ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 110
3 2.73
2 1.82
7 6.36
1 0.91
97 88.18
0 0.00
110 100.00%
2  โรงเรียนหนองประดู่ 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 46
16 34.78
9 19.57
5 10.87
7 15.22
5 10.87
4 8.70
42 91.30%
4  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 139
12 8.63
9 6.47
31 22.30
21 15.11
40 28.78
26 18.71
113 81.29%
5  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 141
30 21.28
17 12.06
6 4.26
21 14.89
18 12.77
49 34.75
92 65.25%
6  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 127
11 8.66
14 11.02
9 7.09
25 19.69
23 18.11
45 35.43
82 64.57%
7  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 51
4 7.84
7 13.73
17 33.33
3 5.88
1 1.96
19 37.25
32 62.75%
8  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 108
18 16.67
8 7.41
8 7.41
23 21.30
10 9.26
41 37.96
67 62.04%
9  โรงเรียนบ้านหนองแดง 149
19 12.75
3 2.01
20 13.42
22 14.77
23 15.44
62 41.61
87 58.39%
10  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 7
2 28.57
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
11  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 76
17 22.37
4 5.26
14 18.42
7 9.21
0 0.00
34 44.74
42 55.26%
12  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 150
21 14.00
16 10.67
12 8.00
21 14.00
12 8.00
68 45.33
82 54.67%
13  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
7 21.21
0 0.00
3 9.09
6 18.18
2 6.06
15 45.45
18 54.55%
14  โรงเรียนบ้านบุตะโก 163
70 42.94
0 0.00
10 6.13
6 3.68
0 0.00
77 47.24
86 52.76%
15  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 145
4 2.76
7 4.83
23 15.86
11 7.59
30 20.69
70 48.28
75 51.72%
16  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 90
7 7.78
2 2.22
23 25.56
2 2.22
12 13.33
44 48.89
46 51.11%
17  โรงเรียนบ้านหนองกก 63
7 11.11
5 7.94
17 26.98
3 4.76
0 0.00
31 49.21
32 50.79%
18  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 62
3 4.84
4 6.45
16 25.81
7 11.29
1 1.61
31 50.00
31 50.00%
19  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 130
38 29.23
7 5.38
18 13.85
0 0.00
0 0.00
67 51.54
63 48.46%
20  โรงเรียนวัดหงษ์ 19
6 31.58
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
10 52.63
9 47.37%
21  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 300
25 8.33
24 8.00
52 17.33
15 5.00
22 7.33
162 54.00
138 46.00%
22  โรงเรียนวัดพรหมราช 190
13 6.84
8 4.21
25 13.16
21 11.05
18 9.47
105 55.26
85 44.74%
23  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 144
26 18.06
20 13.89
11 7.64
6 4.17
1 0.69
80 55.56
64 44.44%
24  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 86
15 17.44
14 16.28
7 8.14
2 2.33
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
25  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
4 4.49
2 2.25
50 56.18
39 43.82%
26  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
3 3.33
28 31.11
4 4.44
4 4.44
0 0.00
51 56.67
39 43.33%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 160
10 6.25
18 11.25
28 17.50
4 2.50
8 5.00
92 57.50
68 42.50%
28  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 252
9 3.57
8 3.17
48 19.05
18 7.14
18 7.14
151 59.92
101 40.08%
29  โรงเรียนบ้านระเริง 190
10 5.26
24 12.63
34 17.89
7 3.68
0 0.00
115 60.53
75 39.47%
30  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
5 6.49
5 6.49
20 25.97
0 0.00
0 0.00
47 61.04
30 38.96%
31  โรงเรียนบ้านใหญ่ 196
10 5.10
9 4.59
53 27.04
4 2.04
0 0.00
120 61.22
76 38.78%
32  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 248
28 11.29
37 14.92
31 12.50
0 0.00
0 0.00
152 61.29
96 38.71%
33  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
14 17.07
7 8.54
5 6.10
4 4.88
1 1.22
51 62.20
31 37.80%
34  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 35
0 0.00
7 20.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
35  โรงเรียนวัดโพนทราย 103
7 6.80
12 11.65
19 18.45
0 0.00
0 0.00
65 63.11
38 36.89%
36  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 77
12 15.58
6 7.79
0 0.00
5 6.49
5 6.49
49 63.64
28 36.36%
37  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 172
30 17.44
18 10.47
10 5.81
4 2.33
0 0.00
110 63.95
62 36.05%
38  โรงเรียนบ้านสระประทีป 236
23 9.75
19 8.05
17 7.20
19 8.05
7 2.97
151 63.98
85 36.02%
39  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 362
27 7.46
24 6.63
76 20.99
2 0.55
0 0.00
233 64.36
129 35.64%
40  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 135
5 3.70
3 2.22
18 13.33
8 5.93
14 10.37
87 64.44
48 35.56%
41  โรงเรียนบ้านคลองเตย 104
11 10.58
3 2.88
13 12.50
5 4.81
4 3.85
68 65.38
36 34.62%
42  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 58
13 22.41
6 10.34
1 1.72
0 0.00
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
43  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 70
7 10.00
5 7.14
8 11.43
4 5.71
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
44  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 122
4 3.28
7 5.74
30 24.59
0 0.00
0 0.00
81 66.39
41 33.61%
45  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 94
11 11.70
8 8.51
6 6.38
6 6.38
0 0.00
63 67.02
31 32.98%
46  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 121
5 4.13
2 1.65
14 11.57
7 5.79
11 9.09
82 67.77
39 32.23%
47  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 180
7 3.89
9 5.00
9 5.00
17 9.44
16 8.89
122 67.78
58 32.22%
48  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 38
4 10.53
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
49  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 209
11 5.26
3 1.44
47 22.49
0 0.00
5 2.39
143 68.42
66 31.58%
50  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 108
4 3.70
3 2.78
24 22.22
3 2.78
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
51  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 89
4 4.49
5 5.62
15 16.85
1 1.12
3 3.37
61 68.54
28 31.46%
52  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 214
16 7.48
10 4.67
24 11.21
7 3.27
10 4.67
147 68.69
67 31.31%
53  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 80
0 0.00
13 16.25
5 6.25
6 7.50
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
54  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
10 12.99
3 3.90
8 10.39
2 2.60
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
55  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 469
14 2.99
24 5.12
56 11.94
14 2.99
31 6.61
330 70.36
139 29.64%
56  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 81
6 7.41
8 9.88
10 12.35
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
57  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 88
9 10.23
3 3.41
6 6.82
5 5.68
3 3.41
62 70.45
26 29.55%
58  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34
0 0.00
0 0.00
7 20.59
2 5.88
1 2.94
24 70.59
10 29.41%
59  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 838
77 9.19
30 3.58
134 15.99
3 0.36
1 0.12
593 70.76
245 29.24%
60  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 104
16 15.38
4 3.85
8 7.69
2 1.92
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
61  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 108
6 5.56
15 13.89
9 8.33
0 0.00
1 0.93
77 71.30
31 28.70%
62  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 81
3 3.70
4 4.94
15 18.52
1 1.23
0 0.00
58 71.60
23 28.40%
63  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 64
6 9.38
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
64  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 189
23 12.17
0 0.00
30 15.87
0 0.00
0 0.00
136 71.96
53 28.04%
65  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 75
8 10.67
6 8.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
66  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 133
12 9.02
9 6.77
7 5.26
9 6.77
0 0.00
96 72.18
37 27.82%
67  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 148
22 14.86
7 4.73
12 8.11
0 0.00
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
68  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 679
38 5.60
24 3.53
76 11.19
24 3.53
24 3.53
493 72.61
186 27.39%
69  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
5 22.73
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
70  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 100
7 7.00
2 2.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
71  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 130
6 4.62
9 6.92
20 15.38
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
72  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1223
78 6.38
26 2.13
200 16.35
17 1.39
7 0.57
895 73.18
328 26.82%
73  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 95
8 8.42
7 7.37
10 10.53
0 0.00
0 0.00
70 73.68
25 26.32%
74  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 19
0 0.00
0 0.00
5 26.32
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
75  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 137
19 13.87
4 2.92
13 9.49
0 0.00
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
76  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 99
13 13.13
3 3.03
10 10.10
0 0.00
0 0.00
73 73.74
26 26.26%
77  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 84
4 4.76
0 0.00
18 21.43
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
78  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 204
22 10.78
10 4.90
20 9.80
1 0.49
0 0.00
151 74.02
53 25.98%
79  โรงเรียนบ้านไผ่ 85
0 0.00
2 2.35
17 20.00
3 3.53
0 0.00
63 74.12
22 25.88%
80  โรงเรียนบ้านลำเพียก 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
81  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 209
16 7.66
22 10.53
15 7.18
0 0.00
0 0.00
156 74.64
53 25.36%
82  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 116
13 11.21
3 2.59
13 11.21
0 0.00
0 0.00
87 75.00
29 25.00%
83  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 92
7 7.61
2 2.17
9 9.78
5 5.43
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
84  โรงเรียนวัดม่วง 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
85  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 105
2 1.90
5 4.76
17 16.19
1 0.95
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
86  โรงเรียนตะแบกวิทยา 187
14 7.49
24 12.83
8 4.28
0 0.00
0 0.00
141 75.40
46 24.60%
87  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 107
13 12.15
6 5.61
6 5.61
0 0.00
1 0.93
81 75.70
26 24.30%
88  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 217
4 1.84
11 5.07
37 17.05
0 0.00
0 0.00
165 76.04
52 23.96%
89  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 118
4 3.39
6 5.08
14 11.86
3 2.54
1 0.85
90 76.27
28 23.73%
90  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
5 6.94
3 4.17
6 8.33
2 2.78
1 1.39
55 76.39
17 23.61%
91  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 112
19 16.96
0 0.00
7 6.25
0 0.00
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
92  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 203
10 4.93
12 5.91
14 6.90
9 4.43
2 0.99
156 76.85
47 23.15%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 137
1 0.73
7 5.11
22 16.06
0 0.00
1 0.73
106 77.37
31 22.63%
94  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 111
2 1.80
0 0.00
23 20.72
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
95  โรงเรียนบ้านซับเต่า 89
10 11.24
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
96  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 518
35 6.76
5 0.97
66 12.74
5 0.97
5 0.97
402 77.61
116 22.39%
97  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 67
1 1.49
6 8.96
8 11.94
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
98  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 188
8 4.26
4 2.13
12 6.38
4 2.13
14 7.45
146 77.66
42 22.34%
99  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 103
7 6.80
16 15.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
100  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 140
5 3.57
3 2.14
21 15.00
1 0.71
1 0.71
109 77.86
31 22.14%
101  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 156
7 4.49
9 5.77
17 10.90
1 0.64
0 0.00
122 78.21
34 21.79%
102  โรงเรียนไผ่สีสุก 124
13 10.48
0 0.00
14 11.29
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
103  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 51
4 7.84
1 1.96
5 9.80
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
104  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 121
8 6.61
1 0.83
17 14.05
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
105  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
6 4.76
5 3.97
15 11.90
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
106  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 145
5 3.45
19 13.10
5 3.45
2 1.38
0 0.00
114 78.62
31 21.38%
107  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 146
6 4.11
8 5.48
14 9.59
2 1.37
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
108  โรงเรียนบ้านวังหิน 39
4 10.26
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
109  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 88
4 4.55
0 0.00
7 7.95
4 4.55
3 3.41
70 79.55
18 20.45%
110  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 98
1 1.02
4 4.08
15 15.31
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
111  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 70
6 8.57
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
112  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองเมา 76
2 2.63
2 2.63
10 13.16
0 0.00
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
114  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 61
0 0.00
0 0.00
10 16.39
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
115  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
10 6.33
7 4.43
4 2.53
10 6.33
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
116  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 100
3 3.00
3 3.00
8 8.00
4 4.00
1 1.00
81 81.00
19 19.00%
117  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 114
2 1.75
3 2.63
16 14.04
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
118  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 93
1 1.08
6 6.45
10 10.75
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
119  โรงเรียนบ้านน้อย 126
5 3.97
0 0.00
6 4.76
12 9.52
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
120  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 171
9 5.26
5 2.92
17 9.94
0 0.00
0 0.00
140 81.87
31 18.13%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 541
20 3.70
6 1.11
65 12.01
5 0.92
2 0.37
443 81.89
98 18.11%
122  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 221
11 4.98
10 4.52
10 4.52
7 3.17
2 0.90
181 81.90
40 18.10%
123  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 118
12 10.17
0 0.00
9 7.63
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
124  โรงเรียนบ้านวังหมี 79
7 8.86
6 7.59
1 1.27
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
125  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 51
2 3.92
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
126  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 57
3 5.26
0 0.00
6 10.53
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
127  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 126
6 4.76
0 0.00
16 12.70
0 0.00
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
128  โรงเรียนจอมทองวิทยา 150
13 8.67
2 1.33
7 4.67
4 2.67
0 0.00
124 82.67
26 17.33%
129  โรงเรียนบ้านหนองไทร 105
8 7.62
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
130  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 131
8 6.11
0 0.00
14 10.69
0 0.00
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
131  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 54
4 7.41
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
132  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 127
12 9.45
5 3.94
4 3.15
0 0.00
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
133  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 528
10 1.89
8 1.52
62 11.74
6 1.14
1 0.19
441 83.52
87 16.48%
134  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 219
22 10.05
6 2.74
8 3.65
0 0.00
0 0.00
183 83.56
36 16.44%
135  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 256
8 3.13
8 3.13
8 3.13
9 3.52
7 2.73
216 84.38
40 15.63%
136  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 112
5 4.46
2 1.79
3 2.68
7 6.25
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
137  โรงเรียนบ้านหนองโดน 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
1 2.50
2 5.00
34 85.00
6 15.00%
138  โรงเรียนบ้านหนองรัง 127
6 4.72
4 3.15
7 5.51
2 1.57
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
139  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 67
1 1.49
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
140  โรงเรียนบ้านมาบกราด 230
12 5.22
8 3.48
13 5.65
1 0.43
0 0.00
196 85.22
34 14.78%
141  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 68
6 8.82
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
142  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 286
11 3.85
5 1.75
24 8.39
2 0.70
0 0.00
244 85.31
42 14.69%
143  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 165
9 5.45
8 4.85
5 3.03
2 1.21
0 0.00
141 85.45
24 14.55%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 391
23 5.88
13 3.32
10 2.56
5 1.28
5 1.28
335 85.68
56 14.32%
145  โรงเรียนบ้านไชยวาล 147
3 2.04
4 2.72
6 4.08
2 1.36
6 4.08
126 85.71
21 14.29%
146  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 71
0 0.00
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
147  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 200
16 8.00
0 0.00
12 6.00
0 0.00
0 0.00
172 86.00
28 14.00%
148  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
149  โรงเรียนบ้านแชะ 174
8 4.60
0 0.00
16 9.20
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
150  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 102
3 2.94
1 0.98
10 9.80
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
151  โรงเรียนบ้านกลาง 66
0 0.00
0 0.00
6 9.09
3 4.55
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
152  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 98
2 2.04
1 1.02
9 9.18
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
153  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 138
4 2.90
6 4.35
4 2.90
4 2.90
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
154  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 414
16 3.86
8 1.93
28 6.76
1 0.24
1 0.24
360 86.96
54 13.04%
155  โรงเรียนบ้านหนองหิน 93
3 3.23
2 2.15
6 6.45
1 1.08
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
156  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 185
10 5.41
0 0.00
13 7.03
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
157  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
3 4.62
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
158  โรงเรียนบ้านโคกโจด 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
4 7.02
2 3.51
50 87.72
7 12.28%
159  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 51
5 9.80
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
160  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 90
0 0.00
3 3.33
7 7.78
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
161  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
0 0.00
2 2.78
4 5.56
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
162  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 111
4 3.60
0 0.00
8 7.21
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
163  โรงเรียนบ้านลำไซกง 67
1 1.49
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
164  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 163
9 5.52
8 4.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 89.57
17 10.43%
165  โรงเรียนบ้านปางไม้ 90
4 4.44
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
166  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
167  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
2 2.44
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
168  โรงเรียนบ้านสันติสุข 206
5 2.43
0 0.00
10 4.85
3 1.46
2 0.97
186 90.29
20 9.71%
169  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 79
5 6.33
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
170  โรงเรียนบ้านหนองโสน 68
0 0.00
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
171  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
3 3.66
75 91.46
7 8.54%
172  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 107
2 1.87
1 0.93
6 5.61
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
173  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
2 1.61
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
174  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 266
9 3.38
6 2.26
6 2.26
0 0.00
0 0.00
245 92.11
21 7.89%
175  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 110
0 0.00
1 0.91
3 2.73
0 0.00
4 3.64
102 92.73
8 7.27%
176  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 153
0 0.00
2 1.31
9 5.88
0 0.00
0 0.00
142 92.81
11 7.19%
177  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 87
1 1.15
1 1.15
3 3.45
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
178  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 92
2 2.17
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
179  โรงเรียนบ้านโนนแดง 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
180  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
181  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
0 0.00
104 98.11
2 1.89%
182  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านไทรงาม 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,543 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,701 6.66
เตี้ย  1,041 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,717 10.64
ผอมและเตี้ย  610 2.39
อ้วนและเตี้ย  556 2.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,918 74.06
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,625 คน


25.94%


Powered By www.thaieducation.net