ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นราธิวาส เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 117 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตําเสาพัฒนา 252
51 20.24
27 10.71
76 30.16
45 17.86
53 21.03
0 0.00
252 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 205
53 25.85
48 23.41
29 14.15
41 20.00
34 16.59
0 0.00
205 100.00%
3  โรงเรียนราชภักดี 109
20 18.35
16 14.68
54 49.54
13 11.93
6 5.50
0 0.00
109 100.00%
4  โรงเรียนบ้านกูวา(แว้ง) 310
118 38.06
68 21.94
28 9.03
57 18.39
7 2.26
32 10.32
278 89.68%
5  โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 135
84 62.22
1 0.74
4 2.96
16 11.85
8 5.93
22 16.30
113 83.70%
6  โรงเรียนนิคมพัฒนา2 186
53 28.49
50 26.88
36 19.35
5 2.69
4 2.15
38 20.43
148 79.57%
7  โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 143
26 18.18
15 10.49
11 7.69
45 31.47
12 8.39
34 23.78
109 76.22%
8  โรงเรียนบ้านดอเฮะ 107
65 60.75
4 3.74
3 2.80
4 3.74
1 0.93
30 28.04
77 71.96%
9  โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 173
25 14.45
25 14.45
23 13.29
24 13.87
27 15.61
49 28.32
124 71.68%
10  โรงเรียนบ้านยะหอ 239
38 15.90
51 21.34
57 23.85
21 8.79
2 0.84
70 29.29
169 70.71%
11  โรงเรียนบ้านปลักปลา 166
32 19.28
37 22.29
10 6.02
30 18.07
7 4.22
50 30.12
116 69.88%
12  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 181
47 25.97
34 18.78
13 7.18
24 13.26
6 3.31
57 31.49
124 68.51%
13  โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 100
29 29.00
19 19.00
4 4.00
14 14.00
1 1.00
33 33.00
67 67.00%
14  โรงเรียนบ้านละหาน 139
21 15.11
40 28.78
5 3.60
27 19.42
0 0.00
46 33.09
93 66.91%
15  โรงเรียนบ้านปูยู 249
74 29.72
62 24.90
9 3.61
20 8.03
1 0.40
83 33.33
166 66.67%
16  โรงเรียนวัดเกาะสวาด 63
15 23.81
11 17.46
8 12.70
8 12.70
0 0.00
21 33.33
42 66.67%
17  โรงเรียนบ้านโผลง 286
38 13.29
27 9.44
13 4.55
65 22.73
40 13.99
103 36.01
183 63.99%
18  โรงเรียนบ้านกลูบี 171
40 23.39
20 11.70
15 8.77
19 11.11
15 8.77
62 36.26
109 63.74%
19  โรงเรียนบ้านแขยง 69
26 37.68
6 8.70
4 5.80
7 10.14
0 0.00
26 37.68
43 62.32%
20  โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 90
17 18.89
20 22.22
0 0.00
15 16.67
0 0.00
38 42.22
52 57.78%
21  โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 226
43 19.03
32 14.16
7 3.10
24 10.62
23 10.18
97 42.92
129 57.08%
22  โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 904
100 11.06
51 5.64
24 2.65
150 16.59
184 20.35
395 43.69
509 56.31%
23  โรงเรียนบ้านบูเกะตา 420
81 19.29
100 23.81
26 6.19
26 6.19
2 0.48
185 44.05
235 55.95%
24  โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 379
200 52.77
0 0.00
8 2.11
0 0.00
0 0.00
171 45.12
208 54.88%
25  โรงเรียนบ้านไอบาตู 233
15 6.44
25 10.73
11 4.72
40 17.17
36 15.45
106 45.49
127 54.51%
26  โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) 234
59 25.21
66 28.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 46.58
125 53.42%
27  โรงเรียนนิคมพัฒนา5 163
9 5.52
14 8.59
17 10.43
30 18.40
17 10.43
76 46.63
87 53.37%
28  โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 334
47 14.07
18 5.39
21 6.29
65 19.46
21 6.29
162 48.50
172 51.50%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 204
23 11.27
25 12.25
12 5.88
30 14.71
15 7.35
99 48.53
105 51.47%
30  โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 406
48 11.82
67 16.50
15 3.69
40 9.85
35 8.62
201 49.51
205 50.49%
31  โรงเรียนบ้านแอแว 197
29 14.72
0 0.00
21 10.66
29 14.72
20 10.15
98 49.75
99 50.25%
32  โรงเรียนบ้านสามแยก 140
31 22.14
20 14.29
1 0.71
15 10.71
0 0.00
73 52.14
67 47.86%
33  โรงเรียนบ้านตอออ 96
22 22.92
19 19.79
4 4.17
0 0.00
0 0.00
51 53.13
45 46.88%
34  โรงเรียนสุคิริน 374
61 16.31
45 12.03
30 8.02
13 3.48
18 4.81
207 55.35
167 44.65%
35  โรงเรียนบ้านตือมายู 125
40 32.00
7 5.60
2 1.60
3 2.40
0 0.00
73 58.40
52 41.60%
36  โรงเรียนบ้านสะปอม 122
13 10.66
11 9.02
3 2.46
22 18.03
0 0.00
73 59.84
49 40.16%
37  โรงเรียนบ้านบางขุด 155
27 17.42
33 21.29
0 0.00
0 0.00
2 1.29
93 60.00
62 40.00%
38  โรงเรียนบ้านปาดังยอ 172
38 22.09
11 6.40
6 3.49
13 7.56
0 0.00
104 60.47
68 39.53%
39  โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 231
40 17.32
27 11.69
1 0.43
23 9.96
0 0.00
140 60.61
91 39.39%
40  โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก 1722
52 3.02
33 1.92
355 20.62
85 4.94
153 8.89
1044 60.63
678 39.37%
41  โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 152
13 8.55
23 15.13
11 7.24
10 6.58
1 0.66
94 61.84
58 38.16%
42  โรงเรียนบ้านโคกยามู 251
21 8.37
46 18.33
11 4.38
12 4.78
2 0.80
159 63.35
92 36.65%
43  โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 113
17 15.04
18 15.93
3 2.65
1 0.88
2 1.77
72 63.72
41 36.28%
44  โรงเรียนบ้านบอเกาะ 120
8 6.67
8 6.67
11 9.17
10 8.33
6 5.00
77 64.17
43 35.83%
45  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 407
27 6.63
34 8.35
13 3.19
62 15.23
7 1.72
264 64.86
143 35.14%
46  โรงเรียนบ้านตอหลัง 49
6 12.24
6 12.24
5 10.20
0 0.00
0 0.00
32 65.31
17 34.69%
47  โรงเรียนบ้านหัวคลอง 714
48 6.72
46 6.44
21 2.94
64 8.96
67 9.38
468 65.55
246 34.45%
48  โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 173
24 13.87
7 4.05
14 8.09
14 8.09
0 0.00
114 65.90
59 34.10%
49  โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 174
14 8.05
20 11.49
12 6.90
8 4.60
4 2.30
116 66.67
58 33.33%
50  โรงเรียนเพลินพิศ 139
24 17.27
0 0.00
3 2.16
19 13.67
0 0.00
93 66.91
46 33.09%
51  โรงเรียนนิคมพัฒนา10 736
73 9.92
72 9.78
25 3.40
68 9.24
1 0.14
497 67.53
239 32.47%
52  โรงเรียนบ้านบาโง 296
21 7.09
26 8.78
10 3.38
26 8.78
13 4.39
200 67.57
96 32.43%
53  โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ 213
29 13.62
29 13.62
4 1.88
7 3.29
0 0.00
144 67.61
69 32.39%
54  โรงเรียนบ้านปะดะดอ 143
16 11.19
27 18.88
3 2.10
0 0.00
0 0.00
97 67.83
46 32.17%
55  โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 153
13 8.50
4 2.61
11 7.19
16 10.46
5 3.27
104 67.97
49 32.03%
56  โรงเรียนบ้านสายะ 150
7 4.67
23 15.33
12 8.00
6 4.00
0 0.00
102 68.00
48 32.00%
57  โรงเรียนบ้านศรีพงัน 262
18 6.87
16 6.11
6 2.29
28 10.69
15 5.73
179 68.32
83 31.68%
58  โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 133
12 9.02
10 7.52
15 11.28
5 3.76
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
59  โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 319
35 10.97
35 10.97
21 6.58
7 2.19
0 0.00
221 69.28
98 30.72%
60  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 161
9 5.59
4 2.48
12 7.45
24 14.91
0 0.00
112 69.57
49 30.43%
61  โรงเรียนบ้านบือราแง 108
12 11.11
14 12.96
5 4.63
1 0.93
0 0.00
76 70.37
32 29.63%
62  โรงเรียนบ้านกรือซอ 244
32 13.11
17 6.97
7 2.87
16 6.56
0 0.00
172 70.49
72 29.51%
63  โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 497
84 16.90
42 8.45
13 2.62
7 1.41
0 0.00
351 70.62
146 29.38%
64  โรงเรียนบ้านโคกตา 891
58 6.51
65 7.30
43 4.83
67 7.52
27 3.03
631 70.82
260 29.18%
65  โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 280
26 9.29
32 11.43
1 0.36
11 3.93
11 3.93
199 71.07
81 28.93%
66  โรงเรียนบ้านไพรวัน 157
25 15.92
15 9.55
4 2.55
1 0.64
0 0.00
112 71.34
45 28.66%
67  โรงเรียนบ้านตาบา 464
94 20.26
5 1.08
27 5.82
0 0.00
0 0.00
338 72.84
126 27.16%
68  โรงเรียนบ้านสากอ 398
18 4.52
42 10.55
18 4.52
6 1.51
24 6.03
290 72.86
108 27.14%
69  โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 141
10 7.09
18 12.77
6 4.26
4 2.84
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
70  โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 905
91 10.06
55 6.08
63 6.96
31 3.43
2 0.22
663 73.26
242 26.74%
71  โรงเรียนบ้านซรายอ 594
78 13.13
46 7.74
26 4.38
7 1.18
0 0.00
437 73.57
157 26.43%
72  โรงเรียนวัดพระพุทธ 138
8 5.80
3 2.17
13 9.42
4 2.90
8 5.80
102 73.91
36 26.09%
73  โรงเรียนบ้านลาแล 397
38 9.57
33 8.31
14 3.53
16 4.03
0 0.00
296 74.56
101 25.44%
74  โรงเรียนบ้านปอเนาะ 166
13 7.83
6 3.61
5 3.01
12 7.23
6 3.61
124 74.70
42 25.30%
75  โรงเรียนบ้านแม่ดง 180
10 5.56
14 7.78
20 11.11
0 0.00
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
76  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 655
20 3.05
39 5.95
30 4.58
30 4.58
39 5.95
497 75.88
158 24.12%
77  โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 141
5 3.55
16 11.35
12 8.51
1 0.71
0 0.00
107 75.89
34 24.11%
78  โรงเรียนบ้านน้ำใส 151
14 9.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 14.57
115 76.16
36 23.84%
79  โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 143
11 7.69
16 11.19
5 3.50
2 1.40
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
80  โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 174
13 7.47
18 10.34
5 2.87
5 2.87
0 0.00
133 76.44
41 23.56%
81  โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 147
14 9.52
14 9.52
4 2.72
2 1.36
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
82  โรงเรียนบ้านคลองตัน 383
31 8.09
2 0.52
19 4.96
36 9.40
0 0.00
295 77.02
88 22.98%
83  โรงเรียนวัดทรายขาว 62
6 9.68
2 3.23
4 6.45
0 0.00
2 3.23
48 77.42
14 22.58%
84  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ 266
29 10.90
31 11.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
206 77.44
60 22.56%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 134
7 5.22
15 11.19
2 1.49
6 4.48
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
86  โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 211
8 3.79
24 11.37
12 5.69
2 0.95
1 0.47
164 77.73
47 22.27%
87  โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 137
8 5.84
18 13.14
4 2.92
0 0.00
0 0.00
107 78.10
30 21.90%
88  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 572
52 9.09
50 8.74
5 0.87
11 1.92
7 1.22
447 78.15
125 21.85%
89  โรงเรียนอิสลามบํารุง 234
29 12.39
17 7.26
5 2.14
0 0.00
0 0.00
183 78.21
51 21.79%
90  โรงเรียนบ้านโคกงู 67
0 0.00
1 1.49
4 5.97
4 5.97
5 7.46
53 79.10
14 20.90%
91  โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 176
9 5.11
27 15.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 79.55
36 20.45%
92  โรงเรียนบ้านกาวะ 180
14 7.78
5 2.78
0 0.00
17 9.44
0 0.00
144 80.00
36 20.00%
93  โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 70
3 4.29
0 0.00
1 1.43
6 8.57
4 5.71
56 80.00
14 20.00%
94  โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 161
10 6.21
21 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 80.75
31 19.25%
95  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน 175
6 3.43
5 2.86
22 12.57
0 0.00
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
96  โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 134
8 5.97
4 2.99
7 5.22
6 4.48
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
97  โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 295
32 10.85
5 1.69
16 5.42
2 0.68
0 0.00
240 81.36
55 18.64%
98  โรงเรียนบ้านมือบา 187
7 3.74
17 9.09
9 4.81
1 0.53
0 0.00
153 81.82
34 18.18%
99  โรงเรียนบ้านปะลุกา 189
19 10.05
8 4.23
3 1.59
4 2.12
0 0.00
155 82.01
34 17.99%
100  โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 145
1 0.69
15 10.34
8 5.52
0 0.00
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
101  โรงเรียนบ้านไม้แก่น 345
0 0.00
56 16.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
289 83.77
56 16.23%
102  โรงเรียนบ้านจือแร 196
11 5.61
12 6.12
7 3.57
1 0.51
0 0.00
165 84.18
31 15.82%
103  โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 118
9 7.63
2 1.69
4 3.39
3 2.54
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
104  โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 80
4 5.00
4 5.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
105  โรงเรียนนิคมพัฒนา 6 121
12 9.92
0 0.00
6 4.96
0 0.00
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
106  โรงเรียนบ้านมูโนะ 482
26 5.39
25 5.19
13 2.70
6 1.24
0 0.00
412 85.48
70 14.52%
107  โรงเรียนบ้านแว้ง 1206
95 7.88
0 0.00
25 2.07
0 0.00
20 1.66
1066 88.39
140 11.61%
108  โรงเรียนบ้านปะลุรู 149
6 4.03
4 2.68
7 4.70
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
109  โรงเรียนบ้านกูบู 366
16 4.37
14 3.83
6 1.64
4 1.09
0 0.00
326 89.07
40 10.93%
110  โรงเรียนบ้านตอแล 98
8 8.16
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
111  โรงเรียนนิคมพัฒนา7 152
4 2.63
0 0.00
3 1.97
3 1.97
4 2.63
138 90.79
14 9.21%
112  โรงเรียนบ้านกูวา(ปาดี) 276
12 4.35
5 1.81
7 2.54
0 0.00
0 0.00
252 91.30
24 8.70%
113  โรงเรียนนิคมพัฒนา9 159
4 2.52
3 1.89
5 3.14
0 0.00
0 0.00
147 92.45
12 7.55%
114  โรงเรียนรักไทย 124
3 2.42
2 1.61
4 3.23
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
115  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 131
2 1.53
1 0.76
5 3.82
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
116  โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 87
2 2.30
0 0.00
0 0.00
1 1.15
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
117  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,116 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,452 11.46
เตี้ย  2,544 8.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,725 5.73
ผอมและเตี้ย  1,835 6.09
อ้วนและเตี้ย  1,055 3.50
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,505 64.77
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,611 คน


35.23%


Powered By www.thaieducation.net