ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 92 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 56.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 103
15 14.56
11 10.68
12 11.65
17 16.50
21 20.39
27 26.21
76 73.79%
2  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 65
11 16.92
9 13.85
4 6.15
0 0.00
6 9.23
35 53.85
30 46.15%
3  โรงเรียนบ้านทุ่งกระบ่ำ 48
4 8.33
6 12.50
9 18.75
2 4.17
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
4  โรงเรียนบ้านหนองสําโรง 98
12 12.24
12 12.24
12 12.24
4 4.08
0 0.00
58 59.18
40 40.82%
5  โรงเรียนเขาวงพระจันทร์ 127
6 4.72
5 3.94
10 7.87
11 8.66
15 11.81
80 62.99
47 37.01%
6  โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา 225
16 7.11
12 5.33
25 11.11
15 6.67
12 5.33
145 64.44
80 35.56%
7  โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 51
8 15.69
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
8  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 96
12 12.50
5 5.21
8 8.33
7 7.29
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
9  โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 247
32 12.96
11 4.45
24 9.72
7 2.83
8 3.24
165 66.80
82 33.20%
10  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 55
4 7.27
5 9.09
7 12.73
0 0.00
1 1.82
38 69.09
17 30.91%
11  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 814
46 5.65
5 0.61
100 12.29
37 4.55
0 0.00
626 76.90
188 23.10%
12  โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย 220
10 4.55
8 3.64
21 9.55
8 3.64
3 1.36
170 77.27
50 22.73%
13  โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ 341
19 5.57
8 2.35
32 9.38
16 4.69
2 0.59
264 77.42
77 22.58%
14  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 114
9 7.89
4 3.51
11 9.65
1 0.88
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
15  โรงเรียนบ้านช่องด่าน 206
14 6.80
4 1.94
25 12.14
2 0.97
0 0.00
161 78.16
45 21.84%
16  โรงเรียนบ้านหนองไก่ต่อ 116
8 6.90
11 9.48
6 5.17
0 0.00
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
17  โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม 54
0 0.00
8 14.81
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
18  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 216
10 4.63
6 2.78
7 3.24
17 7.87
0 0.00
176 81.48
40 18.52%
19  โรงเรียนบ้านหนองโสน 200
8 4.00
5 2.50
21 10.50
3 1.50
0 0.00
163 81.50
37 18.50%
20  โรงเรียนบ้านพยอมงาม 78
5 6.41
3 3.85
0 0.00
0 0.00
6 7.69
64 82.05
14 17.95%
21  โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม 267
13 4.87
10 3.75
21 7.87
1 0.37
0 0.00
222 83.15
45 16.85%
22  โรงเรียนบ้านรางขาม 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
23  โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 86
6 6.98
4 4.65
0 0.00
0 0.00
4 4.65
72 83.72
14 16.28%
24  โรงเรียนบ้านบะลังกา 76
3 3.95
3 3.95
6 7.89
0 0.00
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
25  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
26  โรงเรียนวังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 66
0 0.00
0 0.00
7 10.61
0 0.00
3 4.55
56 84.85
10 15.15%
27  โรงเรียนบ้านพุพรหม 146
7 4.79
4 2.74
7 4.79
0 0.00
4 2.74
124 84.93
22 15.07%
28  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 114
3 2.63
7 6.14
7 6.14
0 0.00
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
29  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 131
6 4.58
7 5.34
6 4.58
0 0.00
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
30  โรงเรียนบ้านหนองจั่น 121
2 1.65
5 4.13
9 7.44
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
31  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 197
2 1.02
6 3.05
19 9.64
0 0.00
0 0.00
170 86.29
27 13.71%
32  โรงเรียนบ้านหนองขอน 209
12 5.74
6 2.87
6 2.87
2 0.96
0 0.00
183 87.56
26 12.44%
33  โรงเรียนบ้านหลังเขา 185
2 1.08
3 1.62
18 9.73
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
34  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 158
8 5.06
0 0.00
10 6.33
0 0.00
0 0.00
140 88.61
18 11.39%
35  โรงเรียนบ้านน้ำลาด 109
0 0.00
1 0.92
11 10.09
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 55
2 3.64
1 1.82
2 3.64
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
37  โรงเรียนบ้านลําอีซู 111
2 1.80
2 1.80
5 4.50
0 0.00
2 1.80
100 90.09
11 9.91%
38  โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 145
3 2.07
2 1.38
9 6.21
0 0.00
0 0.00
131 90.34
14 9.66%
39  โรงเรียนบ้านหนองตาเดช 147
5 3.40
2 1.36
4 2.72
2 1.36
1 0.68
133 90.48
14 9.52%
40  โรงเรียนบ้านเขาแดง 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
1 1.69
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
41  โรงเรียนบ้านโป่งไหม 143
4 2.80
0 0.00
3 2.10
3 2.10
0 0.00
133 93.01
10 6.99%
42  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 88
3 3.41
0 0.00
2 2.27
0 0.00
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
43  โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 135
6 4.44
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
44  โรงเรียนบ้านพรหมณี 110
0 0.00
2 1.82
2 1.82
2 1.82
1 0.91
103 93.64
7 6.36%
45  โรงเรียนบ้านกรับใหญ่ 132
1 0.76
2 1.52
3 2.27
1 0.76
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
46  โรงเรียนบ้านหนองกร่าง 273
0 0.00
14 5.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
259 94.87
14 5.13%
47  โรงเรียนบ้านหนองหมู 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
48  โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 109
0 0.00
0 0.00
3 2.75
0 0.00
1 0.92
105 96.33
4 3.67%
49  โรงเรียนบ้านรางพยอม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
50  โรงเรียนบ้านท่าว้า 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
51  โรงเรียนบ้านเสาหงส์ 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
52  โรงเรียนบ้านหนองเข้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  7,184 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  343 4.77
เตี้ย  219 3.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  530 7.38
ผอมและเตี้ย  161 2.24
อ้วนและเตี้ย  91 1.27
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,840 81.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,344 คน


18.71%


Powered By www.thaieducation.net