ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 186 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.41
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 42
10 23.81
8 19.05
13 30.95
6 14.29
1 2.38
4 9.52
38 90.48%
2  โรงเรียนวัดสวนขัน 225
41 18.22
39 17.33
42 18.67
34 15.11
38 16.89
31 13.78
194 86.22%
3  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 226
28 12.39
40 17.70
76 33.63
26 11.50
23 10.18
33 14.60
193 85.40%
4  โรงเรียนบ้านโคกยาง 74
11 14.86
15 20.27
19 25.68
11 14.86
7 9.46
11 14.86
63 85.14%
5  โรงเรียนบ้านนาปราน 63
15 23.81
15 23.81
6 9.52
10 15.87
6 9.52
11 17.46
52 82.54%
6  โรงเรียนบ้านปลายเส 136
36 26.47
15 11.03
22 16.18
15 11.03
21 15.44
27 19.85
109 80.15%
7  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 168
31 18.45
23 13.69
28 16.67
25 14.88
22 13.10
39 23.21
129 76.79%
8  โรงเรียนวัดหาดสูง 144
86 59.72
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
51 35.42
93 64.58%
9  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 101
8 7.92
10 9.90
44 43.56
2 1.98
1 0.99
36 35.64
65 64.36%
10  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 118
6 5.08
12 10.17
20 16.95
18 15.25
19 16.10
43 36.44
75 63.56%
11  โรงเรียนบ้านน้ำตก 60
3 5.00
6 10.00
1 1.67
17 28.33
9 15.00
24 40.00
36 60.00%
12  โรงเรียนวัดกะโสม 198
27 13.64
31 15.66
30 15.15
17 8.59
12 6.06
81 40.91
117 59.09%
13  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 141
16 11.35
10 7.09
11 7.80
25 17.73
21 14.89
58 41.13
83 58.87%
14  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 198
22 11.11
26 13.13
19 9.60
21 10.61
28 14.14
82 41.41
116 58.59%
15  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
16 18.18
13 14.77
39 44.32
49 55.68%
16  โรงเรียนวัดควนกอ 132
18 13.64
5 3.79
13 9.85
23 17.42
12 9.09
61 46.21
71 53.79%
17  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 523
32 6.12
39 7.46
134 25.62
39 7.46
34 6.50
245 46.85
278 53.15%
18  โรงเรียนบ้านวังยวน 302
29 9.60
62 20.53
16 5.30
28 9.27
16 5.30
151 50.00
151 50.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 965
68 7.05
37 3.83
163 16.89
100 10.36
112 11.61
485 50.26
480 49.74%
21  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 120
21 17.50
12 10.00
17 14.17
9 7.50
0 0.00
61 50.83
59 49.17%
22  โรงเรียนบ้านพอโกบ 98
31 31.63
8 8.16
6 6.12
3 3.06
0 0.00
50 51.02
48 48.98%
23  โรงเรียนบ้านสวนอาย 47
1 2.13
1 2.13
7 14.89
2 4.26
12 25.53
24 51.06
23 48.94%
24  โรงเรียนบ้านวังธน 63
13 20.63
7 11.11
4 6.35
4 6.35
2 3.17
33 52.38
30 47.62%
25  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 105
16 15.24
15 14.29
6 5.71
12 11.43
0 0.00
56 53.33
49 46.67%
26  โรงเรียนวัดวังขรี 45
8 17.78
8 17.78
5 11.11
0 0.00
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
27  โรงเรียนวัดวังหีบ 94
12 12.77
5 5.32
5 5.32
9 9.57
11 11.70
52 55.32
42 44.68%
28  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
3 11.11
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
29  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 120
7 5.83
10 8.33
11 9.17
6 5.00
18 15.00
68 56.67
52 43.33%
30  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 182
21 11.54
19 10.44
9 4.95
20 10.99
9 4.95
104 57.14
78 42.86%
31  โรงเรียนฉวาง 151
8 5.30
10 6.62
31 20.53
4 2.65
11 7.28
87 57.62
64 42.38%
32  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 170
27 15.88
23 13.53
15 8.82
6 3.53
0 0.00
99 58.24
71 41.76%
33  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
16 4.97
25 7.76
55 17.08
17 5.28
21 6.52
188 58.39
134 41.61%
34  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 53
6 11.32
6 11.32
2 3.77
6 11.32
2 3.77
31 58.49
22 41.51%
35  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 164
2 1.22
14 8.54
46 28.05
4 2.44
1 0.61
97 59.15
67 40.85%
36  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
10 9.71
7 6.80
19 18.45
6 5.83
0 0.00
61 59.22
42 40.78%
37  โรงเรียนวัดหน้าเขา 705
23 3.26
34 4.82
145 20.57
31 4.40
54 7.66
418 59.29
287 40.71%
38  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
3 15.00
2 10.00
12 60.00
8 40.00%
39  โรงเรียนวัดควนชม 265
30 11.32
19 7.17
24 9.06
16 6.04
16 6.04
160 60.38
105 39.62%
40  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 109
11 10.09
11 10.09
12 11.01
8 7.34
1 0.92
66 60.55
43 39.45%
41  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 227
13 5.73
30 13.22
9 3.96
24 10.57
13 5.73
138 60.79
89 39.21%
42  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 238
15 6.30
23 9.66
19 7.98
16 6.72
20 8.40
145 60.92
93 39.08%
43  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 72
4 5.56
3 4.17
16 22.22
2 2.78
3 4.17
44 61.11
28 38.89%
44  โรงเรียนบ้านควน 60
6 10.00
0 0.00
11 18.33
3 5.00
3 5.00
37 61.67
23 38.33%
45  โรงเรียนบ้านบางรูป 180
31 17.22
36 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 62.78
67 37.22%
46  โรงเรียนบ้านคลองงา 122
8 6.56
12 9.84
6 4.92
6 4.92
13 10.66
77 63.11
45 36.89%
47  โรงเรียนบ้านวังเต่า 82
12 14.63
11 13.41
3 3.66
2 2.44
2 2.44
52 63.41
30 36.59%
48  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 201
15 7.46
19 9.45
14 6.97
14 6.97
11 5.47
128 63.68
73 36.32%
49  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 408
31 7.60
64 15.69
43 10.54
6 1.47
2 0.49
262 64.22
146 35.78%
50  โรงเรียนวัดหนองดี 149
13 8.72
12 8.05
12 8.05
5 3.36
10 6.71
97 65.10
52 34.90%
51  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 231
32 13.85
12 5.19
17 7.36
8 3.46
11 4.76
151 65.37
80 34.63%
52  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 41
5 12.20
2 4.88
6 14.63
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
53  โรงเรียนบ้านคลองปีก 50
4 8.00
3 6.00
4 8.00
5 10.00
1 2.00
33 66.00
17 34.00%
54  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
20 12.42
13 8.07
9 5.59
9 5.59
3 1.86
107 66.46
54 33.54%
55  โรงเรียนบ้านจันดี 112
5 4.46
6 5.36
10 8.93
9 8.04
7 6.25
75 66.96
37 33.04%
56  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
4 5.71
3 4.29
5 7.14
5 7.14
6 8.57
47 67.14
23 32.86%
57  โรงเรียนวัดเขาโร 229
7 3.06
36 15.72
31 13.54
0 0.00
0 0.00
155 67.69
74 32.31%
58  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 82
5 6.10
8 9.76
6 7.32
5 6.10
2 2.44
56 68.29
26 31.71%
59  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
23 7.26
22 6.94
29 9.15
26 8.20
0 0.00
217 68.45
100 31.55%
60  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 64
1 1.56
0 0.00
11 17.19
1 1.56
7 10.94
44 68.75
20 31.25%
61  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 157
10 6.37
10 6.37
14 8.92
8 5.10
7 4.46
108 68.79
49 31.21%
62  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
3 4.17
7 9.72
6 8.33
3 4.17
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
63  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
3 4.41
2 2.94
7 10.29
3 4.41
5 7.35
48 70.59
20 29.41%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 280
16 5.71
18 6.43
18 6.43
13 4.64
16 5.71
199 71.07
81 28.93%
65  โรงเรียนราชเวชพิศาล 83
9 10.84
2 2.41
6 7.23
1 1.20
6 7.23
59 71.08
24 28.92%
66  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 113
10 8.85
8 7.08
3 2.65
11 9.73
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
67  โรงเรียนบ้านวังหิน 82
8 9.76
0 0.00
6 7.32
3 3.66
6 7.32
59 71.95
23 28.05%
68  โรงเรียนบ้านหนองเจ 460
33 7.17
28 6.09
27 5.87
27 5.87
14 3.04
331 71.96
129 28.04%
69  โรงเรียนวัดไม้เรียง 300
26 8.67
3 1.00
54 18.00
0 0.00
0 0.00
217 72.33
83 27.67%
70  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
10 7.46
8 5.97
12 8.96
7 5.22
0 0.00
97 72.39
37 27.61%
71  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 153
8 5.23
6 3.92
15 9.80
7 4.58
6 3.92
111 72.55
42 27.45%
72  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 145
6 4.14
6 4.14
15 10.34
12 8.28
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
73  โรงเรียนวัดมังคลาราม 205
18 8.78
0 0.00
23 11.22
0 0.00
14 6.83
150 73.17
55 26.83%
74  โรงเรียนบ้านปากแพรก 285
26 9.12
7 2.46
34 11.93
8 2.81
0 0.00
210 73.68
75 26.32%
75  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 122
2 1.64
1 0.82
14 11.48
3 2.46
12 9.84
90 73.77
32 26.23%
76  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 61
1 1.64
0 0.00
12 19.67
2 3.28
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
77  โรงเรียนบ้านเขาตาว 146
6 4.11
7 4.79
17 11.64
6 4.11
2 1.37
108 73.97
38 26.03%
78  โรงเรียนบ้านสวน 82
3 3.66
0 0.00
11 13.41
7 8.54
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
79  โรงเรียนบ้านกันละ 51
4 7.84
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
80  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 59
3 5.08
0 0.00
11 18.64
0 0.00
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
81  โรงเรียนวัดลำนาว 874
24 2.75
30 3.43
62 7.09
43 4.92
60 6.86
655 74.94
219 25.06%
82  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
12 15.00
1 1.25
6 7.50
1 1.25
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
83  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 385
46 11.95
12 3.12
16 4.16
19 4.94
3 0.78
289 75.06
96 24.94%
84  โรงเรียนบ้านคลองตูก 126
10 7.94
0 0.00
21 16.67
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
85  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
18 5.75
18 5.75
18 5.75
12 3.83
11 3.51
236 75.40
77 24.60%
86  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
0 0.00
5 8.20
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
87  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 133
5 3.76
6 4.51
21 15.79
0 0.00
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
88  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 96
3 3.13
3 3.13
17 17.71
0 0.00
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
89  โรงเรียนวัดยางค้อม 113
3 2.65
3 2.65
15 13.27
6 5.31
0 0.00
86 76.11
27 23.89%
90  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
12 4.14
15 5.17
35 12.07
6 2.07
0 0.00
222 76.55
68 23.45%
91  โรงเรียนวัดควนสระบัว 137
10 7.30
3 2.19
18 13.14
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
92  โรงเรียนวัดวังหิน 150
7 4.67
4 2.67
20 13.33
3 2.00
1 0.67
115 76.67
35 23.33%
93  โรงเรียนบ้านปลายรา 229
18 7.86
2 0.87
31 13.54
1 0.44
0 0.00
177 77.29
52 22.71%
94  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 310
21 6.77
4 1.29
15 4.84
8 2.58
22 7.10
240 77.42
70 22.58%
95  โรงเรียนบ้านไสส้าน 171
2 1.17
7 4.09
15 8.77
6 3.51
8 4.68
133 77.78
38 22.22%
96  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 260
20 7.69
11 4.23
19 7.31
7 2.69
0 0.00
203 78.08
57 21.92%
97  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 206
6 2.91
19 9.22
18 8.74
1 0.49
1 0.49
161 78.16
45 21.84%
98  โรงเรียนวัดเกาะสระ 124
7 5.65
6 4.84
14 11.29
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
99  โรงเรียนวัดควนยูง 106
6 5.66
7 6.60
10 9.43
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
100  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 172
6 3.49
4 2.33
27 15.70
0 0.00
0 0.00
135 78.49
37 21.51%
101  โรงเรียนวัดท่ายาง 556
26 4.68
1 0.18
44 7.91
17 3.06
31 5.58
437 78.60
119 21.40%
102  โรงเรียนบ้านก่องาม 89
5 5.62
1 1.12
0 0.00
0 0.00
13 14.61
70 78.65
19 21.35%
103  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 66
2 3.03
6 9.09
4 6.06
2 3.03
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
104  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 85
2 2.35
4 4.71
11 12.94
1 1.18
0 0.00
67 78.82
18 21.18%
105  โรงเรียนบ้านนา 180
15 8.33
10 5.56
8 4.44
5 2.78
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
106  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 256
8 3.13
10 3.91
36 14.06
0 0.00
0 0.00
202 78.91
54 21.09%
107  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 187
5 2.67
15 8.02
19 10.16
0 0.00
0 0.00
148 79.14
39 20.86%
108  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 96
9 9.38
4 4.17
0 0.00
4 4.17
3 3.13
76 79.17
20 20.83%
109  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
6 6.45
1 1.08
10 10.75
1 1.08
1 1.08
74 79.57
19 20.43%
110  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 153
10 6.54
10 6.54
8 5.23
3 1.96
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
111  โรงเรียนบ้านวังตลับ 115
4 3.48
6 5.22
13 11.30
0 0.00
0 0.00
92 80.00
23 20.00%
112  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 118
4 3.39
1 0.85
18 15.25
0 0.00
0 0.00
95 80.51
23 19.49%
113  โรงเรียนวัดโคกหาด 207
13 6.28
8 3.86
19 9.18
0 0.00
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
114  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 187
6 3.21
5 2.67
15 8.02
5 2.67
5 2.67
151 80.75
36 19.25%
115  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 42
0 0.00
0 0.00
8 19.05
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
116  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 184
8 4.35
7 3.80
20 10.87
0 0.00
0 0.00
149 80.98
35 19.02%
117  โรงเรียนบ้านพูน 106
2 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 16.98
86 81.13
20 18.87%
118  โรงเรียนบ้านบนควน 225
10 4.44
10 4.44
19 8.44
3 1.33
0 0.00
183 81.33
42 18.67%
119  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
17 4.15
13 3.17
27 6.59
13 3.17
6 1.46
334 81.46
76 18.54%
120  โรงเรียนวัดศิลาราย 120
3 2.50
0 0.00
19 15.83
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
121  โรงเรียนวัดใหม่ 82
3 3.66
0 0.00
5 6.10
7 8.54
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
122  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 122
4 3.28
5 4.10
13 10.66
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
123  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
124  โรงเรียนบ้านนาพา 113
1 0.88
0 0.00
18 15.93
0 0.00
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
125  โรงเรียนวัดหลักช้าง 66
2 3.03
0 0.00
7 10.61
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
126  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
6 5.50
0 0.00
6 5.50
5 4.59
1 0.92
91 83.49
18 16.51%
127  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
1 1.10
1 1.10
12 13.19
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
128  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 37
0 0.00
0 0.00
5 13.51
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
129  โรงเรียนวัดควนสูง 164
4 2.44
1 0.61
10 6.10
1 0.61
10 6.10
138 84.15
26 15.85%
130  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 115
4 3.48
3 2.61
8 6.96
2 1.74
1 0.87
97 84.35
18 15.65%
131  โรงเรียนสมสรร 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 9.09
5 6.49
65 84.42
12 15.58%
132  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
11 7.69
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
133  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
4 3.05
3 2.29
1 0.76
12 9.16
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
134  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 191
8 4.19
3 1.57
10 5.24
5 2.62
2 1.05
163 85.34
28 14.66%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 358
15 4.19
20 5.59
15 4.19
2 0.56
0 0.00
306 85.47
52 14.53%
136  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
137  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 192
4 2.08
11 5.73
10 5.21
2 1.04
0 0.00
165 85.94
27 14.06%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 102
0 0.00
7 6.86
3 2.94
4 3.92
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
139  โรงเรียนวัดควนยูง 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
140  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 214
8 3.74
4 1.87
17 7.94
0 0.00
0 0.00
185 86.45
29 13.55%
141  โรงเรียนบ้านคลองสาย 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
142  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
2 1.65
6 4.96
105 86.78
16 13.22%
143  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 131
4 3.05
2 1.53
5 3.82
2 1.53
4 3.05
114 87.02
17 12.98%
144  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 256
13 5.08
6 2.34
10 3.91
3 1.17
1 0.39
223 87.11
33 12.89%
145  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 475
25 5.26
6 1.26
17 3.58
10 2.11
0 0.00
417 87.79
58 12.21%
146  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
14 4.93
1 0.35
13 4.58
250 88.03
34 11.97%
147  โรงเรียนวัดโบราณาราม 219
9 4.11
7 3.20
9 4.11
1 0.46
0 0.00
193 88.13
26 11.87%
148  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 140
3 2.14
3 2.14
4 2.86
3 2.14
3 2.14
124 88.57
16 11.43%
149  โรงเรียนบ้านหนองยาง 90
2 2.22
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
150  โรงเรียนวัดจันดี 852
19 2.23
27 3.17
41 4.81
7 0.82
0 0.00
758 88.97
94 11.03%
151  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
5 4.17
3 2.50
5 4.17
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
152  โรงเรียนบ้านนาเส 313
5 1.60
3 0.96
25 7.99
0 0.00
0 0.00
280 89.46
33 10.54%
153  โรงเรียนบ้านจำปา 115
2 1.74
2 1.74
6 5.22
2 1.74
0 0.00
103 89.57
12 10.43%
154  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 48
0 0.00
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
155  โรงเรียนบ้านวังวัว 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
156  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 97
0 0.00
1 1.03
4 4.12
4 4.12
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
157  โรงเรียนวัดควน 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
158  โรงเรียนบ้านไทรงาม 70
3 4.29
0 0.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
159  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 165
6 3.64
0 0.00
8 4.85
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
160  โรงเรียนบ้านนาท่อม 142
3 2.11
0 0.00
9 6.34
0 0.00
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
161  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 297
7 2.36
6 2.02
6 2.02
6 2.02
0 0.00
272 91.58
25 8.42%
162  โรงเรียนบ้านชายคลอง 286
10 3.50
8 2.80
3 1.05
3 1.05
0 0.00
262 91.61
24 8.39%
163  โรงเรียนบ้านบางปรน 85
4 4.71
3 3.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
164  โรงเรียนบ้านคลองกุย 62
1 1.61
1 1.61
0 0.00
1 1.61
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
165  โรงเรียนบ้านควนลำภู 137
4 2.92
3 2.19
2 1.46
0 0.00
2 1.46
126 91.97
11 8.03%
166  โรงเรียนบ้านควนตม 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
167  โรงเรียนบ้านคลองขุด 135
0 0.00
0 0.00
10 7.41
0 0.00
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
168  โรงเรียนพรรณราชลเขต 95
2 2.11
1 1.05
4 4.21
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
169  โรงเรียนบ้านควนประ 109
0 0.00
1 0.92
3 2.75
4 3.67
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
170  โรงเรียนมหาราช ๓ 208
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 6.73
0 0.00
194 93.27
14 6.73%
171  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
6 4.03
1 0.67
2 1.34
1 0.67
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
172  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
173  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
174  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 318
8 2.52
6 1.89
5 1.57
0 0.00
0 0.00
299 94.03
19 5.97%
175  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 103
1 0.97
1 0.97
4 3.88
0 0.00
0 0.00
97 94.17
6 5.83%
176  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
1 1.16
81 94.19
5 5.81%
177  โรงเรียนวัดมะเฟือง 92
1 1.09
0 0.00
4 4.35
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
178  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 131
0 0.00
0 0.00
4 3.05
2 1.53
1 0.76
124 94.66
7 5.34%
179  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
180  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
181  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 329
6 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 2.13
316 96.05
13 3.95%
182  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
183  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
1 0.81
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
184  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 601
4 0.67
3 0.50
6 1.00
0 0.00
0 0.00
588 97.84
13 2.16%
185  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 113
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนบ้านเขาวง 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,185 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,872 6.00
เตี้ย  1,512 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,820 9.04
ผอมและเตี้ย  1,184 3.80
อ้วนและเตี้ย  1,023 3.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,774 73.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,411 คน


26.97%


Powered By www.thaieducation.net