ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาบอน 70
9 12.86
1 1.43
58 82.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
70 100.00%
2  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 32
1 3.13
7 21.88
5 15.63
12 37.50
7 21.88
0 0.00
32 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 109
14 12.84
28 25.69
24 22.02
11 10.09
18 16.51
14 12.84
95 87.16%
4  โรงเรียนบ้านคลองกุย 52
8 15.38
14 26.92
12 23.08
6 11.54
5 9.62
7 13.46
45 86.54%
5  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
8 12.50
15 23.44
10 15.63
6 9.38
14 21.88
11 17.19
53 82.81%
6  โรงเรียนบ้านปลายเส 127
41 32.28
42 33.07
1 0.79
0 0.00
16 12.60
27 21.26
100 78.74%
7  โรงเรียนวัดกะโสม 196
32 16.33
18 9.18
35 17.86
11 5.61
53 27.04
47 23.98
149 76.02%
8  โรงเรียนบ้านวังเต่า 91
30 32.97
15 16.48
4 4.40
15 16.48
0 0.00
27 29.67
64 70.33%
9  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 113
10 8.85
10 8.85
57 50.44
0 0.00
2 1.77
34 30.09
79 69.91%
10  โรงเรียนบ้านบางรูป 197
17 8.63
20 10.15
19 9.64
37 18.78
30 15.23
74 37.56
123 62.44%
11  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 205
38 18.54
9 4.39
33 16.10
9 4.39
33 16.10
83 40.49
122 59.51%
12  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 49
4 8.16
5 10.20
3 6.12
9 18.37
8 16.33
20 40.82
29 59.18%
13  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 117
14 11.97
20 17.09
19 16.24
9 7.69
7 5.98
48 41.03
69 58.97%
14  โรงเรียนฉวาง 112
6 5.36
12 10.71
32 28.57
2 1.79
14 12.50
46 41.07
66 58.93%
15  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 404
54 13.37
51 12.62
55 13.61
29 7.18
25 6.19
190 47.03
214 52.97%
16  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 294
13 4.42
14 4.76
56 19.05
27 9.18
41 13.95
143 48.64
151 51.36%
17  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 165
2 1.21
15 9.09
56 33.94
4 2.42
7 4.24
81 49.09
84 50.91%
18  โรงเรียนบ้านวังธน 67
7 10.45
13 19.40
10 14.93
4 5.97
0 0.00
33 49.25
34 50.75%
19  โรงเรียนวัดควนกอ 131
13 9.92
3 2.29
16 12.21
16 12.21
17 12.98
66 50.38
65 49.62%
20  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 129
11 8.53
11 8.53
8 6.20
17 13.18
16 12.40
66 51.16
63 48.84%
21  โรงเรียนบ้านคลองตูก 115
3 2.61
5 4.35
21 18.26
0 0.00
26 22.61
60 52.17
55 47.83%
22  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 525
31 5.90
41 7.81
113 21.52
34 6.48
25 4.76
281 53.52
244 46.48%
23  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1042
44 4.22
34 3.26
191 18.33
78 7.49
122 11.71
573 54.99
469 45.01%
24  โรงเรียนวัดควนชม 260
26 10.00
19 7.31
41 15.77
14 5.38
16 6.15
144 55.38
116 44.62%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 97
10 10.31
10 10.31
15 15.46
7 7.22
0 0.00
55 56.70
42 43.30%
26  โรงเรียนบ้านวังหิน 79
10 12.66
7 8.86
13 16.46
4 5.06
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
27  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 165
16 9.70
11 6.67
28 16.97
6 3.64
8 4.85
96 58.18
69 41.82%
28  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 121
6 4.96
5 4.13
22 18.18
7 5.79
9 7.44
72 59.50
49 40.50%
29  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 177
25 14.12
19 10.73
14 7.91
12 6.78
0 0.00
107 60.45
70 39.55%
30  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
18 10.29
15 8.57
15 8.57
13 7.43
8 4.57
106 60.57
69 39.43%
31  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
11 10.68
4 3.88
19 18.45
6 5.83
0 0.00
63 61.17
40 38.83%
32  โรงเรียนบ้านปากแพรก 286
50 17.48
29 10.14
22 7.69
9 3.15
1 0.35
175 61.19
111 38.81%
33  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 210
16 7.62
29 13.81
36 17.14
0 0.00
0 0.00
129 61.43
81 38.57%
34  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 327
26 7.95
25 7.65
35 10.70
18 5.50
20 6.12
203 62.08
124 37.92%
35  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 209
22 10.53
22 10.53
10 4.78
17 8.13
8 3.83
130 62.20
79 37.80%
36  โรงเรียนบ้านสวน 83
15 18.07
2 2.41
5 6.02
8 9.64
1 1.20
52 62.65
31 37.35%
37  โรงเรียนวัดสวนขัน 233
7 3.00
13 5.58
28 12.02
11 4.72
28 12.02
146 62.66
87 37.34%
38  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 70
1 1.43
5 7.14
20 28.57
0 0.00
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
39  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 228
26 11.40
13 5.70
30 13.16
8 3.51
5 2.19
146 64.04
82 35.96%
40  โรงเรียนบ้านกันละ 42
4 9.52
2 4.76
7 16.67
2 4.76
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
41  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 277
28 10.11
26 9.39
22 7.94
17 6.14
5 1.81
179 64.62
98 35.38%
42  โรงเรียนวัดหน้าเขา 702
15 2.14
26 3.70
141 20.09
24 3.42
40 5.70
456 64.96
246 35.04%
43  โรงเรียนบ้านพอโกบ 109
15 13.76
9 8.26
11 10.09
3 2.75
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
44  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 89
11 12.36
4 4.49
16 17.98
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
45  โรงเรียนบ้านนาพรุ 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
5 7.25
6 8.70
45 65.22
24 34.78%
46  โรงเรียนบ้านคลองจัง 104
7 6.73
8 7.69
7 6.73
7 6.73
7 6.73
68 65.38
36 34.62%
47  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 120
10 8.33
13 10.83
12 10.00
5 4.17
0 0.00
80 66.67
40 33.33%
48  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 281
32 11.39
9 3.20
17 6.05
7 2.49
28 9.96
188 66.90
93 33.10%
49  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 331
38 11.48
30 9.06
21 6.34
17 5.14
0 0.00
225 67.98
106 32.02%
50  โรงเรียนบ้านคลองปีก 66
5 7.58
5 7.58
7 10.61
3 4.55
1 1.52
45 68.18
21 31.82%
51  โรงเรียนบ้านควน 57
4 7.02
0 0.00
10 17.54
3 5.26
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
52  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 151
29 19.21
7 4.64
8 5.30
3 1.99
0 0.00
104 68.87
47 31.13%
53  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 261
18 6.90
11 4.21
22 8.43
18 6.90
12 4.60
180 68.97
81 31.03%
54  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 42
9 21.43
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
55  โรงเรียนบ้านวังตลับ 121
4 3.31
18 14.88
15 12.40
0 0.00
0 0.00
84 69.42
37 30.58%
56  โรงเรียนวัดลำนาว 882
55 6.24
47 5.33
103 11.68
37 4.20
25 2.83
615 69.73
267 30.27%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 512
37 7.23
23 4.49
80 15.63
3 0.59
9 1.76
360 70.31
152 29.69%
58  โรงเรียนบ้านโคกวัด 81
13 16.05
5 6.17
5 6.17
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
59  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 377
20 5.31
37 9.81
52 13.79
1 0.27
1 0.27
266 70.56
111 29.44%
60  โรงเรียนวัดวังหีบ 99
14 14.14
6 6.06
3 3.03
4 4.04
2 2.02
70 70.71
29 29.29%
61  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 38
4 10.53
4 10.53
2 5.26
0 0.00
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
62  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 156
21 13.46
4 2.56
0 0.00
20 12.82
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
63  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 87
5 5.75
4 4.60
10 11.49
5 5.75
1 1.15
62 71.26
25 28.74%
64  โรงเรียนวัดควนสระบัว 122
6 4.92
7 5.74
13 10.66
7 5.74
2 1.64
87 71.31
35 28.69%
65  โรงเรียนวัดหาดสูง 135
11 8.15
7 5.19
16 11.85
4 2.96
0 0.00
97 71.85
38 28.15%
66  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 89
4 4.49
3 3.37
14 15.73
4 4.49
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
67  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 203
29 14.29
14 6.90
11 5.42
3 1.48
0 0.00
146 71.92
57 28.08%
68  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 219
15 6.85
26 11.87
10 4.57
10 4.57
0 0.00
158 72.15
61 27.85%
69  โรงเรียนบ้านไสส้าน 180
16 8.89
13 7.22
13 7.22
8 4.44
0 0.00
130 72.22
50 27.78%
70  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 65
1 1.54
0 0.00
12 18.46
4 6.15
1 1.54
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนบ้านโคกยาง 81
4 4.94
4 4.94
13 16.05
1 1.23
0 0.00
59 72.84
22 27.16%
72  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
73  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 147
10 6.80
5 3.40
16 10.88
6 4.08
2 1.36
108 73.47
39 26.53%
74  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 279
16 5.73
10 3.58
26 9.32
21 7.53
1 0.36
205 73.48
74 26.52%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 258
33 12.79
9 3.49
22 8.53
3 1.16
1 0.39
190 73.64
68 26.36%
76  โรงเรียนวัดควนสูง 168
16 9.52
1 0.60
14 8.33
1 0.60
12 7.14
124 73.81
44 26.19%
77  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 192
6 3.13
16 8.33
11 5.73
6 3.13
11 5.73
142 73.96
50 26.04%
78  โรงเรียนวัดใหม่ 81
1 1.23
3 3.70
8 9.88
6 7.41
3 3.70
60 74.07
21 25.93%
79  โรงเรียนบ้านนาพา 116
13 11.21
2 1.72
15 12.93
0 0.00
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
80  โรงเรียนวัดศิลาราย 120
8 6.67
0 0.00
23 19.17
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
81  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 182
2 1.10
18 9.89
27 14.84
0 0.00
0 0.00
135 74.18
47 25.82%
82  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 207
20 9.66
3 1.45
27 13.04
3 1.45
0 0.00
154 74.40
53 25.60%
83  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 102
8 7.84
5 4.90
3 2.94
6 5.88
4 3.92
76 74.51
26 25.49%
84  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 119
8 6.72
6 5.04
11 9.24
5 4.20
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
85  โรงเรียนบ้านนา 180
14 7.78
8 4.44
13 7.22
7 3.89
3 1.67
135 75.00
45 25.00%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 349
22 6.30
35 10.03
24 6.88
6 1.72
0 0.00
262 75.07
87 24.93%
87  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 127
5 3.94
8 6.30
17 13.39
1 0.79
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
88  โรงเรียนวัดควนยูง 103
6 5.83
9 8.74
10 9.71
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
89  โรงเรียนบ้านบนควน 224
20 8.93
14 6.25
20 8.93
0 0.00
0 0.00
170 75.89
54 24.11%
90  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 502
46 9.16
14 2.79
53 10.56
8 1.59
0 0.00
381 75.90
121 24.10%
91  โรงเรียนวัดท่ายาง 540
0 0.00
34 6.30
70 12.96
0 0.00
25 4.63
411 76.11
129 23.89%
92  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 63
0 0.00
5 7.94
10 15.87
0 0.00
0 0.00
48 76.19
15 23.81%
93  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 145
14 9.66
3 2.07
17 11.72
0 0.00
0 0.00
111 76.55
34 23.45%
94  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 154
11 7.14
6 3.90
15 9.74
0 0.00
4 2.60
118 76.62
36 23.38%
95  โรงเรียนวัดเขาโร 216
12 5.56
11 5.09
27 12.50
0 0.00
0 0.00
166 76.85
50 23.15%
96  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 122
6 4.92
6 4.92
11 9.02
5 4.10
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
97  โรงเรียนบ้านจันดี 120
3 2.50
5 4.17
15 12.50
2 1.67
2 1.67
93 77.50
27 22.50%
98  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 175
6 3.43
5 2.86
27 15.43
0 0.00
1 0.57
136 77.71
39 22.29%
99  โรงเรียนวัดมังคลาราม 194
11 5.67
0 0.00
24 12.37
0 0.00
8 4.12
151 77.84
43 22.16%
100  โรงเรียนบ้านก่องาม 96
8 8.33
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
101  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 125
7 5.60
15 12.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
102  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 65
2 3.08
2 3.08
5 7.69
3 4.62
2 3.08
51 78.46
14 21.54%
103  โรงเรียนวัดโบราณาราม 224
13 5.80
5 2.23
28 12.50
2 0.89
0 0.00
176 78.57
48 21.43%
104  โรงเรียนวัดควนยูง 75
5 6.67
2 2.67
5 6.67
0 0.00
4 5.33
59 78.67
16 21.33%
105  โรงเรียนบ้านบางปรน 94
5 5.32
4 4.26
11 11.70
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
106  โรงเรียนบ้านวังยวน 309
23 7.44
2 0.65
40 12.94
0 0.00
0 0.00
244 78.96
65 21.04%
107  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 102
11 10.78
4 3.92
3 2.94
3 2.94
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
108  โรงเรียนบ้านคลองงา 127
8 6.30
4 3.15
6 4.72
2 1.57
5 3.94
102 80.31
25 19.69%
109  โรงเรียนบ้านสวนอาย 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
1 1.79
5 8.93
45 80.36
11 19.64%
110  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
6 5.31
7 6.19
3 2.65
6 5.31
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
111  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
5 3.73
6 4.48
13 9.70
2 1.49
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
112  โรงเรียนบ้านไทรงาม 73
6 8.22
3 4.11
3 4.11
0 0.00
2 2.74
59 80.82
14 19.18%
113  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 136
5 3.68
7 5.15
14 10.29
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
114  โรงเรียนบ้านหนองเจ 424
23 5.42
17 4.01
17 4.01
15 3.54
8 1.89
344 81.13
80 18.87%
115  โรงเรียนวัดไม้เรียง 336
5 1.49
3 0.89
48 14.29
7 2.08
0 0.00
273 81.25
63 18.75%
116  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 107
4 3.74
2 1.87
11 10.28
1 0.93
2 1.87
87 81.31
20 18.69%
117  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 307
7 2.28
20 6.51
27 8.79
3 0.98
0 0.00
250 81.43
57 18.57%
118  โรงเรียนวัดหนองดี 169
9 5.33
3 1.78
14 8.28
5 2.96
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
119  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 60
2 3.33
3 5.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
120  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
121  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 89
5 5.62
9 10.11
0 0.00
2 2.25
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
122  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 113
4 3.54
3 2.65
9 7.96
2 1.77
2 1.77
93 82.30
20 17.70%
123  โรงเรียนบ้านปลายรา 204
15 7.35
0 0.00
21 10.29
0 0.00
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
124  โรงเรียนวัดขนาน 176
6 3.41
11 6.25
14 7.95
0 0.00
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
125  โรงเรียนวัดเกาะสระ 127
1 0.79
7 5.51
14 11.02
0 0.00
0 0.00
105 82.68
22 17.32%
126  โรงเรียนบ้านนาปราน 53
3 5.66
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
127  โรงเรียนวัดควนส้าน 172
6 3.49
6 3.49
7 4.07
5 2.91
5 2.91
143 83.14
29 16.86%
128  โรงเรียนบ้านหนองยาง 84
6 7.14
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
129  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 230
6 2.61
2 0.87
23 10.00
5 2.17
2 0.87
192 83.48
38 16.52%
130  โรงเรียนวัดยางค้อม 103
1 0.97
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
131  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 55
0 0.00
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
132  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 93
5 5.38
0 0.00
5 5.38
1 1.08
4 4.30
78 83.87
15 16.13%
133  โรงเรียนราชเวชพิศาล 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
2 2.30
3 3.45
73 83.91
14 16.09%
134  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 82
2 2.44
1 1.22
9 10.98
1 1.22
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
135  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 252
12 4.76
0 0.00
16 6.35
4 1.59
7 2.78
213 84.52
39 15.48%
136  โรงเรียนวัดหลักช้าง 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
137  โรงเรียนวัดกะเปียด 110
5 4.55
0 0.00
3 2.73
5 4.55
3 2.73
94 85.45
16 14.55%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 104
2 1.92
0 0.00
10 9.62
2 1.92
1 0.96
89 85.58
15 14.42%
139  โรงเรียนวัดวังหิน 140
5 3.57
3 2.14
12 8.57
0 0.00
0 0.00
120 85.71
20 14.29%
140  โรงเรียนบ้านวังวัว 43
0 0.00
0 0.00
6 13.95
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
141  โรงเรียนวัดควน 87
3 3.45
1 1.15
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
142  โรงเรียนวัดโคกหาด 212
7 3.30
5 2.36
17 8.02
0 0.00
0 0.00
183 86.32
29 13.68%
143  โรงเรียนวัดวังขรี 46
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
144  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
4 3.05
2 1.53
2 1.53
9 6.87
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
145  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 201
6 2.99
3 1.49
9 4.48
5 2.49
3 1.49
175 87.06
26 12.94%
146  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 70
2 2.86
3 4.29
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
147  โรงเรียนวัดก้างปลา 421
11 2.61
13 3.09
29 6.89
0 0.00
0 0.00
368 87.41
53 12.59%
148  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
4 3.33
4 3.33
5 4.17
2 1.67
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
149  โรงเรียนสมสรร 88
2 2.27
1 1.14
1 1.14
7 7.95
0 0.00
77 87.50
11 12.50%
150  โรงเรียนบ้านนาท่อม 143
2 1.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 10.49
126 88.11
17 11.89%
151  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 146
1 0.68
0 0.00
16 10.96
0 0.00
0 0.00
129 88.36
17 11.64%
152  โรงเรียนบ้านควนลำภู 146
2 1.37
4 2.74
4 2.74
5 3.42
2 1.37
129 88.36
17 11.64%
153  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 182
5 2.75
4 2.20
8 4.40
2 1.10
2 1.10
161 88.46
21 11.54%
154  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 166
9 5.42
10 6.02
0 0.00
0 0.00
0 0.00
147 88.55
19 11.45%
155  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 106
1 0.94
3 2.83
6 5.66
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
156  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 566
20 3.53
7 1.24
37 6.54
0 0.00
0 0.00
502 88.69
64 11.31%
157  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 213
5 2.35
8 3.76
8 3.76
2 0.94
1 0.47
189 88.73
24 11.27%
158  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 144
3 2.08
3 2.08
4 2.78
3 2.08
3 2.08
128 88.89
16 11.11%
159  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
160  โรงเรียนบ้านเขาตาว 143
0 0.00
0 0.00
13 9.09
1 0.70
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
161  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 49
0 0.00
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
162  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
2 1.69
0 0.00
6 5.08
4 3.39
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
163  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 278
21 7.55
3 1.08
1 0.36
3 1.08
0 0.00
250 89.93
28 10.07%
164  โรงเรียนบ้านนาเส 316
11 3.48
5 1.58
8 2.53
5 1.58
2 0.63
285 90.19
31 9.81%
165  โรงเรียนบ้านควนประ 102
0 0.00
1 0.98
5 4.90
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
166  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 74
1 1.35
4 5.41
2 2.70
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
167  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 291
4 1.37
3 1.03
15 5.15
0 0.00
5 1.72
264 90.72
27 9.28%
168  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 132
0 0.00
0 0.00
11 8.33
0 0.00
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
169  โรงเรียนบ้านควนตม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
170  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
171  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 91
2 2.20
4 4.40
1 1.10
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
172  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 134
5 3.73
2 1.49
2 1.49
1 0.75
0 0.00
124 92.54
10 7.46%
173  โรงเรียนวัดจันดี 870
14 1.61
13 1.49
28 3.22
7 0.80
2 0.23
806 92.64
64 7.36%
174  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 125
2 1.60
0 0.00
5 4.00
2 1.60
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
175  โรงเรียนบ้านคลองขุด 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
176  โรงเรียนบ้านจำปา 122
2 1.64
0 0.00
6 4.92
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
177  โรงเรียนบ้านพูน 93
1 1.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.38
87 93.55
6 6.45%
178  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
179  โรงเรียนวัดมะเฟือง 86
0 0.00
1 1.16
4 4.65
0 0.00
0 0.00
81 94.19
5 5.81%
180  โรงเรียนพรรณราชลเขต 91
0 0.00
2 2.20
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
181  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 92
3 3.26
1 1.09
1 1.09
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
182  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 316
9 2.85
0 0.00
5 1.58
0 0.00
1 0.32
301 95.25
15 4.75%
183  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
184  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
185  โรงเรียนบ้านชายคลอง 272
5 1.84
0 0.00
2 0.74
0 0.00
0 0.00
265 97.43
7 2.57%
186  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 88
0 0.00
0 0.00
1 1.14
1 1.14
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
187  โรงเรียนบ้านพรุวง 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
188  โรงเรียนบ้านเขาวง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนมหาราช ๓ 192
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
192 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,845 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,915 6.01
เตี้ย  1,530 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,204 10.06
ผอมและเตี้ย  934 2.93
อ้วนและเตี้ย  908 2.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,354 73.34
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,491 คน


26.66%


Powered By www.thaieducation.net