ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 28
7 25.00
6 21.43
5 17.86
6 21.43
4 14.29
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนวัดกะโสม 200
40 20.00
36 18.00
42 21.00
42 21.00
40 20.00
0 0.00
200 100.00%
3  โรงเรียนบ้านไทรงาม 71
12 16.90
23 32.39
23 32.39
8 11.27
2 2.82
3 4.23
68 95.77%
4  โรงเรียนบ้านปลายเส 146
40 27.40
51 34.93
25 17.12
16 10.96
4 2.74
10 6.85
136 93.15%
5  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 40
11 27.50
9 22.50
10 25.00
6 15.00
1 2.50
3 7.50
37 92.50%
6  โรงเรียนวัดสวนขัน 227
41 18.06
41 18.06
42 18.50
34 14.98
38 16.74
31 13.66
196 86.34%
7  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
20 19.05
24 22.86
11 10.48
19 18.10
16 15.24
15 14.29
90 85.71%
8  โรงเรียนบ้านนาปราน 61
11 18.03
11 18.03
14 22.95
7 11.48
7 11.48
11 18.03
50 81.97%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 520
113 21.73
125 24.04
111 21.35
37 7.12
34 6.54
100 19.23
420 80.77%
10  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 202
26 12.87
31 15.35
23 11.39
23 11.39
32 15.84
67 33.17
135 66.83%
11  โรงเรียนบ้านวังธน 62
15 24.19
9 14.52
6 9.68
7 11.29
3 4.84
22 35.48
40 64.52%
12  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 106
9 8.49
7 6.60
44 41.51
1 0.94
1 0.94
44 41.51
62 58.49%
13  โรงเรียนบ้านหนองเจ 461
27 5.86
76 16.49
14 3.04
90 19.52
59 12.80
195 42.30
266 57.70%
14  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 162
3 1.85
14 8.64
69 42.59
6 3.70
0 0.00
70 43.21
92 56.79%
15  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
16 18.18
13 14.77
39 44.32
49 55.68%
16  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 167
82 49.10
0 0.00
8 4.79
0 0.00
0 0.00
77 46.11
90 53.89%
17  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
22 12.57
19 10.86
22 12.57
12 6.86
17 9.71
83 47.43
92 52.57%
18  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 198
11 5.56
9 4.55
28 14.14
20 10.10
36 18.18
94 47.47
104 52.53%
19  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 115
13 11.30
22 19.13
15 13.04
10 8.70
0 0.00
55 47.83
60 52.17%
20  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 173
20 11.56
19 10.98
15 8.67
19 10.98
15 8.67
85 49.13
88 50.87%
21  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
5 8.20
6 9.84
8 13.11
9 14.75
30 49.18
31 50.82%
22  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 521
26 4.99
37 7.10
136 26.10
34 6.53
29 5.57
259 49.71
262 50.29%
23  โรงเรียนบ้านวังยวน 299
28 9.36
62 20.74
16 5.35
28 9.36
16 5.35
149 49.83
150 50.17%
24  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
25  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 118
21 17.80
12 10.17
17 14.41
9 7.63
0 0.00
59 50.00
59 50.00%
26  โรงเรียนบ้านสวนอาย 47
1 2.13
1 2.13
7 14.89
2 4.26
12 25.53
24 51.06
23 48.94%
27  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 233
14 6.01
21 9.01
27 11.59
29 12.45
21 9.01
121 51.93
112 48.07%
28  โรงเรียนวัดควนชม 266
31 11.65
19 7.14
44 16.54
16 6.02
16 6.02
140 52.63
126 47.37%
29  โรงเรียนวัดควนกอ 132
14 10.61
5 3.79
12 9.09
19 14.39
12 9.09
70 53.03
62 46.97%
30  โรงเรียนบ้านบางรูป 190
37 19.47
46 24.21
6 3.16
0 0.00
0 0.00
101 53.16
89 46.84%
31  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 111
16 14.41
14 12.61
10 9.01
11 9.91
0 0.00
60 54.05
51 45.95%
32  โรงเรียนมหาราช ๓ 210
0 0.00
0 0.00
13 6.19
83 39.52
0 0.00
114 54.29
96 45.71%
33  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 201
30 14.93
30 14.93
23 11.44
7 3.48
1 0.50
110 54.73
91 45.27%
34  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 115
6 5.22
10 8.70
10 8.70
6 5.22
20 17.39
63 54.78
52 45.22%
35  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 968
42 4.34
43 4.44
147 15.19
87 8.99
115 11.88
534 55.17
434 44.83%
36  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
39 9.51
17 4.15
37 9.02
56 13.66
34 8.29
227 55.37
183 44.63%
37  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
3 11.11
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
38  โรงเรียนบ้านโคกยาง 70
4 5.71
7 10.00
19 27.14
0 0.00
0 0.00
40 57.14
30 42.86%
39  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
8 7.77
9 8.74
19 18.45
8 7.77
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
40  โรงเรียนฉวาง 151
8 5.30
10 6.62
31 20.53
4 2.65
11 7.28
87 57.62
64 42.38%
41  โรงเรียนบ้านปลายรา 227
19 8.37
24 10.57
53 23.35
0 0.00
0 0.00
131 57.71
96 42.29%
42  โรงเรียนวัดหน้าเขา 705
47 6.67
41 5.82
135 19.15
19 2.70
54 7.66
409 58.01
296 41.99%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 53
6 11.32
6 11.32
2 3.77
6 11.32
2 3.77
31 58.49
22 41.51%
44  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 157
20 12.74
10 6.37
6 3.82
10 6.37
18 11.46
93 59.24
64 40.76%
45  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 47
3 6.38
2 4.26
13 27.66
0 0.00
1 2.13
28 59.57
19 40.43%
46  โรงเรียนบ้านคลองตูก 126
9 7.14
0 0.00
20 15.87
8 6.35
13 10.32
76 60.32
50 39.68%
47  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 227
13 5.73
30 13.22
9 3.96
24 10.57
13 5.73
138 60.79
89 39.21%
48  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
5 7.81
3 4.69
11 17.19
1 1.56
5 7.81
39 60.94
25 39.06%
49  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 77
4 5.19
4 5.19
13 16.88
4 5.19
5 6.49
47 61.04
30 38.96%
50  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
6 4.84
16 12.90
13 10.48
8 6.45
5 4.03
76 61.29
48 38.71%
51  โรงเรียนบ้านจันดี 112
5 4.46
7 6.25
12 10.71
11 9.82
8 7.14
69 61.61
43 38.39%
52  โรงเรียนวัดยางค้อม 112
0 0.00
2 1.79
23 20.54
2 1.79
16 14.29
69 61.61
43 38.39%
53  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
3 14.29
2 9.52
13 61.90
8 38.10%
54  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 63
2 3.17
10 15.87
12 19.05
0 0.00
0 0.00
39 61.90
24 38.10%
55  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
21 16.03
8 6.11
12 9.16
8 6.11
0 0.00
82 62.60
49 37.40%
56  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 405
35 8.64
63 15.56
43 10.62
5 1.23
2 0.49
257 63.46
148 36.54%
57  โรงเรียนวัดขนาน 193
14 7.25
13 6.74
18 9.33
11 5.70
13 6.74
124 64.25
69 35.75%
58  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 42
6 14.29
2 4.76
6 14.29
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
59  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 109
9 8.26
4 3.67
13 11.93
11 10.09
1 0.92
71 65.14
38 34.86%
60  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
21 13.04
13 8.07
9 5.59
9 5.59
4 2.48
105 65.22
56 34.78%
61  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 203
22 10.84
10 4.93
10 4.93
20 9.85
8 3.94
133 65.52
70 34.48%
62  โรงเรียนบ้านปากแพรก 287
30 10.45
17 5.92
30 10.45
17 5.92
4 1.39
189 65.85
98 34.15%
63  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 132
11 8.33
6 4.55
22 16.67
6 4.55
0 0.00
87 65.91
45 34.09%
64  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 63
1 1.59
0 0.00
12 19.05
1 1.59
7 11.11
42 66.67
21 33.33%
65  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 145
16 11.03
6 4.14
13 8.97
7 4.83
5 3.45
98 67.59
47 32.41%
66  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
4 5.88
2 2.94
8 11.76
3 4.41
5 7.35
46 67.65
22 32.35%
67  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 212
10 4.72
8 3.77
14 6.60
13 6.13
23 10.85
144 67.92
68 32.08%
68  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 388
66 17.01
9 2.32
41 10.57
4 1.03
2 0.52
266 68.56
122 31.44%
69  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
16 4.97
25 7.76
58 18.01
0 0.00
2 0.62
221 68.63
101 31.37%
70  โรงเรียนบ้านสวน 80
9 11.25
1 1.25
13 16.25
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
71  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 93
10 10.75
6 6.45
10 10.75
2 2.15
1 1.08
64 68.82
29 31.18%
72  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 68
1 1.47
2 2.94
7 10.29
3 4.41
8 11.76
47 69.12
21 30.88%
73  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 232
5 2.16
10 4.31
39 16.81
10 4.31
7 3.02
161 69.40
71 30.60%
74  โรงเรียนบ้านจำปา 118
14 11.86
15 12.71
0 0.00
0 0.00
7 5.93
82 69.49
36 30.51%
75  โรงเรียนวัดเกาะสระ 128
12 9.38
8 6.25
13 10.16
4 3.13
1 0.78
90 70.31
38 29.69%
76  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 166
10 6.02
10 6.02
14 8.43
8 4.82
7 4.22
117 70.48
49 29.52%
77  โรงเรียนราชเวชพิศาล 82
4 4.88
6 7.32
5 6.10
4 4.88
4 4.88
59 71.95
23 28.05%
78  โรงเรียนวัดหาดสูง 148
9 6.08
11 7.43
19 12.84
1 0.68
1 0.68
107 72.30
41 27.70%
79  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
13 16.25
1 1.25
7 8.75
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
80  โรงเรียนบ้านกันละ 51
2 3.92
0 0.00
12 23.53
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
81  โรงเรียนบ้านพอโกบ 108
14 12.96
3 2.78
11 10.19
1 0.93
0 0.00
79 73.15
29 26.85%
82  โรงเรียนวัดวังหิน 147
13 8.84
7 4.76
14 9.52
5 3.40
0 0.00
108 73.47
39 26.53%
83  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 320
27 8.44
6 1.88
16 5.00
8 2.50
27 8.44
236 73.75
84 26.25%
84  โรงเรียนบ้านเขาตาว 146
6 4.11
7 4.79
17 11.64
6 4.11
2 1.37
108 73.97
38 26.03%
85  โรงเรียนวัดควนยูง 109
6 5.50
4 3.67
10 9.17
8 7.34
0 0.00
81 74.31
28 25.69%
86  โรงเรียนบ้านควนลำภู 111
1 0.90
1 0.90
26 23.42
0 0.00
0 0.00
83 74.77
28 25.23%
87  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 115
2 1.74
1 0.87
13 11.30
2 1.74
11 9.57
86 74.78
29 25.22%
88  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 40
2 5.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
4 10.00
30 75.00
10 25.00%
89  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 268
24 8.96
13 4.85
20 7.46
10 3.73
0 0.00
201 75.00
67 25.00%
90  โรงเรียนสมสรร 80
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
4 5.00
60 75.00
20 25.00%
91  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 286
17 5.94
15 5.24
12 4.20
15 5.24
12 4.20
215 75.17
71 24.83%
92  โรงเรียนบ้านไสส้าน 172
2 1.16
2 1.16
16 9.30
3 1.74
18 10.47
131 76.16
41 23.84%
93  โรงเรียนบ้านวังหิน 84
8 9.52
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
94  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
21 7.24
6 2.07
27 9.31
14 4.83
0 0.00
222 76.55
68 23.45%
95  โรงเรียนวัดควนสระบัว 137
10 7.30
3 2.19
18 13.14
1 0.73
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
96  โรงเรียนวัดไม้เรียง 300
22 7.33
21 7.00
15 5.00
10 3.33
2 0.67
230 76.67
70 23.33%
97  โรงเรียนวัดลำนาว 887
16 1.80
25 2.82
62 6.99
41 4.62
62 6.99
681 76.78
206 23.22%
98  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 256
10 3.91
10 3.91
38 14.84
0 0.00
0 0.00
198 77.34
58 22.66%
99  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 147
5 3.40
1 0.68
18 12.24
8 5.44
1 0.68
114 77.55
33 22.45%
100  โรงเรียนบ้านวังตลับ 112
4 3.57
3 2.68
16 14.29
2 1.79
0 0.00
87 77.68
25 22.32%
101  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 37
1 2.70
1 2.70
5 13.51
1 2.70
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
102  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 121
5 4.13
1 0.83
20 16.53
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
103  โรงเรียนวัดท่ายาง 555
26 4.68
1 0.18
44 7.93
17 3.06
31 5.59
436 78.56
119 21.44%
104  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
4 5.71
1 1.43
9 12.86
0 0.00
1 1.43
55 78.57
15 21.43%
105  โรงเรียนวัดใหม่ 84
0 0.00
5 5.95
3 3.57
10 11.90
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
106  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 207
13 6.28
18 8.70
3 1.45
10 4.83
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
107  โรงเรียนบ้านนา 180
15 8.33
10 5.56
8 4.44
5 2.78
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
108  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
18 5.75
12 3.83
28 8.95
6 1.92
2 0.64
247 78.91
66 21.09%
109  โรงเรียนวัดหลักช้าง 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
3 4.84
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
110  โรงเรียนวัดจันดี 859
36 4.19
39 4.54
70 8.15
23 2.68
12 1.40
679 79.05
180 20.95%
111  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 122
6 4.92
5 4.10
11 9.02
3 2.46
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
112  โรงเรียนบ้านควน 55
1 1.82
3 5.45
5 9.09
1 1.82
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
113  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 101
9 8.91
8 7.92
3 2.97
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
114  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
2 2.20
1 1.10
14 15.38
1 1.10
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
115  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 137
4 2.92
5 3.65
16 11.68
2 1.46
0 0.00
110 80.29
27 19.71%
116  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 102
7 6.86
5 4.90
8 7.84
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 279
53 19.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 81.00
53 19.00%
118  โรงเรียนวัดโคกหาด 212
13 6.13
8 3.77
19 8.96
0 0.00
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
119  โรงเรียนบ้านพูน 122
2 1.64
2 1.64
17 13.93
2 1.64
0 0.00
99 81.15
23 18.85%
120  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
121  โรงเรียนวัดศิลาราย 118
3 2.54
0 0.00
19 16.10
0 0.00
0 0.00
96 81.36
22 18.64%
122  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 180
4 2.22
6 3.33
23 12.78
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
123  โรงเรียนวัดโบราณาราม 208
8 3.85
8 3.85
7 3.37
8 3.85
7 3.37
170 81.73
38 18.27%
124  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 187
5 2.67
8 4.28
18 9.63
1 0.53
1 0.53
154 82.35
33 17.65%
125  โรงเรียนบ้านวังยาว 125
0 0.00
3 2.40
19 15.20
0 0.00
0 0.00
103 82.40
22 17.60%
126  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 475
43 9.05
8 1.68
18 3.79
12 2.53
2 0.42
392 82.53
83 17.47%
127  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
6 5.50
1 0.92
8 7.34
3 2.75
1 0.92
90 82.57
19 17.43%
128  โรงเรียนวัดวังขรี 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
2 4.26
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
129  โรงเรียนวัดควนสูง 166
18 10.84
1 0.60
9 5.42
0 0.00
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
130  โรงเรียนบ้านนาพา 114
1 0.88
0 0.00
18 15.79
0 0.00
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
131  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
2 2.78
5 6.94
3 4.17
1 1.39
1 1.39
60 83.33
12 16.67%
132  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
4 2.99
2 1.49
13 9.70
3 2.24
0 0.00
112 83.58
22 16.42%
133  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 102
2 1.96
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
134  โรงเรียนวัดมังคลาราม 219
0 0.00
0 0.00
34 15.53
0 0.00
0 0.00
185 84.47
34 15.53%
135  โรงเรียนวัดเขาโร 227
5 2.20
6 2.64
24 10.57
0 0.00
0 0.00
192 84.58
35 15.42%
136  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
11 7.69
2 1.40
9 6.29
0 0.00
0 0.00
121 84.62
22 15.38%
137  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 182
7 3.85
2 1.10
12 6.59
6 3.30
1 0.55
154 84.62
28 15.38%
138  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 361
20 5.54
16 4.43
10 2.77
4 1.11
3 0.83
308 85.32
53 14.68%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 110
0 0.00
0 0.00
16 14.55
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
140  โรงเรียนวัดหนองดี 146
2 1.37
1 0.68
17 11.64
1 0.68
0 0.00
125 85.62
21 14.38%
141  โรงเรียนบ้านควนประ 112
5 4.46
6 5.36
5 4.46
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
142  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
143  โรงเรียนบ้านวังเต่า 79
6 7.59
0 0.00
3 3.80
0 0.00
2 2.53
68 86.08
11 13.92%
144  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 115
4 3.48
3 2.61
8 6.96
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
145  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 80
3 3.75
2 2.50
3 3.75
3 3.75
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
146  โรงเรียนบ้านคลองปีก 52
5 9.62
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
147  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
15 5.28
2 0.70
15 5.28
246 86.62
38 13.38%
148  โรงเรียนบ้านบนควน 225
11 4.89
8 3.56
11 4.89
0 0.00
0 0.00
195 86.67
30 13.33%
149  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
2 1.65
0 0.00
6 4.96
2 1.65
6 4.96
105 86.78
16 13.22%
150  โรงเรียนบ้านนาท่อม 137
4 2.92
0 0.00
12 8.76
1 0.73
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
151  โรงเรียนบ้านหนองยาง 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
152  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
2 1.61
1 0.81
2 1.61
3 2.42
7 5.65
109 87.90
15 12.10%
153  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 621
15 2.42
10 1.61
14 2.25
8 1.29
28 4.51
546 87.92
75 12.08%
154  โรงเรียนบ้านบางปรน 83
2 2.41
3 3.61
4 4.82
1 1.20
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
155  โรงเรียนวัดควน 83
3 3.61
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
156  โรงเรียนบ้านวังวัว 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
157  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 52
1 1.92
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
158  โรงเรียนพรรณราชลเขต 96
2 2.08
0 0.00
9 9.38
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
159  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 88
3 3.41
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
160  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 195
5 2.56
8 4.10
9 4.62
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
161  โรงเรียนบ้านควนตม 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
162  โรงเรียนบ้านนาเส 310
6 1.94
2 0.65
26 8.39
0 0.00
0 0.00
276 89.03
34 10.97%
163  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 263
5 1.90
4 1.52
6 2.28
5 1.90
8 3.04
235 89.35
28 10.65%
164  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 224
1 0.45
3 1.34
18 8.04
1 0.45
0 0.00
201 89.73
23 10.27%
165  โรงเรียนวัดควนยูง 79
0 0.00
0 0.00
1 1.27
7 8.86
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
166  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 99
0 0.00
1 1.01
4 4.04
4 4.04
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
167  โรงเรียนวัดวังหีบ 89
0 0.00
1 1.12
7 7.87
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
168  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
6 1.89
10 3.15
11 3.47
0 0.00
0 0.00
290 91.48
27 8.52%
169  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 165
6 3.64
0 0.00
8 4.85
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
170  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
6 4.03
3 2.01
2 1.34
1 0.67
0 0.00
137 91.95
12 8.05%
171  โรงเรียนบ้านคลองขุด 143
0 0.00
0 0.00
11 7.69
0 0.00
0 0.00
132 92.31
11 7.69%
172  โรงเรียนบ้านคลองกุย 83
0 0.00
0 0.00
3 3.61
0 0.00
3 3.61
77 92.77
6 7.23%
173  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 111
4 3.60
0 0.00
4 3.60
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
174  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 339
5 1.47
0 0.00
14 4.13
0 0.00
4 1.18
316 93.22
23 6.78%
175  โรงเรียนบ้านก่องาม 89
5 5.62
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
176  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
177  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 318
8 2.52
6 1.89
5 1.57
0 0.00
0 0.00
299 94.03
19 5.97%
178  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
179  โรงเรียนวัดมะเฟือง 91
1 1.10
0 0.00
2 2.20
0 0.00
2 2.20
86 94.51
5 5.49%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 142
0 0.00
2 1.41
3 2.11
1 0.70
1 0.70
135 95.07
7 4.93%
181  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
182  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
183  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
47 95.92
2 4.08%
184  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
185  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 140
0 0.00
0 0.00
3 2.14
1 0.71
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
186  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 129
0 0.00
0 0.00
2 1.55
0 0.00
0 0.00
127 98.45
2 1.55%
187  โรงเรียนบ้านชายคลอง 327
0 0.00
0 0.00
1 0.31
1 0.31
0 0.00
325 99.39
2 0.61%
188  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,192 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,096 6.51
เตี้ย  1,722 5.35
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,138 9.75
ผอมและเตี้ย  1,371 4.26
อ้วนและเตี้ย  1,176 3.65
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,689 70.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,503 คน


29.52%


Powered By www.thaieducation.net