ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 28
7 25.00
6 21.43
5 17.86
6 21.43
4 14.29
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนวัดกะโสม 200
40 20.00
36 18.00
42 21.00
42 21.00
40 20.00
0 0.00
200 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไทรงาม 71
12 16.90
23 32.39
23 32.39
8 11.27
2 2.82
3 4.23
68 95.77%
4  โรงเรียนบ้านปลายเส 146
40 27.40
51 34.93
25 17.12
16 10.96
4 2.74
10 6.85
136 93.15%
5  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 40
11 27.50
9 22.50
10 25.00
6 15.00
1 2.50
3 7.50
37 92.50%
6  โรงเรียนวัดสวนขัน 227
41 18.06
41 18.06
42 18.50
34 14.98
38 16.74
31 13.66
196 86.34%
7  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
20 19.05
24 22.86
11 10.48
19 18.10
16 15.24
15 14.29
90 85.71%
8  โรงเรียนบ้านนาปราน 61
11 18.03
11 18.03
14 22.95
7 11.48
7 11.48
11 18.03
50 81.97%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 520
113 21.73
125 24.04
111 21.35
37 7.12
34 6.54
100 19.23
420 80.77%
10  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 202
26 12.87
31 15.35
23 11.39
23 11.39
32 15.84
67 33.17
135 66.83%
11  โรงเรียนบ้านวังธน 62
15 24.19
9 14.52
6 9.68
7 11.29
3 4.84
22 35.48
40 64.52%
12  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 106
9 8.49
7 6.60
44 41.51
1 0.94
1 0.94
44 41.51
62 58.49%
13  โรงเรียนบ้านหนองเจ 461
27 5.86
76 16.49
14 3.04
90 19.52
59 12.80
195 42.30
266 57.70%
14  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 162
3 1.85
14 8.64
69 42.59
6 3.70
0 0.00
70 43.21
92 56.79%
15  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
16 18.18
13 14.77
39 44.32
49 55.68%
16  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 167
82 49.10
0 0.00
8 4.79
0 0.00
0 0.00
77 46.11
90 53.89%
17  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
22 12.57
19 10.86
22 12.57
12 6.86
17 9.71
83 47.43
92 52.57%
18  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 198
11 5.56
9 4.55
28 14.14
20 10.10
36 18.18
94 47.47
104 52.53%
19  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 115
13 11.30
22 19.13
15 13.04
10 8.70
0 0.00
55 47.83
60 52.17%
20  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 173
20 11.56
19 10.98
15 8.67
19 10.98
15 8.67
85 49.13
88 50.87%
21  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
5 8.20
6 9.84
8 13.11
9 14.75
30 49.18
31 50.82%
22  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 521
26 4.99
37 7.10
136 26.10
34 6.53
29 5.57
259 49.71
262 50.29%
23  โรงเรียนบ้านวังยวน 299
28 9.36
62 20.74
16 5.35
28 9.36
16 5.35
149 49.83
150 50.17%
24  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 118
21 17.80
12 10.17
17 14.41
9 7.63
0 0.00
59 50.00
59 50.00%
26  โรงเรียนบ้านสวนอาย 47
1 2.13
1 2.13
7 14.89
2 4.26
12 25.53
24 51.06
23 48.94%
27  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 233
14 6.01
21 9.01
27 11.59
29 12.45
21 9.01
121 51.93
112 48.07%
28  โรงเรียนวัดควนชม 266
31 11.65
19 7.14
44 16.54
16 6.02
16 6.02
140 52.63
126 47.37%
29  โรงเรียนวัดควนกอ 132
14 10.61
5 3.79
12 9.09
19 14.39
12 9.09
70 53.03
62 46.97%
30  โรงเรียนบ้านบางรูป 190
37 19.47
46 24.21
6 3.16
0 0.00
0 0.00
101 53.16
89 46.84%
31  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 111
16 14.41
14 12.61
10 9.01
11 9.91
0 0.00
60 54.05
51 45.95%
32  โรงเรียนมหาราช ๓ 210
0 0.00
0 0.00
13 6.19
83 39.52
0 0.00
114 54.29
96 45.71%
33  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 201
30 14.93
30 14.93
23 11.44
7 3.48
1 0.50
110 54.73
91 45.27%
34  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 115
6 5.22
10 8.70
10 8.70
6 5.22
20 17.39
63 54.78
52 45.22%
35  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 968
42 4.34
43 4.44
147 15.19
87 8.99
115 11.88
534 55.17
434 44.83%
36  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
39 9.51
17 4.15
37 9.02
56 13.66
34 8.29
227 55.37
183 44.63%
37  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
3 11.11
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
38  โรงเรียนบ้านโคกยาง 70
4 5.71
7 10.00
19 27.14
0 0.00
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
39  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
8 7.77
9 8.74
19 18.45
8 7.77
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
40  โรงเรียนฉวาง 151
8 5.30
10 6.62
31 20.53
4 2.65
11 7.28
87 57.62
64 42.38%
41  โรงเรียนบ้านปลายรา 227
19 8.37
24 10.57
53 23.35
0 0.00
0 0.00
131 57.71
96 42.29%
42  โรงเรียนวัดหน้าเขา 705
47 6.67
41 5.82
135 19.15
19 2.70
54 7.66
409 58.01
296 41.99%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 53
6 11.32
6 11.32
2 3.77
6 11.32
2 3.77
31 58.49
22 41.51%
44  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 157
20 12.74
10 6.37
6 3.82
10 6.37
18 11.46
93 59.24
64 40.76%
45  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 47
3 6.38
2 4.26
13 27.66
0 0.00
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
46  โรงเรียนบ้านคลองตูก 126
9 7.14
0 0.00
20 15.87
8 6.35
13 10.32
76 60.32
50 39.68%
47  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 227
13 5.73
30 13.22
9 3.96
24 10.57
13 5.73
138 60.79
89 39.21%
48  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
5 7.81
3 4.69
11 17.19
1 1.56
5 7.81
39 60.94
25 39.06%
49  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 77
4 5.19
4 5.19
13 16.88
4 5.19
5 6.49
47 61.04
30 38.96%
50  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
6 4.84
16 12.90
13 10.48
8 6.45
5 4.03
76 61.29
48 38.71%
51  โรงเรียนบ้านจันดี 112
5 4.46
7 6.25
12 10.71
11 9.82
8 7.14
69 61.61
43 38.39%
52  โรงเรียนวัดยางค้อม 112
0 0.00
2 1.79
23 20.54
2 1.79
16 14.29
69 61.61
43 38.39%
53  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
3 14.29
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
54  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 63
2 3.17
10 15.87
12 19.05
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
55  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
21 16.03
8 6.11
12 9.16
8 6.11
0 0.00
82 62.60
49 37.40%
56  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 405
35 8.64
63 15.56
43 10.62
5 1.23
2 0.49
257 63.46
148 36.54%
57  โรงเรียนวัดขนาน 193
14 7.25
13 6.74
18 9.33
11 5.70
13 6.74
124 64.25
69 35.75%
58  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 42
6 14.29
2 4.76
6 14.29
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
59  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 109
9 8.26
4 3.67
13 11.93
11 10.09
1 0.92
71 65.14
38 34.86%
60  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
21 13.04
13 8.07
9 5.59
9 5.59
4 2.48
105 65.22
56 34.78%
61  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 203
22 10.84
10 4.93
10 4.93
20 9.85
8 3.94
133 65.52
70 34.48%
62  โรงเรียนบ้านปากแพรก 287
30 10.45
17 5.92
30 10.45
17 5.92
4 1.39
189 65.85
98 34.15%
63  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 132
11 8.33
6 4.55
22 16.67
6 4.55
0 0.00
87 65.91
45 34.09%
64  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 63
1 1.59
0 0.00
12 19.05
1 1.59
7 11.11
42 66.67
21 33.33%
65  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 145
16 11.03
6 4.14
13 8.97
7 4.83
5 3.45
98 67.59
47 32.41%
66  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
4 5.88
2 2.94
8 11.76
3 4.41
5 7.35
46 67.65
22 32.35%
67  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 212
10 4.72
8 3.77
14 6.60
13 6.13
23 10.85
144 67.92
68 32.08%
68  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 388
66 17.01
9 2.32
41 10.57
4 1.03
2 0.52
266 68.56
122 31.44%
69  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
16 4.97
25 7.76
58 18.01
0 0.00
2 0.62
221 68.63
101 31.37%
70  โรงเรียนบ้านสวน 80
9 11.25
1 1.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
71  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
10 10.75
6 6.45
10 10.75
2 2.15
1 1.08
64 68.82
29 31.18%
72  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 68
1 1.47
2 2.94
7 10.29
3 4.41
8 11.76
47 69.12
21 30.88%
73  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 232
5 2.16
10 4.31
39 16.81
10 4.31
7 3.02
161 69.40
71 30.60%
74  โรงเรียนบ้านจำปา 118
14 11.86
15 12.71
0 0.00
0 0.00
7 5.93
82 69.49
36 30.51%
75  โรงเรียนวัดเกาะสระ 128
12 9.38
8 6.25
13 10.16
4 3.13
1 0.78
90 70.31
38 29.69%
76  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 166
10 6.02
10 6.02
14 8.43
8 4.82
7 4.22
117 70.48
49 29.52%
77  โรงเรียนราชเวชพิศาล 82
4 4.88
6 7.32
5 6.10
4 4.88
4 4.88
59 71.95
23 28.05%
78  โรงเรียนวัดหาดสูง 148
9 6.08
11 7.43
19 12.84
1 0.68
1 0.68
107 72.30
41 27.70%
79  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
13 16.25
1 1.25
7 8.75
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
80  โรงเรียนบ้านกันละ 51
2 3.92
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
81  โรงเรียนบ้านพอโกบ 108
14 12.96
3 2.78
11 10.19
1 0.93
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
82  โรงเรียนวัดวังหิน 147
13 8.84
7 4.76
14 9.52
5 3.40
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
83  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 320
27 8.44
6 1.88
16 5.00
8 2.50
27 8.44
236 73.75
84 26.25%
84  โรงเรียนบ้านเขาตาว 146
6 4.11
7 4.79
17 11.64
6 4.11
2 1.37
108 73.97
38 26.03%
85  โรงเรียนวัดควนยูง 109
6 5.50
4 3.67
10 9.17
8 7.34
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
86  โรงเรียนบ้านควนลำภู 111
1 0.90
1 0.90
26 23.42
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
87  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 115
2 1.74
1 0.87
13 11.30
2 1.74
11 9.57
86 74.78
29 25.22%
88  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
4 10.00
30 75.00
10 25.00%
89  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 268
24 8.96
13 4.85
20 7.46
10 3.73
0 0.00
201 75.00
67 25.00%
90  โรงเรียนสมสรร 80
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
60 75.00
20 25.00%
91  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 286
17 5.94
15 5.24
12 4.20
15 5.24
12 4.20
215 75.17
71 24.83%
92  โรงเรียนบ้านไสส้าน 172
2 1.16
2 1.16
16 9.30
3 1.74
18 10.47
131 76.16
41 23.84%
93  โรงเรียนบ้านวังหิน 84
8 9.52
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
94  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
21 7.24
6 2.07
27 9.31
14 4.83
0 0.00
222 76.55
68 23.45%
95  โรงเรียนวัดควนสระบัว 137
10 7.30
3 2.19
18 13.14
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
96  โรงเรียนวัดไม้เรียง 300
22 7.33
21 7.00
15 5.00
10 3.33
2 0.67
230 76.67
70 23.33%
97  โรงเรียนวัดลำนาว 887
16 1.80
25 2.82
62 6.99
41 4.62
62 6.99
681 76.78
206 23.22%
98  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 256
10 3.91
10 3.91
38 14.84
0 0.00
0 0.00
198 77.34
58 22.66%
99  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 147
5 3.40
1 0.68
18 12.24
8 5.44
1 0.68
114 77.55
33 22.45%
100  โรงเรียนบ้านวังตลับ 112
4 3.57
3 2.68
16 14.29
2 1.79
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
101  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
102  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 121
5 4.13
1 0.83
20 16.53
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
103  โรงเรียนวัดท่ายาง 555
26 4.68
1 0.18
44 7.93
17 3.06
31 5.59
436 78.56
119 21.44%
104  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
4 5.71
1 1.43
9 12.86
0 0.00
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
105  โรงเรียนวัดใหม่ 84
0 0.00
5 5.95
3 3.57
10 11.90
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
106  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 207
13 6.28
18 8.70
3 1.45
10 4.83
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
107  โรงเรียนบ้านนา 180
15 8.33
10 5.56
8 4.44
5 2.78
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
108  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
18 5.75
12 3.83
28 8.95
6 1.92
2 0.64
247 78.91
66 21.09%
109  โรงเรียนวัดหลักช้าง 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
3 4.84
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
110  โรงเรียนวัดจันดี 859
36 4.19
39 4.54
70 8.15
23 2.68
12 1.40
679 79.05
180 20.95%
111  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 122
6 4.92
5 4.10
11 9.02
3 2.46
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
112  โรงเรียนบ้านควน 55
1 1.82
3 5.45
5 9.09
1 1.82
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
113  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 101
9 8.91
8 7.92
3 2.97
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
114  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
2 2.20
1 1.10
14 15.38
1 1.10
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
115  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 137
4 2.92
5 3.65
16 11.68
2 1.46
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
116  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 102
7 6.86
5 4.90
8 7.84
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 279
53 19.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 81.00
53 19.00%
118  โรงเรียนวัดโคกหาด 212
13 6.13
8 3.77
19 8.96
0 0.00
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
119  โรงเรียนบ้านพูน 122
2 1.64
2 1.64
17 13.93
2 1.64
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
120  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
121  โรงเรียนวัดศิลาราย 118
3 2.54
0 0.00
19 16.10
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
122  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 180
4 2.22
6 3.33
23 12.78
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
123  โรงเรียนวัดโบราณาราม 208
8 3.85
8 3.85
7 3.37
8 3.85
7 3.37
170 81.73
38 18.27%
124  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 187
5 2.67
8 4.28
18 9.63
1 0.53
1 0.53
154 82.35
33 17.65%
125  โรงเรียนบ้านวังยาว 125
0 0.00
3 2.40
19 15.20
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
126  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 475
43 9.05
8 1.68
18 3.79
12 2.53
2 0.42
392 82.53
83 17.47%
127  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
6 5.50
1 0.92
8 7.34
3 2.75
1 0.92
90 82.57
19 17.43%
128  โรงเรียนวัดวังขรี 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
129  โรงเรียนวัดควนสูง 166
18 10.84
1 0.60
9 5.42
0 0.00
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
130  โรงเรียนบ้านนาพา 114
1 0.88
0 0.00
18 15.79
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
131  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
2 2.78
5 6.94
3 4.17
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
132  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
4 2.99
2 1.49
13 9.70
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
133  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 102
2 1.96
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
134  โรงเรียนวัดมังคลาราม 219
0 0.00
0 0.00
34 15.53
0 0.00
0 0.00
185 84.47
34 15.53%
135  โรงเรียนวัดเขาโร 227
5 2.20
6 2.64
24 10.57
0 0.00
0 0.00
192 84.58
35 15.42%
136  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
11 7.69
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
137  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 182
7 3.85
2 1.10
12 6.59
6 3.30
1 0.55
154 84.62
28 15.38%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 361
20 5.54
16 4.43
10 2.77
4 1.11
3 0.83
308 85.32
53 14.68%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 110
0 0.00
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
140  โรงเรียนวัดหนองดี 146
2 1.37
1 0.68
17 11.64
1 0.68
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
141  โรงเรียนบ้านควนประ 112
5 4.46
6 5.36
5 4.46
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
142  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
143  โรงเรียนบ้านวังเต่า 79
6 7.59
0 0.00
3 3.80
0 0.00
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
144  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 115
4 3.48
3 2.61
8 6.96
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
145  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 80
3 3.75
2 2.50
3 3.75
3 3.75
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
146  โรงเรียนบ้านคลองปีก 52
5 9.62
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
147  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
15 5.28
2 0.70
15 5.28
246 86.62
38 13.38%
148  โรงเรียนบ้านบนควน 225
11 4.89
8 3.56
11 4.89
0 0.00
0 0.00
195 86.67
30 13.33%
149  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
2 1.65
6 4.96
105 86.78
16 13.22%
150  โรงเรียนบ้านนาท่อม 137
4 2.92
0 0.00
12 8.76
1 0.73
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
151  โรงเรียนบ้านหนองยาง 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
152  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
2 1.61
1 0.81
2 1.61
3 2.42
7 5.65
109 87.90
15 12.10%
153  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 621
15 2.42
10 1.61
14 2.25
8 1.29
28 4.51
546 87.92
75 12.08%
154  โรงเรียนบ้านบางปรน 83
2 2.41
3 3.61
4 4.82
1 1.20
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
155  โรงเรียนวัดควน 83
3 3.61
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
156  โรงเรียนบ้านวังวัว 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
157  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
158  โรงเรียนพรรณราชลเขต 96
2 2.08
0 0.00
9 9.38
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
159  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 88
3 3.41
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
160  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 195
5 2.56
8 4.10
9 4.62
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
161  โรงเรียนบ้านควนตม 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
162  โรงเรียนบ้านนาเส 310
6 1.94
2 0.65
26 8.39
0 0.00
0 0.00
276 89.03
34 10.97%
163  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 263
5 1.90
4 1.52
6 2.28
5 1.90
8 3.04
235 89.35
28 10.65%
164  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 224
1 0.45
3 1.34
18 8.04
1 0.45
0 0.00
201 89.73
23 10.27%
165  โรงเรียนวัดควนยูง 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
7 8.86
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
166  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 99
0 0.00
1 1.01
4 4.04
4 4.04
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
167  โรงเรียนวัดวังหีบ 89
0 0.00
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
168  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
6 1.89
10 3.15
11 3.47
0 0.00
0 0.00
290 91.48
27 8.52%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 165
6 3.64
0 0.00
8 4.85
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
170  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
6 4.03
3 2.01
2 1.34
1 0.67
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
171  โรงเรียนบ้านคลองขุด 143
0 0.00
0 0.00
11 7.69
0 0.00
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
172  โรงเรียนบ้านคลองกุย 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
3 3.61
77 92.77
6 7.23%
173  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 111
4 3.60
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
174  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 339
5 1.47
0 0.00
14 4.13
0 0.00
4 1.18
316 93.22
23 6.78%
175  โรงเรียนบ้านก่องาม 89
5 5.62
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
176  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
177  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 318
8 2.52
6 1.89
5 1.57
0 0.00
0 0.00
299 94.03
19 5.97%
178  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
179  โรงเรียนวัดมะเฟือง 91
1 1.10
0 0.00
2 2.20
0 0.00
2 2.20
86 94.51
5 5.49%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 142
0 0.00
2 1.41
3 2.11
1 0.70
1 0.70
135 95.07
7 4.93%
181  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
182  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
183  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
47 95.92
2 4.08%
184  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
185  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 140
0 0.00
0 0.00
3 2.14
1 0.71
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
186  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 129
0 0.00
0 0.00
2 1.55
0 0.00
0 0.00
127 98.45
2 1.55%
187  โรงเรียนบ้านชายคลอง 327
0 0.00
0 0.00
1 0.31
1 0.31
0 0.00
325 99.39
2 0.61%
188  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,192 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,096 6.51
เตี้ย  1,722 5.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,138 9.75
ผอมและเตี้ย  1,371 4.26
อ้วนและเตี้ย  1,176 3.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,689 70.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,503 คน


29.52%


Powered By www.thaieducation.net