ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 184 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.35
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 42
10 23.81
8 19.05
13 30.95
6 14.29
1 2.38
4 9.52
38 90.48%
2  โรงเรียนวัดสวนขัน 225
41 18.22
39 17.33
42 18.67
34 15.11
38 16.89
31 13.78
194 86.22%
3  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 226
28 12.39
40 17.70
76 33.63
26 11.50
23 10.18
33 14.60
193 85.40%
4  โรงเรียนบ้านโคกยาง 74
11 14.86
15 20.27
19 25.68
11 14.86
7 9.46
11 14.86
63 85.14%
5  โรงเรียนบ้านนาปราน 63
15 23.81
15 23.81
6 9.52
10 15.87
6 9.52
11 17.46
52 82.54%
6  โรงเรียนบ้านปลายเส 136
36 26.47
15 11.03
22 16.18
15 11.03
21 15.44
27 19.85
109 80.15%
7  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 168
31 18.45
23 13.69
28 16.67
25 14.88
22 13.10
39 23.21
129 76.79%
8  โรงเรียนวัดหาดสูง 144
86 59.72
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
51 35.42
93 64.58%
9  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 101
8 7.92
10 9.90
44 43.56
2 1.98
1 0.99
36 35.64
65 64.36%
10  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 118
6 5.08
12 10.17
20 16.95
18 15.25
19 16.10
43 36.44
75 63.56%
11  โรงเรียนบ้านน้ำตก 60
3 5.00
6 10.00
1 1.67
17 28.33
9 15.00
24 40.00
36 60.00%
12  โรงเรียนวัดกะโสม 198
27 13.64
31 15.66
30 15.15
17 8.59
12 6.06
81 40.91
117 59.09%
13  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 141
16 11.35
10 7.09
11 7.80
25 17.73
21 14.89
58 41.13
83 58.87%
14  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 198
22 11.11
26 13.13
19 9.60
21 10.61
28 14.14
82 41.41
116 58.59%
15  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
16 18.18
13 14.77
39 44.32
49 55.68%
16  โรงเรียนวัดควนกอ 132
18 13.64
5 3.79
13 9.85
23 17.42
12 9.09
61 46.21
71 53.79%
17  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 523
32 6.12
39 7.46
134 25.62
39 7.46
34 6.50
245 46.85
278 53.15%
18  โรงเรียนบ้านวังยวน 302
29 9.60
62 20.53
16 5.30
28 9.27
16 5.30
151 50.00
151 50.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 965
68 7.05
37 3.83
163 16.89
100 10.36
112 11.61
485 50.26
480 49.74%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 120
21 17.50
12 10.00
17 14.17
9 7.50
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
22  โรงเรียนบ้านพอโกบ 98
31 31.63
8 8.16
6 6.12
3 3.06
0 0.00
50 51.02
48 48.98%
23  โรงเรียนบ้านสวนอาย 47
1 2.13
1 2.13
7 14.89
2 4.26
12 25.53
24 51.06
23 48.94%
24  โรงเรียนบ้านวังธน 63
13 20.63
7 11.11
4 6.35
4 6.35
2 3.17
33 52.38
30 47.62%
25  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
16 15.24
15 14.29
6 5.71
12 11.43
0 0.00
56 53.33
49 46.67%
26  โรงเรียนวัดวังขรี 45
8 17.78
8 17.78
5 11.11
0 0.00
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
27  โรงเรียนวัดวังหีบ 94
12 12.77
5 5.32
5 5.32
9 9.57
11 11.70
52 55.32
42 44.68%
28  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
3 11.11
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
29  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120
7 5.83
10 8.33
11 9.17
6 5.00
18 15.00
68 56.67
52 43.33%
30  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 182
21 11.54
19 10.44
9 4.95
20 10.99
9 4.95
104 57.14
78 42.86%
31  โรงเรียนฉวาง 151
8 5.30
10 6.62
31 20.53
4 2.65
11 7.28
87 57.62
64 42.38%
32  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 170
27 15.88
23 13.53
15 8.82
6 3.53
0 0.00
99 58.24
71 41.76%
33  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
16 4.97
25 7.76
55 17.08
17 5.28
21 6.52
188 58.39
134 41.61%
34  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 53
6 11.32
6 11.32
2 3.77
6 11.32
2 3.77
31 58.49
22 41.51%
35  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 164
2 1.22
14 8.54
46 28.05
4 2.44
1 0.61
97 59.15
67 40.85%
36  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
10 9.71
7 6.80
19 18.45
6 5.83
0 0.00
61 59.22
42 40.78%
37  โรงเรียนวัดหน้าเขา 705
23 3.26
34 4.82
145 20.57
31 4.40
54 7.66
418 59.29
287 40.71%
38  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
3 15.00
2 10.00
12 60.00
8 40.00%
39  โรงเรียนวัดควนชม 265
30 11.32
19 7.17
24 9.06
16 6.04
16 6.04
160 60.38
105 39.62%
40  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 109
11 10.09
11 10.09
12 11.01
8 7.34
1 0.92
66 60.55
43 39.45%
41  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 227
13 5.73
30 13.22
9 3.96
24 10.57
13 5.73
138 60.79
89 39.21%
42  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 238
15 6.30
23 9.66
19 7.98
16 6.72
20 8.40
145 60.92
93 39.08%
43  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 72
4 5.56
3 4.17
16 22.22
2 2.78
3 4.17
44 61.11
28 38.89%
44  โรงเรียนบ้านควน 60
6 10.00
0 0.00
11 18.33
3 5.00
3 5.00
37 61.67
23 38.33%
45  โรงเรียนบ้านบางรูป 180
31 17.22
36 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 62.78
67 37.22%
46  โรงเรียนบ้านคลองงา 122
8 6.56
12 9.84
6 4.92
6 4.92
13 10.66
77 63.11
45 36.89%
47  โรงเรียนบ้านวังเต่า 82
12 14.63
11 13.41
3 3.66
2 2.44
2 2.44
52 63.41
30 36.59%
48  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 201
15 7.46
19 9.45
14 6.97
14 6.97
11 5.47
128 63.68
73 36.32%
49  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 408
31 7.60
64 15.69
43 10.54
6 1.47
2 0.49
262 64.22
146 35.78%
50  โรงเรียนวัดหนองดี 149
13 8.72
12 8.05
12 8.05
5 3.36
10 6.71
97 65.10
52 34.90%
51  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 231
32 13.85
12 5.19
17 7.36
8 3.46
11 4.76
151 65.37
80 34.63%
52  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 41
5 12.20
2 4.88
6 14.63
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
53  โรงเรียนบ้านคลองปีก 50
4 8.00
3 6.00
4 8.00
5 10.00
1 2.00
33 66.00
17 34.00%
54  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
20 12.42
13 8.07
9 5.59
9 5.59
3 1.86
107 66.46
54 33.54%
55  โรงเรียนบ้านจันดี 112
5 4.46
6 5.36
10 8.93
9 8.04
7 6.25
75 66.96
37 33.04%
56  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
4 5.71
3 4.29
5 7.14
5 7.14
6 8.57
47 67.14
23 32.86%
57  โรงเรียนวัดเขาโร 229
7 3.06
36 15.72
31 13.54
0 0.00
0 0.00
155 67.69
74 32.31%
58  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 82
5 6.10
8 9.76
6 7.32
5 6.10
2 2.44
56 68.29
26 31.71%
59  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
23 7.26
22 6.94
29 9.15
26 8.20
0 0.00
217 68.45
100 31.55%
60  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 64
1 1.56
0 0.00
11 17.19
1 1.56
7 10.94
44 68.75
20 31.25%
61  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 157
10 6.37
10 6.37
14 8.92
8 5.10
7 4.46
108 68.79
49 31.21%
62  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
3 4.17
7 9.72
6 8.33
3 4.17
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
63  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
3 4.41
5 7.35
48 70.59
20 29.41%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 280
16 5.71
18 6.43
18 6.43
13 4.64
16 5.71
199 71.07
81 28.93%
65  โรงเรียนราชเวชพิศาล 83
9 10.84
2 2.41
6 7.23
1 1.20
6 7.23
59 71.08
24 28.92%
66  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
10 8.85
8 7.08
3 2.65
11 9.73
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
67  โรงเรียนบ้านวังหิน 82
8 9.76
0 0.00
6 7.32
3 3.66
6 7.32
59 71.95
23 28.05%
68  โรงเรียนบ้านหนองเจ 460
33 7.17
28 6.09
27 5.87
27 5.87
14 3.04
331 71.96
129 28.04%
69  โรงเรียนวัดไม้เรียง 300
26 8.67
3 1.00
54 18.00
0 0.00
0 0.00
217 72.33
83 27.67%
70  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
10 7.46
8 5.97
12 8.96
7 5.22
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
71  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 153
8 5.23
6 3.92
15 9.80
7 4.58
6 3.92
111 72.55
42 27.45%
72  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 145
6 4.14
6 4.14
15 10.34
12 8.28
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
73  โรงเรียนวัดมังคลาราม 205
18 8.78
0 0.00
23 11.22
0 0.00
14 6.83
150 73.17
55 26.83%
74  โรงเรียนบ้านปากแพรก 285
26 9.12
7 2.46
34 11.93
8 2.81
0 0.00
210 73.68
75 26.32%
75  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 122
2 1.64
1 0.82
14 11.48
3 2.46
12 9.84
90 73.77
32 26.23%
76  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 61
1 1.64
0 0.00
12 19.67
2 3.28
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
77  โรงเรียนบ้านสวน 82
3 3.66
0 0.00
11 13.41
7 8.54
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
78  โรงเรียนบ้านกันละ 51
4 7.84
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
79  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 59
3 5.08
0 0.00
11 18.64
0 0.00
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
80  โรงเรียนวัดลำนาว 874
24 2.75
30 3.43
62 7.09
43 4.92
60 6.86
655 74.94
219 25.06%
81  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
12 15.00
1 1.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
82  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 385
46 11.95
12 3.12
16 4.16
19 4.94
3 0.78
289 75.06
96 24.94%
83  โรงเรียนบ้านคลองตูก 126
10 7.94
0 0.00
21 16.67
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
84  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
18 5.75
18 5.75
18 5.75
12 3.83
11 3.51
236 75.40
77 24.60%
85  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
0 0.00
5 8.20
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
86  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 133
5 3.76
6 4.51
21 15.79
0 0.00
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
87  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 96
3 3.13
3 3.13
17 17.71
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
88  โรงเรียนวัดยางค้อม 113
3 2.65
3 2.65
15 13.27
6 5.31
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
89  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
12 4.14
15 5.17
35 12.07
6 2.07
0 0.00
222 76.55
68 23.45%
90  โรงเรียนวัดควนสระบัว 137
10 7.30
3 2.19
18 13.14
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
91  โรงเรียนวัดวังหิน 150
7 4.67
4 2.67
20 13.33
3 2.00
1 0.67
115 76.67
35 23.33%
92  โรงเรียนบ้านปลายรา 229
18 7.86
2 0.87
31 13.54
1 0.44
0 0.00
177 77.29
52 22.71%
93  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 310
21 6.77
4 1.29
15 4.84
8 2.58
22 7.10
240 77.42
70 22.58%
94  โรงเรียนบ้านไสส้าน 171
2 1.17
7 4.09
15 8.77
6 3.51
8 4.68
133 77.78
38 22.22%
95  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 260
20 7.69
11 4.23
19 7.31
7 2.69
0 0.00
203 78.08
57 21.92%
96  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 206
6 2.91
19 9.22
18 8.74
1 0.49
1 0.49
161 78.16
45 21.84%
97  โรงเรียนวัดเกาะสระ 124
7 5.65
6 4.84
14 11.29
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
98  โรงเรียนวัดควนยูง 106
6 5.66
7 6.60
10 9.43
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
99  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 172
6 3.49
4 2.33
27 15.70
0 0.00
0 0.00
135 78.49
37 21.51%
100  โรงเรียนวัดท่ายาง 556
26 4.68
1 0.18
44 7.91
17 3.06
31 5.58
437 78.60
119 21.40%
101  โรงเรียนบ้านก่องาม 89
5 5.62
1 1.12
0 0.00
0 0.00
13 14.61
70 78.65
19 21.35%
102  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 66
2 3.03
6 9.09
4 6.06
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
103  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 85
2 2.35
4 4.71
11 12.94
1 1.18
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
104  โรงเรียนบ้านนา 180
15 8.33
10 5.56
8 4.44
5 2.78
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
105  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 256
8 3.13
10 3.91
36 14.06
0 0.00
0 0.00
202 78.91
54 21.09%
106  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 187
5 2.67
15 8.02
19 10.16
0 0.00
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
107  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 96
9 9.38
4 4.17
0 0.00
4 4.17
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
108  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
6 6.45
1 1.08
10 10.75
1 1.08
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
109  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 153
10 6.54
10 6.54
8 5.23
3 1.96
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
110  โรงเรียนบ้านวังตลับ 115
4 3.48
6 5.22
13 11.30
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
111  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
4 3.39
1 0.85
18 15.25
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
112  โรงเรียนวัดโคกหาด 207
13 6.28
8 3.86
19 9.18
0 0.00
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
113  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 187
6 3.21
5 2.67
15 8.02
5 2.67
5 2.67
151 80.75
36 19.25%
114  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
115  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 184
8 4.35
7 3.80
20 10.87
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
116  โรงเรียนบ้านพูน 106
2 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 16.98
86 81.13
20 18.87%
117  โรงเรียนบ้านบนควน 225
10 4.44
10 4.44
19 8.44
3 1.33
0 0.00
183 81.33
42 18.67%
118  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
17 4.15
13 3.17
27 6.59
13 3.17
6 1.46
334 81.46
76 18.54%
119  โรงเรียนวัดศิลาราย 120
3 2.50
0 0.00
19 15.83
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
120  โรงเรียนวัดใหม่ 82
3 3.66
0 0.00
5 6.10
7 8.54
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
121  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 122
4 3.28
5 4.10
13 10.66
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
122  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
123  โรงเรียนบ้านนาพา 113
1 0.88
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
124  โรงเรียนวัดหลักช้าง 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
125  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
6 5.50
0 0.00
6 5.50
5 4.59
1 0.92
91 83.49
18 16.51%
126  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
1 1.10
1 1.10
12 13.19
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
127  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
128  โรงเรียนวัดควนสูง 164
4 2.44
1 0.61
10 6.10
1 0.61
10 6.10
138 84.15
26 15.85%
129  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 115
4 3.48
3 2.61
8 6.96
2 1.74
1 0.87
97 84.35
18 15.65%
130  โรงเรียนสมสรร 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 9.09
5 6.49
65 84.42
12 15.58%
131  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
11 7.69
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
132  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
4 3.05
3 2.29
1 0.76
12 9.16
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
133  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 191
8 4.19
3 1.57
10 5.24
5 2.62
2 1.05
163 85.34
28 14.66%
134  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 358
15 4.19
20 5.59
15 4.19
2 0.56
0 0.00
306 85.47
52 14.53%
135  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
136  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 192
4 2.08
11 5.73
10 5.21
2 1.04
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 102
0 0.00
7 6.86
3 2.94
4 3.92
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
138  โรงเรียนวัดควนยูง 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
139  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 214
8 3.74
4 1.87
17 7.94
0 0.00
0 0.00
185 86.45
29 13.55%
140  โรงเรียนบ้านคลองสาย 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
141  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
2 1.65
6 4.96
105 86.78
16 13.22%
142  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 256
13 5.08
6 2.34
10 3.91
3 1.17
1 0.39
223 87.11
33 12.89%
143  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 475
25 5.26
6 1.26
17 3.58
10 2.11
0 0.00
417 87.79
58 12.21%
144  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
14 4.93
1 0.35
13 4.58
250 88.03
34 11.97%
145  โรงเรียนวัดโบราณาราม 219
9 4.11
7 3.20
9 4.11
1 0.46
0 0.00
193 88.13
26 11.87%
146  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 140
3 2.14
3 2.14
4 2.86
3 2.14
3 2.14
124 88.57
16 11.43%
147  โรงเรียนบ้านหนองยาง 90
2 2.22
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
148  โรงเรียนวัดจันดี 852
19 2.23
27 3.17
41 4.81
7 0.82
0 0.00
758 88.97
94 11.03%
149  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
5 4.17
3 2.50
5 4.17
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
150  โรงเรียนบ้านนาเส 313
5 1.60
3 0.96
25 7.99
0 0.00
0 0.00
280 89.46
33 10.54%
151  โรงเรียนบ้านจำปา 115
2 1.74
2 1.74
6 5.22
2 1.74
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
152  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
153  โรงเรียนบ้านวังวัว 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
154  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 97
0 0.00
1 1.03
4 4.12
4 4.12
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
155  โรงเรียนวัดควน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
156  โรงเรียนบ้านไทรงาม 70
3 4.29
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
157  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 165
6 3.64
0 0.00
8 4.85
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
158  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142
3 2.11
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
159  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 297
7 2.36
6 2.02
6 2.02
6 2.02
0 0.00
272 91.58
25 8.42%
160  โรงเรียนบ้านชายคลอง 286
10 3.50
8 2.80
3 1.05
3 1.05
0 0.00
262 91.61
24 8.39%
161  โรงเรียนบ้านบางปรน 85
4 4.71
3 3.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
162  โรงเรียนบ้านคลองกุย 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
1 1.61
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
163  โรงเรียนบ้านควนลำภู 137
4 2.92
3 2.19
2 1.46
0 0.00
2 1.46
126 91.97
11 8.03%
164  โรงเรียนบ้านควนตม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
165  โรงเรียนบ้านคลองขุด 135
0 0.00
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
166  โรงเรียนพรรณราชลเขต 95
2 2.11
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
167  โรงเรียนบ้านควนประ 109
0 0.00
1 0.92
3 2.75
4 3.67
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
168  โรงเรียนมหาราช ๓ 208
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 6.73
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
169  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
6 4.03
1 0.67
2 1.34
1 0.67
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
170  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
171  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
172  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 318
8 2.52
6 1.89
5 1.57
0 0.00
0 0.00
299 94.03
19 5.97%
173  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 103
1 0.97
1 0.97
4 3.88
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
174  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
1 1.16
81 94.19
5 5.81%
175  โรงเรียนวัดมะเฟือง 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
176  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 131
0 0.00
0 0.00
4 3.05
2 1.53
1 0.76
124 94.66
7 5.34%
177  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
178  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
179  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 329
6 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 2.13
316 96.05
13 3.95%
180  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
181  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
182  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 601
4 0.67
3 0.50
6 1.00
0 0.00
0 0.00
588 97.84
13 2.16%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนบ้านเขาวง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,908 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,862 6.02
เตี้ย  1,503 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,798 9.05
ผอมและเตี้ย  1,176 3.80
อ้วนและเตี้ย  1,017 3.29
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,552 72.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,356 คน


27.04%


Powered By www.thaieducation.net