ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาบอน 70
9 12.86
1 1.43
58 82.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
70 100.00%
2  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 32
1 3.13
7 21.88
5 15.63
12 37.50
7 21.88
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 109
14 12.84
28 25.69
24 22.02
11 10.09
18 16.51
14 12.84
95 87.16%
4  โรงเรียนบ้านคลองกุย 52
8 15.38
14 26.92
12 23.08
6 11.54
5 9.62
7 13.46
45 86.54%
5  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
8 12.50
15 23.44
10 15.63
6 9.38
14 21.88
11 17.19
53 82.81%
6  โรงเรียนบ้านปลายเส 127
41 32.28
42 33.07
1 0.79
0 0.00
16 12.60
27 21.26
100 78.74%
7  โรงเรียนวัดกะโสม 196
32 16.33
18 9.18
35 17.86
11 5.61
53 27.04
47 23.98
149 76.02%
8  โรงเรียนบ้านวังเต่า 91
30 32.97
15 16.48
4 4.40
15 16.48
0 0.00
27 29.67
64 70.33%
9  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 113
10 8.85
10 8.85
57 50.44
0 0.00
2 1.77
34 30.09
79 69.91%
10  โรงเรียนบ้านบางรูป 197
17 8.63
20 10.15
19 9.64
37 18.78
30 15.23
74 37.56
123 62.44%
11  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 205
38 18.54
9 4.39
33 16.10
9 4.39
33 16.10
83 40.49
122 59.51%
12  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 49
4 8.16
5 10.20
3 6.12
9 18.37
8 16.33
20 40.82
29 59.18%
13  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 117
14 11.97
20 17.09
19 16.24
9 7.69
7 5.98
48 41.03
69 58.97%
14  โรงเรียนฉวาง 112
6 5.36
12 10.71
32 28.57
2 1.79
14 12.50
46 41.07
66 58.93%
15  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 404
54 13.37
51 12.62
55 13.61
29 7.18
25 6.19
190 47.03
214 52.97%
16  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 294
13 4.42
14 4.76
56 19.05
27 9.18
41 13.95
143 48.64
151 51.36%
17  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 165
2 1.21
15 9.09
56 33.94
4 2.42
7 4.24
81 49.09
84 50.91%
18  โรงเรียนบ้านวังธน 67
7 10.45
13 19.40
10 14.93
4 5.97
0 0.00
33 49.25
34 50.75%
19  โรงเรียนวัดควนกอ 131
13 9.92
3 2.29
16 12.21
16 12.21
17 12.98
66 50.38
65 49.62%
20  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 129
11 8.53
11 8.53
8 6.20
17 13.18
16 12.40
66 51.16
63 48.84%
21  โรงเรียนบ้านคลองตูก 115
3 2.61
5 4.35
21 18.26
0 0.00
26 22.61
60 52.17
55 47.83%
22  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 525
31 5.90
41 7.81
113 21.52
34 6.48
25 4.76
281 53.52
244 46.48%
23  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1042
44 4.22
34 3.26
191 18.33
78 7.49
122 11.71
573 54.99
469 45.01%
24  โรงเรียนวัดควนชม 260
26 10.00
19 7.31
41 15.77
14 5.38
16 6.15
144 55.38
116 44.62%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 97
10 10.31
10 10.31
15 15.46
7 7.22
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
26  โรงเรียนบ้านวังหิน 79
10 12.66
7 8.86
13 16.46
4 5.06
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
27  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 165
16 9.70
11 6.67
28 16.97
6 3.64
8 4.85
96 58.18
69 41.82%
28  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121
6 4.96
5 4.13
22 18.18
7 5.79
9 7.44
72 59.50
49 40.50%
29  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 177
25 14.12
19 10.73
14 7.91
12 6.78
0 0.00
107 60.45
70 39.55%
30  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
18 10.29
15 8.57
15 8.57
13 7.43
8 4.57
106 60.57
69 39.43%
31  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
11 10.68
4 3.88
19 18.45
6 5.83
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
32  โรงเรียนบ้านปากแพรก 286
50 17.48
29 10.14
22 7.69
9 3.15
1 0.35
175 61.19
111 38.81%
33  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 210
16 7.62
29 13.81
36 17.14
0 0.00
0 0.00
129 61.43
81 38.57%
34  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 327
26 7.95
25 7.65
35 10.70
18 5.50
20 6.12
203 62.08
124 37.92%
35  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 209
22 10.53
22 10.53
10 4.78
17 8.13
8 3.83
130 62.20
79 37.80%
36  โรงเรียนบ้านสวน 83
15 18.07
2 2.41
5 6.02
8 9.64
1 1.20
52 62.65
31 37.35%
37  โรงเรียนวัดสวนขัน 233
7 3.00
13 5.58
28 12.02
11 4.72
28 12.02
146 62.66
87 37.34%
38  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
1 1.43
5 7.14
20 28.57
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
39  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 228
26 11.40
13 5.70
30 13.16
8 3.51
5 2.19
146 64.04
82 35.96%
40  โรงเรียนบ้านกันละ 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
2 4.76
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
41  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 277
28 10.11
26 9.39
22 7.94
17 6.14
5 1.81
179 64.62
98 35.38%
42  โรงเรียนวัดหน้าเขา 702
15 2.14
26 3.70
141 20.09
24 3.42
40 5.70
456 64.96
246 35.04%
43  โรงเรียนบ้านพอโกบ 109
15 13.76
9 8.26
11 10.09
3 2.75
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
44  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 89
11 12.36
4 4.49
16 17.98
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
45  โรงเรียนบ้านนาพรุ 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
5 7.25
6 8.70
45 65.22
24 34.78%
46  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104
7 6.73
8 7.69
7 6.73
7 6.73
7 6.73
68 65.38
36 34.62%
47  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 120
10 8.33
13 10.83
12 10.00
5 4.17
0 0.00
80 66.67
40 33.33%
48  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281
32 11.39
9 3.20
17 6.05
7 2.49
28 9.96
188 66.90
93 33.10%
49  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 331
38 11.48
30 9.06
21 6.34
17 5.14
0 0.00
225 67.98
106 32.02%
50  โรงเรียนบ้านคลองปีก 66
5 7.58
5 7.58
7 10.61
3 4.55
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
51  โรงเรียนบ้านควน 57
4 7.02
0 0.00
10 17.54
3 5.26
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
52  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 151
29 19.21
7 4.64
8 5.30
3 1.99
0 0.00
104 68.87
47 31.13%
53  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 261
18 6.90
11 4.21
22 8.43
18 6.90
12 4.60
180 68.97
81 31.03%
54  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 42
9 21.43
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
55  โรงเรียนบ้านวังตลับ 121
4 3.31
18 14.88
15 12.40
0 0.00
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
56  โรงเรียนวัดลำนาว 882
55 6.24
47 5.33
103 11.68
37 4.20
25 2.83
615 69.73
267 30.27%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 512
37 7.23
23 4.49
80 15.63
3 0.59
9 1.76
360 70.31
152 29.69%
58  โรงเรียนบ้านโคกวัด 81
13 16.05
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
59  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 377
20 5.31
37 9.81
52 13.79
1 0.27
1 0.27
266 70.56
111 29.44%
60  โรงเรียนวัดวังหีบ 99
14 14.14
6 6.06
3 3.03
4 4.04
2 2.02
70 70.71
29 29.29%
61  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
4 10.53
4 10.53
2 5.26
0 0.00
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
62  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 156
21 13.46
4 2.56
0 0.00
20 12.82
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
63  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 87
5 5.75
4 4.60
10 11.49
5 5.75
1 1.15
62 71.26
25 28.74%
64  โรงเรียนวัดควนสระบัว 122
6 4.92
7 5.74
13 10.66
7 5.74
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
65  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
11 8.15
7 5.19
16 11.85
4 2.96
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
66  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 89
4 4.49
3 3.37
14 15.73
4 4.49
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
67  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 203
29 14.29
14 6.90
11 5.42
3 1.48
0 0.00
146 71.92
57 28.08%
68  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 219
15 6.85
26 11.87
10 4.57
10 4.57
0 0.00
158 72.15
61 27.85%
69  โรงเรียนบ้านไสส้าน 180
16 8.89
13 7.22
13 7.22
8 4.44
0 0.00
130 72.22
50 27.78%
70  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 65
1 1.54
0 0.00
12 18.46
4 6.15
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนบ้านโคกยาง 81
4 4.94
4 4.94
13 16.05
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
72  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
73  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 147
10 6.80
5 3.40
16 10.88
6 4.08
2 1.36
108 73.47
39 26.53%
74  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 279
16 5.73
10 3.58
26 9.32
21 7.53
1 0.36
205 73.48
74 26.52%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258
33 12.79
9 3.49
22 8.53
3 1.16
1 0.39
190 73.64
68 26.36%
76  โรงเรียนวัดควนสูง 168
16 9.52
1 0.60
14 8.33
1 0.60
12 7.14
124 73.81
44 26.19%
77  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 192
6 3.13
16 8.33
11 5.73
6 3.13
11 5.73
142 73.96
50 26.04%
78  โรงเรียนวัดใหม่ 81
1 1.23
3 3.70
8 9.88
6 7.41
3 3.70
60 74.07
21 25.93%
79  โรงเรียนบ้านนาพา 116
13 11.21
2 1.72
15 12.93
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
80  โรงเรียนวัดศิลาราย 120
8 6.67
0 0.00
23 19.17
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
81  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 182
2 1.10
18 9.89
27 14.84
0 0.00
0 0.00
135 74.18
47 25.82%
82  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 207
20 9.66
3 1.45
27 13.04
3 1.45
0 0.00
154 74.40
53 25.60%
83  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 102
8 7.84
5 4.90
3 2.94
6 5.88
4 3.92
76 74.51
26 25.49%
84  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 119
8 6.72
6 5.04
11 9.24
5 4.20
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
85  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
8 4.44
13 7.22
7 3.89
3 1.67
135 75.00
45 25.00%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 349
22 6.30
35 10.03
24 6.88
6 1.72
0 0.00
262 75.07
87 24.93%
87  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127
5 3.94
8 6.30
17 13.39
1 0.79
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
88  โรงเรียนวัดควนยูง 103
6 5.83
9 8.74
10 9.71
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
89  โรงเรียนบ้านบนควน 224
20 8.93
14 6.25
20 8.93
0 0.00
0 0.00
170 75.89
54 24.11%
90  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502
46 9.16
14 2.79
53 10.56
8 1.59
0 0.00
381 75.90
121 24.10%
91  โรงเรียนวัดท่ายาง 540
0 0.00
34 6.30
70 12.96
0 0.00
25 4.63
411 76.11
129 23.89%
92  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 63
0 0.00
5 7.94
10 15.87
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
93  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 145
14 9.66
3 2.07
17 11.72
0 0.00
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
94  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154
11 7.14
6 3.90
15 9.74
0 0.00
4 2.60
118 76.62
36 23.38%
95  โรงเรียนวัดเขาโร 216
12 5.56
11 5.09
27 12.50
0 0.00
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
96  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 122
6 4.92
6 4.92
11 9.02
5 4.10
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
97  โรงเรียนบ้านจันดี 120
3 2.50
5 4.17
15 12.50
2 1.67
2 1.67
93 77.50
27 22.50%
98  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 175
6 3.43
5 2.86
27 15.43
0 0.00
1 0.57
136 77.71
39 22.29%
99  โรงเรียนวัดมังคลาราม 194
11 5.67
0 0.00
24 12.37
0 0.00
8 4.12
151 77.84
43 22.16%
100  โรงเรียนบ้านก่องาม 96
8 8.33
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
101  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 125
7 5.60
15 12.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
102  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 65
2 3.08
2 3.08
5 7.69
3 4.62
2 3.08
51 78.46
14 21.54%
103  โรงเรียนวัดโบราณาราม 224
13 5.80
5 2.23
28 12.50
2 0.89
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
104  โรงเรียนวัดควนยูง 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
0 0.00
4 5.33
59 78.67
16 21.33%
105  โรงเรียนบ้านบางปรน 94
5 5.32
4 4.26
11 11.70
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
106  โรงเรียนบ้านวังยวน 309
23 7.44
2 0.65
40 12.94
0 0.00
0 0.00
244 78.96
65 21.04%
107  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 102
11 10.78
4 3.92
3 2.94
3 2.94
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
108  โรงเรียนบ้านคลองงา 127
8 6.30
4 3.15
6 4.72
2 1.57
5 3.94
102 80.31
25 19.69%
109  โรงเรียนบ้านสวนอาย 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
1 1.79
5 8.93
45 80.36
11 19.64%
110  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
6 5.31
7 6.19
3 2.65
6 5.31
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
111  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
5 3.73
6 4.48
13 9.70
2 1.49
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
112  โรงเรียนบ้านไทรงาม 73
6 8.22
3 4.11
3 4.11
0 0.00
2 2.74
59 80.82
14 19.18%
113  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 136
5 3.68
7 5.15
14 10.29
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
114  โรงเรียนบ้านหนองเจ 424
23 5.42
17 4.01
17 4.01
15 3.54
8 1.89
344 81.13
80 18.87%
115  โรงเรียนวัดไม้เรียง 336
5 1.49
3 0.89
48 14.29
7 2.08
0 0.00
273 81.25
63 18.75%
116  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 107
4 3.74
2 1.87
11 10.28
1 0.93
2 1.87
87 81.31
20 18.69%
117  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 307
7 2.28
20 6.51
27 8.79
3 0.98
0 0.00
250 81.43
57 18.57%
118  โรงเรียนวัดหนองดี 169
9 5.33
3 1.78
14 8.28
5 2.96
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
119  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 60
2 3.33
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
120  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
121  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 89
5 5.62
9 10.11
0 0.00
2 2.25
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
122  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 113
4 3.54
3 2.65
9 7.96
2 1.77
2 1.77
93 82.30
20 17.70%
123  โรงเรียนบ้านปลายรา 204
15 7.35
0 0.00
21 10.29
0 0.00
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
124  โรงเรียนวัดขนาน 176
6 3.41
11 6.25
14 7.95
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
125  โรงเรียนวัดเกาะสระ 127
1 0.79
7 5.51
14 11.02
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
126  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
127  โรงเรียนวัดควนส้าน 172
6 3.49
6 3.49
7 4.07
5 2.91
5 2.91
143 83.14
29 16.86%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาง 84
6 7.14
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
129  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 230
6 2.61
2 0.87
23 10.00
5 2.17
2 0.87
192 83.48
38 16.52%
130  โรงเรียนวัดยางค้อม 103
1 0.97
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 55
0 0.00
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
132  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 93
5 5.38
0 0.00
5 5.38
1 1.08
4 4.30
78 83.87
15 16.13%
133  โรงเรียนราชเวชพิศาล 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
2 2.30
3 3.45
73 83.91
14 16.09%
134  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 82
2 2.44
1 1.22
9 10.98
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
135  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 252
12 4.76
0 0.00
16 6.35
4 1.59
7 2.78
213 84.52
39 15.48%
136  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
137  โรงเรียนวัดกะเปียด 110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
5 4.55
3 2.73
94 85.45
16 14.55%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 104
2 1.92
0 0.00
10 9.62
2 1.92
1 0.96
89 85.58
15 14.42%
139  โรงเรียนวัดวังหิน 140
5 3.57
3 2.14
12 8.57
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
140  โรงเรียนบ้านวังวัว 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
141  โรงเรียนวัดควน 87
3 3.45
1 1.15
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
142  โรงเรียนวัดโคกหาด 212
7 3.30
5 2.36
17 8.02
0 0.00
0 0.00
183 86.32
29 13.68%
143  โรงเรียนวัดวังขรี 46
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
144  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
4 3.05
2 1.53
2 1.53
9 6.87
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
145  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 201
6 2.99
3 1.49
9 4.48
5 2.49
3 1.49
175 87.06
26 12.94%
146  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 70
2 2.86
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
147  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
11 2.61
13 3.09
29 6.89
0 0.00
0 0.00
368 87.41
53 12.59%
148  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
4 3.33
4 3.33
5 4.17
2 1.67
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
149  โรงเรียนสมสรร 88
2 2.27
1 1.14
1 1.14
7 7.95
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
150  โรงเรียนบ้านนาท่อม 143
2 1.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 10.49
126 88.11
17 11.89%
151  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 146
1 0.68
0 0.00
16 10.96
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
152  โรงเรียนบ้านควนลำภู 146
2 1.37
4 2.74
4 2.74
5 3.42
2 1.37
129 88.36
17 11.64%
153  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 182
5 2.75
4 2.20
8 4.40
2 1.10
2 1.10
161 88.46
21 11.54%
154  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 166
9 5.42
10 6.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
155  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 106
1 0.94
3 2.83
6 5.66
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
156  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 566
20 3.53
7 1.24
37 6.54
0 0.00
0 0.00
502 88.69
64 11.31%
157  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 213
5 2.35
8 3.76
8 3.76
2 0.94
1 0.47
189 88.73
24 11.27%
158  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
3 2.08
3 2.08
4 2.78
3 2.08
3 2.08
128 88.89
16 11.11%
159  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
160  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143
0 0.00
0 0.00
13 9.09
1 0.70
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
161  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 49
0 0.00
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
162  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
2 1.69
0 0.00
6 5.08
4 3.39
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
163  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 278
21 7.55
3 1.08
1 0.36
3 1.08
0 0.00
250 89.93
28 10.07%
164  โรงเรียนบ้านนาเส 316
11 3.48
5 1.58
8 2.53
5 1.58
2 0.63
285 90.19
31 9.81%
165  โรงเรียนบ้านควนประ 102
0 0.00
1 0.98
5 4.90
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
166  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 74
1 1.35
4 5.41
2 2.70
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
167  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 291
4 1.37
3 1.03
15 5.15
0 0.00
5 1.72
264 90.72
27 9.28%
168  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 132
0 0.00
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
169  โรงเรียนบ้านควนตม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
170  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
171  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91
2 2.20
4 4.40
1 1.10
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
172  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 134
5 3.73
2 1.49
2 1.49
1 0.75
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
173  โรงเรียนวัดจันดี 870
14 1.61
13 1.49
28 3.22
7 0.80
2 0.23
806 92.64
64 7.36%
174  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 125
2 1.60
0 0.00
5 4.00
2 1.60
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
175  โรงเรียนบ้านคลองขุด 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
176  โรงเรียนบ้านจำปา 122
2 1.64
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
177  โรงเรียนบ้านพูน 93
1 1.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.38
87 93.55
6 6.45%
178  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
179  โรงเรียนวัดมะเฟือง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
180  โรงเรียนพรรณราชลเขต 91
0 0.00
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
181  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 92
3 3.26
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
182  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 316
9 2.85
0 0.00
5 1.58
0 0.00
1 0.32
301 95.25
15 4.75%
183  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
184  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
185  โรงเรียนบ้านชายคลอง 272
5 1.84
0 0.00
2 0.74
0 0.00
0 0.00
265 97.43
7 2.57%
186  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
1 1.14
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
187  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
188  โรงเรียนบ้านเขาวง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนมหาราช ๓ 192
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
192 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,845 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,915 6.01
เตี้ย  1,530 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,204 10.06
ผอมและเตี้ย  934 2.93
อ้วนและเตี้ย  908 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,354 73.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,491 คน


26.66%


Powered By www.thaieducation.net