ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 19
5 26.32
1 5.26
13 68.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนหนองประดู่ 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพนทราย 100
30 30.00
29 29.00
19 19.00
11 11.00
10 10.00
1 1.00
99 99.00%
4  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 117
18 15.38
9 7.69
26 22.22
24 20.51
35 29.91
5 4.27
112 95.73%
5  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 46
16 34.78
9 19.57
5 10.87
7 15.22
5 10.87
4 8.70
42 91.30%
6  โรงเรียนบ้านบุตะโก 163
126 77.30
0 0.00
13 7.98
8 4.91
0 0.00
16 9.82
147 90.18%
7  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 165
21 12.73
24 14.55
12 7.27
48 29.09
18 10.91
42 25.45
123 74.55%
8  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 140
35 25.00
30 21.43
3 2.14
34 24.29
0 0.00
38 27.14
102 72.86%
9  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 107
18 16.82
8 7.48
8 7.48
23 21.50
10 9.35
40 37.38
67 62.62%
10  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 91
6 6.59
37 40.66
7 7.69
4 4.40
2 2.20
35 38.46
56 61.54%
11  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 254
28 11.02
17 6.69
24 9.45
45 17.72
41 16.14
99 38.98
155 61.02%
12  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 127
8 6.30
14 11.02
9 7.09
22 17.32
23 18.11
51 40.16
76 59.84%
13  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 106
19 17.92
11 10.38
20 18.87
11 10.38
0 0.00
45 42.45
61 57.55%
14  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 147
10 6.80
7 4.76
18 12.24
17 11.56
25 17.01
70 47.62
77 52.38%
15  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 300
43 14.33
24 8.00
52 17.33
15 5.00
22 7.33
144 48.00
156 52.00%
16  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 527
82 15.56
7 1.33
61 11.57
49 9.30
70 13.28
258 48.96
269 51.04%
17  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 98
8 8.16
4 4.08
16 16.33
12 12.24
10 10.20
48 48.98
50 51.02%
18  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 209
15 7.18
6 2.87
27 12.92
24 11.48
34 16.27
103 49.28
106 50.72%
19  โรงเรียนบ้านสระประทีป 154
29 18.83
19 12.34
17 11.04
13 8.44
0 0.00
76 49.35
78 50.65%
20  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 149
15 10.07
20 13.42
20 13.42
13 8.72
7 4.70
74 49.66
75 50.34%
21  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 129
19 14.73
6 4.65
19 14.73
6 4.65
14 10.85
65 50.39
64 49.61%
22  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 51
0 0.00
7 13.73
17 33.33
0 0.00
1 1.96
26 50.98
25 49.02%
23  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
8 13.11
3 4.92
10 16.39
7 11.48
0 0.00
33 54.10
28 45.90%
24  โรงเรียนบ้านหนองกก 66
12 18.18
2 3.03
15 22.73
1 1.52
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
25  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
4 12.12
3 9.09
3 9.09
3 9.09
2 6.06
18 54.55
15 45.45%
26  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 107
14 13.08
20 18.69
8 7.48
6 5.61
0 0.00
59 55.14
48 44.86%
27  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 86
16 18.60
13 15.12
7 8.14
2 2.33
0 0.00
48 55.81
38 44.19%
28  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
4 4.49
2 2.25
50 56.18
39 43.82%
29  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 96
15 15.63
12 12.50
7 7.29
8 8.33
0 0.00
54 56.25
42 43.75%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 160
10 6.25
18 11.25
28 17.50
4 2.50
8 5.00
92 57.50
68 42.50%
31  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1221
103 8.44
75 6.14
290 23.75
44 3.60
0 0.00
709 58.07
512 41.93%
32  โรงเรียนบ้านระเริง 190
11 5.79
24 12.63
36 18.95
7 3.68
0 0.00
112 58.95
78 41.05%
33  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 178
23 12.92
24 13.48
22 12.36
0 0.00
3 1.69
106 59.55
72 40.45%
34  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 141
24 17.02
19 13.48
11 7.80
2 1.42
1 0.71
84 59.57
57 40.43%
35  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 58
14 24.14
0 0.00
7 12.07
2 3.45
0 0.00
35 60.34
23 39.66%
36  โรงเรียนบ้านใหญ่ 196
10 5.10
9 4.59
53 27.04
4 2.04
0 0.00
120 61.22
76 38.78%
37  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 60
3 5.00
5 8.33
14 23.33
0 0.00
1 1.67
37 61.67
23 38.33%
38  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
4 5.13
6 7.69
8 10.26
6 7.69
5 6.41
49 62.82
29 37.18%
39  โรงเรียนบ้านคลองเตย 106
12 11.32
4 3.77
13 12.26
6 5.66
4 3.77
67 63.21
39 36.79%
40  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 137
10 7.30
11 8.03
17 12.41
6 4.38
6 4.38
87 63.50
50 36.50%
41  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 59
13 22.03
3 5.08
5 8.47
0 0.00
0 0.00
38 64.41
21 35.59%
42  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 366
30 8.20
28 7.65
71 19.40
1 0.27
0 0.00
236 64.48
130 35.52%
43  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 104
16 15.38
19 18.27
1 0.96
0 0.00
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
44  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 676
37 5.47
37 5.47
83 12.28
31 4.59
42 6.21
446 65.98
230 34.02%
45  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 828
77 9.30
30 3.62
69 8.33
53 6.40
49 5.92
550 66.43
278 33.57%
46  โรงเรียนบ้านคลองบง 78
6 7.69
10 12.82
10 12.82
0 0.00
0 0.00
52 66.67
26 33.33%
47  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 81
5 6.17
11 13.58
7 8.64
4 4.94
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
48  โรงเรียนบ้านสันติสุข 239
31 12.97
0 0.00
44 18.41
0 0.00
3 1.26
161 67.36
78 32.64%
49  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 123
3 2.44
7 5.69
17 13.82
13 10.57
0 0.00
83 67.48
40 32.52%
50  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
5 6.49
1 1.30
12 15.58
0 0.00
7 9.09
52 67.53
25 32.47%
51  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 34
0 0.00
0 0.00
8 23.53
2 5.88
1 2.94
23 67.65
11 32.35%
52  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 180
7 3.89
9 5.00
9 5.00
17 9.44
16 8.89
122 67.78
58 32.22%
53  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 81
8 9.88
6 7.41
7 8.64
5 6.17
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
54  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 53
10 18.87
4 7.55
2 3.77
1 1.89
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
55  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 245
28 11.43
17 6.94
33 13.47
0 0.00
0 0.00
167 68.16
78 31.84%
56  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 88
6 6.82
2 2.27
5 5.68
8 9.09
7 7.95
60 68.18
28 31.82%
57  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 114
24 21.05
0 0.00
12 10.53
0 0.00
0 0.00
78 68.42
36 31.58%
58  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 111
5 4.50
3 2.70
25 22.52
1 0.90
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
59  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 36
1 2.78
4 11.11
5 13.89
1 2.78
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
60  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 36
1 2.78
3 8.33
7 19.44
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
61  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 201
30 14.93
5 2.49
15 7.46
9 4.48
2 1.00
140 69.65
61 30.35%
62  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
63  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 137
13 9.49
10 7.30
8 5.84
10 7.30
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
64  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 104
4 3.85
6 5.77
18 17.31
2 1.92
1 0.96
73 70.19
31 29.81%
65  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 121
7 5.79
12 9.92
15 12.40
1 0.83
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
66  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 211
11 5.21
0 0.00
50 23.70
0 0.00
0 0.00
150 71.09
61 28.91%
67  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
68  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 184
23 12.50
0 0.00
29 15.76
0 0.00
0 0.00
132 71.74
52 28.26%
69  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 64
6 9.38
0 0.00
12 18.75
0 0.00
0 0.00
46 71.88
18 28.13%
70  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 75
8 10.67
5 6.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
71  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 209
17 8.13
23 11.00
18 8.61
0 0.00
0 0.00
151 72.25
58 27.75%
72  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 469
14 2.99
30 6.40
30 6.40
23 4.90
32 6.82
340 72.49
129 27.51%
73  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
5 22.73
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
74  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 92
8 8.70
2 2.17
9 9.78
6 6.52
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
75  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 168
15 8.93
8 4.76
22 13.10
0 0.00
0 0.00
123 73.21
45 26.79%
76  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 134
6 4.48
9 6.72
20 14.93
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
77  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 204
22 10.78
10 4.90
20 9.80
1 0.49
0 0.00
151 74.02
53 25.98%
78  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 62
3 4.84
1 1.61
8 12.90
4 6.45
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
79  โรงเรียนตะแบกวิทยา 187
16 8.56
24 12.83
8 4.28
0 0.00
0 0.00
139 74.33
48 25.67%
80  โรงเรียนบ้านลำเพียก 94
7 7.45
4 4.26
13 13.83
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
81  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 98
13 13.27
2 2.04
10 10.20
0 0.00
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
82  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 143
12 8.39
6 4.20
16 11.19
2 1.40
0 0.00
107 74.83
36 25.17%
83  โรงเรียนบ้านหนองแวง 160
5 3.13
2 1.25
7 4.38
12 7.50
14 8.75
120 75.00
40 25.00%
84  โรงเรียนวัดม่วง 12
3 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
85  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
86  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
8 10.39
0 0.00
10 12.99
1 1.30
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
87  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 107
13 12.15
6 5.61
6 5.61
0 0.00
1 0.93
81 75.70
26 24.30%
88  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 70
6 8.57
2 2.86
5 7.14
2 2.86
2 2.86
53 75.71
17 24.29%
89  โรงเรียนไผ่สีสุก 123
15 12.20
0 0.00
14 11.38
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
90  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 102
10 9.80
4 3.92
10 9.80
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
91  โรงเรียนบ้านไผ่ 85
0 0.00
2 2.35
15 17.65
3 3.53
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
92  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 203
12 5.91
12 5.91
12 5.91
10 4.93
1 0.49
156 76.85
47 23.15%
93  โรงเรียนบ้านมาบกราด 230
20 8.70
12 5.22
16 6.96
3 1.30
2 0.87
177 76.96
53 23.04%
94  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
8 6.35
5 3.97
15 11.90
1 0.79
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
95  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 393
35 8.91
19 4.83
21 5.34
8 2.04
7 1.78
303 77.10
90 22.90%
96  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 145
6 4.14
20 13.79
5 3.45
2 1.38
0 0.00
112 77.24
33 22.76%
97  โรงเรียนบ้านไชยวาล 147
5 3.40
11 7.48
6 4.08
5 3.40
6 4.08
114 77.55
33 22.45%
98  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 188
8 4.26
4 2.13
12 6.38
4 2.13
14 7.45
146 77.66
42 22.34%
99  โรงเรียนบ้านหนองแดง 148
18 12.16
3 2.03
11 7.43
1 0.68
0 0.00
115 77.70
33 22.30%
100  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
101  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 138
5 3.62
3 2.17
21 15.22
0 0.00
1 0.72
108 78.26
30 21.74%
102  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 217
6 2.76
5 2.30
36 16.59
0 0.00
0 0.00
170 78.34
47 21.66%
103  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 88
8 9.09
2 2.27
8 9.09
1 1.14
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
104  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 118
12 10.17
2 1.69
9 7.63
2 1.69
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
105  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 137
0 0.00
5 3.65
16 11.68
7 5.11
1 0.73
108 78.83
29 21.17%
106  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 156
7 4.49
9 5.77
16 10.26
1 0.64
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
107  โรงเรียนบ้านซับเต่า 90
8 8.89
3 3.33
6 6.67
1 1.11
1 1.11
71 78.89
19 21.11%
108  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 124
8 6.45
0 0.00
18 14.52
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
109  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 67
7 10.45
0 0.00
6 8.96
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
110  โรงเรียนบ้านหนองโสน 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
111  โรงเรียนบ้านวังหิน 39
4 10.26
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
112  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
113  โรงเรียนบ้านหนองโดน 40
3 7.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
32 80.00
8 20.00%
114  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
5 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
115  โรงเรียนบ้านหนองเมา 76
2 2.63
1 1.32
11 14.47
0 0.00
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
116  โรงเรียนบ้านกลาง 66
1 1.52
1 1.52
11 16.67
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
117  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 221
12 5.43
11 4.98
11 4.98
7 3.17
2 0.90
178 80.54
43 19.46%
118  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 115
9 7.83
3 2.61
8 6.96
2 1.74
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
119  โรงเรียนบ้านน้อย 126
5 3.97
0 0.00
6 4.76
13 10.32
0 0.00
102 80.95
24 19.05%
120  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 112
13 11.61
7 6.25
1 0.89
0 0.00
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
121  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 97
1 1.03
2 2.06
15 15.46
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
122  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 114
2 1.75
3 2.63
16 14.04
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
123  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 82
2 2.44
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
124  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 77
0 0.00
0 0.00
14 18.18
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
125  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 100
4 4.00
5 5.00
3 3.00
4 4.00
2 2.00
82 82.00
18 18.00%
126  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 84
4 4.76
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
127  โรงเรียนบ้านวังหมี 79
7 8.86
6 7.59
1 1.27
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
128  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 51
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
129  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 526
13 2.47
8 1.52
62 11.79
7 1.33
1 0.19
435 82.70
91 17.30%
130  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 58
3 5.17
0 0.00
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
131  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 414
29 7.00
12 2.90
28 6.76
2 0.48
0 0.00
343 82.85
71 17.15%
132  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 140
3 2.14
5 3.57
14 10.00
2 1.43
0 0.00
116 82.86
24 17.14%
133  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 70
7 10.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
134  โรงเรียนบ้านหนองไทร 105
8 7.62
0 0.00
10 9.52
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
135  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 539
25 4.64
12 2.23
51 9.46
4 0.74
0 0.00
447 82.93
92 17.07%
136  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 219
23 10.50
6 2.74
8 3.65
0 0.00
0 0.00
182 83.11
37 16.89%
137  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 89
6 6.74
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
138  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
3 4.17
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
139  โรงเรียนบ้านหนองรัง 127
7 5.51
4 3.15
6 4.72
4 3.15
0 0.00
106 83.46
21 16.54%
140  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 257
17 6.61
7 2.72
9 3.50
3 1.17
5 1.95
216 84.05
41 15.95%
141  โรงเรียนบ้านโคกโจด 57
0 0.00
0 0.00
2 3.51
7 12.28
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
142  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 108
1 0.93
1 0.93
7 6.48
8 7.41
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
143  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 64
1 1.56
0 0.00
6 9.38
3 4.69
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
144  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 71
1 1.41
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
145  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 97
2 2.06
2 2.06
10 10.31
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
146  โรงเรียนบ้านหนองหิน 93
0 0.00
9 9.68
5 5.38
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
147  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 281
11 3.91
5 1.78
24 8.54
2 0.71
0 0.00
239 85.05
42 14.95%
148  โรงเรียนวัดพรหมราช 194
6 3.09
9 4.64
13 6.70
0 0.00
0 0.00
166 85.57
28 14.43%
149  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 183
18 9.84
1 0.55
7 3.83
0 0.00
0 0.00
157 85.79
26 14.21%
150  โรงเรียนจอมทองวิทยา 148
11 7.43
0 0.00
7 4.73
3 2.03
0 0.00
127 85.81
21 14.19%
151  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 127
12 9.45
3 2.36
2 1.57
1 0.79
0 0.00
109 85.83
18 14.17%
152  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 206
10 4.85
6 2.91
8 3.88
4 1.94
1 0.49
177 85.92
29 14.08%
153  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 79
3 3.80
1 1.27
7 8.86
0 0.00
0 0.00
68 86.08
11 13.92%
154  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 101
6 5.94
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
155  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 123
8 6.50
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
106 86.18
17 13.82%
156  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 139
4 2.88
5 3.60
10 7.19
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
157  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 105
3 2.86
1 0.95
10 9.52
0 0.00
0 0.00
91 86.67
14 13.33%
158  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
1 1.54
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
159  โรงเรียนบ้านปางไม้ 91
3 3.30
1 1.10
4 4.40
3 3.30
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
160  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 110
3 2.73
2 1.82
7 6.36
1 0.91
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
161  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 102
3 2.94
8 7.84
1 0.98
0 0.00
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
162  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
0 0.00
2 2.78
4 5.56
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
163  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 111
3 2.70
0 0.00
9 8.11
0 0.00
0 0.00
99 89.19
12 10.81%
164  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 163
9 5.52
8 4.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 89.57
17 10.43%
165  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 87
1 1.15
1 1.15
6 6.90
1 1.15
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
166  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 71
0 0.00
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
167  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 51
1 1.96
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
168  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 88
0 0.00
2 2.27
6 6.82
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
169  โรงเรียนบ้านลำไซกง 67
1 1.49
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
170  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 266
10 3.76
7 2.63
6 2.26
0 0.00
0 0.00
243 91.35
23 8.65%
171  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
172  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 82
1 1.22
0 0.00
3 3.66
0 0.00
3 3.66
75 91.46
7 8.54%
173  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
2 1.61
0 0.00
8 6.45
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
174  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 155
0 0.00
2 1.29
9 5.81
0 0.00
0 0.00
144 92.90
11 7.10%
175  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 90
2 2.22
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
176  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 138
0 0.00
0 0.00
6 4.35
0 0.00
0 0.00
132 95.65
6 4.35%
177  โรงเรียนบ้านโนนแดง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
23 95.83
1 4.17%
178  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 77
1 1.30
0 0.00
1 1.30
0 0.00
0 0.00
75 97.40
2 2.60%
179  โรงเรียนบ้านแชะ 174
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.72
0 0.00
171 98.28
3 1.72%
180  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 91
0 0.00
0 0.00
1 1.10
0 0.00
0 0.00
90 98.90
1 1.10%
181  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 109
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
109 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านไทรงาม 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,396 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,003 7.89
เตี้ย  1,210 4.76
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,652 10.44
ผอมและเตี้ย  851 3.35
อ้วนและเตี้ย  586 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,094 71.25
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,302 คน


28.75%


Powered By www.thaieducation.net