ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 189 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 189 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำตลอด 31
8 25.81
7 22.58
5 16.13
7 22.58
4 12.90
0 0.00
31 100.00%
2  โรงเรียนวัดกะโสม 200
42 21.00
35 17.50
42 21.00
42 21.00
39 19.50
0 0.00
200 100.00%
3  โรงเรียนวัดเพ็ญมิตร 31
4 12.90
11 35.48
9 29.03
6 19.35
1 3.23
0 0.00
31 100.00%
4  โรงเรียนบ้านปลายเส 146
42 28.77
51 34.93
28 19.18
18 12.33
4 2.74
3 2.05
143 97.95%
5  โรงเรียนบ้านไทรงาม 71
12 16.90
23 32.39
23 32.39
8 11.27
2 2.82
3 4.23
68 95.77%
6  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 105
25 23.81
24 22.86
12 11.43
19 18.10
19 18.10
6 5.71
99 94.29%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา (ไพรสณฑ์พิศิษฐ์) 520
109 20.96
114 21.92
145 27.88
64 12.31
38 7.31
50 9.62
470 90.38%
8  โรงเรียนวัดสวนขัน 227
41 18.06
41 18.06
42 18.50
34 14.98
38 16.74
31 13.66
196 86.34%
9  โรงเรียนบ้านนาปราน 61
11 18.03
13 21.31
12 19.67
7 11.48
9 14.75
9 14.75
52 85.25%
10  โรงเรียนบ้านบ่อมอง 204
32 15.69
41 20.10
26 12.75
26 12.75
44 21.57
35 17.16
169 82.84%
11  โรงเรียนบ้านหนองเจ 461
54 11.71
76 16.49
19 4.12
100 21.69
63 13.67
149 32.32
312 67.68%
12  โรงเรียนบ้านวังธน 62
16 25.81
9 14.52
6 9.68
7 11.29
3 4.84
21 33.87
41 66.13%
13  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 175
24 13.71
33 18.86
19 10.86
15 8.57
23 13.14
61 34.86
114 65.14%
14  โรงเรียนวัดวังขรี 47
3 6.38
2 4.26
9 19.15
5 10.64
11 23.40
17 36.17
30 63.83%
15  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 167
85 50.90
0 0.00
10 5.99
0 0.00
0 0.00
72 43.11
95 56.89%
16  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 162
3 1.85
14 8.64
69 42.59
6 3.70
0 0.00
70 43.21
92 56.79%
17  โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 115
14 12.17
22 19.13
19 16.52
10 8.70
0 0.00
50 43.48
65 56.52%
18  โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) 88
7 7.95
9 10.23
4 4.55
16 18.18
13 14.77
39 44.32
49 55.68%
19  โรงเรียนบ้านแพรกกลาง 106
9 8.49
7 6.60
42 39.62
1 0.94
0 0.00
47 44.34
59 55.66%
20  โรงเรียนวัดควนกอ 131
18 13.74
5 3.82
13 9.92
23 17.56
12 9.16
60 45.80
71 54.20%
21  โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 521
32 6.14
41 7.87
136 26.10
38 7.29
35 6.72
239 45.87
282 54.13%
22  โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 194
16 8.25
1 0.52
47 24.23
16 8.25
25 12.89
89 45.88
105 54.12%
23  โรงเรียนวัดก้างปลา 410
47 11.46
18 4.39
44 10.73
65 15.85
42 10.24
194 47.32
216 52.68%
24  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 968
63 6.51
43 4.44
167 17.25
106 10.95
123 12.71
466 48.14
502 51.86%
25  โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 233
17 7.30
22 9.44
27 11.59
32 13.73
22 9.44
113 48.50
120 51.50%
26  โรงเรียนวัดมะปรางงาม 173
20 11.56
19 10.98
15 8.67
20 11.56
15 8.67
84 48.55
89 51.45%
27  โรงเรียนวัดหน้าเขา 700
55 7.86
49 7.00
157 22.43
28 4.00
71 10.14
340 48.57
360 51.43%
28  โรงเรียนวัดทุ่งส้าน 61
3 4.92
5 8.20
6 9.84
8 13.11
9 14.75
30 49.18
31 50.82%
29  โรงเรียนบ้านวังยวน 299
28 9.36
62 20.74
16 5.35
28 9.36
16 5.35
149 49.83
150 50.17%
30  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 164
16 9.76
10 6.10
11 6.71
26 15.85
19 11.59
82 50.00
82 50.00%
31  โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 111
16 14.41
14 12.61
9 8.11
16 14.41
0 0.00
56 50.45
55 49.55%
32  โรงเรียนบ้านห้วยปริก 203
30 14.78
13 6.40
11 5.42
35 17.24
11 5.42
103 50.74
100 49.26%
33  โรงเรียนบ้านสวนอาย 47
1 2.13
1 2.13
7 14.89
2 4.26
12 25.53
24 51.06
23 48.94%
34  โรงเรียนมหาราช ๓ 210
0 0.00
0 0.00
16 7.62
86 40.95
0 0.00
108 51.43
102 48.57%
35  โรงเรียนบ้านน้ำตก 64
6 9.38
1 1.56
12 18.75
1 1.56
11 17.19
33 51.56
31 48.44%
36  โรงเรียนวัดขนาน 189
16 8.47
23 12.17
18 9.52
16 8.47
18 9.52
98 51.85
91 48.15%
37  โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ 21
1 4.76
2 9.52
3 14.29
2 9.52
2 9.52
11 52.38
10 47.62%
38  โรงเรียนวัดควนชม 266
31 11.65
19 7.14
44 16.54
16 6.02
16 6.02
140 52.63
126 47.37%
39  โรงเรียนบ้านคอกช้าง 157
23 14.65
12 7.64
8 5.10
11 7.01
20 12.74
83 52.87
74 47.13%
40  โรงเรียนบ้านบางรูป 190
37 19.47
46 24.21
6 3.16
0 0.00
0 0.00
101 53.16
89 46.84%
41  โรงเรียนชุมชนวัดสำโรง 201
31 15.42
31 15.42
23 11.44
7 3.48
1 0.50
108 53.73
93 46.27%
42  โรงเรียนวัดควนส้าน 161
24 14.91
16 9.94
18 11.18
11 6.83
5 3.11
87 54.04
74 45.96%
43  โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 27
3 11.11
1 3.70
5 18.52
3 11.11
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
44  โรงเรียนบ้านนาบอน 68
8 11.76
2 2.94
10 14.71
6 8.82
4 5.88
38 55.88
30 44.12%
45  โรงเรียนฉวาง 151
8 5.30
10 6.62
31 20.53
4 2.65
11 7.28
87 57.62
64 42.38%
46  โรงเรียนบ้านควนลำภู 111
1 0.90
6 5.41
32 28.83
0 0.00
8 7.21
64 57.66
47 42.34%
47  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) 52
6 11.54
6 11.54
2 3.85
6 11.54
2 3.85
30 57.69
22 42.31%
48  โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ 45
8 17.78
4 8.89
6 13.33
1 2.22
0 0.00
26 57.78
19 42.22%
49  โรงเรียนบ้านคลองโอม 103
9 8.74
6 5.83
20 19.42
8 7.77
0 0.00
60 58.25
43 41.75%
50  โรงเรียนบ้านนาพรุ 70
8 11.43
4 5.71
11 15.71
3 4.29
3 4.29
41 58.57
29 41.43%
51  โรงเรียนบ้านปลายรา 227
38 16.74
19 8.37
36 15.86
0 0.00
0 0.00
134 59.03
93 40.97%
52  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 114
12 10.53
15 13.16
16 14.04
3 2.63
0 0.00
68 59.65
46 40.35%
53  โรงเรียนบ้านบางตะเภา 388
87 22.42
12 3.09
48 12.37
6 1.55
3 0.77
232 59.79
156 40.21%
54  โรงเรียนบ้านจันดี 112
7 6.25
7 6.25
12 10.71
11 9.82
8 7.14
67 59.82
45 40.18%
55  โรงเรียนวัดยางค้อม 112
1 0.89
2 1.79
23 20.54
3 2.68
16 14.29
67 59.82
45 40.18%
56  โรงเรียนบ้านโคกยาง 70
4 5.71
7 10.00
17 24.29
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
57  โรงเรียนบ้านไสยาสน์ 320
37 11.56
10 3.13
24 7.50
12 3.75
45 14.06
192 60.00
128 40.00%
58  โรงเรียนบ้านคลองตูก 126
9 7.14
0 0.00
20 15.87
8 6.35
13 10.32
76 60.32
50 39.68%
59  โรงเรียนบ้านคลองงา 124
6 4.84
14 11.29
17 13.71
4 3.23
8 6.45
75 60.48
49 39.52%
60  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 76
4 5.26
4 5.26
13 17.11
4 5.26
5 6.58
46 60.53
30 39.47%
61  โรงเรียนบ้านไสยูงปัก 145
20 13.79
8 5.52
14 9.66
8 5.52
7 4.83
88 60.69
57 39.31%
62  โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 227
13 5.73
30 13.22
9 3.96
24 10.57
13 5.73
138 60.79
89 39.21%
63  โรงเรียนวัดโคกเมรุ 64
2 3.13
10 15.63
12 18.75
0 0.00
1 1.56
39 60.94
25 39.06%
64  โรงเรียนวัดเขากลาย 131
21 16.03
8 6.11
12 9.16
8 6.11
0 0.00
82 62.60
49 37.40%
65  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 113
5 4.42
9 7.96
6 5.31
5 4.42
17 15.04
71 62.83
42 37.17%
66  โรงเรียนบ้านปากแพรก 290
34 11.72
17 5.86
30 10.34
21 7.24
4 1.38
184 63.45
106 36.55%
67  โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 408
35 8.58
63 15.44
43 10.54
5 1.23
2 0.49
260 63.73
148 36.27%
68  โรงเรียนบ้านสวน 80
12 15.00
2 2.50
13 16.25
2 2.50
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
69  โรงเรียนบ้านควนอวดพัน 47
2 4.26
3 6.38
10 21.28
1 2.13
1 2.13
30 63.83
17 36.17%
70  โรงเรียนวัดหนองดี 151
15 9.93
12 7.95
12 7.95
5 3.31
10 6.62
97 64.24
54 35.76%
71  โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 322
20 6.21
30 9.32
61 18.94
2 0.62
2 0.62
207 64.29
115 35.71%
72  โรงเรียนวัดนิคมคีรี 94
9 9.57
7 7.45
8 8.51
5 5.32
4 4.26
61 64.89
33 35.11%
73  โรงเรียนสมสรร 80
4 5.00
5 6.25
4 5.00
5 6.25
10 12.50
52 65.00
28 35.00%
74  โรงเรียนวัดใหม่ 84
2 2.38
9 10.71
9 10.71
9 10.71
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
75  โรงเรียนบ้านเกาะยวน 132
11 8.33
6 4.55
22 16.67
6 4.55
0 0.00
87 65.91
45 34.09%
76  โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 290
21 7.24
36 12.41
26 8.97
13 4.48
2 0.69
192 66.21
98 33.79%
77  โรงเรียนวัดนางเอื้อย 63
1 1.59
0 0.00
17 26.98
3 4.76
0 0.00
42 66.67
21 33.33%
78  โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 212
11 5.19
8 3.77
14 6.60
13 6.13
23 10.85
143 67.45
69 32.55%
79  โรงเรียนบ้านไสเตาอ้อย 117
6 5.13
4 3.42
12 10.26
3 2.56
13 11.11
79 67.52
38 32.48%
80  โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน 165
10 6.06
12 7.27
15 9.09
8 4.85
7 4.24
113 68.48
52 31.52%
81  โรงเรียนวัดควนสระบัว 137
12 8.76
7 5.11
23 16.79
1 0.73
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
82  โรงเรียนบ้านโคกวัด 72
3 4.17
7 9.72
6 8.33
3 4.17
3 4.17
50 69.44
22 30.56%
83  โรงเรียนบ้านพอโกบ 111
15 13.51
4 3.60
13 11.71
1 0.90
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
84  โรงเรียนวัดเกาะสระ 128
12 9.38
8 6.25
13 10.16
4 3.13
1 0.78
90 70.31
38 29.69%
85  โรงเรียนบ้านจำปา 117
13 11.11
14 11.97
0 0.00
0 0.00
7 5.98
83 70.94
34 29.06%
86  โรงเรียนวัดหาดสูง 148
10 6.76
11 7.43
20 13.51
1 0.68
1 0.68
105 70.95
43 29.05%
87  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 124
5 4.03
5 4.03
5 4.03
9 7.26
12 9.68
88 70.97
36 29.03%
88  โรงเรียนราชเวชพิศาล 82
4 4.88
6 7.32
5 6.10
4 4.88
4 4.88
59 71.95
23 28.05%
89  โรงเรียนบ้านกันละ 50
2 4.00
0 0.00
12 24.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
90  โรงเรียนวัดควน 86
7 8.14
6 6.98
5 5.81
6 6.98
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
91  โรงเรียนวัดลำนาว 893
21 2.35
42 4.70
72 8.06
41 4.59
72 8.06
645 72.23
248 27.77%
92  โรงเรียนวัดเขาโร 227
11 4.85
25 11.01
25 11.01
0 0.00
0 0.00
166 73.13
61 26.87%
93  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 10 232
5 2.16
10 4.31
30 12.93
10 4.31
7 3.02
170 73.28
62 26.72%
94  โรงเรียนวัดวังหิน 146
13 8.90
7 4.79
14 9.59
5 3.42
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
95  โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 267
27 10.11
13 4.87
20 7.49
11 4.12
0 0.00
196 73.41
71 26.59%
96  โรงเรียนวัดควนยูง 111
8 7.21
5 4.50
8 7.21
8 7.21
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
97  โรงเรียนบ้านเขาตาว 146
6 4.11
7 4.79
17 11.64
6 4.11
2 1.37
108 73.97
38 26.03%
98  โรงเรียนบ้านนาตำเสา 215
17 7.91
19 8.84
19 8.84
0 0.00
0 0.00
160 74.42
55 25.58%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก 155
15 9.68
14 9.03
10 6.45
0 0.00
0 0.00
116 74.84
39 25.16%
100  โรงเรียนวัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) 68
1 1.47
2 2.94
6 8.82
2 2.94
6 8.82
51 75.00
17 25.00%
101  โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม 145
7 4.83
5 3.45
22 15.17
1 0.69
1 0.69
109 75.17
36 24.83%
102  โรงเรียนวัดสวนพิกุล 37
2 5.41
1 2.70
5 13.51
1 2.70
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
103  โรงเรียนวัดหลักช้าง 62
4 6.45
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
104  โรงเรียนบ้านไสส้าน 170
2 1.18
2 1.18
16 9.41
3 1.76
18 10.59
129 75.88
41 24.12%
105  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 80
12 15.00
2 2.50
3 3.75
1 1.25
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
106  โรงเรียนวัดไม้เรียง 298
22 7.38
21 7.05
15 5.03
10 3.36
2 0.67
228 76.51
70 23.49%
107  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 192
9 4.69
4 2.08
15 7.81
15 7.81
2 1.04
147 76.56
45 23.44%
108  โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 91
2 2.20
2 2.20
15 16.48
2 2.20
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
109  โรงเรียนบ้านนาเหนือ 101
11 10.89
8 7.92
4 3.96
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
110  โรงเรียนบ้านวังตลับ 111
4 3.60
3 2.70
4 3.60
0 0.00
14 12.61
86 77.48
25 22.52%
111  โรงเรียนบ้านห้วยรื่น 111
4 3.60
4 3.60
11 9.91
6 5.41
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
112  โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 121
3 2.48
3 2.48
21 17.36
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
113  โรงเรียนวัดศิลาราย 118
6 5.08
0 0.00
20 16.95
0 0.00
0 0.00
92 77.97
26 22.03%
114  โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ 179
13 7.26
6 3.35
20 11.17
0 0.00
0 0.00
140 78.21
39 21.79%
115  โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 134
6 4.48
3 2.24
17 12.69
3 2.24
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
116  โรงเรียนวัดโบราณาราม 208
5 2.40
10 4.81
10 4.81
10 4.81
10 4.81
163 78.37
45 21.63%
117  โรงเรียนบ้านวังหิน 84
9 10.71
0 0.00
9 10.71
0 0.00
0 0.00
66 78.57
18 21.43%
118  โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 252
8 3.17
11 4.37
35 13.89
0 0.00
0 0.00
198 78.57
54 21.43%
119  โรงเรียนวัดจันดี 864
36 4.17
39 4.51
75 8.68
23 2.66
12 1.39
679 78.59
185 21.41%
120  โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 123
5 4.07
5 4.07
13 10.57
3 2.44
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
121  โรงเรียนบ้านนา 180
15 8.33
10 5.56
8 4.44
5 2.78
0 0.00
142 78.89
38 21.11%
122  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม 124
2 1.61
7 5.65
16 12.90
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
123  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 313
19 6.07
11 3.51
27 8.63
7 2.24
1 0.32
248 79.23
65 20.77%
124  โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 287
14 4.88
13 4.53
9 3.14
12 4.18
11 3.83
228 79.44
59 20.56%
125  โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 143
15 10.49
2 1.40
12 8.39
0 0.00
0 0.00
114 79.72
29 20.28%
126  โรงเรียนบ้านควน 55
1 1.82
3 5.45
5 9.09
1 1.82
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
127  โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 30
4 13.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
128  โรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ 170
17 10.00
9 5.29
0 0.00
8 4.71
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
129  โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 361
31 8.59
21 5.82
11 3.05
4 1.11
3 0.83
291 80.61
70 19.39%
130  โรงเรียนบ้านวังยาว 129
0 0.00
3 2.33
22 17.05
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
131  โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 135
3 2.22
3 2.22
16 11.85
4 2.96
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
132  โรงเรียนบ้านหนองท่อม 182
8 4.40
8 4.40
19 10.44
0 0.00
0 0.00
147 80.77
35 19.23%
133  โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 472
43 9.11
8 1.69
18 3.81
15 3.18
3 0.64
385 81.57
87 18.43%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 279
51 18.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
228 81.72
51 18.28%
135  โรงเรียนบ้านพูน 126
2 1.59
2 1.59
17 13.49
2 1.59
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
136  โรงเรียนบ้านควนประ 111
10 9.01
6 5.41
4 3.60
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
137  โรงเรียนบ้านนาพา 114
2 1.75
0 0.00
18 15.79
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
138  โรงเรียนบ้านนาท่อม 137
6 4.38
0 0.00
15 10.95
1 0.73
1 0.73
114 83.21
23 16.79%
139  โรงเรียนวัดท่ายาง 556
21 3.78
0 0.00
42 7.55
0 0.00
30 5.40
463 83.27
93 16.73%
140  โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 102
3 2.94
3 2.94
11 10.78
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
141  โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 284
3 1.06
3 1.06
18 6.34
3 1.06
18 6.34
239 84.15
45 15.85%
142  โรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว 82
3 3.66
1 1.22
9 10.98
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
143  โรงเรียนบ้านวังเต่า 83
5 6.02
3 3.61
3 3.61
0 0.00
2 2.41
70 84.34
13 15.66%
144  โรงเรียนบ้านคลองจัง 109
5 4.59
0 0.00
7 6.42
4 3.67
1 0.92
92 84.40
17 15.60%
145  โรงเรียนบ้านบางปรน 84
2 2.38
3 3.57
6 7.14
2 2.38
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
146  โรงเรียนบ้านคลองปีก 52
6 11.54
1 1.92
0 0.00
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
147  โรงเรียนบ้านวังวัว 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
1 1.92
44 84.62
8 15.38%
148  โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 195
6 3.08
11 5.64
11 5.64
2 1.03
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
149  โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ 266
8 3.01
5 1.88
7 2.63
10 3.76
10 3.76
226 84.96
40 15.04%
150  โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 108
0 0.00
0 0.00
16 14.81
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
151  โรงเรียนวัดควนยูง 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
10 13.33
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
152  โรงเรียนวัดมังคลาราม 219
0 0.00
0 0.00
32 14.61
0 0.00
0 0.00
187 85.39
32 14.61%
153  โรงเรียนบ้านหนองยาง 90
3 3.33
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
154  โรงเรียนบ้านนาเกิดผล 85
0 0.00
0 0.00
12 14.12
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
155  โรงเรียนสังวาลย์วิท 7 621
17 2.74
15 2.42
14 2.25
10 1.61
31 4.99
534 85.99
87 14.01%
156  โรงเรียนบ้านบนควน 225
11 4.89
8 3.56
11 4.89
0 0.00
0 0.00
195 86.67
30 13.33%
157  โรงเรียนวัดกะเปียด 121
4 3.31
0 0.00
5 4.13
2 1.65
5 4.13
105 86.78
16 13.22%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 111
3 2.70
0 0.00
6 5.41
0 0.00
5 4.50
97 87.39
14 12.61%
159  โรงเรียนบ้านกรุงหยันใต้ 104
5 4.81
4 3.85
4 3.85
0 0.00
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
160  โรงเรียนบ้านหน้าเขา 227
2 0.88
3 1.32
21 9.25
2 0.88
0 0.00
199 87.67
28 12.33%
161  โรงเรียนวัดโคกหาด 214
1 0.47
1 0.47
9 4.21
6 2.80
8 3.74
189 88.32
25 11.68%
162  โรงเรียนบ้านนาเส 310
6 1.94
2 0.65
27 8.71
0 0.00
0 0.00
275 88.71
35 11.29%
163  โรงเรียนองค์การสวนยาง 1 55
1 1.82
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
164  โรงเรียนบ้านคลองกุย 83
0 0.00
0 0.00
7 8.43
0 0.00
2 2.41
74 89.16
9 10.84%
165  โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ 102
0 0.00
1 0.98
4 3.92
6 5.88
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
166  โรงเรียนบ้านควนตม 19
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
167  โรงเรียนวัดคงคาเจริญ 149
8 5.37
2 1.34
4 2.68
1 0.67
0 0.00
134 89.93
15 10.07%
168  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 317
7 2.21
13 4.10
11 3.47
0 0.00
0 0.00
286 90.22
31 9.78%
169  โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 339
9 2.65
0 0.00
17 5.01
0 0.00
6 1.77
307 90.56
32 9.44%
170  โรงเรียนวัดควนสูง 166
4 2.41
1 0.60
10 6.02
0 0.00
0 0.00
151 90.96
15 9.04%
171  โรงเรียนบ้านคลองขุด 143
0 0.00
0 0.00
12 8.39
0 0.00
0 0.00
131 91.61
12 8.39%
172  โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 318
11 3.46
8 2.52
5 1.57
0 0.00
0 0.00
294 92.45
24 7.55%
173  โรงเรียนบ้านคุ้งวังวัว 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.32
38 92.68
3 7.32%
174  โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ 71
1 1.41
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
175  โรงเรียนบ้านก่องาม 89
5 5.62
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
176  โรงเรียนวัดมะเฟือง 91
2 2.20
0 0.00
2 2.20
0 0.00
2 2.20
85 93.41
6 6.59%
177  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 142
0 0.00
3 2.11
3 2.11
1 0.70
2 1.41
133 93.66
9 6.34%
178  โรงเรียนบ้านคลองสาย 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
179  โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ 73
2 2.74
1 1.37
1 1.37
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
180  โรงเรียนพรรณราชลเขต 96
2 2.08
0 0.00
3 3.13
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
181  โรงเรียนบ้านปลายคลองเพรง 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
2 2.33
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
182  โรงเรียนบ้านพรุวง 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
47 95.92
2 4.08%
183  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
184  โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 139
0 0.00
0 0.00
3 2.16
1 0.72
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
185  โรงเรียนวัดวังหีบ 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
186  โรงเรียนบ้านชายคลอง 327
0 0.00
0 0.00
3 0.92
3 0.92
0 0.00
321 98.17
6 1.83%
187  โรงเรียนบ้านเกาะปราง 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
188  โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านเขาวง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,216 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,370 7.36
เตี้ย  1,936 6.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,316 10.29
ผอมและเตี้ย  1,531 4.75
อ้วนและเตี้ย  1,361 4.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,702 67.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,514 คน


32.64%


Powered By www.thaieducation.net