ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 138
55 39.86
43 31.16
7 5.07
28 20.29
5 3.62
0 0.00
138 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 127
78 61.42
33 25.98
7 5.51
9 7.09
0 0.00
0 0.00
127 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 103
13 12.62
15 14.56
62 60.19
8 7.77
5 4.85
0 0.00
103 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 124
36 29.03
40 32.26
3 2.42
19 15.32
25 20.16
1 0.81
123 99.19%
5  โรงเรียนบ้านปลักปลา 157
93 59.24
17 10.83
12 7.64
11 7.01
9 5.73
15 9.55
142 90.45%
6  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 438
152 34.70
105 23.97
21 4.79
84 19.18
1 0.23
75 17.12
363 82.88%
7  โรงเรียนบ้านสะปอม 101
16 15.84
13 12.87
2 1.98
29 28.71
15 14.85
26 25.74
75 74.26%
8  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 196
32 16.33
42 21.43
1 0.51
37 18.88
26 13.27
58 29.59
138 70.41%
9  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 172
42 24.42
43 25.00
3 1.74
28 16.28
2 1.16
54 31.40
118 68.60%
10  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 135
28 20.74
22 16.30
16 11.85
12 8.89
7 5.19
50 37.04
85 62.96%
11  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 308
30 9.74
52 16.88
8 2.60
52 16.88
51 16.56
115 37.34
193 62.66%
12  โรงเรียนบ้านไอบาตู 239
20 8.37
29 12.13
9 3.77
49 20.50
31 12.97
101 42.26
138 57.74%
13  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 711
45 6.33
79 11.11
36 5.06
125 17.58
95 13.36
331 46.55
380 53.45%
14  โรงเรียนบ้านสามแยก 116
24 20.69
19 16.38
5 4.31
12 10.34
0 0.00
56 48.28
60 51.72%
15  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 135
44 32.59
21 15.56
4 2.96
0 0.00
0 0.00
66 48.89
69 51.11%
16  โรงเรียนบ้านปูยู 236
57 24.15
28 11.86
10 4.24
19 8.05
5 2.12
117 49.58
119 50.42%
17  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 92
11 11.96
7 7.61
6 6.52
17 18.48
4 4.35
47 51.09
45 48.91%
18  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 175
27 15.43
34 19.43
8 4.57
14 8.00
0 0.00
92 52.57
83 47.43%
19  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 840
86 10.24
72 8.57
33 3.93
108 12.86
84 10.00
457 54.40
383 45.60%
20  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 437
61 13.96
58 13.27
10 2.29
38 8.70
27 6.18
243 55.61
194 44.39%
21  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 318
44 13.84
31 9.75
26 8.18
36 11.32
3 0.94
178 55.97
140 44.03%
22  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171
29 16.96
11 6.43
9 5.26
17 9.94
8 4.68
97 56.73
74 43.27%
23  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 309
39 12.62
14 4.53
15 4.85
47 15.21
15 4.85
179 57.93
130 42.07%
24  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1710
100 5.85
39 2.28
247 14.44
139 8.13
157 9.18
1028 60.12
682 39.88%
25  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 141
21 14.89
13 9.22
9 6.38
13 9.22
0 0.00
85 60.28
56 39.72%
26  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 171
20 11.70
15 8.77
15 8.77
12 7.02
5 2.92
104 60.82
67 39.18%
27  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 216
31 14.35
16 7.41
6 2.78
24 11.11
6 2.78
133 61.57
83 38.43%
28  โรงเรียนวัดพระพุทธ 116
10 8.62
6 5.17
18 15.52
3 2.59
4 3.45
75 64.66
41 35.34%
29  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 34.94
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
30  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 116
11 9.48
9 7.76
6 5.17
6 5.17
8 6.90
76 65.52
40 34.48%
31  โรงเรียนบ้านโคกงู 64
4 6.25
5 7.81
9 14.06
1 1.56
3 4.69
42 65.63
22 34.38%
32  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 79
9 11.39
3 3.80
14 17.72
0 0.00
1 1.27
52 65.82
27 34.18%
33  โรงเรียนบ้านโคกตา 862
106 12.30
57 6.61
41 4.76
57 6.61
22 2.55
579 67.17
283 32.83%
34  โรงเรียนบ้านตอหลัง 43
3 6.98
2 4.65
9 20.93
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
35  โรงเรียนบ้านแขยง 80
9 11.25
7 8.75
5 6.25
3 3.75
2 2.50
54 67.50
26 32.50%
36  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212
30 14.15
28 13.21
2 0.94
5 2.36
1 0.47
146 68.87
66 31.13%
37  โรงเรียนบ้านตอแล 92
17 18.48
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
38  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 273
34 12.45
27 9.89
6 2.20
12 4.40
3 1.10
191 69.96
82 30.04%
39  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 130
16 12.31
17 13.08
4 3.08
2 1.54
0 0.00
91 70.00
39 30.00%
40  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 94
15 15.96
10 10.64
2 2.13
1 1.06
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
41  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 374
41 10.96
42 11.23
17 4.55
11 2.94
0 0.00
263 70.32
111 29.68%
42  โรงเรียนบ้านกรือซอ 220
18 8.18
16 7.27
9 4.09
19 8.64
2 0.91
156 70.91
64 29.09%
43  โรงเรียนบ้านกลูบี 169
16 9.47
18 10.65
8 4.73
7 4.14
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 586
18 3.07
24 4.10
42 7.17
42 7.17
42 7.17
418 71.33
168 28.67%
45  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 196
25 12.76
13 6.63
17 8.67
1 0.51
0 0.00
140 71.43
56 28.57%
46  โรงเรียนบ้านตาบา 484
85 17.56
0 0.00
33 6.82
7 1.45
11 2.27
348 71.90
136 28.10%
47  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 129
14 10.85
11 8.53
9 6.98
2 1.55
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
48  โรงเรียนบ้านบางขุด 151
29 19.21
5 3.31
2 1.32
0 0.00
6 3.97
109 72.19
42 27.81%
49  โรงเรียนบ้านสากอ 374
19 5.08
24 6.42
32 8.56
16 4.28
13 3.48
270 72.19
104 27.81%
50  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 217
27 12.44
0 0.00
6 2.76
27 12.44
0 0.00
157 72.35
60 27.65%
51  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 278
29 10.43
30 10.79
13 4.68
4 1.44
0 0.00
202 72.66
76 27.34%
52  โรงเรียนบ้านตอออ 96
10 10.42
5 5.21
11 11.46
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
53  โรงเรียนเพลินพิศ 136
18 13.24
0 0.00
8 5.88
10 7.35
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
54  โรงเรียนบ้านซรายอ 605
61 10.08
59 9.75
39 6.45
0 0.00
0 0.00
446 73.72
159 26.28%
55  โรงเรียนบ้านลาแล 370
33 8.92
41 11.08
12 3.24
8 2.16
0 0.00
276 74.59
94 25.41%
56  โรงเรียนบ้านตือมายู 120
20 16.67
5 4.17
2 1.67
3 2.50
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
57  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 514
73 14.20
46 8.95
4 0.78
0 0.00
3 0.58
388 75.49
126 24.51%
58  โรงเรียนบ้านยะหอ 198
25 12.63
0 0.00
13 6.57
10 5.05
0 0.00
150 75.76
48 24.24%
59  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261
26 9.96
22 8.43
11 4.21
4 1.53
0 0.00
198 75.86
63 24.14%
60  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 170
6 3.53
4 2.35
12 7.06
10 5.88
9 5.29
129 75.88
41 24.12%
61  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182
11 6.04
11 6.04
5 2.75
8 4.40
8 4.40
139 76.37
43 23.63%
62  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 106
6 5.66
9 8.49
1 0.94
6 5.66
3 2.83
81 76.42
25 23.58%
63  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280
13 4.64
26 9.29
4 1.43
18 6.43
5 1.79
214 76.43
66 23.57%
64  โรงเรียนบ้านน้ำใส 146
5 3.42
24 16.44
2 1.37
2 1.37
1 0.68
112 76.71
34 23.29%
65  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 151
13 8.61
14 9.27
8 5.30
0 0.00
0 0.00
116 76.82
35 23.18%
66  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 121
5 4.13
8 6.61
15 12.40
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
67  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241
13 5.39
12 4.98
8 3.32
17 7.05
5 2.07
186 77.18
55 22.82%
68  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 173
20 11.56
6 3.47
5 2.89
8 4.62
0 0.00
134 77.46
39 22.54%
69  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 156
8 5.13
6 3.85
6 3.85
11 7.05
4 2.56
121 77.56
35 22.44%
70  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 189
7 3.70
6 3.17
29 15.34
0 0.00
0 0.00
147 77.78
42 22.22%
71  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 144
8 5.56
17 11.81
7 4.86
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
72  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 131
11 8.40
10 7.63
5 3.82
3 2.29
0 0.00
102 77.86
29 22.14%
73  โรงเรียนสุคิริน 290
25 8.62
19 6.55
15 5.17
4 1.38
0 0.00
227 78.28
63 21.72%
74  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186
6 3.23
8 4.30
10 5.38
10 5.38
6 3.23
146 78.49
40 21.51%
75  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 870
52 5.98
51 5.86
48 5.52
29 3.33
6 0.69
684 78.62
186 21.38%
76  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
2 3.77
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
77  โรงเรียนบ้านโผลง 269
22 8.18
20 7.43
13 4.83
0 0.00
0 0.00
214 79.55
55 20.45%
78  โรงเรียนบ้านกาวะ 174
21 12.07
3 1.72
0 0.00
0 0.00
11 6.32
139 79.89
35 20.11%
79  โรงเรียนบ้านมูโนะ 480
45 9.38
28 5.83
20 4.17
2 0.42
1 0.21
384 80.00
96 20.00%
80  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 381
19 4.99
35 9.19
11 2.89
10 2.62
0 0.00
306 80.31
75 19.69%
81  โรงเรียนบ้านแอแว 205
9 4.39
15 7.32
14 6.83
2 0.98
0 0.00
165 80.49
40 19.51%
82  โรงเรียนบ้านละหาน 130
11 8.46
8 6.15
5 3.85
1 0.77
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
83  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 162
11 6.79
17 10.49
3 1.85
0 0.00
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
84  โรงเรียนบ้านสายะ 162
7 4.32
3 1.85
12 7.41
9 5.56
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
85  โรงเรียนบ้านจือแร 173
15 8.67
9 5.20
7 4.05
2 1.16
0 0.00
140 80.92
33 19.08%
86  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 179
11 6.15
5 2.79
9 5.03
1 0.56
8 4.47
145 81.01
34 18.99%
87  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 206
13 6.31
13 6.31
8 3.88
3 1.46
1 0.49
168 81.55
38 18.45%
88  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 255
14 5.49
16 6.27
13 5.10
4 1.57
0 0.00
208 81.57
47 18.43%
89  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 134
8 5.97
4 2.99
12 8.96
0 0.00
0 0.00
110 82.09
24 17.91%
90  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 169
12 7.10
1 0.59
12 7.10
4 2.37
1 0.59
139 82.25
30 17.75%
91  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 120
2 1.67
10 8.33
8 6.67
0 0.00
1 0.83
99 82.50
21 17.50%
92  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 126
2 1.59
10 7.94
8 6.35
0 0.00
2 1.59
104 82.54
22 17.46%
93  โรงเรียนบ้านแว้ง 1208
77 6.37
43 3.56
76 6.29
8 0.66
0 0.00
1004 83.11
204 16.89%
94  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131
8 6.11
14 10.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
95  โรงเรียนบ้านบือราแง 102
10 9.80
5 4.90
2 1.96
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
96  โรงเรียนบ้านไพรวัน 144
11 7.64
9 6.25
3 2.08
1 0.69
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
97  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134
8 5.97
11 8.21
3 2.24
0 0.00
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
98  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 118
10 8.47
6 5.08
3 2.54
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
99  โรงเรียนอิสลามบํารุง 217
16 7.37
14 6.45
4 1.84
0 0.00
0 0.00
183 84.33
34 15.67%
100  โรงเรียนบ้านมือบา 167
8 4.79
8 4.79
10 5.99
0 0.00
0 0.00
141 84.43
26 15.57%
101  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 763
32 4.19
24 3.15
17 2.23
23 3.01
14 1.83
653 85.58
110 14.42%
102  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181
13 7.18
5 2.76
4 2.21
2 1.10
2 1.10
155 85.64
26 14.36%
103  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107
3 2.80
3 2.80
9 8.41
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
104  โรงเรียนบ้านปะลุรู 133
2 1.50
3 2.26
5 3.76
3 2.26
5 3.76
115 86.47
18 13.53%
105  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 135
6 4.44
3 2.22
7 5.19
1 0.74
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
106  โรงเรียนบ้านคลองตัน 370
12 3.24
11 2.97
11 2.97
12 3.24
0 0.00
324 87.57
46 12.43%
107  โรงเรียนบ้านกูบู 331
20 6.04
5 1.51
8 2.42
5 1.51
0 0.00
293 88.52
38 11.48%
108  โรงเรียนบ้านบาโง 264
11 4.17
18 6.82
1 0.38
0 0.00
0 0.00
234 88.64
30 11.36%
109  โรงเรียนรักไทย 111
5 4.50
2 1.80
5 4.50
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
110  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 74
2 2.70
1 1.35
4 5.41
1 1.35
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
111  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67
2 2.99
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
112  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263
11 4.18
6 2.28
4 1.52
2 0.76
2 0.76
238 90.49
25 9.51%
113  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
114  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 255
14 5.49
0 0.00
9 3.53
0 0.00
0 0.00
232 90.98
23 9.02%
115  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 137
3 2.19
1 0.73
3 2.19
2 1.46
2 1.46
126 91.97
11 8.03%
116  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 159
0 0.00
4 2.52
4 2.52
0 0.00
0 0.00
151 94.97
8 5.03%
117  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183
1 0.55
0 0.00
5 2.73
0 0.00
0 0.00
177 96.72
6 3.28%

 

จำนวนนักเรียน  28,482 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,803 9.84
เตี้ย  2,072 7.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,551 5.45
ผอมและเตี้ย  1,503 5.28
อ้วนและเตี้ย  804 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,749 69.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,733 คน


30.66%


Powered By www.thaieducation.net