ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครสวรรค์ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 36
7 19.44
0 0.00
24 66.67
0 0.00
5 13.89
0 0.00
36 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านวัง 22
5 22.73
3 13.64
6 27.27
3 13.64
5 22.73
0 0.00
22 100.00%
3  โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 65
30 46.15
19 29.23
0 0.00
13 20.00
0 0.00
3 4.62
62 95.38%
4  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 68
11 16.18
9 13.24
9 13.24
10 14.71
17 25.00
12 17.65
56 82.35%
5  โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 59
30 50.85
0 0.00
5 8.47
9 15.25
4 6.78
11 18.64
48 81.36%
6  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 209
21 10.05
15 7.18
30 14.35
36 17.22
45 21.53
62 29.67
147 70.33%
7  โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 167
23 13.77
29 17.37
15 8.98
23 13.77
26 15.57
51 30.54
116 69.46%
8  โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 224
13 5.80
25 11.16
27 12.05
38 16.96
42 18.75
79 35.27
145 64.73%
9  โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 572
57 9.97
58 10.14
108 18.88
67 11.71
61 10.66
221 38.64
351 61.36%
10  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 139
8 5.76
6 4.32
3 2.16
12 8.63
47 33.81
63 45.32
76 54.68%
11  โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 145
12 8.28
13 8.97
8 5.52
25 17.24
21 14.48
66 45.52
79 54.48%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 64
16 25.00
0 0.00
13 20.31
5 7.81
0 0.00
30 46.88
34 53.13%
13  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง 102
7 6.86
5 4.90
21 20.59
15 14.71
6 5.88
48 47.06
54 52.94%
14  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 125
5 4.00
7 5.60
11 8.80
18 14.40
25 20.00
59 47.20
66 52.80%
15  โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) 166
23 13.86
19 11.45
44 26.51
0 0.00
0 0.00
80 48.19
86 51.81%
16  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) 85
8 9.41
15 17.65
11 12.94
2 2.35
8 9.41
41 48.24
44 51.76%
17  โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 225
22 9.78
23 10.22
28 12.44
43 19.11
0 0.00
109 48.44
116 51.56%
18  โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 326
47 14.42
31 9.51
57 17.48
20 6.13
11 3.37
160 49.08
166 50.92%
19  โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 87
8 9.20
10 11.49
8 9.20
9 10.34
8 9.20
44 50.57
43 49.43%
20  โรงเรียนวัดบ้านพลัง 183
21 11.48
13 7.10
38 20.77
9 4.92
8 4.37
94 51.37
89 48.63%
21  โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 501
94 18.76
7 1.40
40 7.98
15 2.99
79 15.77
266 53.09
235 46.91%
22  โรงเรียนบ้านวังชุมพร 389
18 4.63
33 8.48
23 5.91
51 13.11
56 14.40
208 53.47
181 46.53%
23  โรงเรียนวัดหนองไร่ 93
16 17.20
9 9.68
14 15.05
3 3.23
1 1.08
50 53.76
43 46.24%
24  โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 234
14 5.98
9 3.85
33 14.10
23 9.83
29 12.39
126 53.85
108 46.15%
25  โรงเรียนวัดจิกลาด 98
11 11.22
7 7.14
21 21.43
4 4.08
2 2.04
53 54.08
45 45.92%
26  โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 188
22 11.70
14 7.45
28 14.89
11 5.85
11 5.85
102 54.26
86 45.74%
27  โรงเรียนบ้านคลองไทร 345
38 11.01
9 2.61
100 28.99
5 1.45
4 1.16
189 54.78
156 45.22%
28  โรงเรียนบ้านตะกรุด 169
18 10.65
17 10.06
20 11.83
18 10.65
3 1.78
93 55.03
76 44.97%
29  โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 519
66 12.72
54 10.40
58 11.18
28 5.39
23 4.43
290 55.88
229 44.12%
30  โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 130
15 11.54
8 6.15
20 15.38
5 3.85
9 6.92
73 56.15
57 43.85%
31  โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 190
9 4.74
49 25.79
21 11.05
2 1.05
2 1.05
107 56.32
83 43.68%
32  โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 117
18 15.38
15 12.82
18 15.38
0 0.00
0 0.00
66 56.41
51 43.59%
33  โรงเรียนวัดสวนขวัญ 109
11 10.09
10 9.17
9 8.26
7 6.42
10 9.17
62 56.88
47 43.12%
34  โรงเรียนบ้านปางขนุน 93
13 13.98
13 13.98
14 15.05
0 0.00
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
35  โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 392
13 3.32
29 7.40
36 9.18
42 10.71
47 11.99
225 57.40
167 42.60%
36  โรงเรียนบ้านหนองไม้ 99
19 19.19
5 5.05
9 9.09
0 0.00
9 9.09
57 57.58
42 42.42%
37  โรงเรียนวัดหนองกรด 216
13 6.02
15 6.94
34 15.74
7 3.24
19 8.80
128 59.26
88 40.74%
38  โรงเรียนบ้านวังหิน 154
10 6.49
9 5.84
28 18.18
6 3.90
9 5.84
92 59.74
62 40.26%
39  โรงเรียนบ้านดอนกระดูกเนื้อ 70
12 17.14
7 10.00
3 4.29
6 8.57
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
40  โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 45
5 11.11
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
27 60.00
18 40.00%
41  โรงเรียนวัดหนองมะขาม 72
3 4.17
5 6.94
11 15.28
1 1.39
8 11.11
44 61.11
28 38.89%
42  โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 103
7 6.80
7 6.80
6 5.83
7 6.80
13 12.62
63 61.17
40 38.83%
43  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 238
18 7.56
16 6.72
35 14.71
11 4.62
10 4.20
148 62.18
90 37.82%
44  โรงเรียนบ้านปางสุด 357
47 13.17
26 7.28
62 17.37
0 0.00
0 0.00
222 62.18
135 37.82%
45  โรงเรียนวัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) 89
12 13.48
9 10.11
0 0.00
8 8.99
4 4.49
56 62.92
33 37.08%
46  โรงเรียนวัดคลองสาลี 60
4 6.67
3 5.00
8 13.33
3 5.00
4 6.67
38 63.33
22 36.67%
47  โรงเรียนบ้านดอนพลอง 160
10 6.25
8 5.00
36 22.50
4 2.50
0 0.00
102 63.75
58 36.25%
48  โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี 146
15 10.27
9 6.16
17 11.64
11 7.53
0 0.00
94 64.38
52 35.62%
49  โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 57
4 7.02
3 5.26
13 22.81
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
50  โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 147
27 18.37
4 2.72
19 12.93
1 0.68
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
51  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม สาขาธารมะยม 32
11 34.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
52  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 130
15 11.54
18 13.85
11 8.46
0 0.00
0 0.00
86 66.15
44 33.85%
53  โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 80
8 10.00
4 5.00
15 18.75
0 0.00
0 0.00
53 66.25
27 33.75%
54  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 490
24 4.90
39 7.96
59 12.04
36 7.35
0 0.00
332 67.76
158 32.24%
55  โรงเรียนโรงเรียนบ้านปางชัย 103
6 5.83
9 8.74
4 3.88
13 12.62
1 0.97
70 67.96
33 32.04%
56  โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 60
2 3.33
6 10.00
5 8.33
3 5.00
3 5.00
41 68.33
19 31.67%
57  โรงเรียนวัดท่างิ้ว 146
16 10.96
0 0.00
9 6.16
0 0.00
20 13.70
101 69.18
45 30.82%
58  โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 88
3 3.41
4 4.55
20 22.73
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
59  โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 88
4 4.55
3 3.41
10 11.36
4 4.55
6 6.82
61 69.32
27 30.68%
60  โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 186
39 20.97
4 2.15
6 3.23
7 3.76
1 0.54
129 69.35
57 30.65%
61  โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) 151
24 15.89
8 5.30
7 4.64
7 4.64
0 0.00
105 69.54
46 30.46%
62  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 129
16 12.40
1 0.78
10 7.75
0 0.00
12 9.30
90 69.77
39 30.23%
63  โรงเรียนวัดหนองยาว 126
7 5.56
10 7.94
19 15.08
2 1.59
0 0.00
88 69.84
38 30.16%
64  โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 156
6 3.85
7 4.49
20 12.82
4 2.56
9 5.77
110 70.51
46 29.49%
65  โรงเรียนวัดสระแก้ว 148
11 7.43
6 4.05
9 6.08
7 4.73
9 6.08
106 71.62
42 28.38%
66  โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 75
3 4.00
0 0.00
18 24.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 40
0 0.00
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
68  โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 96
11 11.46
2 2.08
6 6.25
7 7.29
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
69  โรงเรียนวัดบ้านคลอง 114
13 11.40
7 6.14
10 8.77
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
70  โรงเรียนบ้านมาบแก 75
4 5.33
6 8.00
4 5.33
2 2.67
3 4.00
56 74.67
19 25.33%
71  โรงเรียนวัดหนองตางู 319
18 5.64
18 5.64
41 12.85
2 0.63
1 0.31
239 74.92
80 25.08%
72  โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 150
12 8.00
6 4.00
18 12.00
0 0.00
0 0.00
114 76.00
36 24.00%
73  โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา 106
14 13.21
0 0.00
9 8.49
0 0.00
2 1.89
81 76.42
25 23.58%
74  โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 81
5 6.17
3 3.70
7 8.64
0 0.00
4 4.94
62 76.54
19 23.46%
75  โรงเรียนบ้านปางงู 117
3 2.56
0 0.00
17 14.53
2 1.71
5 4.27
90 76.92
27 23.08%
76  โรงเรียนวัดแหลมทองธรรมจักร 52
5 9.62
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
77  โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 70
0 0.00
2 2.86
5 7.14
2 2.86
7 10.00
54 77.14
16 22.86%
78  โรงเรียนวัดตาสังใต้ 71
4 5.63
1 1.41
11 15.49
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
79  โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 81
6 7.41
2 2.47
7 8.64
3 3.70
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
80  โรงเรียนวัดคลองจินดา 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
2 3.92
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
81  โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 112
7 6.25
2 1.79
15 13.39
0 0.00
0 0.00
88 78.57
24 21.43%
82  โรงเรียนบ้านหนองเสือ 61
3 4.92
0 0.00
6 9.84
2 3.28
2 3.28
48 78.69
13 21.31%
83  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 236
11 4.66
25 10.59
7 2.97
7 2.97
0 0.00
186 78.81
50 21.19%
84  โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 38
3 7.89
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
85  โรงเรียนบ้านหินดาด 157
10 6.37
5 3.18
16 10.19
1 0.64
0 0.00
125 79.62
32 20.38%
86  โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 189
16 8.47
3 1.59
14 7.41
1 0.53
2 1.06
153 80.95
36 19.05%
87  โรงเรียนวัดเขาสมุก 53
1 1.89
0 0.00
4 7.55
5 9.43
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
88  โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 1326
89 6.71
54 4.07
10 0.75
96 7.24
0 0.00
1077 81.22
249 18.78%
89  โรงเรียนวัดมาบมะขาม 168
15 8.93
7 4.17
8 4.76
1 0.60
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
90  โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 28
1 3.57
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
91  โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 84
6 7.14
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
92  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 45
2 4.44
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
93  โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 143
12 8.39
5 3.50
8 5.59
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
94  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 75
5 6.67
2 2.67
6 8.00
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
95  โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้ 52
0 0.00
0 0.00
6 11.54
3 5.77
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
96  โรงเรียนบ้านศรีทอง 122
3 2.46
0 0.00
18 14.75
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
97  โรงเรียนบ้านหนองจิก 78
5 6.41
3 3.85
4 5.13
0 0.00
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
98  โรงเรียนวัดด่านช้าง 90
6 6.67
4 4.44
5 5.56
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
99  โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 115
6 5.22
2 1.74
9 7.83
0 0.00
2 1.74
96 83.48
19 16.52%
100  โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง 109
10 9.17
2 1.83
5 4.59
1 0.92
0 0.00
91 83.49
18 16.51%
101  โรงเรียนวัดเจริญผล 55
0 0.00
0 0.00
6 10.91
3 5.45
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
102  โรงเรียนวัดสังฆวิถี 130
4 3.08
4 3.08
10 7.69
3 2.31
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
103  โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 129
5 3.88
2 1.55
10 7.75
3 2.33
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
104  โรงเรียนบ้านวังซ่าน 149
3 2.01
1 0.67
18 12.08
1 0.67
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
105  โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 163
7 4.29
2 1.23
8 4.91
4 2.45
4 2.45
138 84.66
25 15.34%
106  โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 33
0 0.00
0 0.00
4 12.12
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 60
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
7 11.67
51 85.00
9 15.00%
108  โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
17 85.00
3 15.00%
109  โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 121
3 2.48
2 1.65
10 8.26
3 2.48
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 63
6 9.52
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
111  โรงเรียนวัดเทพสถาพร 64
5 7.81
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
112  โรงเรียนบ้านหนองละมาน 94
0 0.00
4 4.26
8 8.51
1 1.06
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
113  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 87
4 4.60
1 1.15
2 2.30
3 3.45
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
114  โรงเรียนวัดเกาะเปา 89
3 3.37
5 5.62
1 1.12
3 3.37
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
115  โรงเรียนบ้านดงคู้ 84
0 0.00
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
116  โรงเรียนวัดอ่างทอง 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
2 3.64
48 87.27
7 12.73%
117  โรงเรียนวัดประสาทวิถี 52
3 5.77
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
118  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 90
2 2.22
1 1.11
6 6.67
1 1.11
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
119  โรงเรียนบ้านคลองม่วง 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
120  โรงเรียนวัดบ้านแดน 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
121  โรงเรียนบ้านชุมม่วง 268
22 8.21
2 0.75
3 1.12
0 0.00
0 0.00
241 89.93
27 10.07%
122  โรงเรียนวัดท่าแรต 72
1 1.39
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
123  โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 226
3 1.33
7 3.10
6 2.65
2 0.88
3 1.33
205 90.71
21 9.29%
124  โรงเรียนบ้านเปราะ 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
125  โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
2 4.17
44 91.67
4 8.33%
126  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
127  โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
128  โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
50 94.34
3 5.66%
129  โรงเรียนบ้านลานตะแบก 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
130  โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 79
0 0.00
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
75 94.94
4 5.06%
131  โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
38 95.00
2 5.00%
132  โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้วสาขาปางข้าวสาร 50
1 2.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
133  โรงเรียนวัดคลองธรรม 129
1 0.78
2 1.55
1 0.78
1 0.78
0 0.00
124 96.12
5 3.88%
134  โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
135  โรงเรียนบ้านหนองนมวัว 36
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
136  โรงเรียนบ้านวังสำราญ 95
0 0.00
0 0.00
1 1.05
1 1.05
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
137  โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 242
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 2.07
0 0.00
237 97.93
5 2.07%
138  โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 220
0 0.00
0 0.00
1 0.45
0 0.00
0 0.00
219 99.55
1 0.45%
139  โรงเรียนจันทราราษฎร์ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านท่าตะโก 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนวัดสวนหลวง 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,563 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,537 7.86
เตี้ย  1,042 5.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,895 9.69
ผอมและเตี้ย  900 4.60
อ้วนและเตี้ย  803 4.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,386 68.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,177 คน


31.57%


Powered By www.thaieducation.net