ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 42
10 23.81
8 19.05
13 30.95
6 14.29
1 2.38
4 9.52
38 90.48%
2  โรงเรียนบ้านโคกยาง 74
11 14.86
15 20.27
19 25.68
11 14.86
7 9.46
11 14.86
63 85.14%
3  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 220
29 13.18
41 18.64
70 31.82
26 11.82
21 9.55
33 15.00
187 85.00%
4  โรงเรียนวัดสวนขัน 225
41 18.22
39 17.33
42 18.67
34 15.11
31 13.78
38 16.89
187 83.11%
5  โรงเรียนบ้านนาปราน 65
15 23.08
15 23.08
6 9.23
9 13.85
6 9.23
14 21.54
51 78.46%
6  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 168
31 18.45
23 13.69
29 17.26
27 16.07
20 11.90
38 22.62
130 77.38%
7  โรงเรียนบ้านปลายเส 136
32 23.53
19 13.97
20 14.71
16 11.76
16 11.76
33 24.26
103 75.74%
8  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 101
7 6.93
8 7.92
57 56.44
0 0.00
2 1.98
27 26.73
74 73.27%
9  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 118
6 5.08
12 10.17
20 16.95
18 15.25
19 16.10
43 36.44
75 63.56%
10  โรงเรียนวัดหาดสูง 144
83 57.64
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
54 37.50
90 62.50%
11  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 198
23 11.62
28 14.14
20 10.10
21 10.61
30 15.15
76 38.38
122 61.62%
12  โรงเรียนวัดกะโสม 198
26 13.13
32 16.16
33 16.67
13 6.57
13 6.57
81 40.91
117 59.09%
13  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 141
13 9.22
11 7.80
11 7.80
17 12.06
21 14.89
68 48.23
73 51.77%
14  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 523
32 6.12
41 7.84
127 24.28
36 6.88
31 5.93
256 48.95
267 51.05%
15  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
16  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
6 6.82
8 9.09
3 3.41
15 17.05
12 13.64
44 50.00
44 50.00%
17  โรงเรียนวัดควนกอ 132
17 12.88
4 3.03
13 9.85
21 15.91
10 7.58
67 50.76
65 49.24%
18  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 120
21 17.50
12 10.00
17 14.17
9 7.50
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
19  โรงเรียนบ้านสวนอาย 50
1 2.00
1 2.00
8 16.00
2 4.00
12 24.00
26 52.00
24 48.00%
20  โรงเรียนบ้านวังธน 63
13 20.63
7 11.11
4 6.35
4 6.35
2 3.17
33 52.38
30 47.62%
21  โรงเรียนบ้านน้ำตก 59
3 5.08
5 8.47
16 27.12
1 1.69
3 5.08
31 52.54
28 47.46%
22  โรงเรียนบ้านพอโกบ 98
28 28.57
8 8.16
7 7.14
3 3.06
0 0.00
52 53.06
46 46.94%
23  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 960
63 6.56
29 3.02
144 15.00
99 10.31
99 10.31
526 54.79
434 45.21%
24  โรงเรียนวัดควนชม 257
26 10.12
19 7.39
41 15.95
14 5.45
16 6.23
141 54.86
116 45.14%
25  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 179
19 10.61
20 11.17
9 5.03
21 11.73
9 5.03
101 56.42
78 43.58%
26  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
16 4.97
27 8.39
55 17.08
17 5.28
25 7.76
182 56.52
140 43.48%
27  โรงเรียนบ้านคลองปีก 50
5 10.00
5 10.00
7 14.00
3 6.00
1 2.00
29 58.00
21 42.00%
28  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
13 12.38
15 14.29
6 5.71
10 9.52
0 0.00
61 58.10
44 41.90%
29  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 170
27 15.88
23 13.53
15 8.82
6 3.53
0 0.00
99 58.24
71 41.76%
30  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
13 12.62
5 4.85
19 18.45
6 5.83
0 0.00
60 58.25
43 41.75%
31  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 53
6 11.32
6 11.32
2 3.77
6 11.32
2 3.77
31 58.49
22 41.51%
32  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 121
7 5.79
12 9.92
9 7.44
7 5.79
15 12.40
71 58.68
50 41.32%
33  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 72
4 5.56
4 5.56
16 22.22
2 2.78
3 4.17
43 59.72
29 40.28%
34  โรงเรียนวัดหน้าเขา 705
17 2.41
27 3.83
157 22.27
25 3.55
50 7.09
429 60.85
276 39.15%
35  โรงเรียนวัดวังขรี 44
3 6.82
10 22.73
4 9.09
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
36  โรงเรียนบ้านควน 60
6 10.00
0 0.00
11 18.33
3 5.00
3 5.00
37 61.67
23 38.33%
37  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
3 14.29
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
38  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 237
13 5.49
22 9.28
19 8.02
15 6.33
19 8.02
149 62.87
88 37.13%
39  โรงเรียนวัดวังหีบ 94
14 14.89
9 9.57
4 4.26
5 5.32
2 2.13
60 63.83
34 36.17%
40  โรงเรียนฉวาง 151
5 3.31
8 5.30
27 17.88
4 2.65
10 6.62
97 64.24
54 35.76%
41  โรงเรียนบ้านกันละ 45
4 8.89
0 0.00
8 17.78
2 4.44
2 4.44
29 64.44
16 35.56%
42  โรงเรียนบ้านบางรูป 180
30 16.67
32 17.78
1 0.56
1 0.56
0 0.00
116 64.44
64 35.56%
43  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 111
10 9.01
10 9.01
12 10.81
6 5.41
1 0.90
72 64.86
39 35.14%
44  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
4 5.71
3 4.29
6 8.57
5 7.14
6 8.57
46 65.71
24 34.29%
45  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 41
5 12.20
2 4.88
6 14.63
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
46  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 408
30 7.35
50 12.25
47 11.52
6 1.47
2 0.49
273 66.91
135 33.09%
47  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
20 12.42
13 8.07
8 4.97
9 5.59
3 1.86
108 67.08
53 32.92%
48  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 231
29 12.55
10 4.33
19 8.23
5 2.16
11 4.76
157 67.97
74 32.03%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 278
16 5.76
19 6.83
16 5.76
19 6.83
19 6.83
189 67.99
89 32.01%
50  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 42
0 0.00
0 0.00
10 23.81
3 7.14
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
51  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
3 4.17
7 9.72
6 8.33
3 4.17
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
52  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 385
50 12.99
19 4.94
7 1.82
35 9.09
4 1.04
270 70.13
115 29.87%
53  โรงเรียนวัดเขาโร 229
7 3.06
31 13.54
30 13.10
0 0.00
0 0.00
161 70.31
68 29.69%
54  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 61
1 1.64
0 0.00
12 19.67
4 6.56
1 1.64
43 70.49
18 29.51%
55  โรงเรียนบ้านจันดี 112
5 4.46
5 4.46
8 7.14
8 7.14
7 6.25
79 70.54
33 29.46%
56  โรงเรียนวัดควนสูง 164
18 10.98
1 0.61
14 8.54
1 0.61
14 8.54
116 70.73
48 29.27%
57  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 200
12 6.00
15 7.50
11 5.50
11 5.50
9 4.50
142 71.00
58 29.00%
58  โรงเรียนราชเวชพิศาล 83
9 10.84
2 2.41
6 7.23
1 1.20
6 7.23
59 71.08
24 28.92%
59  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 59
3 5.08
0 0.00
13 22.03
0 0.00
1 1.69
42 71.19
17 28.81%
60  โรงเรียนวัดไม้เรียง 299
26 8.70
3 1.00
56 18.73
0 0.00
0 0.00
214 71.57
85 28.43%
61  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 184
11 5.98
7 3.80
20 10.87
13 7.07
1 0.54
132 71.74
52 28.26%
62  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 96
8 8.33
6 6.25
3 3.13
7 7.29
3 3.13
69 71.88
27 28.13%
63  โรงเรียนบ้านวังเต่า 82
12 14.63
3 3.66
2 2.44
3 3.66
3 3.66
59 71.95
23 28.05%
64  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
3 4.41
4 5.88
49 72.06
19 27.94%
65  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 219
15 6.85
26 11.87
10 4.57
10 4.57
0 0.00
158 72.15
61 27.85%
66  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 66
2 3.03
6 9.09
4 6.06
6 9.09
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
67  โรงเรียนบ้านคลองตูก 115
10 8.70
0 0.00
21 18.26
0 0.00
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
68  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 145
7 4.83
6 4.14
16 11.03
10 6.90
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
69  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 82
1 1.22
4 4.88
9 10.98
6 7.32
2 2.44
60 73.17
22 26.83%
70  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 164
4 2.44
3 1.83
23 14.02
6 3.66
8 4.88
120 73.17
44 26.83%
71  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 157
8 5.10
7 4.46
14 8.92
7 4.46
6 3.82
115 73.25
42 26.75%
72  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 64
1 1.56
0 0.00
10 15.63
1 1.56
5 7.81
47 73.44
17 26.56%
73  โรงเรียนบ้านปากแพรก 283
26 9.19
7 2.47
34 12.01
8 2.83
0 0.00
208 73.50
75 26.50%
74  โรงเรียนวัดหนองดี 151
12 7.95
10 6.62
15 9.93
1 0.66
2 1.32
111 73.51
40 26.49%
75  โรงเรียนบ้านก่องาม 91
7 7.69
8 8.79
9 9.89
0 0.00
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
76  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 122
2 1.64
1 0.82
14 11.48
3 2.46
12 9.84
90 73.77
32 26.23%
77  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
8 7.08
7 6.19
4 3.54
10 8.85
0 0.00
84 74.34
29 25.66%
78  โรงเรียนวัดวังหิน 150
8 5.33
5 3.33
21 14.00
4 2.67
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
79  โรงเรียนวัดลำนาว 864
22 2.55
27 3.13
63 7.29
43 4.98
62 7.18
647 74.88
217 25.12%
80  โรงเรียนวัดใหม่ 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
8 10.00
3 3.75
60 75.00
20 25.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองเจ 460
30 6.52
24 5.22
24 5.22
24 5.22
12 2.61
346 75.22
114 24.78%
82  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
0 0.00
5 8.20
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
83  โรงเรียนวัดมังคลาราม 213
14 6.57
0 0.00
28 13.15
0 0.00
9 4.23
162 76.06
51 23.94%
84  โรงเรียนวัดยางค้อม 113
3 2.65
3 2.65
15 13.27
6 5.31
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
85  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 85
2 2.35
4 4.71
14 16.47
0 0.00
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
86  โรงเรียนวัดควนสระบัว 138
10 7.25
3 2.17
18 13.04
1 0.72
0 0.00
106 76.81
32 23.19%
87  โรงเรียนบ้านวังหิน 82
5 6.10
2 2.44
5 6.10
0 0.00
7 8.54
63 76.83
19 23.17%
88  โรงเรียนบ้านสวน 82
4 4.88
0 0.00
10 12.20
5 6.10
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
89  โรงเรียนวัดควนยูง 100
6 6.00
8 8.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
77 77.00
23 23.00%
90  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 135
8 5.93
6 4.44
17 12.59
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
91  โรงเรียนบ้านนา 180
12 6.67
9 5.00
11 6.11
8 4.44
1 0.56
139 77.22
41 22.78%
92  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
11 13.75
1 1.25
5 6.25
1 1.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
93  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 153
3 1.96
5 3.27
11 7.19
3 1.96
12 7.84
119 77.78
34 22.22%
94  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
2 7.41
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
95  โรงเรียนบ้านวังตลับ 115
4 3.48
8 6.96
13 11.30
0 0.00
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
96  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
15 4.79
15 4.79
16 5.11
11 3.51
10 3.19
246 78.59
67 21.41%
97  โรงเรียนวัดเกาะสระ 127
5 3.94
9 7.09
13 10.24
0 0.00
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
98  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
10 3.45
13 4.48
33 11.38
5 1.72
0 0.00
229 78.97
61 21.03%
99  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 124
5 4.03
5 4.03
13 10.48
3 2.42
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
100  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
6 6.45
1 1.08
10 10.75
1 1.08
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
101  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 201
9 4.48
18 8.96
14 6.97
0 0.00
0 0.00
160 79.60
41 20.40%
102  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 173
6 3.47
4 2.31
25 14.45
0 0.00
0 0.00
138 79.77
35 20.23%
103  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 96
1 1.04
2 2.08
16 16.67
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
104  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 304
17 5.59
4 1.32
12 3.95
7 2.30
20 6.58
244 80.26
60 19.74%
105  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
5 4.24
1 0.85
17 14.41
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
106  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 257
18 7.00
9 3.50
17 6.61
6 2.33
0 0.00
207 80.54
50 19.46%
107  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
6 4.48
1 0.75
12 8.96
7 5.22
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
108  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
20 6.31
19 5.99
22 6.94
0 0.00
0 0.00
256 80.76
61 19.24%
109  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 108
4 3.70
3 2.78
9 8.33
2 1.85
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
110  โรงเรียนบ้านปลายรา 224
11 4.91
1 0.45
29 12.95
0 0.00
0 0.00
183 81.70
41 18.30%
111  โรงเรียนบ้านไสส้าน 171
1 0.58
4 2.34
16 9.36
4 2.34
6 3.51
140 81.87
31 18.13%
112  โรงเรียนบ้านคลองงา 125
4 3.20
5 4.00
5 4.00
5 4.00
3 2.40
103 82.40
22 17.60%
113  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
17 4.15
13 3.17
24 5.85
12 2.93
6 1.46
338 82.44
72 17.56%
114  โรงเรียนวัดศิลาราย 121
2 1.65
0 0.00
19 15.70
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
115  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 104
3 2.88
4 3.85
11 10.58
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
116  โรงเรียนบ้านนาพา 113
1 0.88
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
117  โรงเรียนวัดหลักช้าง 66
0 0.00
0 0.00
9 13.64
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
118  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 187
5 2.67
5 2.67
13 6.95
3 1.60
5 2.67
156 83.42
31 16.58%
119  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 256
6 2.34
7 2.73
27 10.55
0 0.00
0 0.00
216 84.38
40 15.63%
120  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
4 3.67
0 0.00
7 6.42
5 4.59
1 0.92
92 84.40
17 15.60%
121  โรงเรียนสมสรร 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 9.09
5 6.49
65 84.42
12 15.58%
122  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
11 7.69
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
123  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 180
2 1.11
9 5.00
15 8.33
0 0.00
0 0.00
154 85.56
26 14.44%
124  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 355
14 3.94
19 5.35
15 4.23
2 0.56
0 0.00
305 85.92
50 14.08%
126  โรงเรียนบ้านวังวัว 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
127  โรงเรียนบ้านวังยวน 302
9 2.98
15 4.97
9 2.98
7 2.32
2 0.66
260 86.09
42 13.91%
128  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 36
0 0.00
0 0.00
4 11.11
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
129  โรงเรียนวัดเขากลาย 130
4 3.08
5 3.85
0 0.00
9 6.92
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
130  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 256
13 5.08
6 2.34
12 4.69
3 1.17
1 0.39
221 86.33
35 13.67%
131  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 202
6 2.97
3 1.49
10 4.95
5 2.48
3 1.49
175 86.63
27 13.37%
132  โรงเรียนบ้านคลองสาย 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
133  โรงเรียนวัดท่ายาง 555
27 4.86
0 0.00
0 0.00
17 3.06
30 5.41
481 86.67
74 13.33%
134  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
2 1.65
6 4.96
105 86.78
16 13.22%
135  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 214
2 0.93
1 0.47
20 9.35
5 2.34
0 0.00
186 86.92
28 13.08%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 102
0 0.00
7 6.86
3 2.94
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
137  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 192
3 1.56
9 4.69
10 5.21
2 1.04
0 0.00
168 87.50
24 12.50%
138  โรงเรียนบ้านนาเส 313
5 1.60
3 0.96
25 7.99
2 0.64
4 1.28
274 87.54
39 12.46%
139  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 475
25 5.26
6 1.26
17 3.58
10 2.11
0 0.00
417 87.79
58 12.21%
140  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 140
3 2.14
3 2.14
4 2.86
3 2.14
3 2.14
124 88.57
16 11.43%
141  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
14 4.93
1 0.35
11 3.87
252 88.73
32 11.27%
142  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 153
8 5.23
3 1.96
3 1.96
3 1.96
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
143  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
144  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
1 1.10
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
145  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
5 4.17
3 2.50
5 4.17
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
146  โรงเรียนบ้านจำปา 115
2 1.74
2 1.74
6 5.22
2 1.74
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
147  โรงเรียนวัดโบราณาราม 219
7 3.20
6 2.74
7 3.20
1 0.46
0 0.00
198 90.41
21 9.59%
148  โรงเรียนวัดควนยูง 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 153
2 1.31
0 0.00
12 7.84
0 0.00
0 0.00
139 90.85
14 9.15%
150  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 99
0 0.00
2 2.02
3 3.03
4 4.04
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
151  โรงเรียนบ้านหนองยาง 88
1 1.14
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
152  โรงเรียนบ้านควนลำภู 133
4 3.01
3 2.26
3 2.26
0 0.00
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 113
1 0.88
0 0.00
9 7.96
0 0.00
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
154  โรงเรียนวัดควน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
155  โรงเรียนบ้านไทรงาม 70
3 4.29
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
156  โรงเรียนบ้านนาท่อม 143
3 2.10
0 0.00
9 6.29
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
157  โรงเรียนบ้านควนประ 109
0 0.00
1 0.92
4 3.67
4 3.67
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
158  โรงเรียนบ้านบางปรน 86
3 3.49
3 3.49
1 1.16
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
159  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
2 2.33
2 2.33
1 1.16
2 2.33
79 91.86
7 8.14%
160  โรงเรียนบ้านควนตม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
161  โรงเรียนวัดจันดี 854
14 1.64
16 1.87
30 3.51
6 0.70
0 0.00
788 92.27
66 7.73%
162  โรงเรียนบ้านคลองขุด 135
0 0.00
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
163  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
6 4.03
2 1.34
2 1.34
1 0.67
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
164  โรงเรียนมหาราช ๓ 208
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 6.73
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
165  โรงเรียนบ้านคลองกุย 62
0 0.00
1 1.61
0 0.00
1 1.61
2 3.23
58 93.55
4 6.45%
166  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
167  โรงเรียนบ้านพูน 95
1 1.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.26
89 93.68
6 6.32%
168  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 129
0 0.00
2 1.55
6 4.65
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
169  โรงเรียนวัดโคกหาด 207
9 4.35
0 0.00
1 0.48
2 0.97
0 0.00
195 94.20
12 5.80%
170  โรงเรียนวัดมะเฟือง 90
1 1.11
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
171  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 316
6 1.90
6 1.90
5 1.58
0 0.00
0 0.00
299 94.62
17 5.38%
172  โรงเรียนพรรณราชลเขต 95
1 1.05
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
173  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 295
3 1.02
3 1.02
6 2.03
3 1.02
0 0.00
280 94.92
15 5.08%
174  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 64
1 1.56
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
61 95.31
3 4.69%
175  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
176  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
177  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 103
1 0.97
1 0.97
2 1.94
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
178  โรงเรียนบ้านชายคลอง 286
4 1.40
3 1.05
2 0.70
0 0.00
0 0.00
277 96.85
9 3.15%
179  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
180  โรงเรียนบ้านบนควน 225
3 1.33
0 0.00
4 1.78
0 0.00
0 0.00
218 96.89
7 3.11%
181  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 329
2 0.61
0 0.00
2 0.61
0 0.00
6 1.82
319 96.96
10 3.04%
182  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
1 0.81
0 0.00
1 0.81
0 0.00
0 0.00
122 98.39
2 1.61%
183  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 603
4 0.66
1 0.17
4 0.66
0 0.00
0 0.00
594 98.51
9 1.49%
184  โรงเรียนบ้านเขาวง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,804 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,699 5.52
เตี้ย  1,319 4.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,677 8.69
ผอมและเตี้ย  1,083 3.52
อ้วนและเตี้ย  909 2.95
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,117 75.05
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,687 คน


24.95%


Powered By www.thaieducation.net