ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 124
36 29.03
41 33.06
3 2.42
19 15.32
25 20.16
0 0.00
124 100.00%
2  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 140
56 40.00
45 32.14
6 4.29
29 20.71
4 2.86
0 0.00
140 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 102
13 12.75
15 14.71
61 59.80
8 7.84
5 4.90
0 0.00
102 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปลักปลา 158
94 59.49
17 10.76
12 7.59
11 6.96
9 5.70
15 9.49
143 90.51%
5  โรงเรียนสุคิริน 290
56 19.31
41 14.14
47 16.21
76 26.21
31 10.69
39 13.45
251 86.55%
6  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 438
150 34.25
132 30.14
21 4.79
54 12.33
0 0.00
81 18.49
357 81.51%
7  โรงเรียนบ้านโผลง 269
48 17.84
32 11.90
6 2.23
80 29.74
38 14.13
65 24.16
204 75.84%
8  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 171
21 12.28
17 9.94
16 9.36
38 22.22
33 19.30
46 26.90
125 73.10%
9  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 172
42 24.42
43 25.00
3 1.74
30 17.44
2 1.16
52 30.23
120 69.77%
10  โรงเรียนบ้านละหาน 130
14 10.77
19 14.62
4 3.08
30 23.08
21 16.15
42 32.31
88 67.69%
11  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 136
53 38.97
25 18.38
7 5.15
3 2.21
0 0.00
48 35.29
88 64.71%
12  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 200
43 21.50
51 25.50
6 3.00
27 13.50
0 0.00
73 36.50
127 63.50%
13  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 308
30 9.74
52 16.88
8 2.60
52 16.88
51 16.56
115 37.34
193 62.66%
14  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 133
28 21.05
22 16.54
16 12.03
12 9.02
5 3.76
50 37.59
83 62.41%
15  โรงเรียนบ้านสะปอม 104
36 34.62
20 19.23
2 1.92
3 2.88
0 0.00
43 41.35
61 58.65%
16  โรงเรียนบ้านไอบาตู 240
20 8.33
29 12.08
10 4.17
49 20.42
31 12.92
101 42.08
139 57.92%
17  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 224
41 18.30
38 16.96
11 4.91
39 17.41
0 0.00
95 42.41
129 57.59%
18  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 873
83 9.51
99 11.34
25 2.86
182 20.85
112 12.83
372 42.61
501 57.39%
19  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 257
53 20.62
61 23.74
15 5.84
15 5.84
2 0.78
111 43.19
146 56.81%
20  โรงเรียนบ้านปูยู 236
19 8.05
28 11.86
5 2.12
47 19.92
33 13.98
104 44.07
132 55.93%
21  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 709
54 7.62
79 11.14
33 4.65
133 18.76
91 12.83
319 44.99
390 55.01%
22  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 437
71 16.25
68 15.56
15 3.43
48 10.98
37 8.47
198 45.31
239 54.69%
23  โรงเรียนบ้านสามแยก 116
24 20.69
19 16.38
5 4.31
12 10.34
0 0.00
56 48.28
60 51.72%
24  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 90
10 11.11
7 7.78
6 6.67
17 18.89
4 4.44
46 51.11
44 48.89%
25  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 309
45 14.56
15 4.85
17 5.50
54 17.48
17 5.50
161 52.10
148 47.90%
26  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 316
48 15.19
35 11.08
25 7.91
41 12.97
2 0.63
165 52.22
151 47.78%
27  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 195
37 18.97
26 13.33
13 6.67
14 7.18
0 0.00
105 53.85
90 46.15%
28  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 176
26 14.77
29 16.48
7 3.98
19 10.80
0 0.00
95 53.98
81 46.02%
29  โรงเรียนบ้านกรือซอ 218
29 13.30
24 11.01
31 14.22
15 6.88
1 0.46
118 54.13
100 45.87%
30  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1719
119 6.92
51 2.97
262 15.24
170 9.89
175 10.18
942 54.80
777 45.20%
31  โรงเรียนบ้านบือราแง 105
13 12.38
9 8.57
1 0.95
21 20.00
0 0.00
61 58.10
44 41.90%
32  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 182
11 6.04
11 6.04
15 8.24
19 10.44
20 10.99
106 58.24
76 41.76%
33  โรงเรียนบ้านโคกตา 862
118 13.69
67 7.77
30 3.48
76 8.82
54 6.26
517 59.98
345 40.02%
34  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 171
16 9.36
16 9.36
10 5.85
13 7.60
12 7.02
104 60.82
67 39.18%
35  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 118
12 10.17
10 8.47
7 5.93
7 5.93
10 8.47
72 61.02
46 38.98%
36  โรงเรียนบ้านแขยง 72
11 15.28
7 9.72
5 6.94
3 4.17
2 2.78
44 61.11
28 38.89%
37  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 216
31 14.35
16 7.41
6 2.78
24 11.11
6 2.78
133 61.57
83 38.43%
38  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 492
88 17.89
65 13.21
4 0.81
14 2.85
16 3.25
305 61.99
187 38.01%
39  โรงเรียนบ้านปะลุกา 182
20 10.99
13 7.14
3 1.65
29 15.93
4 2.20
113 62.09
69 37.91%
40  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 138
16 11.59
17 12.32
9 6.52
10 7.25
0 0.00
86 62.32
52 37.68%
41  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 34.94
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
42  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 76
9 11.84
3 3.95
13 17.11
0 0.00
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
43  โรงเรียนบ้านตอหลัง 43
3 6.98
2 4.65
9 20.93
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
44  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 212
30 14.15
28 13.21
2 0.94
5 2.36
1 0.47
146 68.87
66 31.13%
45  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 131
16 12.21
17 12.98
5 3.82
2 1.53
0 0.00
91 69.47
40 30.53%
46  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 273
34 12.45
27 9.89
6 2.20
12 4.40
3 1.10
191 69.96
82 30.04%
47  โรงเรียนบ้านบางขุด 151
33 21.85
5 3.31
1 0.66
0 0.00
6 3.97
106 70.20
45 29.80%
48  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 94
15 15.96
10 10.64
2 2.13
1 1.06
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
49  โรงเรียนวัดพระพุทธ 115
8 6.96
3 2.61
19 16.52
4 3.48
0 0.00
81 70.43
34 29.57%
50  โรงเรียนบ้านกลูบี 170
15 8.82
17 10.00
9 5.29
9 5.29
0 0.00
120 70.59
50 29.41%
51  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 153
16 10.46
18 11.76
11 7.19
0 0.00
0 0.00
108 70.59
45 29.41%
52  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 378
41 10.85
42 11.11
17 4.50
11 2.91
0 0.00
267 70.63
111 29.37%
53  โรงเรียนบ้านน้ำใส 145
8 5.52
26 17.93
5 3.45
1 0.69
1 0.69
104 71.72
41 28.28%
54  โรงเรียนอิสลามบํารุง 220
22 10.00
19 8.64
3 1.36
14 6.36
3 1.36
159 72.27
61 27.73%
55  โรงเรียนบ้านซรายอ 602
75 12.46
60 9.97
31 5.15
0 0.00
0 0.00
436 72.43
166 27.57%
56  โรงเรียนบ้านยะหอ 198
28 14.14
0 0.00
14 7.07
12 6.06
0 0.00
144 72.73
54 27.27%
57  โรงเรียนเพลินพิศ 133
18 13.53
0 0.00
8 6.02
10 7.52
0 0.00
97 72.93
36 27.07%
58  โรงเรียนบ้านโคกยามู 261
31 11.88
17 6.51
17 6.51
5 1.92
0 0.00
191 73.18
70 26.82%
59  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 823
65 7.90
52 6.32
44 5.35
42 5.10
9 1.09
611 74.24
212 25.76%
60  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 187
8 4.28
7 3.74
33 17.65
0 0.00
0 0.00
139 74.33
48 25.67%
61  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 121
18 14.88
9 7.44
2 1.65
2 1.65
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
62  โรงเรียนบ้านตาบา 485
85 17.53
4 0.82
28 5.77
0 0.00
7 1.44
361 74.43
124 25.57%
63  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 122
10 8.20
18 14.75
3 2.46
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
64  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 512
78 15.23
46 8.98
0 0.00
0 0.00
5 0.98
383 74.80
129 25.20%
65  โรงเรียนบ้านลาแล 370
47 12.70
34 9.19
1 0.27
11 2.97
0 0.00
277 74.86
93 25.14%
66  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 168
1 0.60
4 2.38
18 10.71
5 2.98
14 8.33
126 75.00
42 25.00%
67  โรงเรียนบ้านมูโนะ 478
72 15.06
23 4.81
19 3.97
4 0.84
1 0.21
359 75.10
119 24.90%
68  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 106
7 6.60
9 8.49
1 0.94
6 5.66
3 2.83
80 75.47
26 24.53%
69  โรงเรียนวัดทรายขาว 53
3 5.66
0 0.00
10 18.87
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
70  โรงเรียนบ้านตอแล 90
9 10.00
4 4.44
7 7.78
2 2.22
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
71  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 131
10 7.63
13 9.92
7 5.34
2 1.53
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
72  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 183
16 8.74
0 0.00
28 15.30
0 0.00
0 0.00
139 75.96
44 24.04%
73  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 134
12 8.96
16 11.94
4 2.99
0 0.00
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
74  โรงเรียนบ้านตือมายู 120
19 15.83
3 2.50
1 0.83
5 4.17
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
75  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 241
13 5.39
12 4.98
8 3.32
17 7.05
5 2.07
186 77.18
55 22.82%
76  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 158
9 5.70
6 3.80
6 3.80
11 6.96
4 2.53
122 77.22
36 22.78%
77  โรงเรียนบ้านตอออ 97
5 5.15
6 6.19
11 11.34
0 0.00
0 0.00
75 77.32
22 22.68%
78  โรงเรียนบ้านสากอ 371
18 4.85
21 5.66
27 7.28
7 1.89
11 2.96
287 77.36
84 22.64%
79  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 133
12 9.02
10 7.52
5 3.76
3 2.26
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
80  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280
13 4.64
24 8.57
2 0.71
20 7.14
4 1.43
217 77.50
63 22.50%
81  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 143
9 6.29
14 9.79
9 6.29
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
82  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 186
7 3.76
8 4.30
11 5.91
10 5.38
5 2.69
145 77.96
41 22.04%
83  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 381
35 9.19
32 8.40
10 2.62
4 1.05
0 0.00
300 78.74
81 21.26%
84  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 162
5 3.09
22 13.58
2 1.23
2 1.23
2 1.23
129 79.63
33 20.37%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 125
1 0.80
13 10.40
10 8.00
1 0.80
0 0.00
100 80.00
25 20.00%
86  โรงเรียนบ้านกาวะ 178
21 11.80
3 1.69
0 0.00
11 6.18
0 0.00
143 80.34
35 19.66%
87  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 121
14 11.57
0 0.00
9 7.44
0 0.00
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
88  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 279
27 9.68
26 9.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 81.00
53 19.00%
89  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 121
4 3.31
11 9.09
7 5.79
0 0.00
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
90  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 594
11 1.85
17 2.86
24 4.04
28 4.71
27 4.55
487 81.99
107 18.01%
91  โรงเรียนบ้านมือบา 167
4 2.40
14 8.38
12 7.19
0 0.00
0 0.00
137 82.04
30 17.96%
92  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 168
12 7.14
1 0.60
12 7.14
4 2.38
1 0.60
138 82.14
30 17.86%
93  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 136
14 10.29
5 3.68
4 2.94
1 0.74
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
94  โรงเรียนบ้านแว้ง 1206
77 6.38
42 3.48
71 5.89
12 1.00
0 0.00
1004 83.25
202 16.75%
95  โรงเรียนบ้านไพรวัน 145
11 7.59
10 6.90
2 1.38
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
96  โรงเรียนบ้านจือแร 177
8 4.52
13 7.34
5 2.82
2 1.13
0 0.00
149 84.18
28 15.82%
97  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 201
10 4.98
10 4.98
9 4.48
1 0.50
1 0.50
170 84.58
31 15.42%
98  โรงเรียนบ้านกูบู 330
20 6.06
9 2.73
7 2.12
14 4.24
0 0.00
280 84.85
50 15.15%
99  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 107
3 2.80
3 2.80
10 9.35
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
100  โรงเรียนบ้านคลองตัน 370
15 4.05
19 5.14
11 2.97
8 2.16
0 0.00
317 85.68
53 14.32%
101  โรงเรียนบ้านสายะ 161
2 1.24
11 6.83
8 4.97
2 1.24
0 0.00
138 85.71
23 14.29%
102  โรงเรียนบ้านโคกงู 65
2 3.08
1 1.54
4 6.15
0 0.00
2 3.08
56 86.15
9 13.85%
103  โรงเรียนบ้านแอแว 205
9 4.39
8 3.90
11 5.37
0 0.00
0 0.00
177 86.34
28 13.66%
104  โรงเรียนบ้านปะลุรู 133
4 3.01
3 2.26
4 3.01
3 2.26
3 2.26
116 87.22
17 12.78%
105  โรงเรียนบ้านแม่ดง 181
15 8.29
6 3.31
2 1.10
0 0.00
0 0.00
158 87.29
23 12.71%
106  โรงเรียนบ้านบาโง 263
13 4.94
19 7.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
231 87.83
32 12.17%
107  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 135
6 4.44
5 3.70
2 1.48
2 1.48
1 0.74
119 88.15
16 11.85%
108  โรงเรียนรักไทย 111
4 3.60
3 2.70
6 5.41
0 0.00
0 0.00
98 88.29
13 11.71%
109  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 169
5 2.96
13 7.69
1 0.59
0 0.00
0 0.00
150 88.76
19 11.24%
110  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 766
25 3.26
16 2.09
15 1.96
15 1.96
14 1.83
681 88.90
85 11.10%
111  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 263
11 4.18
6 2.28
6 2.28
0 0.00
0 0.00
240 91.25
23 8.75%
112  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
113  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 159
0 0.00
6 3.77
5 3.14
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
114  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 75
4 5.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
115  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 137
4 2.92
3 2.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
116  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 253
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
253 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,846 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,079 10.67
เตี้ย  2,399 8.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,520 5.27
ผอมและเตี้ย  1,915 6.64
อ้วนและเตี้ย  986 3.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,947 65.68
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,899 คน


34.32%


Powered By www.thaieducation.net