ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 186 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.41
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 42
10 23.81
8 19.05
13 30.95
6 14.29
1 2.38
4 9.52
38 90.48%
2  โรงเรียนบ้านโคกยาง 74
11 14.86
15 20.27
19 25.68
11 14.86
7 9.46
11 14.86
63 85.14%
3  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 220
29 13.18
41 18.64
70 31.82
26 11.82
21 9.55
33 15.00
187 85.00%
4  โรงเรียนวัดสวนขัน 225
41 18.22
39 17.33
42 18.67
34 15.11
31 13.78
38 16.89
187 83.11%
5  โรงเรียนบ้านนาปราน 65
15 23.08
15 23.08
6 9.23
9 13.85
6 9.23
14 21.54
51 78.46%
6  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 168
31 18.45
23 13.69
29 17.26
27 16.07
20 11.90
38 22.62
130 77.38%
7  โรงเรียนบ้านปลายเส 136
32 23.53
19 13.97
20 14.71
16 11.76
16 11.76
33 24.26
103 75.74%
8  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 101
7 6.93
8 7.92
57 56.44
0 0.00
2 1.98
27 26.73
74 73.27%
9  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 118
6 5.08
12 10.17
20 16.95
18 15.25
19 16.10
43 36.44
75 63.56%
10  โรงเรียนวัดหาดสูง 144
83 57.64
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
54 37.50
90 62.50%
11  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 198
23 11.62
28 14.14
20 10.10
21 10.61
30 15.15
76 38.38
122 61.62%
12  โรงเรียนวัดกะโสม 198
26 13.13
32 16.16
33 16.67
13 6.57
13 6.57
81 40.91
117 59.09%
13  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 141
13 9.22
11 7.80
11 7.80
17 12.06
21 14.89
68 48.23
73 51.77%
14  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 523
32 6.12
41 7.84
127 24.28
36 6.88
31 5.93
256 48.95
267 51.05%
15  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
16  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
6 6.82
8 9.09
3 3.41
15 17.05
12 13.64
44 50.00
44 50.00%
17  โรงเรียนวัดควนกอ 132
17 12.88
4 3.03
13 9.85
21 15.91
10 7.58
67 50.76
65 49.24%
18  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 120
21 17.50
12 10.00
17 14.17
9 7.50
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
19  โรงเรียนบ้านสวนอาย 50
1 2.00
1 2.00
8 16.00
2 4.00
12 24.00
26 52.00
24 48.00%
20  โรงเรียนบ้านวังธน 63
13 20.63
7 11.11
4 6.35
4 6.35
2 3.17
33 52.38
30 47.62%
21  โรงเรียนบ้านน้ำตก 59
3 5.08
5 8.47
16 27.12
1 1.69
3 5.08
31 52.54
28 47.46%
22  โรงเรียนบ้านพอโกบ 98
28 28.57
8 8.16
7 7.14
3 3.06
0 0.00
52 53.06
46 46.94%
23  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 960
63 6.56
29 3.02
144 15.00
99 10.31
99 10.31
526 54.79
434 45.21%
24  โรงเรียนวัดควนชม 257
26 10.12
19 7.39
41 15.95
14 5.45
16 6.23
141 54.86
116 45.14%
25  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 179
19 10.61
20 11.17
9 5.03
21 11.73
9 5.03
101 56.42
78 43.58%
26  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
16 4.97
27 8.39
55 17.08
17 5.28
25 7.76
182 56.52
140 43.48%
27  โรงเรียนบ้านคลองปีก 50
5 10.00
5 10.00
7 14.00
3 6.00
1 2.00
29 58.00
21 42.00%
28  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
13 12.38
15 14.29
6 5.71
10 9.52
0 0.00
61 58.10
44 41.90%
29  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 170
27 15.88
23 13.53
15 8.82
6 3.53
0 0.00
99 58.24
71 41.76%
30  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
13 12.62
5 4.85
19 18.45
6 5.83
0 0.00
60 58.25
43 41.75%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 53
6 11.32
6 11.32
2 3.77
6 11.32
2 3.77
31 58.49
22 41.51%
32  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 121
7 5.79
12 9.92
9 7.44
7 5.79
15 12.40
71 58.68
50 41.32%
33  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 72
4 5.56
4 5.56
16 22.22
2 2.78
3 4.17
43 59.72
29 40.28%
34  โรงเรียนวัดหน้าเขา 705
17 2.41
27 3.83
157 22.27
25 3.55
50 7.09
429 60.85
276 39.15%
35  โรงเรียนวัดวังขรี 44
3 6.82
10 22.73
4 9.09
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
36  โรงเรียนบ้านควน 60
6 10.00
0 0.00
11 18.33
3 5.00
3 5.00
37 61.67
23 38.33%
37  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
3 14.29
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
38  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 237
13 5.49
22 9.28
19 8.02
15 6.33
19 8.02
149 62.87
88 37.13%
39  โรงเรียนวัดวังหีบ 94
14 14.89
9 9.57
4 4.26
5 5.32
2 2.13
60 63.83
34 36.17%
40  โรงเรียนฉวาง 151
5 3.31
8 5.30
27 17.88
4 2.65
10 6.62
97 64.24
54 35.76%
41  โรงเรียนบ้านบางรูป 180
30 16.67
32 17.78
1 0.56
1 0.56
0 0.00
116 64.44
64 35.56%
42  โรงเรียนบ้านกันละ 45
4 8.89
0 0.00
8 17.78
2 4.44
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
43  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 111
10 9.01
10 9.01
12 10.81
6 5.41
1 0.90
72 64.86
39 35.14%
44  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
4 5.71
3 4.29
6 8.57
5 7.14
6 8.57
46 65.71
24 34.29%
45  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 41
5 12.20
2 4.88
6 14.63
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
46  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 408
30 7.35
50 12.25
47 11.52
6 1.47
2 0.49
273 66.91
135 33.09%
47  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
20 12.42
13 8.07
8 4.97
9 5.59
3 1.86
108 67.08
53 32.92%
48  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 231
29 12.55
10 4.33
19 8.23
5 2.16
11 4.76
157 67.97
74 32.03%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 278
16 5.76
19 6.83
16 5.76
19 6.83
19 6.83
189 67.99
89 32.01%
50  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 42
0 0.00
0 0.00
10 23.81
3 7.14
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
51  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
3 4.17
7 9.72
6 8.33
3 4.17
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
52  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 385
50 12.99
19 4.94
7 1.82
35 9.09
4 1.04
270 70.13
115 29.87%
53  โรงเรียนวัดเขาโร 229
7 3.06
31 13.54
30 13.10
0 0.00
0 0.00
161 70.31
68 29.69%
54  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 61
1 1.64
0 0.00
12 19.67
4 6.56
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
55  โรงเรียนบ้านจันดี 112
5 4.46
5 4.46
8 7.14
8 7.14
7 6.25
79 70.54
33 29.46%
56  โรงเรียนวัดควนสูง 164
18 10.98
1 0.61
14 8.54
1 0.61
14 8.54
116 70.73
48 29.27%
57  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 200
12 6.00
15 7.50
11 5.50
11 5.50
9 4.50
142 71.00
58 29.00%
58  โรงเรียนราชเวชพิศาล 83
9 10.84
2 2.41
6 7.23
1 1.20
6 7.23
59 71.08
24 28.92%
59  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 59
3 5.08
0 0.00
13 22.03
0 0.00
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
60  โรงเรียนวัดไม้เรียง 299
26 8.70
3 1.00
56 18.73
0 0.00
0 0.00
214 71.57
85 28.43%
61  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 184
11 5.98
7 3.80
20 10.87
13 7.07
1 0.54
132 71.74
52 28.26%
62  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 96
8 8.33
6 6.25
3 3.13
7 7.29
3 3.13
69 71.88
27 28.13%
63  โรงเรียนบ้านวังเต่า 82
12 14.63
3 3.66
2 2.44
3 3.66
3 3.66
59 71.95
23 28.05%
64  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
3 4.41
4 5.88
49 72.06
19 27.94%
65  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 219
15 6.85
26 11.87
10 4.57
10 4.57
0 0.00
158 72.15
61 27.85%
66  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 66
2 3.03
6 9.09
4 6.06
6 9.09
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
67  โรงเรียนบ้านคลองตูก 115
10 8.70
0 0.00
21 18.26
0 0.00
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
68  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 145
7 4.83
6 4.14
16 11.03
10 6.90
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
69  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 164
4 2.44
3 1.83
23 14.02
6 3.66
8 4.88
120 73.17
44 26.83%
70  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 82
1 1.22
4 4.88
9 10.98
6 7.32
2 2.44
60 73.17
22 26.83%
71  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 157
8 5.10
7 4.46
14 8.92
7 4.46
6 3.82
115 73.25
42 26.75%
72  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 64
1 1.56
0 0.00
10 15.63
1 1.56
5 7.81
47 73.44
17 26.56%
73  โรงเรียนบ้านปากแพรก 283
26 9.19
7 2.47
34 12.01
8 2.83
0 0.00
208 73.50
75 26.50%
74  โรงเรียนวัดหนองดี 151
12 7.95
10 6.62
15 9.93
1 0.66
2 1.32
111 73.51
40 26.49%
75  โรงเรียนบ้านก่องาม 91
7 7.69
8 8.79
9 9.89
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
76  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 122
2 1.64
1 0.82
14 11.48
3 2.46
12 9.84
90 73.77
32 26.23%
77  โรงเรียนบ้านเขาตาว 146
6 4.11
7 4.79
17 11.64
6 4.11
2 1.37
108 73.97
38 26.03%
78  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
8 7.08
7 6.19
4 3.54
10 8.85
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
79  โรงเรียนวัดวังหิน 150
8 5.33
5 3.33
21 14.00
4 2.67
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
80  โรงเรียนวัดลำนาว 864
22 2.55
27 3.13
63 7.29
43 4.98
62 7.18
647 74.88
217 25.12%
81  โรงเรียนวัดใหม่ 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
8 10.00
3 3.75
60 75.00
20 25.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองเจ 460
30 6.52
24 5.22
24 5.22
24 5.22
12 2.61
346 75.22
114 24.78%
83  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
0 0.00
5 8.20
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
84  โรงเรียนวัดมังคลาราม 213
14 6.57
0 0.00
28 13.15
0 0.00
9 4.23
162 76.06
51 23.94%
85  โรงเรียนวัดยางค้อม 113
3 2.65
3 2.65
15 13.27
6 5.31
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
86  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 85
2 2.35
4 4.71
14 16.47
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
87  โรงเรียนวัดควนสระบัว 138
10 7.25
3 2.17
18 13.04
1 0.72
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
88  โรงเรียนบ้านวังหิน 82
5 6.10
2 2.44
5 6.10
0 0.00
7 8.54
63 76.83
19 23.17%
89  โรงเรียนบ้านสวน 82
4 4.88
0 0.00
10 12.20
5 6.10
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
90  โรงเรียนวัดควนยูง 100
6 6.00
8 8.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
91  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 135
8 5.93
6 4.44
17 12.59
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
92  โรงเรียนบ้านนา 180
12 6.67
9 5.00
11 6.11
8 4.44
1 0.56
139 77.22
41 22.78%
93  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
11 13.75
1 1.25
5 6.25
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
94  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 153
3 1.96
5 3.27
11 7.19
3 1.96
12 7.84
119 77.78
34 22.22%
95  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
96  โรงเรียนบ้านวังตลับ 115
4 3.48
8 6.96
13 11.30
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
97  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
15 4.79
15 4.79
16 5.11
11 3.51
10 3.19
246 78.59
67 21.41%
98  โรงเรียนวัดเกาะสระ 127
5 3.94
9 7.09
13 10.24
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
99  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
10 3.45
13 4.48
33 11.38
5 1.72
0 0.00
229 78.97
61 21.03%
100  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 124
5 4.03
5 4.03
13 10.48
3 2.42
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
101  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
6 6.45
1 1.08
10 10.75
1 1.08
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
102  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 201
9 4.48
18 8.96
14 6.97
0 0.00
0 0.00
160 79.60
41 20.40%
103  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 173
6 3.47
4 2.31
25 14.45
0 0.00
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
104  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 96
1 1.04
2 2.08
16 16.67
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
105  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 304
17 5.59
4 1.32
12 3.95
7 2.30
20 6.58
244 80.26
60 19.74%
106  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
5 4.24
1 0.85
17 14.41
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
107  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 257
18 7.00
9 3.50
17 6.61
6 2.33
0 0.00
207 80.54
50 19.46%
108  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
6 4.48
1 0.75
12 8.96
7 5.22
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
109  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
20 6.31
19 5.99
22 6.94
0 0.00
0 0.00
256 80.76
61 19.24%
110  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 108
4 3.70
3 2.78
9 8.33
2 1.85
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
111  โรงเรียนบ้านปลายรา 224
11 4.91
1 0.45
29 12.95
0 0.00
0 0.00
183 81.70
41 18.30%
112  โรงเรียนบ้านไสส้าน 171
1 0.58
4 2.34
16 9.36
4 2.34
6 3.51
140 81.87
31 18.13%
113  โรงเรียนบ้านคลองงา 125
4 3.20
5 4.00
5 4.00
5 4.00
3 2.40
103 82.40
22 17.60%
114  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
17 4.15
13 3.17
24 5.85
12 2.93
6 1.46
338 82.44
72 17.56%
115  โรงเรียนวัดศิลาราย 121
2 1.65
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
116  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 104
3 2.88
4 3.85
11 10.58
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
117  โรงเรียนบ้านนาพา 113
1 0.88
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
118  โรงเรียนวัดหลักช้าง 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
119  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 187
5 2.67
5 2.67
13 6.95
3 1.60
5 2.67
156 83.42
31 16.58%
120  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 256
6 2.34
7 2.73
27 10.55
0 0.00
0 0.00
216 84.38
40 15.63%
121  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
4 3.67
0 0.00
7 6.42
5 4.59
1 0.92
92 84.40
17 15.60%
122  โรงเรียนสมสรร 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 9.09
5 6.49
65 84.42
12 15.58%
123  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
11 7.69
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
124  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 180
2 1.11
9 5.00
15 8.33
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
125  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 355
14 3.94
19 5.35
15 4.23
2 0.56
0 0.00
305 85.92
50 14.08%
127  โรงเรียนบ้านวังวัว 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
128  โรงเรียนบ้านวังยวน 302
9 2.98
15 4.97
9 2.98
7 2.32
2 0.66
260 86.09
42 13.91%
129  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
130  โรงเรียนวัดเขากลาย 130
4 3.08
5 3.85
0 0.00
9 6.92
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
131  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 256
13 5.08
6 2.34
12 4.69
3 1.17
1 0.39
221 86.33
35 13.67%
132  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 202
6 2.97
3 1.49
10 4.95
5 2.48
3 1.49
175 86.63
27 13.37%
133  โรงเรียนวัดท่ายาง 555
27 4.86
0 0.00
0 0.00
17 3.06
30 5.41
481 86.67
74 13.33%
134  โรงเรียนบ้านคลองสาย 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
135  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
2 1.65
6 4.96
105 86.78
16 13.22%
136  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 214
2 0.93
1 0.47
20 9.35
5 2.34
0 0.00
186 86.92
28 13.08%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 102
0 0.00
7 6.86
3 2.94
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
138  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 192
3 1.56
9 4.69
10 5.21
2 1.04
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
139  โรงเรียนบ้านนาเส 313
5 1.60
3 0.96
25 7.99
2 0.64
4 1.28
274 87.54
39 12.46%
140  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 475
25 5.26
6 1.26
17 3.58
10 2.11
0 0.00
417 87.79
58 12.21%
141  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 140
3 2.14
3 2.14
4 2.86
3 2.14
3 2.14
124 88.57
16 11.43%
142  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
14 4.93
1 0.35
11 3.87
252 88.73
32 11.27%
143  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 153
8 5.23
3 1.96
3 1.96
3 1.96
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
144  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
145  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
1 1.10
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
146  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
5 4.17
3 2.50
5 4.17
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
147  โรงเรียนบ้านจำปา 115
2 1.74
2 1.74
6 5.22
2 1.74
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
148  โรงเรียนวัดควนยูง 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
149  โรงเรียนวัดโบราณาราม 219
7 3.20
6 2.74
7 3.20
1 0.46
0 0.00
198 90.41
21 9.59%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 153
2 1.31
0 0.00
12 7.84
0 0.00
0 0.00
139 90.85
14 9.15%
151  โรงเรียนบ้านหนองยาง 88
1 1.14
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
152  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 99
0 0.00
2 2.02
3 3.03
4 4.04
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
153  โรงเรียนบ้านควนลำภู 133
4 3.01
3 2.26
3 2.26
0 0.00
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
154  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 113
1 0.88
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
155  โรงเรียนวัดควน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
156  โรงเรียนบ้านไทรงาม 70
3 4.29
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
157  โรงเรียนบ้านนาท่อม 143
3 2.10
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
158  โรงเรียนบ้านควนประ 109
0 0.00
1 0.92
4 3.67
4 3.67
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
159  โรงเรียนบ้านบางปรน 86
3 3.49
3 3.49
1 1.16
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
160  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
2 2.33
2 2.33
1 1.16
2 2.33
79 91.86
7 8.14%
161  โรงเรียนบ้านควนตม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
162  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 128
1 0.78
3 2.34
1 0.78
3 2.34
2 1.56
118 92.19
10 7.81%
163  โรงเรียนวัดจันดี 854
14 1.64
16 1.87
30 3.51
6 0.70
0 0.00
788 92.27
66 7.73%
164  โรงเรียนบ้านคลองขุด 135
0 0.00
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
165  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
6 4.03
2 1.34
2 1.34
1 0.67
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
166  โรงเรียนมหาราช ๓ 208
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 6.73
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
167  โรงเรียนบ้านคลองกุย 62
0 0.00
1 1.61
0 0.00
1 1.61
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
168  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
169  โรงเรียนบ้านพูน 95
1 1.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.26
89 93.68
6 6.32%
170  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 129
0 0.00
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
171  โรงเรียนวัดโคกหาด 207
9 4.35
0 0.00
1 0.48
2 0.97
0 0.00
195 94.20
12 5.80%
172  โรงเรียนวัดมะเฟือง 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
173  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 316
6 1.90
6 1.90
5 1.58
0 0.00
0 0.00
299 94.62
17 5.38%
174  โรงเรียนพรรณราชลเขต 95
1 1.05
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
175  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 295
3 1.02
3 1.02
6 2.03
3 1.02
0 0.00
280 94.92
15 5.08%
176  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
177  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
178  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
179  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 103
1 0.97
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
180  โรงเรียนบ้านชายคลอง 286
4 1.40
3 1.05
2 0.70
0 0.00
0 0.00
277 96.85
9 3.15%
181  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
182  โรงเรียนบ้านบนควน 225
3 1.33
0 0.00
4 1.78
0 0.00
0 0.00
218 96.89
7 3.11%
183  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 329
2 0.61
0 0.00
2 0.61
0 0.00
6 1.82
319 96.96
10 3.04%
184  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
1 0.81
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
185  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 603
4 0.66
1 0.17
4 0.66
0 0.00
0 0.00
594 98.51
9 1.49%
186  โรงเรียนบ้านเขาวง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,078 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,706 5.49
เตี้ย  1,329 4.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,695 8.67
ผอมและเตี้ย  1,092 3.51
อ้วนและเตี้ย  913 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,343 75.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,735 คน


24.89%


Powered By www.thaieducation.net