ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 31
8 25.81
7 22.58
5 16.13
7 22.58
4 12.90
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนวัดกะโสม 200
42 21.00
35 17.50
42 21.00
42 21.00
39 19.50
0 0.00
200 100.00%
3  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 31
4 12.90
11 35.48
9 29.03
6 19.35
1 3.23
0 0.00
31 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปลายเส 146
42 28.77
51 34.93
28 19.18
18 12.33
4 2.74
3 2.05
143 97.95%
5  โรงเรียนบ้านไทรงาม 71
12 16.90
23 32.39
23 32.39
8 11.27
2 2.82
3 4.23
68 95.77%
6  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
25 23.81
24 22.86
12 11.43
19 18.10
19 18.10
6 5.71
99 94.29%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 520
109 20.96
114 21.92
145 27.88
64 12.31
38 7.31
50 9.62
470 90.38%
8  โรงเรียนวัดสวนขัน 227
41 18.06
41 18.06
42 18.50
34 14.98
38 16.74
31 13.66
196 86.34%
9  โรงเรียนบ้านนาปราน 61
11 18.03
13 21.31
12 19.67
7 11.48
9 14.75
9 14.75
52 85.25%
10  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 204
32 15.69
41 20.10
26 12.75
26 12.75
44 21.57
35 17.16
169 82.84%
11  โรงเรียนบ้านหนองเจ 461
54 11.71
76 16.49
19 4.12
100 21.69
63 13.67
149 32.32
312 67.68%
12  โรงเรียนบ้านวังธน 62
16 25.81
9 14.52
6 9.68
7 11.29
3 4.84
21 33.87
41 66.13%
13  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
24 13.71
33 18.86
19 10.86
15 8.57
23 13.14
61 34.86
114 65.14%
14  โรงเรียนวัดวังขรี 47
3 6.38
2 4.26
9 19.15
5 10.64
11 23.40
17 36.17
30 63.83%
15  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 167
85 50.90
0 0.00
10 5.99
0 0.00
0 0.00
72 43.11
95 56.89%
16  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 162
3 1.85
14 8.64
69 42.59
6 3.70
0 0.00
70 43.21
92 56.79%
17  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 115
14 12.17
22 19.13
19 16.52
10 8.70
0 0.00
50 43.48
65 56.52%
18  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
16 18.18
13 14.77
39 44.32
49 55.68%
19  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 106
9 8.49
7 6.60
42 39.62
1 0.94
0 0.00
47 44.34
59 55.66%
20  โรงเรียนวัดควนกอ 131
18 13.74
5 3.82
13 9.92
23 17.56
12 9.16
60 45.80
71 54.20%
21  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 521
32 6.14
41 7.87
136 26.10
38 7.29
35 6.72
239 45.87
282 54.13%
22  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 194
16 8.25
1 0.52
47 24.23
16 8.25
25 12.89
89 45.88
105 54.12%
23  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
47 11.46
18 4.39
44 10.73
65 15.85
42 10.24
194 47.32
216 52.68%
24  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 968
63 6.51
43 4.44
167 17.25
106 10.95
123 12.71
466 48.14
502 51.86%
25  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 233
17 7.30
22 9.44
27 11.59
32 13.73
22 9.44
113 48.50
120 51.50%
26  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 173
20 11.56
19 10.98
15 8.67
20 11.56
15 8.67
84 48.55
89 51.45%
27  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700
55 7.86
49 7.00
157 22.43
28 4.00
71 10.14
340 48.57
360 51.43%
28  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
5 8.20
6 9.84
8 13.11
9 14.75
30 49.18
31 50.82%
29  โรงเรียนบ้านวังยวน 299
28 9.36
62 20.74
16 5.35
28 9.36
16 5.35
149 49.83
150 50.17%
30  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
31  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 111
16 14.41
14 12.61
9 8.11
16 14.41
0 0.00
56 50.45
55 49.55%
32  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 203
30 14.78
13 6.40
11 5.42
35 17.24
11 5.42
103 50.74
100 49.26%
33  โรงเรียนบ้านสวนอาย 47
1 2.13
1 2.13
7 14.89
2 4.26
12 25.53
24 51.06
23 48.94%
34  โรงเรียนมหาราช ๓ 210
0 0.00
0 0.00
16 7.62
86 40.95
0 0.00
108 51.43
102 48.57%
35  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
6 9.38
1 1.56
12 18.75
1 1.56
11 17.19
33 51.56
31 48.44%
36  โรงเรียนวัดขนาน 189
16 8.47
23 12.17
18 9.52
16 8.47
18 9.52
98 51.85
91 48.15%
37  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 21
1 4.76
2 9.52
3 14.29
2 9.52
2 9.52
11 52.38
10 47.62%
38  โรงเรียนวัดควนชม 266
31 11.65
19 7.14
44 16.54
16 6.02
16 6.02
140 52.63
126 47.37%
39  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 157
23 14.65
12 7.64
8 5.10
11 7.01
20 12.74
83 52.87
74 47.13%
40  โรงเรียนบ้านบางรูป 190
37 19.47
46 24.21
6 3.16
0 0.00
0 0.00
101 53.16
89 46.84%
41  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 201
31 15.42
31 15.42
23 11.44
7 3.48
1 0.50
108 53.73
93 46.27%
42  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
24 14.91
16 9.94
18 11.18
11 6.83
5 3.11
87 54.04
74 45.96%
43  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
3 11.11
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
44  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
8 11.76
2 2.94
10 14.71
6 8.82
4 5.88
38 55.88
30 44.12%
45  โรงเรียนฉวาง 151
8 5.30
10 6.62
31 20.53
4 2.65
11 7.28
87 57.62
64 42.38%
46  โรงเรียนบ้านควนลำภู 111
1 0.90
6 5.41
32 28.83
0 0.00
8 7.21
64 57.66
47 42.34%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 52
6 11.54
6 11.54
2 3.85
6 11.54
2 3.85
30 57.69
22 42.31%
48  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 45
8 17.78
4 8.89
6 13.33
1 2.22
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
49  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
9 8.74
6 5.83
20 19.42
8 7.77
0 0.00
60 58.25
43 41.75%
50  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
8 11.43
4 5.71
11 15.71
3 4.29
3 4.29
41 58.57
29 41.43%
51  โรงเรียนบ้านปลายรา 227
38 16.74
19 8.37
36 15.86
0 0.00
0 0.00
134 59.03
93 40.97%
52  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 114
12 10.53
15 13.16
16 14.04
3 2.63
0 0.00
68 59.65
46 40.35%
53  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 388
87 22.42
12 3.09
48 12.37
6 1.55
3 0.77
232 59.79
156 40.21%
54  โรงเรียนบ้านจันดี 112
7 6.25
7 6.25
12 10.71
11 9.82
8 7.14
67 59.82
45 40.18%
55  โรงเรียนวัดยางค้อม 112
1 0.89
2 1.79
23 20.54
3 2.68
16 14.29
67 59.82
45 40.18%
56  โรงเรียนบ้านโคกยาง 70
4 5.71
7 10.00
17 24.29
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
57  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 320
37 11.56
10 3.13
24 7.50
12 3.75
45 14.06
192 60.00
128 40.00%
58  โรงเรียนบ้านคลองตูก 126
9 7.14
0 0.00
20 15.87
8 6.35
13 10.32
76 60.32
50 39.68%
59  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
6 4.84
14 11.29
17 13.71
4 3.23
8 6.45
75 60.48
49 39.52%
60  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 76
4 5.26
4 5.26
13 17.11
4 5.26
5 6.58
46 60.53
30 39.47%
61  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 145
20 13.79
8 5.52
14 9.66
8 5.52
7 4.83
88 60.69
57 39.31%
62  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 227
13 5.73
30 13.22
9 3.96
24 10.57
13 5.73
138 60.79
89 39.21%
63  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 64
2 3.13
10 15.63
12 18.75
0 0.00
1 1.56
39 60.94
25 39.06%
64  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
21 16.03
8 6.11
12 9.16
8 6.11
0 0.00
82 62.60
49 37.40%
65  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 113
5 4.42
9 7.96
6 5.31
5 4.42
17 15.04
71 62.83
42 37.17%
66  โรงเรียนบ้านปากแพรก 290
34 11.72
17 5.86
30 10.34
21 7.24
4 1.38
184 63.45
106 36.55%
67  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 408
35 8.58
63 15.44
43 10.54
5 1.23
2 0.49
260 63.73
148 36.27%
68  โรงเรียนบ้านสวน 80
12 15.00
2 2.50
13 16.25
2 2.50
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
69  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 47
2 4.26
3 6.38
10 21.28
1 2.13
1 2.13
30 63.83
17 36.17%
70  โรงเรียนวัดหนองดี 151
15 9.93
12 7.95
12 7.95
5 3.31
10 6.62
97 64.24
54 35.76%
71  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
20 6.21
30 9.32
61 18.94
2 0.62
2 0.62
207 64.29
115 35.71%
72  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 94
9 9.57
7 7.45
8 8.51
5 5.32
4 4.26
61 64.89
33 35.11%
73  โรงเรียนสมสรร 80
4 5.00
5 6.25
4 5.00
5 6.25
10 12.50
52 65.00
28 35.00%
74  โรงเรียนวัดใหม่ 84
2 2.38
9 10.71
9 10.71
9 10.71
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
75  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 132
11 8.33
6 4.55
22 16.67
6 4.55
0 0.00
87 65.91
45 34.09%
76  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
21 7.24
36 12.41
26 8.97
13 4.48
2 0.69
192 66.21
98 33.79%
77  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 63
1 1.59
0 0.00
17 26.98
3 4.76
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
78  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 212
11 5.19
8 3.77
14 6.60
13 6.13
23 10.85
143 67.45
69 32.55%
79  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 117
6 5.13
4 3.42
12 10.26
3 2.56
13 11.11
79 67.52
38 32.48%
80  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 165
10 6.06
12 7.27
15 9.09
8 4.85
7 4.24
113 68.48
52 31.52%
81  โรงเรียนวัดควนสระบัว 137
12 8.76
7 5.11
23 16.79
1 0.73
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
82  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
3 4.17
7 9.72
6 8.33
3 4.17
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
83  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111
15 13.51
4 3.60
13 11.71
1 0.90
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
84  โรงเรียนวัดเกาะสระ 128
12 9.38
8 6.25
13 10.16
4 3.13
1 0.78
90 70.31
38 29.69%
85  โรงเรียนบ้านจำปา 117
13 11.11
14 11.97
0 0.00
0 0.00
7 5.98
83 70.94
34 29.06%
86  โรงเรียนวัดหาดสูง 148
10 6.76
11 7.43
20 13.51
1 0.68
1 0.68
105 70.95
43 29.05%
87  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
5 4.03
5 4.03
5 4.03
9 7.26
12 9.68
88 70.97
36 29.03%
88  โรงเรียนราชเวชพิศาล 82
4 4.88
6 7.32
5 6.10
4 4.88
4 4.88
59 71.95
23 28.05%
89  โรงเรียนบ้านกันละ 50
2 4.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
90  โรงเรียนวัดควน 86
7 8.14
6 6.98
5 5.81
6 6.98
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
91  โรงเรียนวัดลำนาว 893
21 2.35
42 4.70
72 8.06
41 4.59
72 8.06
645 72.23
248 27.77%
92  โรงเรียนวัดเขาโร 227
11 4.85
25 11.01
25 11.01
0 0.00
0 0.00
166 73.13
61 26.87%
93  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 232
5 2.16
10 4.31
30 12.93
10 4.31
7 3.02
170 73.28
62 26.72%
94  โรงเรียนวัดวังหิน 146
13 8.90
7 4.79
14 9.59
5 3.42
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
95  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 267
27 10.11
13 4.87
20 7.49
11 4.12
0 0.00
196 73.41
71 26.59%
96  โรงเรียนวัดควนยูง 111
8 7.21
5 4.50
8 7.21
8 7.21
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
97  โรงเรียนบ้านเขาตาว 146
6 4.11
7 4.79
17 11.64
6 4.11
2 1.37
108 73.97
38 26.03%
98  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 215
17 7.91
19 8.84
19 8.84
0 0.00
0 0.00
160 74.42
55 25.58%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 155
15 9.68
14 9.03
10 6.45
0 0.00
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
100  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
2 2.94
6 8.82
51 75.00
17 25.00%
101  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 145
7 4.83
5 3.45
22 15.17
1 0.69
1 0.69
109 75.17
36 24.83%
102  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
103  โรงเรียนวัดหลักช้าง 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
104  โรงเรียนบ้านไสส้าน 170
2 1.18
2 1.18
16 9.41
3 1.76
18 10.59
129 75.88
41 24.12%
105  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
12 15.00
2 2.50
3 3.75
1 1.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
106  โรงเรียนวัดไม้เรียง 298
22 7.38
21 7.05
15 5.03
10 3.36
2 0.67
228 76.51
70 23.49%
107  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 192
9 4.69
4 2.08
15 7.81
15 7.81
2 1.04
147 76.56
45 23.44%
108  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
2 2.20
2 2.20
15 16.48
2 2.20
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
109  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 101
11 10.89
8 7.92
4 3.96
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
110  โรงเรียนบ้านวังตลับ 111
4 3.60
3 2.70
4 3.60
0 0.00
14 12.61
86 77.48
25 22.52%
111  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 111
4 3.60
4 3.60
11 9.91
6 5.41
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
112  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 121
3 2.48
3 2.48
21 17.36
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
113  โรงเรียนวัดศิลาราย 118
6 5.08
0 0.00
20 16.95
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
114  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 179
13 7.26
6 3.35
20 11.17
0 0.00
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
115  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
6 4.48
3 2.24
17 12.69
3 2.24
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
116  โรงเรียนวัดโบราณาราม 208
5 2.40
10 4.81
10 4.81
10 4.81
10 4.81
163 78.37
45 21.63%
117  โรงเรียนบ้านวังหิน 84
9 10.71
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
118  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 252
8 3.17
11 4.37
35 13.89
0 0.00
0 0.00
198 78.57
54 21.43%
119  โรงเรียนวัดจันดี 864
36 4.17
39 4.51
75 8.68
23 2.66
12 1.39
679 78.59
185 21.41%
120  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 123
5 4.07
5 4.07
13 10.57
3 2.44
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
121  โรงเรียนบ้านนา 180
15 8.33
10 5.56
8 4.44
5 2.78
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
122  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 124
2 1.61
7 5.65
16 12.90
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
123  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
19 6.07
11 3.51
27 8.63
7 2.24
1 0.32
248 79.23
65 20.77%
124  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 287
14 4.88
13 4.53
9 3.14
12 4.18
11 3.83
228 79.44
59 20.56%
125  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
15 10.49
2 1.40
12 8.39
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
126  โรงเรียนบ้านควน 55
1 1.82
3 5.45
5 9.09
1 1.82
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
127  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 30
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
128  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 170
17 10.00
9 5.29
0 0.00
8 4.71
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 361
31 8.59
21 5.82
11 3.05
4 1.11
3 0.83
291 80.61
70 19.39%
130  โรงเรียนบ้านวังยาว 129
0 0.00
3 2.33
22 17.05
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
131  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 135
3 2.22
3 2.22
16 11.85
4 2.96
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
132  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 182
8 4.40
8 4.40
19 10.44
0 0.00
0 0.00
147 80.77
35 19.23%
133  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 472
43 9.11
8 1.69
18 3.81
15 3.18
3 0.64
385 81.57
87 18.43%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 279
51 18.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
228 81.72
51 18.28%
135  โรงเรียนบ้านพูน 126
2 1.59
2 1.59
17 13.49
2 1.59
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
136  โรงเรียนบ้านควนประ 111
10 9.01
6 5.41
4 3.60
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
137  โรงเรียนบ้านนาพา 114
2 1.75
0 0.00
18 15.79
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
138  โรงเรียนบ้านนาท่อม 137
6 4.38
0 0.00
15 10.95
1 0.73
1 0.73
114 83.21
23 16.79%
139  โรงเรียนวัดท่ายาง 556
21 3.78
0 0.00
42 7.55
0 0.00
30 5.40
463 83.27
93 16.73%
140  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 102
3 2.94
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
141  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
18 6.34
3 1.06
18 6.34
239 84.15
45 15.85%
142  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 82
3 3.66
1 1.22
9 10.98
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
143  โรงเรียนบ้านวังเต่า 83
5 6.02
3 3.61
3 3.61
0 0.00
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
144  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
5 4.59
0 0.00
7 6.42
4 3.67
1 0.92
92 84.40
17 15.60%
145  โรงเรียนบ้านบางปรน 84
2 2.38
3 3.57
6 7.14
2 2.38
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
146  โรงเรียนบ้านคลองปีก 52
6 11.54
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
147  โรงเรียนบ้านวังวัว 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
148  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 195
6 3.08
11 5.64
11 5.64
2 1.03
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
149  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 266
8 3.01
5 1.88
7 2.63
10 3.76
10 3.76
226 84.96
40 15.04%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 108
0 0.00
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
151  โรงเรียนวัดควนยูง 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
10 13.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
152  โรงเรียนวัดมังคลาราม 219
0 0.00
0 0.00
32 14.61
0 0.00
0 0.00
187 85.39
32 14.61%
153  โรงเรียนบ้านหนองยาง 90
3 3.33
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
154  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
155  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 621
17 2.74
15 2.42
14 2.25
10 1.61
31 4.99
534 85.99
87 14.01%
156  โรงเรียนบ้านบนควน 225
11 4.89
8 3.56
11 4.89
0 0.00
0 0.00
195 86.67
30 13.33%
157  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
4 3.31
0 0.00
5 4.13
2 1.65
5 4.13
105 86.78
16 13.22%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 111
3 2.70
0 0.00
6 5.41
0 0.00
5 4.50
97 87.39
14 12.61%
159  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 104
5 4.81
4 3.85
4 3.85
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
160  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 227
2 0.88
3 1.32
21 9.25
2 0.88
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
161  โรงเรียนวัดโคกหาด 214
1 0.47
1 0.47
9 4.21
6 2.80
8 3.74
189 88.32
25 11.68%
162  โรงเรียนบ้านนาเส 310
6 1.94
2 0.65
27 8.71
0 0.00
0 0.00
275 88.71
35 11.29%
163  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
164  โรงเรียนบ้านคลองกุย 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
2 2.41
74 89.16
9 10.84%
165  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 102
0 0.00
1 0.98
4 3.92
6 5.88
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
166  โรงเรียนบ้านควนตม 19
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
167  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
8 5.37
2 1.34
4 2.68
1 0.67
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
168  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
7 2.21
13 4.10
11 3.47
0 0.00
0 0.00
286 90.22
31 9.78%
169  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 339
9 2.65
0 0.00
17 5.01
0 0.00
6 1.77
307 90.56
32 9.44%
170  โรงเรียนวัดควนสูง 166
4 2.41
1 0.60
10 6.02
0 0.00
0 0.00
151 90.96
15 9.04%
171  โรงเรียนบ้านคลองขุด 143
0 0.00
0 0.00
12 8.39
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
172  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 318
11 3.46
8 2.52
5 1.57
0 0.00
0 0.00
294 92.45
24 7.55%
173  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.32
38 92.68
3 7.32%
174  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 71
1 1.41
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
175  โรงเรียนบ้านก่องาม 89
5 5.62
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
176  โรงเรียนวัดมะเฟือง 91
2 2.20
0 0.00
2 2.20
0 0.00
2 2.20
85 93.41
6 6.59%
177  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 142
0 0.00
3 2.11
3 2.11
1 0.70
2 1.41
133 93.66
9 6.34%
178  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
179  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
180  โรงเรียนพรรณราชลเขต 96
2 2.08
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
181  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
182  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
47 95.92
2 4.08%
183  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
184  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 139
0 0.00
0 0.00
3 2.16
1 0.72
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
185  โรงเรียนวัดวังหีบ 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
186  โรงเรียนบ้านชายคลอง 327
0 0.00
0 0.00
3 0.92
3 0.92
0 0.00
321 98.17
6 1.83%
187  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
188  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,216 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,370 7.36
เตี้ย  1,936 6.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,316 10.29
ผอมและเตี้ย  1,531 4.75
อ้วนและเตี้ย  1,361 4.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,702 67.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,514 คน


32.64%


Powered By www.thaieducation.net