0.00
2 1.35
0 0.00
0 0.00
145 97.97
3 2.03%
149  โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา 123
0 0.00
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
121 98.37
2 1.63%
150  โรงเรียนยางอู้มวิทยาคาร 279
0 0.00
0 0.00
3 1.08
0 0.00
0 0.00
276 98.92
3 1.08%
151  โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร 250
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
250 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านโคกศรี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
157  โรงเรียนหนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
158  โรงเรียนหนองโนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
159  โรงเรียนหนองใหญ่วิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนหนองอิเฒ่าวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
161  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนเสริมเสาเล้าวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนเนินลาดวิทยา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนโคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนไชยศรีเรืองวิทย์วิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,911 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,612 9.53
เตี้ย  892 5.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,299 7.68
ผอมและเตี้ย  554 3.28
อ้วนและเตี้ย  594 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,960 70.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,951 คน


29.28%


Powered By www.thaieducation.net