ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 181 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 181 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาแค 59
8 13.56
4 6.78
25 42.37
2 3.39
20 33.90
0 0.00
59 100.00%
2  โรงเรียนวัดบ้านหนองกก 53
33 62.26
7 13.21
3 5.66
9 16.98
1 1.89
0 0.00
53 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโคกเสี่ยว 131
9 6.87
19 14.50
6 4.58
37 28.24
25 19.08
35 26.72
96 73.28%
4  โรงเรียนขามเตี้ยพิทยาคม 118
19 16.10
15 12.71
17 14.41
11 9.32
10 8.47
46 38.98
72 61.02%
5  โรงเรียนบ้านขามหนองแวง 27
13 48.15
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
12 44.44
15 55.56%
6  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 139
58 41.73
9 6.47
9 6.47
0 0.00
0 0.00
63 45.32
76 54.68%
7  โรงเรียนบ้านหนองโจด 19
3 15.79
2 10.53
1 5.26
3 15.79
1 5.26
9 47.37
10 52.63%
8  โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว 57
11 19.30
6 10.53
12 21.05
0 0.00
0 0.00
28 49.12
29 50.88%
9  โรงเรียนบ้านคอนเมือง 149
22 14.77
24 16.11
10 6.71
13 8.72
5 3.36
75 50.34
74 49.66%
10  โรงเรียนบ้านโสกสนวน 29
2 6.90
1 3.45
8 27.59
3 10.34
0 0.00
15 51.72
14 48.28%
11  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 108
27 25.00
8 7.41
11 10.19
6 5.56
0 0.00
56 51.85
52 48.15%
12  โรงเรียนบ้านหนองขามนาดี 177
18 10.17
25 14.12
16 9.04
13 7.34
11 6.21
94 53.11
83 46.89%
13  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง 80
8 10.00
5 6.25
11 13.75
3 3.75
10 12.50
43 53.75
37 46.25%
14  โรงเรียนบ้านปรางค์ 209
24 11.48
7 3.35
32 15.31
7 3.35
26 12.44
113 54.07
96 45.93%
15  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) 9
4 44.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
16  โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 95
21 22.11
2 2.11
14 14.74
0 0.00
0 0.00
58 61.05
37 38.95%
17  โรงเรียนบ้านตากิ่ม 135
10 7.41
20 14.81
6 4.44
10 7.41
6 4.44
83 61.48
52 38.52%
18  โรงเรียนบ้านทัพมะขาม 108
16 14.81
2 1.85
18 16.67
5 4.63
0 0.00
67 62.04
41 37.96%
19  โรงเรียนวัดบ้านมะค่า 74
14 18.92
7 9.46
5 6.76
2 2.70
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
20  โรงเรียนบ้านโนนสัง 263
22 8.37
32 12.17
16 6.08
12 4.56
17 6.46
164 62.36
99 37.64%
21  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหนาด 113
2 1.77
11 9.73
8 7.08
9 7.96
10 8.85
73 64.60
40 35.40%
22  โรงเรียนบ้านกระพี้ 52
8 15.38
7 13.46
3 5.77
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
23  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 47
10 21.28
0 0.00
5 10.64
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
24  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งน้อย 95
4 4.21
3 3.16
23 24.21
2 2.11
0 0.00
63 66.32
32 33.68%
25  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 48
3 6.25
1 2.08
10 20.83
2 4.17
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
26  โรงเรียนบ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) 49
2 4.08
2 4.08
12 24.49
0 0.00
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
27  โรงเรียนบ้านโนนระเวียง 212
16 7.55
13 6.13
10 4.72
15 7.08
12 5.66
146 68.87
66 31.13%
28  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด 36
5 13.89
3 8.33
3 8.33
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
29  โรงเรียนบ้านกู่ 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
2 8.70
1 4.35
16 69.57
7 30.43%
30  โรงเรียนวนาประชารัฐบำรุง 79
12 15.19
1 1.27
9 11.39
2 2.53
0 0.00
55 69.62
24 30.38%
31  โรงเรียนบ้านโนนมะเฟือง 115
10 8.70
7 6.09
10 8.70
5 4.35
2 1.74
81 70.43
34 29.57%
32  โรงเรียนบ้านสระครก 99
4 4.04
3 3.03
9 9.09
10 10.10
3 3.03
70 70.71
29 29.29%
33  โรงเรียนบ้านศรีนิมิต 41
5 12.20
1 2.44
3 7.32
1 2.44
2 4.88
29 70.73
12 29.27%
34  โรงเรียนบ้านสีสุก 107
11 10.28
0 0.00
19 17.76
1 0.93
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
35  โรงเรียนบ้านหนองจาน 42
6 14.29
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
36  โรงเรียนบ้านหินแห่ 126
6 4.76
8 6.35
20 15.87
2 1.59
0 0.00
90 71.43
36 28.57%
37  โรงเรียนบ้านหนองพรานปาน 136
11 8.09
0 0.00
27 19.85
0 0.00
0 0.00
98 72.06
38 27.94%
38  โรงเรียนบ้านตะโก 190
29 15.26
5 2.63
19 10.00
0 0.00
0 0.00
137 72.11
53 27.89%
39  โรงเรียนวังโพน 47
2 4.26
4 8.51
3 6.38
4 8.51
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
40  โรงเรียนบ้านแก้งสนามนาง 76
13 17.11
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
41  โรงเรียนชุมชนคงวิทยา 854
48 5.62
23 2.69
130 15.22
21 2.46
8 0.94
624 73.07
230 26.93%
42  โรงเรียนวันครู 2502 179
6 3.35
16 8.94
26 14.53
0 0.00
0 0.00
131 73.18
48 26.82%
43  โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด 64
6 9.38
5 7.81
4 6.25
2 3.13
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
44  โรงเรียนบ้านหินลาดหนองโดน 87
10 11.49
5 5.75
8 9.20
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
45  โรงเรียนบ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) 100
8 8.00
4 4.00
12 12.00
2 2.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 140
15 10.71
5 3.57
16 11.43
0 0.00
0 0.00
104 74.29
36 25.71%
47  โรงเรียนวัดบ้านหนองหัวช้าง 83
4 4.82
0 0.00
17 20.48
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
48  โรงเรียนวัดบ้านงิ้ว 60
7 11.67
0 0.00
6 10.00
2 3.33
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
49  โรงเรียนบ้านโจด 91
2 2.20
2 2.20
12 13.19
6 6.59
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
50  โรงเรียนบ้านดอนถั่วแปบพัฒนา 93
5 5.38
2 2.15
15 16.13
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
51  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขุ่น 55
1 1.82
3 5.45
7 12.73
1 1.82
1 1.82
42 76.36
13 23.64%
52  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 107
5 4.67
2 1.87
18 16.82
0 0.00
0 0.00
82 76.64
25 23.36%
53  โรงเรียนบ้านดอนเปล้า 109
8 7.34
5 4.59
11 10.09
0 0.00
1 0.92
84 77.06
25 22.94%
54  โรงเรียนบ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 57
3 5.26
1 1.75
6 10.53
2 3.51
1 1.75
44 77.19
13 22.81%
55  โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง 121
13 10.74
5 4.13
8 6.61
0 0.00
1 0.83
94 77.69
27 22.31%
56  โรงเรียนวัดบ้านหนองไข่ผำ 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
57  โรงเรียนบ้านตะโกโคก 128
9 7.03
16 12.50
3 2.34
0 0.00
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
58  โรงเรียนบ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) 116
4 3.45
2 1.72
18 15.52
1 0.86
0 0.00
91 78.45
25 21.55%
59  โรงเรียนบ้านมะค่า 38
2 5.26
4 10.53
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
60  โรงเรียนบ้านดอนกลาง 148
14 9.46
2 1.35
12 8.11
1 0.68
2 1.35
117 79.05
31 20.95%
61  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 73
1 1.37
2 2.74
7 9.59
5 6.85
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
62  โรงเรียนปริยัติไพศาล 149
8 5.37
4 2.68
18 12.08
0 0.00
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
63  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี 45
3 6.67
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อม 289
10 3.46
9 3.11
34 11.76
4 1.38
0 0.00
232 80.28
57 19.72%
65  โรงเรียนบ้านหนองบง 56
3 5.36
6 10.71
1 1.79
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
66  โรงเรียนบ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) 67
2 2.99
1 1.49
7 10.45
3 4.48
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
67  โรงเรียนบ้านดอนแร้ง 93
1 1.08
4 4.30
12 12.90
0 0.00
1 1.08
75 80.65
18 19.35%
68  โรงเรียนบ้านด่านช้าง 83
5 6.02
4 4.82
5 6.02
2 2.41
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
69  โรงเรียนบ้านดอนทะแยง 109
6 5.50
0 0.00
15 13.76
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
70  โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี 104
7 6.73
0 0.00
8 7.69
3 2.88
2 1.92
84 80.77
20 19.23%
71  โรงเรียนบ้านหนองขามน้อย 32
0 0.00
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านวัด 193
9 4.66
6 3.11
17 8.81
4 2.07
0 0.00
157 81.35
36 18.65%
73  โรงเรียนวัดบ้านดอนชุมช้าง 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
74  โรงเรียนบ้านคูขาดโสกรังสามัคคี 100
4 4.00
3 3.00
10 10.00
0 0.00
1 1.00
82 82.00
18 18.00%
75  โรงเรียนบ้านกระถิน 90
4 4.44
2 2.22
8 8.89
2 2.22
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
76  โรงเรียนวัดบ้านโนนกอก 153
11 7.19
0 0.00
15 9.80
1 0.65
0 0.00
126 82.35
27 17.65%
77  โรงเรียนบ้านไทรโยง 52
6 11.54
0 0.00
2 3.85
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
78  โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี 58
1 1.72
3 5.17
3 5.17
0 0.00
3 5.17
48 82.76
10 17.24%
79  โรงเรียนบ้านโนนกระพี้วิทยา 64
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
80  โรงเรียนบ้านโนนสูง 83
4 4.82
5 6.02
5 6.02
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
81  โรงเรียนบ้านปอบิด 89
11 12.36
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
82  โรงเรียนบ้านเมืองคง 131
4 3.05
9 6.87
6 4.58
3 2.29
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
83  โรงเรียนบ้านดอนฆ่าเสือ 66
2 3.03
3 4.55
6 9.09
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
84  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 42
3 7.14
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
85  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
86  โรงเรียนบ้านโคกกระเบี้องสามัคคี 138
5 3.62
7 5.07
11 7.97
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
87  โรงเรียนวัดบ้านหนองแวง 30
2 6.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
88  โรงเรียนบ้านตาจั่น 153
4 2.61
12 7.84
9 5.88
0 0.00
0 0.00
128 83.66
25 16.34%
89  โรงเรียนบ้านดอนตะหนิน 98
0 0.00
0 0.00
11 11.22
5 5.10
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
90  โรงเรียนบ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) 62
0 0.00
1 1.61
6 9.68
3 4.84
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
91  โรงเรียนบ้านแฝก 72
5 6.94
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
92  โรงเรียนบ้านประคำ 107
4 3.74
0 0.00
12 11.21
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
93  โรงเรียนบ้านหลุบกุง 121
4 3.31
0 0.00
9 7.44
1 0.83
4 3.31
103 85.12
18 14.88%
94  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 283
13 4.59
9 3.18
11 3.89
7 2.47
2 0.71
241 85.16
42 14.84%
95  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
96  โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา 82
12 14.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
97  โรงเรียนบ้านหนองคอม 194
11 5.67
3 1.55
14 7.22
0 0.00
0 0.00
166 85.57
28 14.43%
98  โรงเรียนบ้านหนองบัวทุ่ง 97
11 11.34
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
99  โรงเรียนบ้านตะคร้อโนนทอง 70
7 10.00
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
100  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 21
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
101  โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย 42
0 0.00
0 0.00
6 14.29
0 0.00
0 0.00
36 85.71
6 14.29%
102  โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) 170
6 3.53
8 4.71
9 5.29
1 0.59
0 0.00
146 85.88
24 14.12%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา 151
2 1.32
7 4.64
9 5.96
3 1.99
0 0.00
130 86.09
21 13.91%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัว 73
2 2.74
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
105  โรงเรียนบ้านโต้นสามัคคีวิทยา 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
1 2.70
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
106  โรงเรียนวัดบ้านไร่ 120
4 3.33
0 0.00
11 9.17
0 0.00
1 0.83
104 86.67
16 13.33%
107  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 107
7 6.54
1 0.93
6 5.61
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
108  โรงเรียนบ้านดงบัง 108
5 4.63
1 0.93
7 6.48
0 0.00
1 0.93
94 87.04
14 12.96%
109  โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจาย 233
19 8.15
11 4.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
203 87.12
30 12.88%
110  โรงเรียนบ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) 101
1 0.99
2 1.98
8 7.92
2 1.98
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
111  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเอน 164
0 0.00
3 1.83
17 10.37
1 0.61
0 0.00
143 87.20
21 12.80%
112  โรงเรียนบ้านหนองโคบาล 102
4 3.92
3 2.94
6 5.88
0 0.00
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
113  โรงเรียนเบญจราษฎร์ศึกษา 71
0 0.00
2 2.82
6 8.45
1 1.41
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
114  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 203
2 0.99
0 0.00
17 8.37
4 1.97
2 0.99
178 87.68
25 12.32%
115  โรงเรียนบ้านขามเวียน 57
2 3.51
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
116  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง 90
4 4.44
6 6.67
1 1.11
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
117  โรงเรียนวัดบ้านโนนประดู่ 50
0 0.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
118  โรงเรียนห้วยไหวัฒนา 50
0 0.00
1 2.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
119  โรงเรียนบ้านโคกสี 143
3 2.10
0 0.00
4 2.80
0 0.00
10 6.99
126 88.11
17 11.89%
120  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 152
4 2.63
2 1.32
11 7.24
0 0.00
1 0.66
134 88.16
18 11.84%
121  โรงเรียนบ้านทองหลาง 51
4 7.84
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
122  โรงเรียนบ้านหนองบง 34
2 5.88
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
123  โรงเรียนบ้านหนองตาด 103
2 1.94
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
124  โรงเรียนบ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) 114
2 1.75
1 0.88
5 4.39
2 1.75
3 2.63
101 88.60
13 11.40%
125  โรงเรียนบ้านฝาผนัง 53
0 0.00
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
126  โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ 54
4 7.41
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
127  โรงเรียนบ้านหญ้าคาประชาเนรมิต 37
2 5.41
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
128  โรงเรียนวัดบ้านหนองหญ้าปล้อง 75
2 2.67
1 1.33
3 4.00
2 2.67
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
129  โรงเรียนบ้านตลุกสาหร่าย 123
2 1.63
0 0.00
9 7.32
2 1.63
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
130  โรงเรียนวัดบ้านสีดา 86
0 0.00
0 0.00
8 9.30
1 1.16
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
131  โรงเรียนวัดบ้านสามเมือง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
132  โรงเรียนบ้านอุทัยทอง 88
0 0.00
2 2.27
6 6.82
0 0.00
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
133  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 101
0 0.00
0 0.00
10 9.90
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
134  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
0 0.00
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
135  โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน 179
5 2.79
5 2.79
5 2.79
1 0.56
1 0.56
162 90.50
17 9.50%
136  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
2 3.03
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
137  โรงเรียนบ้านหนองม่วงช่างพิม 79
0 0.00
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
138  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวลาย 104
3 2.88
0 0.00
4 3.85
0 0.00
2 1.92
95 91.35
9 8.65%
139  โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่ง 215
0 0.00
0 0.00
18 8.37
0 0.00
0 0.00
197 91.63
18 8.37%
140  โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 120
0 0.00
0 0.00
8 6.67
0 0.00
2 1.67
110 91.67
10 8.33%
141  โรงเรียนบ้านหมัน 111
4 3.60
1 0.90
1 0.90
0 0.00
3 2.70
102 91.89
9 8.11%
142  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
143  โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ 150
1 0.67
2 1.33
9 6.00
0 0.00
0 0.00
138 92.00
12 8.00%
144  โรงเรียนวัดกู่สามัคคี 132
6 4.55
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
145  โรงเรียนวัดบ้านเมืองสูง 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
146  โรงเรียนบ้านนาดอนบก 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
147  โรงเรียนชุมชนหนองแวงสุวิทย์ 85
1 1.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 5.88
79 92.94
6 7.06%
148  โรงเรียนบ้านโนนรัง 167
0 0.00
1 0.60
2 1.20
1 0.60
7 4.19
156 93.41
11 6.59%
149  โรงเรียนบ้านเสมา 110
2 1.82
0 0.00
5 4.55
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวสามัคคี 97
0 0.00
0 0.00
6 6.19
0 0.00
0 0.00
91 93.81
6 6.19%
151  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา18 81
2 2.47
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
152  โรงเรียนบ้านดอนคนทา 70
1 1.43
3 4.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
153  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 102
1 0.98
1 0.98
1 0.98
1 0.98
1 0.98
97 95.10
5 4.90%
154  โรงเรียนบ้านหนองแขม 127
2 1.57
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
155  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 85
1 1.18
0 0.00
3 3.53
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
156  โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
157  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 103
0 0.00
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
158  โรงเรียนวัดบ้านกระเบื้อง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.82
1 1.82
53 96.36
2 3.64%
159  โรงเรียนบ้านหญ้าคาดอนเค็ง 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.79
54 96.43
2 3.57%
160  โรงเรียนบ้านเก่าค้อ 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
81 96.43
3 3.57%
161  โรงเรียนบ้านคึมมะอุ 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
162  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
163  โรงเรียนบ้านโคกตะพาบ 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
164  โรงเรียนบ้านอ้อยช้าง 116
1 0.86
0 0.00
1 0.86
0 0.00
0 0.00
114 98.28
2 1.72%
165  โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 98.78
1 1.22%
166  โรงเรียนบ้านกอก 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านตะหนอด 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านตลุกพลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านบุเสมาทอง 157
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองผือ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านหนองสะเดา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองแสง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านหัวหนองฯ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านเพ็ดน้อย 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านโสกงูเหลือม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนวัดบ้านศาลาดิน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโนนเต็ง 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,119 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  989 5.78
เตี้ย  544 3.18
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,400 8.18
ผอมและเตี้ย  306 1.79
อ้วนและเตี้ย  233 1.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,647 79.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,472 คน


20.28%


Powered By www.thaieducation.net