ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 171 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.17
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 7
1 14.29
1 14.29
5 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00%
2  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 32
3 9.38
19 59.38
1 3.13
7 21.88
2 6.25
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 6
2 33.33
1 16.67
3 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
4  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 18
1 5.56
8 44.44
5 27.78
1 5.56
2 11.11
1 5.56
17 94.44%
5  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 56
2 3.57
30 53.57
4 7.14
4 7.14
2 3.57
14 25.00
42 75.00%
6  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 102
24 23.53
24 23.53
0 0.00
26 25.49
0 0.00
28 27.45
74 72.55%
7  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 51
9 17.65
15 29.41
4 7.84
7 13.73
0 0.00
16 31.37
35 68.63%
8  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 113
71 62.83
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
38 33.63
75 66.37%
9  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 176
21 11.93
10 5.68
19 10.80
31 17.61
29 16.48
66 37.50
110 62.50%
10  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 72
13 18.06
13 18.06
3 4.17
12 16.67
3 4.17
28 38.89
44 61.11%
11  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 275
30 10.91
44 16.00
22 8.00
11 4.00
50 18.18
118 42.91
157 57.09%
12  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 93
8 8.60
12 12.90
10 10.75
11 11.83
10 10.75
42 45.16
51 54.84%
13  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 90
18 20.00
5 5.56
7 7.78
13 14.44
5 5.56
42 46.67
48 53.33%
14  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 55
5 9.09
8 14.55
6 10.91
8 14.55
2 3.64
26 47.27
29 52.73%
15  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 81
15 18.52
6 7.41
6 7.41
9 11.11
2 2.47
43 53.09
38 46.91%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 82
15 18.29
14 17.07
4 4.88
4 4.88
0 0.00
45 54.88
37 45.12%
17  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 121
12 9.92
1 0.83
22 18.18
13 10.74
6 4.96
67 55.37
54 44.63%
18  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 464
35 7.54
28 6.03
56 12.07
28 6.03
56 12.07
261 56.25
203 43.75%
19  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 118
34 28.81
10 8.47
7 5.93
0 0.00
0 0.00
67 56.78
51 43.22%
20  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 137
21 15.33
21 15.33
17 12.41
0 0.00
0 0.00
78 56.93
59 43.07%
21  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 108
14 12.96
12 11.11
8 7.41
7 6.48
5 4.63
62 57.41
46 42.59%
22  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 66
10 15.15
7 10.61
2 3.03
6 9.09
3 4.55
38 57.58
28 42.42%
23  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 141
33 23.40
5 3.55
8 5.67
6 4.26
6 4.26
83 58.87
58 41.13%
24  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 22
4 18.18
1 4.55
2 9.09
2 9.09
0 0.00
13 59.09
9 40.91%
25  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 123
16 13.01
14 11.38
10 8.13
8 6.50
2 1.63
73 59.35
50 40.65%
26  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 69
11 15.94
0 0.00
7 10.14
10 14.49
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
27  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 102
12 11.76
8 7.84
9 8.82
4 3.92
7 6.86
62 60.78
40 39.22%
28  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 97
15 15.46
0 0.00
9 9.28
1 1.03
12 12.37
60 61.86
37 38.14%
29  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 108
6 5.56
9 8.33
20 18.52
2 1.85
2 1.85
69 63.89
39 36.11%
30  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 272
20 7.35
6 2.21
44 16.18
6 2.21
20 7.35
176 64.71
96 35.29%
31  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 104
15 14.42
8 7.69
5 4.81
6 5.77
2 1.92
68 65.38
36 34.62%
32  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 52
3 5.77
3 5.77
4 7.69
5 9.62
3 5.77
34 65.38
18 34.62%
33  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 654
59 9.02
31 4.74
28 4.28
48 7.34
59 9.02
429 65.60
225 34.40%
34  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 106
7 6.60
6 5.66
9 8.49
8 7.55
6 5.66
70 66.04
36 33.96%
35  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 109
11 10.09
8 7.34
9 8.26
3 2.75
5 4.59
73 66.97
36 33.03%
36  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 218
10 4.59
17 7.80
8 3.67
26 11.93
11 5.05
146 66.97
72 33.03%
37  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 54
3 5.56
3 5.56
6 11.11
3 5.56
2 3.70
37 68.52
17 31.48%
38  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 16
2 12.50
0 0.00
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
39  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 59
11 18.64
0 0.00
2 3.39
5 8.47
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
40  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 200
25 12.50
17 8.50
7 3.50
6 3.00
6 3.00
139 69.50
61 30.50%
41  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 106
15 14.15
6 5.66
11 10.38
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
42  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 169
10 5.92
15 8.88
17 10.06
7 4.14
2 1.18
118 69.82
51 30.18%
43  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 116
10 8.62
9 7.76
13 11.21
2 1.72
1 0.86
81 69.83
35 30.17%
44  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 80
6 7.50
1 1.25
17 21.25
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
45  โรงเรียนนาโกวิทยา 111
6 5.41
8 7.21
4 3.60
6 5.41
9 8.11
78 70.27
33 29.73%
46  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 44
6 13.64
2 4.55
4 9.09
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
47  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 44
6 13.64
1 2.27
5 11.36
1 2.27
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
48  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 24
0 0.00
4 16.67
3 12.50
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
49  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 132
9 6.82
16 12.12
5 3.79
7 5.30
0 0.00
95 71.97
37 28.03%
50  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 160
14 8.75
8 5.00
22 13.75
0 0.00
0 0.00
116 72.50
44 27.50%
51  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 162
5 3.09
13 8.02
26 16.05
0 0.00
0 0.00
118 72.84
44 27.16%
52  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 118
7 5.93
11 9.32
7 5.93
4 3.39
3 2.54
86 72.88
32 27.12%
53  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 159
10 6.29
12 7.55
10 6.29
6 3.77
5 3.14
116 72.96
43 27.04%
54  โรงเรียนภูปอวิทยา 26
1 3.85
3 11.54
1 3.85
1 3.85
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
55  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 165
6 3.64
6 3.64
7 4.24
12 7.27
13 7.88
121 73.33
44 26.67%
56  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 231
25 10.82
15 6.49
21 9.09
0 0.00
0 0.00
170 73.59
61 26.41%
57  โรงเรียนเสมาสามัคคี 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
3 4.62
5 7.69
48 73.85
17 26.15%
58  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 130
20 15.38
8 6.15
5 3.85
1 0.77
0 0.00
96 73.85
34 26.15%
59  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 90
8 8.89
7 7.78
4 4.44
4 4.44
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
60  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 111
7 6.31
11 9.91
5 4.50
3 2.70
2 1.80
83 74.77
28 25.23%
61  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 119
5 4.20
4 3.36
4 3.36
8 6.72
9 7.56
89 74.79
30 25.21%
62  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 108
2 1.85
3 2.78
10 9.26
8 7.41
4 3.70
81 75.00
27 25.00%
63  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
64  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 1966
148 7.53
87 4.43
164 8.34
46 2.34
42 2.14
1479 75.23
487 24.77%
65  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 97
9 9.28
0 0.00
15 15.46
0 0.00
0 0.00
73 75.26
24 24.74%
66  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 229
13 5.68
7 3.06
9 3.93
17 7.42
10 4.37
173 75.55
56 24.45%
67  โรงเรียนบ้านสว่าง 45
4 8.89
3 6.67
4 8.89
0 0.00
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
68  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 29
1 3.45
2 6.90
3 10.34
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
69  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 25
3 12.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
70  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 25
1 4.00
1 4.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
71  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 44
6 13.64
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
72  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 128
8 6.25
3 2.34
13 10.16
3 2.34
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
73  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 58
12 20.69
1 1.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
74  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 99
9 9.09
3 3.03
4 4.04
2 2.02
4 4.04
77 77.78
22 22.22%
75  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 64
4 6.25
7 10.94
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
76  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 47
3 6.38
1 2.13
3 6.38
2 4.26
1 2.13
37 78.72
10 21.28%
77  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 116
5 4.31
3 2.59
16 13.79
0 0.00
0 0.00
92 79.31
24 20.69%
78  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 1664
60 3.61
29 1.74
110 6.61
91 5.47
52 3.13
1322 79.45
342 20.55%
79  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 263
19 7.22
14 5.32
7 2.66
6 2.28
8 3.04
209 79.47
54 20.53%
80  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 124
3 2.42
7 5.65
2 1.61
7 5.65
6 4.84
99 79.84
25 20.16%
81  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 60
3 5.00
3 5.00
5 8.33
0 0.00
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
82  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 30
4 13.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
83  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 187
3 1.60
6 3.21
6 3.21
7 3.74
15 8.02
150 80.21
37 19.79%
84  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 48
3 6.25
2 4.17
1 2.08
2 4.17
1 2.08
39 81.25
9 18.75%
85  โรงเรียนหนองหัวช้าง 64
4 6.25
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
86  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 113
13 11.50
4 3.54
4 3.54
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
87  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 54
3 5.56
3 5.56
1 1.85
3 5.56
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
88  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 233
10 4.29
4 1.72
27 11.59
2 0.86
0 0.00
190 81.55
43 18.45%
89  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 87
8 9.20
1 1.15
5 5.75
2 2.30
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
90  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 71
3 4.23
2 2.82
6 8.45
2 2.82
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
91  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 114
4 3.51
3 2.63
12 10.53
1 0.88
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
92  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 57
0 0.00
0 0.00
10 17.54
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
93  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 121
4 3.31
2 1.65
12 9.92
3 2.48
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
94  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 150
6 4.00
1 0.67
9 6.00
0 0.00
10 6.67
124 82.67
26 17.33%
95  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 94
4 4.26
2 2.13
5 5.32
3 3.19
2 2.13
78 82.98
16 17.02%
96  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
97  โรงเรียนบ้านโคกใส 66
5 7.58
2 3.03
1 1.52
1 1.52
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
98  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 114
6 5.26
6 5.26
6 5.26
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
99  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 48
0 0.00
1 2.08
2 4.17
2 4.17
3 6.25
40 83.33
8 16.67%
100  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 49
5 10.20
1 2.04
1 2.04
0 0.00
1 2.04
41 83.67
8 16.33%
101  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 37
1 2.70
1 2.70
1 2.70
1 2.70
2 5.41
31 83.78
6 16.22%
102  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
103  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 19
1 5.26
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
104  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 83
1 1.20
2 2.41
5 6.02
2 2.41
3 3.61
70 84.34
13 15.66%
105  โรงเรียนนาจำปา 244
11 4.51
12 4.92
7 2.87
6 2.46
2 0.82
206 84.43
38 15.57%
106  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 90
2 2.22
3 3.33
2 2.22
4 4.44
3 3.33
76 84.44
14 15.56%
107  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 142
7 4.93
10 7.04
2 1.41
2 1.41
1 0.70
120 84.51
22 15.49%
108  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
109  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 78
2 2.56
5 6.41
4 5.13
0 0.00
1 1.28
66 84.62
12 15.38%
110  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 34
2 5.88
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
111  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 41
1 2.44
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
112  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 62
3 4.84
3 4.84
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
113  โรงเรียนหนองแวงแสน 49
1 2.04
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
114  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
115  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 115
5 4.35
4 3.48
4 3.48
3 2.61
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
116  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 94
2 2.13
3 3.19
4 4.26
2 2.13
2 2.13
81 86.17
13 13.83%
117  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
118  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 229
7 3.06
2 0.87
6 2.62
3 1.31
12 5.24
199 86.90
30 13.10%
119  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
120  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 110
3 2.73
2 1.82
4 3.64
5 4.55
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
121  โรงเรียนหนองตุวิทยา 63
0 0.00
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
122  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 24
0 0.00
2 8.33
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
123  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 122
2 1.64
3 2.46
10 8.20
0 0.00
0 0.00
107 87.70
15 12.30%
124  โรงเรียนบ้านท่างาม 49
2 4.08
2 4.08
1 2.04
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
125  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 74
5 6.76
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
126  โรงเรียนสิงห์สะอาด 116
0 0.00
5 4.31
6 5.17
0 0.00
3 2.59
102 87.93
14 12.07%
127  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
1 2.94
2 5.88
30 88.24
4 11.76%
128  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 122
2 1.64
6 4.92
6 4.92
0 0.00
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
129  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
2 5.41
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
130  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 93
2 2.15
2 2.15
2 2.15
2 2.15
2 2.15
83 89.25
10 10.75%
131  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 132
2 1.52
2 1.52
10 7.58
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
132  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 161
4 2.48
1 0.62
0 0.00
2 1.24
10 6.21
144 89.44
17 10.56%
133  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
134  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 384
9 2.34
8 2.08
8 2.08
9 2.34
6 1.56
344 89.58
40 10.42%
135  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 68
5 7.35
2 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
136  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
0 0.00
2 2.27
79 89.77
9 10.23%
137  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 216
3 1.39
4 1.85
10 4.63
3 1.39
2 0.93
194 89.81
22 10.19%
138  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
139  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 131
1 0.76
0 0.00
10 7.63
1 0.76
0 0.00
119 90.84
12 9.16%
140  โรงเรียนคำแคนวิทยา 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
141  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 102
3 2.94
0 0.00
5 4.90
0 0.00
0 0.00
94 92.16
8 7.84%
142  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
143  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 84
2 2.38
1 1.19
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
144  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 112
2 1.79
1 0.89
0 0.00
0 0.00
5 4.46
104 92.86
8 7.14%
145  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 85
0 0.00
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
146  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 107
2 1.87
0 0.00
5 4.67
0 0.00
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
147  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
148  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
149  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
150  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 94
0 0.00
0 0.00
2 2.13
0 0.00
3 3.19
89 94.68
5 5.32%
151  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
152  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 78
2 2.56
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
153  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
154  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 105
1 0.95
2 1.90
2 1.90
0 0.00
0 0.00
100 95.24
5 4.76%
155  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 110
0 0.00
1 0.91
2 1.82
0 0.00
2 1.82
105 95.45
5 4.55%
156  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 89
1 1.12
0 0.00
1 1.12
1 1.12
1 1.12
85 95.51
4 4.49%
157  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
158  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 267
2 0.75
1 0.37
2 0.75
3 1.12
3 1.12
256 95.88
11 4.12%
159  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 75
1 1.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
160  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 152
2 1.32
2 1.32
2 1.32
0 0.00
0 0.00
146 96.05
6 3.95%
161  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 102
0 0.00
1 0.98
3 2.94
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
162  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
163  โรงเรียนนาคูณวิทยา 53
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
164  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 131
0 0.00
0 0.00
3 2.29
0 0.00
1 0.76
127 96.95
4 3.05%
165  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
166  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 134
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนสำเริงวิทยา 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,309 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,334 6.57
เตี้ย  915 4.51
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,297 6.39
ผอมและเตี้ย  687 3.38
อ้วนและเตี้ย  604 2.97
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,472 76.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,837 คน


23.82%


Powered By www.thaieducation.net