ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 225 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 225 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 203
35 17.24
22 10.84
39 19.21
14 6.90
11 5.42
82 40.39
121 59.61%
2  โรงเรียนบ้านหนองห่าง 36
9 25.00
5 13.89
4 11.11
1 2.78
1 2.78
16 44.44
20 55.56%
3  โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 111
33 29.73
9 8.11
17 15.32
2 1.80
0 0.00
50 45.05
61 54.95%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 235
39 16.60
8 3.40
22 9.36
26 11.06
21 8.94
119 50.64
116 49.36%
5  โรงเรียนดอนมัน 125
32 25.60
1 0.80
20 16.00
6 4.80
1 0.80
65 52.00
60 48.00%
6  โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 43
10 23.26
4 9.30
6 13.95
0 0.00
0 0.00
23 53.49
20 46.51%
7  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 56
2 3.57
5 8.93
13 23.21
3 5.36
3 5.36
30 53.57
26 46.43%
8  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 62
12 19.35
1 1.61
12 19.35
3 4.84
0 0.00
34 54.84
28 45.16%
9  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 79
24 30.38
1 1.27
10 12.66
0 0.00
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
10  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 97
0 0.00
2 2.06
12 12.37
24 24.74
3 3.09
56 57.73
41 42.27%
11  โรงเรียนบ้านถนน 53
10 18.87
4 7.55
6 11.32
1 1.89
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
12  โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 99
8 8.08
4 4.04
21 21.21
6 6.06
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
13  โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 84
12 14.29
2 2.38
16 19.05
3 3.57
0 0.00
51 60.71
33 39.29%
14  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 77
22 28.57
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
15  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 49
3 6.12
1 2.04
8 16.33
0 0.00
7 14.29
30 61.22
19 38.78%
16  โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 1168
67 5.74
25 2.14
160 13.70
92 7.88
108 9.25
716 61.30
452 38.70%
17  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 163
41 25.15
2 1.23
12 7.36
5 3.07
0 0.00
103 63.19
60 36.81%
18  โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 82
15 18.29
1 1.22
13 15.85
1 1.22
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
19  โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 36
5 13.89
0 0.00
8 22.22
0 0.00
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
20  โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 50
7 14.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
21  โรงเรียนบ้านคล้า 53
6 11.32
2 3.77
3 5.66
4 7.55
4 7.55
34 64.15
19 35.85%
22  โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 132
15 11.36
3 2.27
18 13.64
11 8.33
0 0.00
85 64.39
47 35.61%
23  โรงเรียนห้วยบงวิทยา 104
3 2.88
6 5.77
18 17.31
1 0.96
9 8.65
67 64.42
37 35.58%
24  โรงเรียนบ้านโสกดู่ 40
3 7.50
3 7.50
8 20.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
25  โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 86
11 12.79
9 10.47
9 10.47
1 1.16
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
26  โรงเรียนเมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) 113
8 7.08
7 6.19
14 12.39
3 2.65
7 6.19
74 65.49
39 34.51%
27  โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 47
1 2.13
3 6.38
7 14.89
3 6.38
2 4.26
31 65.96
16 34.04%
28  โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 65
8 12.31
5 7.69
9 13.85
0 0.00
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
29  โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 71
9 12.68
5 7.04
8 11.27
0 0.00
2 2.82
47 66.20
24 33.80%
30  โรงเรียนบ้านชีวาน 86
9 10.47
6 6.98
14 16.28
0 0.00
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
31  โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 52
1 1.92
0 0.00
16 30.77
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
32  โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 132
18 13.64
10 7.58
11 8.33
4 3.03
0 0.00
89 67.42
43 32.58%
33  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 153
11 7.19
1 0.65
25 16.34
5 3.27
7 4.58
104 67.97
49 32.03%
34  โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 108
9 8.33
2 1.85
23 21.30
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
35  โรงเรียนบ้านโนนรัง 210
28 13.33
17 8.10
21 10.00
0 0.00
0 0.00
144 68.57
66 31.43%
36  โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 35
4 11.43
0 0.00
7 20.00
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
37  โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 116
18 15.52
4 3.45
13 11.21
1 0.86
0 0.00
80 68.97
36 31.03%
38  โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 113
12 10.62
7 6.19
10 8.85
6 5.31
0 0.00
78 69.03
35 30.97%
39  โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย(คุรุสังฆประชาบำรุง) 106
14 13.21
1 0.94
17 16.04
0 0.00
0 0.00
74 69.81
32 30.19%
40  โรงเรียนบ้านประทาย 90
10 11.11
2 2.22
12 13.33
0 0.00
3 3.33
63 70.00
27 30.00%
41  โรงเรียนกุลโน 880
54 6.14
24 2.73
118 13.41
55 6.25
11 1.25
618 70.23
262 29.77%
42  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 101
12 11.88
0 0.00
18 17.82
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
43  โรงเรียนบ้านหนองโสน 54
11 20.37
0 0.00
4 7.41
0 0.00
1 1.85
38 70.37
16 29.63%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 140
21 15.00
8 5.71
11 7.86
1 0.71
0 0.00
99 70.71
41 29.29%
45  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 31
4 12.90
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
46  โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 56
9 16.07
0 0.00
7 12.50
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
47  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 78
6 7.69
6 7.69
10 12.82
0 0.00
0 0.00
56 71.79
22 28.21%
48  โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 89
9 10.11
4 4.49
10 11.24
0 0.00
2 2.25
64 71.91
25 28.09%
49  โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 57
5 8.77
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
41 71.93
16 28.07%
50  โรงเรียนบ้านมาบป่าแดง 75
14 18.67
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
51  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 243
13 5.35
9 3.70
29 11.93
9 3.70
8 3.29
175 72.02
68 27.98%
52  โรงเรียนท่าเรือวิทยา 108
11 10.19
2 1.85
15 13.89
2 1.85
0 0.00
78 72.22
30 27.78%
53  โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 137
17 12.41
2 1.46
15 10.95
1 0.73
3 2.19
99 72.26
38 27.74%
54  โรงเรียนวัดจันทนาราม 163
14 8.59
0 0.00
31 19.02
0 0.00
0 0.00
118 72.39
45 27.61%
55  โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 58
1 1.72
1 1.72
14 24.14
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
56  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 110
9 8.18
5 4.55
16 14.55
0 0.00
0 0.00
80 72.73
30 27.27%
57  โรงเรียนท่าลาด 312
33 10.58
5 1.60
46 14.74
1 0.32
0 0.00
227 72.76
85 27.24%
58  โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 272
37 13.60
6 2.21
30 11.03
1 0.37
0 0.00
198 72.79
74 27.21%
59  โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 151
24 15.89
2 1.32
12 7.95
2 1.32
1 0.66
110 72.85
41 27.15%
60  โรงเรียนบ้านมะกอก 133
7 5.26
11 8.27
17 12.78
0 0.00
1 0.75
97 72.93
36 27.07%
61  โรงเรียนบ้านหนองแสง 52
6 11.54
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
62  โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 145
16 11.03
2 1.38
21 14.48
0 0.00
0 0.00
106 73.10
39 26.90%
63  โรงเรียนบ้านทับควาย 41
1 2.44
3 7.32
7 17.07
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
64  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 98
5 5.10
6 6.12
11 11.22
2 2.04
2 2.04
72 73.47
26 26.53%
65  โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 110
12 10.91
5 4.55
12 10.91
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
66  โรงเรียนจารย์ตำรา 134
8 5.97
3 2.24
12 8.96
8 5.97
4 2.99
99 73.88
35 26.12%
67  โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 134
7 5.22
6 4.48
22 16.42
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
68  โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 112
17 15.18
3 2.68
9 8.04
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
69  โรงเรียนบ้านศาลา 78
6 7.69
1 1.28
13 16.67
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
70  โรงเรียนบ้านหันเตย 82
7 8.54
0 0.00
14 17.07
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
71  โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 82
5 6.10
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
61 74.39
21 25.61%
72  โรงเรียนสระประดู่ 106
2 1.89
0 0.00
25 23.58
0 0.00
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
73  โรงเรียนบ้านพุทรา 334
26 7.78
4 1.20
54 16.17
1 0.30
0 0.00
249 74.55
85 25.45%
74  โรงเรียนวัดบ้านตำแย 126
9 7.14
0 0.00
14 11.11
9 7.14
0 0.00
94 74.60
32 25.40%
75  โรงเรียนพิกุลทอง 399
26 6.52
25 6.27
50 12.53
0 0.00
0 0.00
298 74.69
101 25.31%
76  โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 161
21 13.04
4 2.48
15 9.32
0 0.00
0 0.00
121 75.16
40 24.84%
77  โรงเรียนประโดกสามัคคี 69
5 7.25
5 7.25
6 8.70
1 1.45
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
78  โรงเรียนช่องแมวพิทยา 122
5 4.10
9 7.38
16 13.11
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
79  โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 58
6 10.34
2 3.45
6 10.34
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
80  โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 172
25 14.53
2 1.16
14 8.14
0 0.00
0 0.00
131 76.16
41 23.84%
81  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 139
9 6.47
4 2.88
20 14.39
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
82  โรงเรียนราษฎร์สโมสร 270
6 2.22
7 2.59
50 18.52
1 0.37
0 0.00
206 76.30
64 23.70%
83  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 242
22 9.09
5 2.07
27 11.16
2 0.83
1 0.41
185 76.45
57 23.55%
84  โรงเรียนบ้านไพล 121
2 1.65
3 2.48
18 14.88
3 2.48
2 1.65
93 76.86
28 23.14%
85  โรงเรียนพิมายสามัคคี 1 463
32 6.91
9 1.94
65 14.04
1 0.22
0 0.00
356 76.89
107 23.11%
86  โรงเรียนบ้านตะบอง "เจริญราษฎร์อุทิศ" 303
29 9.57
10 3.30
30 9.90
1 0.33
0 0.00
233 76.90
70 23.10%
87  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
5 7.69
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
88  โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 74
8 10.81
1 1.35
8 10.81
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
89  โรงเรียนบ้านหนองตาด 109
5 4.59
6 5.50
12 11.01
2 1.83
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
90  โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 157
10 6.37
2 1.27
23 14.65
1 0.64
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
91  โรงเรียนบ้านนาดี 44
6 13.64
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
92  โรงเรียนบ้านวังม่วง 66
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
1 1.52
51 77.27
15 22.73%
93  โรงเรียนบ้านลุงตามัน 274
26 9.49
24 8.76
12 4.38
0 0.00
0 0.00
212 77.37
62 22.63%
94  โรงเรียนบ้านโนนเพชรพิทยาคม 84
7 8.33
0 0.00
12 14.29
0 0.00
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
95  โรงเรียนวัดวังน้ำ 160
16 10.00
1 0.63
18 11.25
1 0.63
0 0.00
124 77.50
36 22.50%
96  โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 171
17 9.94
4 2.34
17 9.94
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
97  โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 73
6 8.22
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
98  โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 110
3 2.73
6 5.45
11 10.00
4 3.64
0 0.00
86 78.18
24 21.82%
99  โรงเรียนบ้านละโว้ 180
12 6.67
5 2.78
22 12.22
0 0.00
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 97
11 11.34
0 0.00
6 6.19
4 4.12
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
101  โรงเรียนโนนขุยสามัคคี 74
8 10.81
2 2.70
6 8.11
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
102  โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 88
2 2.27
0 0.00
16 18.18
1 1.14
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
103  โรงเรียนบ้านยางวิทยา 210
14 6.67
1 0.48
28 13.33
2 0.95
0 0.00
165 78.57
45 21.43%
104  โรงเรียนบ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47
7 14.89
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
105  โรงเรียนบ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 151
12 7.95
6 3.97
12 7.95
2 1.32
0 0.00
119 78.81
32 21.19%
106  โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 83
6 7.23
5 6.02
6 7.23
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
107  โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 445
30 6.74
14 3.15
46 10.34
1 0.22
0 0.00
354 79.55
91 20.45%
108  โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
1 3.33
1 3.33
24 80.00
6 20.00%
109  โรงเรียนบ้านซาด 55
4 7.27
1 1.82
4 7.27
2 3.64
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
110  โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 50
4 8.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
111  โรงเรียนบ้านหวายโนนโพธิ์ 91
3 3.30
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
112  โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 92
3 3.26
4 4.35
11 11.96
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
113  โรงเรียนเมืองจากวิทยา 133
9 6.77
4 3.01
13 9.77
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
114  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 215
19 8.84
12 5.58
8 3.72
2 0.93
1 0.47
173 80.47
42 19.53%
115  โรงเรียนมะค่าสามัคคี 169
13 7.69
6 3.55
14 8.28
0 0.00
0 0.00
136 80.47
33 19.53%
116  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 72
5 6.94
5 6.94
1 1.39
3 4.17
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
117  โรงเรียนโนนตูม 144
6 4.17
5 3.47
17 11.81
0 0.00
0 0.00
116 80.56
28 19.44%
118  โรงเรียนวัดบ้านหนองคึม 94
5 5.32
6 6.38
4 4.26
3 3.19
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
119  โรงเรียนชุมชนประทาย 845
52 6.15
18 2.13
91 10.77
0 0.00
0 0.00
684 80.95
161 19.05%
120  โรงเรียนบ้านดอนแซะ 147
13 8.84
2 1.36
12 8.16
0 0.00
1 0.68
119 80.95
28 19.05%
121  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
2 1.59
7 5.56
15 11.90
0 0.00
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
122  โรงเรียนวัดปลักแรต 142
5 3.52
7 4.93
15 10.56
0 0.00
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
123  โรงเรียนบ้านช่องแมว 137
10 7.30
4 2.92
12 8.76
0 0.00
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 95
8 8.42
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
125  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) 169
15 8.88
5 2.96
12 7.10
0 0.00
0 0.00
137 81.07
32 18.93%
126  โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 74
2 2.70
2 2.70
10 13.51
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
127  โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 191
19 9.95
4 2.09
11 5.76
2 1.05
0 0.00
155 81.15
36 18.85%
128  โรงเรียนบ้านจาบ 69
3 4.35
0 0.00
8 11.59
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
129  โรงเรียนอรพิมวิทยา 117
4 3.42
4 3.42
13 11.11
0 0.00
1 0.85
95 81.20
22 18.80%
130  โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 64
5 7.81
1 1.56
6 9.38
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
131  โรงเรียนหนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) 48
3 6.25
1 2.08
3 6.25
2 4.17
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
132  โรงเรียนบ้านสะแกงาม 113
5 4.42
3 2.65
13 11.50
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
133  โรงเรียนบ้านท่าหลวง 140
10 7.14
1 0.71
15 10.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
134  โรงเรียนบ้านตลาดไทร 97
9 9.28
0 0.00
9 9.28
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
135  โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 157
7 4.46
4 2.55
15 9.55
2 1.27
1 0.64
128 81.53
29 18.47%
136  โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม 87
6 6.90
1 1.15
9 10.34
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 185
10 5.41
3 1.62
21 11.35
0 0.00
0 0.00
151 81.62
34 18.38%
138  โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 126
2 1.59
2 1.59
19 15.08
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
139  โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 55
2 3.64
0 0.00
8 14.55
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
140  โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 165
2 1.21
4 2.42
23 13.94
1 0.61
0 0.00
135 81.82
30 18.18%
141  โรงเรียนบ้านฝาง 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
142  โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 144
2 1.39
7 4.86
17 11.81
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
143  โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 100
7 7.00
2 2.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
144  โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 100
10 10.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
145  โรงเรียนบ้านดอนลำดวน 128
7 5.47
3 2.34
13 10.16
0 0.00
0 0.00
105 82.03
23 17.97%
146  โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 112
4 3.57
1 0.89
12 10.71
3 2.68
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
147  โรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ 68
2 2.94
1 1.47
9 13.24
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
148  โรงเรียนบ้านหนองบัว 171
8 4.68
1 0.58
21 12.28
0 0.00
0 0.00
141 82.46
30 17.54%
149  โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 57
6 10.53
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
150  โรงเรียนเมืองยาง"คุรุราษฎร์อุทิศ" 167
2 1.20
8 4.79
19 11.38
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
151  โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 144
2 1.39
13 9.03
9 6.25
0 0.00
1 0.69
119 82.64
25 17.36%
152  โรงเรียนบ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 64
0 0.00
2 3.13
8 12.50
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
153  โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 158
16 10.13
3 1.90
8 5.06
0 0.00
0 0.00
131 82.91
27 17.09%
154  โรงเรียนบ้านดอนวัว 41
1 2.44
0 0.00
5 12.20
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
155  โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
156  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
157  โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 102
6 5.88
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
158  โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 66
4 6.06
0 0.00
6 9.09
0 0.00
1 1.52
55 83.33
11 16.67%
159  โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
160  โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 165
7 4.24
9 5.45
11 6.67
0 0.00
0 0.00
138 83.64
27 16.36%
161  โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 135
7 5.19
3 2.22
12 8.89
0 0.00
0 0.00
113 83.70
22 16.30%
162  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
1 1.35
4 5.41
7 9.46
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
163  โรงเรียนบ้านประสุข 229
11 4.80
4 1.75
21 9.17
0 0.00
1 0.44
192 83.84
37 16.16%
164  โรงเรียนวัดโชติการาม 310
21 6.77
6 1.94
22 7.10
1 0.32
0 0.00
260 83.87
50 16.13%
165  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์ 56
3 5.36
0 0.00
6 10.71
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
166  โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 187
9 4.81
4 2.14
17 9.09
0 0.00
0 0.00
157 83.96
30 16.04%
167  โรงเรียนอาสนาราม 138
6 4.35
2 1.45
14 10.14
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
168  โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 224
4 1.79
5 2.23
26 11.61
0 0.00
0 0.00
189 84.38
35 15.63%
169  โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 125
2 1.60
0 0.00
17 13.60
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
170  โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 81
1 1.23
1 1.23
10 12.35
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
172  โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 108
2 1.85
2 1.85
12 11.11
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
173  โรงเรียนบ้านโนนปีบ 27
0 0.00
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
174  โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 163
9 5.52
1 0.61
14 8.59
0 0.00
0 0.00
139 85.28
24 14.72%
175  โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 68
3 4.41
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
176  โรงเรียนชุมชนโนนแดง 456
17 3.73
4 0.88
46 10.09
0 0.00
0 0.00
389 85.31
67 14.69%
177  โรงเรียนหนองกรดวิทยา 48
1 2.08
2 4.17
4 8.33
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
178  โรงเรียนคูเตยราษฎร์สามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
179  โรงเรียนบ้านกล้วย 169
6 3.55
3 1.78
13 7.69
2 1.18
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
180  โรงเรียนบ้านดอนยาว 120
5 4.17
0 0.00
10 8.33
2 1.67
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
181  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำทะเมนชัย) 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
6 7.06
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
182  โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 71
2 2.82
0 0.00
8 11.27
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
183  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 5 128
1 0.78
0 0.00
17 13.28
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
184  โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 87
5 5.75
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
185  โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 44
1 2.27
3 6.82
1 2.27
0 0.00
1 2.27
38 86.36
6 13.64%
186  โรงเรียนหนองบัวรีราษฎร์อุทิศ 291
10 3.44
10 3.44
17 5.84
2 0.69
0 0.00
252 86.60
39 13.40%
187  โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 187
8 4.28
6 3.21
11 5.88
0 0.00
0 0.00
162 86.63
25 13.37%
188  โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 137
3 2.19
1 0.73
13 9.49
1 0.73
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
189  โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 155
4 2.58
3 1.94
13 8.39
0 0.00
0 0.00
135 87.10
20 12.90%
190  โรงเรียนบ้านท่าแดง 49
3 6.12
0 0.00
2 4.08
1 2.04
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
191  โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 107
4 3.74
4 3.74
3 2.80
2 1.87
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
192  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
193  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 102
3 2.94
0 0.00
7 6.86
1 0.98
1 0.98
90 88.24
12 11.76%
194  โรงเรียนบ้านขามใต้ 34
1 2.94
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
195  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 96
6 6.25
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
196  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 96
7 7.29
0 0.00
3 3.13
1 1.04
0 0.00
85 88.54
11 11.46%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 195
9 4.62
9 4.62
4 2.05
0 0.00
0 0.00
173 88.72
22 11.28%
198  โรงเรียนบ้านหนองบง 49
1 2.04
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
199  โรงเรียนดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี 50
0 0.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 121
2 1.65
4 3.31
6 4.96
0 0.00
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
201  โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
202  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) 116
0 0.00
0 0.00
11 9.48
0 0.00
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
203  โรงเรียนบ้านหนองขาม 171
7 4.09
9 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 90.64
16 9.36%
204  โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 54
2 3.70
2 3.70
0 0.00
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
205  โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
206  โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 91
0 0.00
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
207  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ประทาย) 100
1 1.00
1 1.00
4 4.00
2 2.00
0 0.00
92 92.00
8 8.00%
208  โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
209  โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
210  โรงเรียนหนองบัวลอย 83
0 0.00
1 1.20
4 4.82
1 1.20
0 0.00
77 92.77
6 7.23%
211  โรงเรียนอัมพวันวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
212  โรงเรียนบ้านใหม่ปฎิรูป 152
4 2.63
1 0.66
5 3.29
0 0.00
0 0.00
142 93.42
10 6.58%
213  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 137
5 3.65
0 0.00
4 2.92
0 0.00
0 0.00
128 93.43
9 6.57%
214  โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
215  โรงเรียนท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) 105
2 1.90
2 1.90
0 0.00
2 1.90
0 0.00
99 94.29
6 5.71%
216  โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 247
1 0.40
0 0.00
9 3.64
4 1.62
0 0.00
233 94.33
14 5.67%
217  โรงเรียนเพชรหนองขาม 305
5 1.64
0 0.00
12 3.93
0 0.00
0 0.00
288 94.43
17 5.57%
218  โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
219  โรงเรียนหนองปรือแก้ว 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
220  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
221  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
222  โรงเรียนบ้านโนนยอ 238
1 0.42
0 0.00
6 2.52
3 1.26
0 0.00
228 95.80
10 4.20%
223  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 59
0 0.00
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
224  โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
225  โรงเรียนหนองกุงวันชาติ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,842 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,005 6.95
เตี้ย  749 2.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,061 10.61
ผอมและเตี้ย  414 1.44
อ้วนและเตี้ย  238 0.83
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,375 77.58
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,467 คน


22.42%


Powered By www.thaieducation.net