ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 56 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 32.37
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 252
17 6.75
11 4.37
55 21.83
7 2.78
27 10.71
135 53.57
117 46.43%
2  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 109
16 14.68
3 2.75
8 7.34
14 12.84
0 0.00
68 62.39
41 37.61%
3  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 154
20 12.99
11 7.14
19 12.34
1 0.65
1 0.65
102 66.23
52 33.77%
4  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
5  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 39
3 7.69
1 2.56
9 23.08
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
6  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 69
7 10.14
4 5.80
5 7.25
4 5.80
3 4.35
46 66.67
23 33.33%
7  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 126
12 9.52
1 0.79
23 18.25
1 0.79
0 0.00
89 70.63
37 29.37%
8  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 35
3 8.57
3 8.57
2 5.71
1 2.86
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
9  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 32
2 6.25
2 6.25
4 12.50
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
10  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 89
3 3.37
5 5.62
4 4.49
5 5.62
5 5.62
67 75.28
22 24.72%
11  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
12  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 50
2 4.00
2 4.00
1 2.00
4 8.00
2 4.00
39 78.00
11 22.00%
13  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 28
2 7.14
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
14  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 33
0 0.00
0 0.00
7 21.21
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
15  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 207
28 13.53
4 1.93
4 1.93
2 0.97
5 2.42
164 79.23
43 20.77%
16  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 92
7 7.61
3 3.26
3 3.26
6 6.52
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
17  โรงเรียนคำแคนวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
18  โรงเรียนนาคูณวิทยา 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
1 2.13
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
19  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
20  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 88
2 2.27
3 3.41
2 2.27
4 4.55
5 5.68
72 81.82
16 18.18%
21  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 99
6 6.06
2 2.02
7 7.07
1 1.01
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
22  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 110
5 4.55
3 2.73
8 7.27
0 0.00
1 0.91
93 84.55
17 15.45%
23  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
24  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 195
10 5.13
0 0.00
19 9.74
0 0.00
0 0.00
166 85.13
29 14.87%
25  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 115
4 3.48
4 3.48
2 1.74
4 3.48
3 2.61
98 85.22
17 14.78%
26  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
27  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 138
7 5.07
6 4.35
1 0.72
4 2.90
2 1.45
118 85.51
20 14.49%
28  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 185
5 2.70
4 2.16
6 3.24
0 0.00
11 5.95
159 85.95
26 14.05%
29  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 100
4 4.00
4 4.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
30  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 69
4 5.80
2 2.90
1 1.45
1 1.45
1 1.45
60 86.96
9 13.04%
31  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 123
6 4.88
4 3.25
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
32  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
33  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 103
2 1.94
4 3.88
5 4.85
0 0.00
0 0.00
92 89.32
11 10.68%
34  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 86
3 3.49
3 3.49
0 0.00
3 3.49
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
35  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 78
5 6.41
2 2.56
1 1.28
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
36  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
37  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
2 2.33
1 1.16
78 90.70
8 9.30%
38  โรงเรียนหนองแวงแสน 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
39  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
2 2.47
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
40  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 180
6 3.33
1 0.56
8 4.44
0 0.00
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
41  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 253
6 2.37
4 1.58
8 3.16
2 0.79
0 0.00
233 92.09
20 7.91%
42  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
43  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 248
7 2.82
4 1.61
4 1.61
1 0.40
1 0.40
231 93.15
17 6.85%
44  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
0 0.00
0 0.00
106 93.81
7 6.19%
45  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
46  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 105
1 0.95
0 0.00
3 2.86
1 0.95
1 0.95
99 94.29
6 5.71%
47  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 109
2 1.83
0 0.00
2 1.83
2 1.83
0 0.00
103 94.50
6 5.50%
48  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 19
1 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
49  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
50  โรงเรียนสำเริงวิทยา 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
51  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
52  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
53  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
54  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
55  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
56  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  4,877 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  228 4.68
เตี้ย  115 2.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  280 5.74
ผอมและเตี้ย  82 1.68
อ้วนและเตี้ย  72 1.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,100 84.07
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 777 คน


15.93%


Powered By www.thaieducation.net