ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 25 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.24
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 310
80 25.81
40 12.90
86 27.74
29 9.35
2 0.65
73 23.55
237 76.45%
2  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 54
11 20.37
0 0.00
13 24.07
4 7.41
0 0.00
26 48.15
28 51.85%
3  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 182
16 8.79
13 7.14
33 18.13
7 3.85
11 6.04
102 56.04
80 43.96%
4  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 141
27 19.15
3 2.13
25 17.73
1 0.71
0 0.00
85 60.28
56 39.72%
5  โรงเรียนวัดคลองสาลี 61
4 6.56
2 3.28
9 14.75
6 9.84
3 4.92
37 60.66
24 39.34%
6  โรงเรียนวัดหนองไร่ 99
15 15.15
2 2.02
13 13.13
2 2.02
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
7  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 113
18 15.93
2 1.77
17 15.04
0 0.00
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
8  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 162
6 3.70
3 1.85
36 22.22
4 2.47
2 1.23
111 68.52
51 31.48%
9  โรงเรียนวัดสระแก้ว 125
8 6.40
3 2.40
19 15.20
4 3.20
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
10  โรงเรียนบ้านมาบแก 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
11 15.28
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
11  โรงเรียนบ้านตะกรุด 155
10 6.45
4 2.58
16 10.32
4 2.58
1 0.65
120 77.42
35 22.58%
12  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130
8 6.15
13 10.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
102 78.46
28 21.54%
13  โรงเรียนวัดเกาะเปา 96
11 11.46
2 2.08
7 7.29
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
14  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 99
8 8.08
0 0.00
9 9.09
2 2.02
1 1.01
79 79.80
20 20.20%
15  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 170
0 0.00
1 0.59
0 0.00
2 1.18
31 18.24
136 80.00
34 20.00%
16  โรงเรียนวัดเขาสมุก 52
2 3.85
2 3.85
5 9.62
1 1.92
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
17  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 58
3 5.17
2 3.45
5 8.62
0 0.00
1 1.72
47 81.03
11 18.97%
18  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 113
2 1.77
4 3.54
10 8.85
4 3.54
1 0.88
92 81.42
21 18.58%
19  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 393
11 2.80
13 3.31
41 10.43
5 1.27
0 0.00
323 82.19
70 17.81%
20  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 100
6 6.00
0 0.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
21  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
22  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 132
3 2.27
1 0.76
8 6.06
1 0.76
0 0.00
119 90.15
13 9.85%
23  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 220
3 1.36
2 0.91
3 1.36
2 0.91
0 0.00
210 95.45
10 4.55%
24  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.05
0 0.00
94 98.95
1 1.05%
25  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  3,214 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  255 7.93
เตี้ย  112 3.48
เริ่มอ้วน=>อ้วน  379 11.79
ผอมและเตี้ย  90 2.80
อ้วนและเตี้ย  54 1.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,324 72.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 890 คน


27.69%


Powered By www.thaieducation.net