ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 232 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 232 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 15
13 86.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนวัดดอนผาสุก 6
1 16.67
1 16.67
1 16.67
1 16.67
2 33.33
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 133
8 6.02
6 4.51
31 23.31
14 10.53
37 27.82
37 27.82
96 72.18%
4  โรงเรียนวัดหนองจิก 152
26 17.11
14 9.21
16 10.53
20 13.16
24 15.79
52 34.21
100 65.79%
5  โรงเรียนบ้านบางโหนด 72
14 19.44
11 15.28
7 9.72
4 5.56
2 2.78
34 47.22
38 52.78%
6  โรงเรียนวัดโคกคราม 29
6 20.69
2 6.90
5 17.24
1 3.45
1 3.45
14 48.28
15 51.72%
7  โรงเรียนบ้านดอนโตนด 18
6 33.33
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
8  โรงเรียนวัดท้ายทะเล 62
9 14.52
4 6.45
10 16.13
7 11.29
1 1.61
31 50.00
31 50.00%
9  โรงเรียนวัดบางทวด 80
2 2.50
5 6.25
7 8.75
1 1.25
22 27.50
43 53.75
37 46.25%
10  โรงเรียนวัดตรงบน 37
1 2.70
3 8.11
12 32.43
0 0.00
1 2.70
20 54.05
17 45.95%
11  โรงเรียนบ้านหอยราก 57
8 14.04
6 10.53
6 10.53
6 10.53
0 0.00
31 54.39
26 45.61%
12  โรงเรียนวัดเทพมงคล 140
15 10.71
15 10.71
16 11.43
12 8.57
5 3.57
77 55.00
63 45.00%
13  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 90
15 16.67
7 7.78
11 12.22
4 4.44
3 3.33
50 55.56
40 44.44%
14  โรงเรียนวัดชะอวด 122
23 18.85
9 7.38
18 14.75
1 0.82
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
15  โรงเรียนบ้านควนโตน 67
3 4.48
0 0.00
25 37.31
0 0.00
0 0.00
39 58.21
28 41.79%
16  โรงเรียนวัดควนเคร็ง 119
5 4.20
7 5.88
9 7.56
15 12.61
12 10.08
71 59.66
48 40.34%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 132
20 15.15
16 12.12
8 6.06
9 6.82
0 0.00
79 59.85
53 40.15%
18  โรงเรียนวัดรักขิตวัน 135
8 5.93
16 11.85
18 13.33
7 5.19
5 3.70
81 60.00
54 40.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองนนทรี 106
13 12.26
11 10.38
4 3.77
11 10.38
3 2.83
64 60.38
42 39.62%
20  โรงเรียนบ้านกลอง 254
31 12.20
34 13.39
22 8.66
11 4.33
2 0.79
154 60.63
100 39.37%
21  โรงเรียนวัดปิยาราม 47
6 12.77
5 10.64
7 14.89
0 0.00
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
22  โรงเรียนวัดแจ้ง 21
3 14.29
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
23  โรงเรียนทัศนาวลัย 111
13 11.71
9 8.11
7 6.31
9 8.11
4 3.60
69 62.16
42 37.84%
24  โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 45
3 6.67
1 2.22
13 28.89
0 0.00
0 0.00
28 62.22
17 37.78%
25  โรงเรียนวัดหน้าสตน 149
18 12.08
15 10.07
12 8.05
9 6.04
2 1.34
93 62.42
56 37.58%
26  โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 59
1 1.69
2 3.39
8 13.56
4 6.78
7 11.86
37 62.71
22 37.29%
27  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 27
4 14.81
1 3.70
5 18.52
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
28  โรงเรียนวัดสมควร 170
9 5.29
3 1.76
13 7.65
13 7.65
23 13.53
109 64.12
61 35.88%
29  โรงเรียนสุนทราภิบาล 86
6 6.98
5 5.81
10 11.63
4 4.65
5 5.81
56 65.12
30 34.88%
30  โรงเรียนวัดควนเกย 115
3 2.61
4 3.48
10 8.70
10 8.70
13 11.30
75 65.22
40 34.78%
31  โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 462
46 9.96
73 15.80
37 8.01
3 0.65
0 0.00
303 65.58
159 34.42%
32  โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 64
7 10.94
5 7.81
7 10.94
1 1.56
2 3.13
42 65.63
22 34.38%
33  โรงเรียนวัดพระบาท 32
3 9.38
2 6.25
2 6.25
3 9.38
1 3.13
21 65.63
11 34.38%
34  โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 110
3 2.73
6 5.45
7 6.36
8 7.27
13 11.82
73 66.36
37 33.64%
35  โรงเรียนบ้านชายควน 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
4 66.67
2 33.33%
36  โรงเรียนบ้านเกยเชน 9
2 22.22
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
37  โรงเรียนวัดบ้านด่าน 49
6 12.24
2 4.08
5 10.20
2 4.08
1 2.04
33 67.35
16 32.65%
38  โรงเรียนบ้านปากเชียร 370
17 4.59
21 5.68
26 7.03
28 7.57
28 7.57
250 67.57
120 32.43%
39  โรงเรียนวัดมหิสสราราม 31
2 6.45
0 0.00
7 22.58
1 3.23
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
40  โรงเรียนวัดดอนรักษา 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
0 0.00
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
41  โรงเรียนวัดทองพูน 78
4 5.13
6 7.69
6 7.69
4 5.13
4 5.13
54 69.23
24 30.77%
42  โรงเรียนบ้านลำหัก 114
20 17.54
0 0.00
15 13.16
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
43  โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 46
4 8.70
3 6.52
5 10.87
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
44  โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 513
39 7.60
12 2.34
52 10.14
23 4.48
27 5.26
360 70.18
153 29.82%
45  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 88
7 7.95
4 4.55
13 14.77
2 2.27
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
46  โรงเรียนบ้านควนชิง 85
0 0.00
5 5.88
5 5.88
5 5.88
10 11.76
60 70.59
25 29.41%
47  โรงเรียนบ้านไสขาม 51
4 7.84
4 7.84
5 9.80
1 1.96
1 1.96
36 70.59
15 29.41%
48  โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 76
5 6.58
6 7.89
5 6.58
4 5.26
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 137
19 13.87
10 7.30
6 4.38
4 2.92
0 0.00
98 71.53
39 28.47%
50  โรงเรียนบ้านควนมุด 110
7 6.36
6 5.45
14 12.73
4 3.64
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
51  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 125
11 8.80
8 6.40
9 7.20
7 5.60
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
52  โรงเรียนวัดบ่อล้อ 320
23 7.19
12 3.75
37 11.56
17 5.31
0 0.00
231 72.19
89 27.81%
53  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 65
6 9.23
6 9.23
6 9.23
0 0.00
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
54  โรงเรียนวัดไม้เสียบ 380
38 10.00
29 7.63
38 10.00
0 0.00
0 0.00
275 72.37
105 27.63%
55  โรงเรียนวัดดอนมะปราง 70
8 11.43
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 168
7 4.17
37 22.02
0 0.00
0 0.00
1 0.60
123 73.21
45 26.79%
57  โรงเรียนวัดทะเลปัง 65
13 20.00
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
58  โรงเรียนวัดจิกพนม 119
8 6.72
4 3.36
9 7.56
10 8.40
0 0.00
88 73.95
31 26.05%
59  โรงเรียนบ้านเกาะทัง 66
4 6.06
5 7.58
4 6.06
3 4.55
1 1.52
49 74.24
17 25.76%
60  โรงเรียนบ้านคอกวัว 55
1 1.82
0 0.00
11 20.00
2 3.64
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
61  โรงเรียนบ้านบางปรง 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
62  โรงเรียนวัดเขาน้อย 106
10 9.43
5 4.72
4 3.77
7 6.60
0 0.00
80 75.47
26 24.53%
63  โรงเรียนเขาพระทอง 144
8 5.56
1 0.69
26 18.06
0 0.00
0 0.00
109 75.69
35 24.31%
64  โรงเรียนวัดคงคาวดี 104
5 4.81
3 2.88
7 6.73
4 3.85
6 5.77
79 75.96
25 24.04%
65  โรงเรียนบ้านด่าน 142
10 7.04
6 4.23
16 11.27
0 0.00
2 1.41
108 76.06
34 23.94%
66  โรงเรียนบ้านชะอวด 1413
34 2.41
23 1.63
87 6.16
67 4.74
125 8.85
1077 76.22
336 23.78%
67  โรงเรียนบ้านห้วยโส 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
68  โรงเรียนบ้านบางเนียน 73
2 2.74
0 0.00
11 15.07
4 5.48
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
69  โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 52
3 5.77
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
70  โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 105
1 0.95
1 0.95
20 19.05
1 0.95
1 0.95
81 77.14
24 22.86%
71  โรงเรียนวัดวังกลม 88
5 5.68
2 2.27
13 14.77
0 0.00
0 0.00
68 77.27
20 22.73%
72  โรงเรียนบ้านห้วยหาร 637
70 10.99
21 3.30
53 8.32
0 0.00
0 0.00
493 77.39
144 22.61%
73  โรงเรียนบ้านพรุบัว 99
4 4.04
3 3.03
15 15.15
0 0.00
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
74  โรงเรียนวัดบ้านราม 32
3 9.38
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
75  โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 156
17 10.90
6 3.85
5 3.21
6 3.85
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
76  โรงเรียนวัดบางคุระ 78
8 10.26
2 2.56
3 3.85
1 1.28
3 3.85
61 78.21
17 21.79%
77  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) 1102
67 6.08
14 1.27
141 12.79
8 0.73
9 0.82
863 78.31
239 21.69%
78  โรงเรียนวัดอิมอญ 93
3 3.23
5 5.38
12 12.90
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
79  โรงเรียนบ้านนางหลง 85
5 5.88
5 5.88
2 2.35
4 4.71
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
80  โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 104
6 5.77
7 6.73
8 7.69
0 0.00
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
81  โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 123
9 7.32
13 10.57
0 0.00
2 1.63
2 1.63
97 78.86
26 21.14%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 129
6 4.65
4 3.10
9 6.98
5 3.88
3 2.33
102 79.07
27 20.93%
83  โรงเรียนวัดบางด้วน 82
6 7.32
2 2.44
4 4.88
4 4.88
1 1.22
65 79.27
17 20.73%
84  โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 113
4 3.54
6 5.31
5 4.42
6 5.31
2 1.77
90 79.65
23 20.35%
85  โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 291
6 2.06
5 1.72
26 8.93
7 2.41
15 5.15
232 79.73
59 20.27%
86  โรงเรียนบ้านกุมแป 197
7 3.55
12 6.09
11 5.58
9 4.57
0 0.00
158 80.20
39 19.80%
87  โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 157
6 3.82
8 5.10
6 3.82
3 1.91
8 5.10
126 80.25
31 19.75%
88  โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 41
1 2.44
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
89  โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 145
2 1.38
0 0.00
26 17.93
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
90  โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 141
1 0.71
2 1.42
17 12.06
2 1.42
5 3.55
114 80.85
27 19.15%
91  โรงเรียนบ้านหนองหิน 142
9 6.34
1 0.70
17 11.97
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
92  โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 102
5 4.90
5 4.90
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
93  โรงเรียนบ้านลำคลอง 70
4 5.71
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
94  โรงเรียนวัดบางตะพาน (เขมจาโร) 54
2 3.70
5 9.26
2 3.70
0 0.00
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
95  โรงเรียนวัดปากควน 108
1 0.93
2 1.85
6 5.56
3 2.78
8 7.41
88 81.48
20 18.52%
96  โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 109
3 2.75
1 0.92
14 12.84
2 1.83
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
97  โรงเรียนบ้านบางด้วน 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
98  โรงเรียนวัดบ่อโพง 116
10 8.62
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
99  โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 283
14 4.95
9 3.18
28 9.89
0 0.00
0 0.00
232 81.98
51 18.02%
100  โรงเรียนบ้านวังใส 95
7 7.37
2 2.11
8 8.42
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
101  โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 73
1 1.37
3 4.11
9 12.33
0 0.00
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
102  โรงเรียนบ้านปากบางกลม 85
5 5.88
1 1.18
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
103  โรงเรียนวัดควนป้อม 63
2 3.17
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
104  โรงเรียนวัดท้ายโนต 126
1 0.79
7 5.56
14 11.11
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
105  โรงเรียนวัดแดง 196
9 4.59
1 0.51
19 9.69
5 2.55
0 0.00
162 82.65
34 17.35%
106  โรงเรียนชุมชนควนดินแดง มิตรภาพที่ 173 210
9 4.29
7 3.33
12 5.71
8 3.81
0 0.00
174 82.86
36 17.14%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัว 70
4 5.71
1 1.43
6 8.57
1 1.43
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
108  โรงเรียนบ้านบางลึก 47
1 2.13
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
109  โรงเรียนบ้านบางพระ 279
14 5.02
5 1.79
3 1.08
25 8.96
0 0.00
232 83.15
47 16.85%
110  โรงเรียนบ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 84
4 4.76
3 3.57
5 5.95
2 2.38
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
111  โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 42
1 2.38
1 2.38
5 11.90
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
112  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 254
8 3.15
4 1.57
20 7.87
9 3.54
1 0.39
212 83.46
42 16.54%
113  โรงเรียนบ้านดอนทราย 91
2 2.20
0 0.00
13 14.29
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
114  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
115  โรงเรียนบ้านท่าไทร (อำเภอชะอวด) 249
3 1.20
11 4.42
26 10.44
0 0.00
0 0.00
209 83.94
40 16.06%
116  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 107
7 6.54
0 0.00
10 9.35
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
117  โรงเรียนวัดโคกทราง 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
118  โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม 71
2 2.82
5 7.04
0 0.00
1 1.41
3 4.23
60 84.51
11 15.49%
119  โรงเรียนวัดคันธมาลี 252
7 2.78
2 0.79
19 7.54
9 3.57
2 0.79
213 84.52
39 15.48%
120  โรงเรียนวัดบางฉนาก 26
4 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
121  โรงเรียนวัดปากระวะ 46
2 4.35
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
122  โรงเรียนวัดกาญจนาราม 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
123  โรงเรียนวัดขนาบนาก 87
5 5.75
0 0.00
8 9.20
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
124  โรงเรียนวัดควนชะลิก 189
7 3.70
0 0.00
21 11.11
0 0.00
0 0.00
161 85.19
28 14.81%
125  โรงเรียนวัดสระ 177
10 5.65
3 1.69
9 5.08
4 2.26
0 0.00
151 85.31
26 14.69%
126  โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 157
13 8.28
0 0.00
0 0.00
10 6.37
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
127  โรงเรียนบ้านหนองมาก 28
1 3.57
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
128  โรงเรียนวัดรามแก้ว 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
129  โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 169
8 4.73
4 2.37
5 2.96
3 1.78
4 2.37
145 85.80
24 14.20%
130  โรงเรียนบ้านควนรุย 193
12 6.22
0 0.00
15 7.77
0 0.00
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
131  โรงเรียนวัดธาราวง 137
3 2.19
8 5.84
8 5.84
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
132  โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 145
2 1.38
0 0.00
15 10.34
1 0.69
2 1.38
125 86.21
20 13.79%
133  โรงเรียนบ้านเกาะสุด 73
1 1.37
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
134  โรงเรียนวัดสุขุม 59
1 1.69
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
135  โรงเรียนวัดอู่แก้ว 111
8 7.21
3 2.70
4 3.60
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
136  โรงเรียนวัดโคกยาง 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
137  โรงเรียนบ้านควนเงิน 174
8 4.60
1 0.57
13 7.47
1 0.57
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
138  โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 250
11 4.40
3 1.20
16 6.40
3 1.20
0 0.00
217 86.80
33 13.20%
139  โรงเรียนวัดปากเหมือง 137
4 2.92
3 2.19
3 2.19
5 3.65
3 2.19
119 86.86
18 13.14%
140  โรงเรียนวัดโบสถ์ 61
8 13.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
141  โรงเรียนบ้านลากชาย (พร้อมอนุกูล) 107
1 0.93
2 1.87
11 10.28
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
142  โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ 107
4 3.74
6 5.61
2 1.87
2 1.87
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
143  โรงเรียนวัดควนเถียะ 177
7 3.95
2 1.13
14 7.91
0 0.00
0 0.00
154 87.01
23 12.99%
144  โรงเรียนวัดหอยกัน 62
0 0.00
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
145  โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
146  โรงเรียนบ้านขอนหาด 184
15 8.15
2 1.09
6 3.26
0 0.00
0 0.00
161 87.50
23 12.50%
147  โรงเรียนวัดปากแพรก 96
1 1.04
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
148  โรงเรียนวัดเกาะจาก 196
15 7.65
7 3.57
1 0.51
1 0.51
0 0.00
172 87.76
24 12.24%
149  โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 123
6 4.88
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
150  โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ 149
8 5.37
7 4.70
3 2.01
0 0.00
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
151  โรงเรียนวัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 117
1 0.85
0 0.00
7 5.98
1 0.85
5 4.27
103 88.03
14 11.97%
152  โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 180
4 2.22
7 3.89
7 3.89
3 1.67
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
153  โรงเรียนตชด.บ้านควนมีชัย 120
4 3.33
4 3.33
6 5.00
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
154  โรงเรียนบ้านลานนา 97
2 2.06
3 3.09
6 6.19
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
155  โรงเรียนบ้านหนองกก 18
1 5.56
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
156  โรงเรียนบ้านอายเลา 126
4 3.17
2 1.59
5 3.97
1 0.79
2 1.59
112 88.89
14 11.11%
157  โรงเรียนวัดท่าเสริม 36
2 5.56
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
158  โรงเรียนบ้านบางน้อย 109
8 7.34
4 3.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
159  โรงเรียนบ้านท่าเตียน 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
160  โรงเรียนวัดพระอานนท์ 112
1 0.89
2 1.79
9 8.04
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
161  โรงเรียนวัดสามัคยาราม 162
0 0.00
1 0.62
16 9.88
0 0.00
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
162  โรงเรียนวัดปลายสระ 144
8 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 4.86
129 89.58
15 10.42%
163  โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
3 5.17
52 89.66
6 10.34%
164  โรงเรียนบ้านปากพรุ 80
0 0.00
2 2.50
2 2.50
3 3.75
1 1.25
72 90.00
8 10.00%
165  โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
36 90.00
4 10.00%
166  โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 20
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
167  โรงเรียนบ้านชายทะเล 91
3 3.30
3 3.30
3 3.30
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
168  โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 71
2 2.82
4 5.63
1 1.41
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
169  โรงเรียนบ้านเขาน้อย 64
0 0.00
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
170  โรงเรียนบ้านป่าแชง 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
171  โรงเรียนวัดเหมก 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
172  โรงเรียนบ้านควนมิตร 135
5 3.70
3 2.22
4 2.96
0 0.00
0 0.00
123 91.11
12 8.89%
173  โรงเรียนวัดบูรณาวาส 164
6 3.66
0 0.00
8 4.88
0 0.00
0 0.00
150 91.46
14 8.54%
174  โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
1 2.13
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
175  โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 134
2 1.49
0 0.00
8 5.97
1 0.75
0 0.00
123 91.79
11 8.21%
176  โรงเรียนวัดทายิการาม 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
177  โรงเรียนบ้านโคกทราย 99
1 1.01
1 1.01
6 6.06
0 0.00
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
178  โรงเรียนบ้านปลายราง 87
2 2.30
0 0.00
4 4.60
1 1.15
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
179  โรงเรียนบ้านบางแรด 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
180  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 51
2 3.92
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
181  โรงเรียนวัดแหลม 205
5 2.44
5 2.44
6 2.93
0 0.00
0 0.00
189 92.20
16 7.80%
182  โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 154
3 1.95
3 1.95
2 1.30
2 1.30
2 1.30
142 92.21
12 7.79%
183  โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
2 2.20
2 2.20
84 92.31
7 7.69%
184  โรงเรียนบ้านทุ่งเลน 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
185  โรงเรียนวัดบางพระ 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
186  โรงเรียนวัดโคกพิกุล 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
187  โรงเรียนบ้านหน้าศาล 287
6 2.09
3 1.05
8 2.79
3 1.05
1 0.35
266 92.68
21 7.32%
188  โรงเรียนวัดบางไทร 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
189  โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 56
1 1.79
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
190  โรงเรียนบ้านนา 115
3 2.61
0 0.00
4 3.48
1 0.87
0 0.00
107 93.04
8 6.96%
191  โรงเรียนวัดป่าระกำ 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
192  โรงเรียนวัดควนใส 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
193  โรงเรียนวัดวัวหลุง 95
3 3.16
1 1.05
2 2.11
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
194  โรงเรียนบ้านบางวัง 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
195  โรงเรียนวัดสามแพรก 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
196  โรงเรียนบ้านหนองบอน 114
3 2.63
1 0.88
3 2.63
1 0.88
-1 -0.88
107 93.86
7 6.14%
197  โรงเรียนบ้านหัวไทร 74
2 2.70
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
198  โรงเรียนวัดฉิมหลา 114
5 4.39
0 0.00
1 0.88
0 0.00
0 0.00
108 94.74
6 5.26%
199  โรงเรียนบ้านคอพรุ 78
0 0.00
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
200  โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
201  โรงเรียนวัดปากตรง 137
7 5.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 94.89
7 5.11%
202  โรงเรียนวัดบ้านงาม 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
203  โรงเรียนบ้านตูล 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
204  โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 82
0 0.00
1 1.22
3 3.66
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
205  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
206  โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
207  โรงเรียนวัดทวยเทพ 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
208  โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 225
4 1.78
1 0.44
2 0.89
3 1.33
0 0.00
215 95.56
10 4.44%
209  โรงเรียนวัดหนา 106
0 0.00
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
102 96.23
4 3.77%
210  โรงเรียนวัดวังฆ้อง 192
1 0.52
1 0.52
4 2.08
0 0.00
1 0.52
185 96.35
7 3.65%
211  โรงเรียนวัดควนยาว 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
212  โรงเรียนวัดถลุงทอง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
213  โรงเรียนบ้านตรอกแค 141
0 0.00
0 0.00
3 2.13
1 0.71
0 0.00
137 97.16
4 2.84%
214  โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
215  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 161
0 0.00
0 0.00
3 1.86
1 0.62
0 0.00
157 97.52
4 2.48%
216  โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 249
3 1.20
0 0.00
0 0.00
1 0.40
1 0.40
244 97.99
5 2.01%
217  โรงเรียนบ้านวังหอน 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
218  โรงเรียนบ้านท่าขนาน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านท่าไทร(อำเภอร่อนพิบูลย์) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านทุ่งบก 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหัวปอ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านใสถิน 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหัวลำพู 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนวัดคลองขยัน 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนวัดธงทอง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนวัดบางศาลา 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนวัดบางทองคำ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนวัดบางยิ่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนวัดสระแก้ว 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
231  โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
232  โรงเรียนวัดโคกสูง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,484 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,357 5.12
เตี้ย  840 3.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,953 7.37
ผอมและเตี้ย  583 2.20
อ้วนและเตี้ย  499 1.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,252 80.24
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,232 คน


19.76%


Powered By www.thaieducation.net