ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหมี 86
21 24.42
11 12.79
26 30.23
9 10.47
19 22.09
0 0.00
86 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 17
4 23.53
4 23.53
9 52.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 42
9 21.43
5 11.90
15 35.71
5 11.90
4 9.52
4 9.52
38 90.48%
4  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 120
10 8.33
8 6.67
13 10.83
18 15.00
21 17.50
50 41.67
70 58.33%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 167
22 13.17
21 12.57
36 21.56
11 6.59
4 2.40
73 43.71
94 56.29%
6  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 300
48 16.00
24 8.00
52 17.33
18 6.00
24 8.00
134 44.67
166 55.33%
7  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 60
3 5.00
9 15.00
13 21.67
6 10.00
2 3.33
27 45.00
33 55.00%
8  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 532
86 16.17
7 1.32
61 11.47
49 9.21
70 13.16
259 48.68
273 51.32%
9  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 118
21 17.80
18 15.25
13 11.02
8 6.78
0 0.00
58 49.15
60 50.85%
10  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
11  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 51
0 0.00
7 13.73
17 33.33
0 0.00
1 1.96
26 50.98
25 49.02%
12  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 176
10 5.68
14 7.95
14 7.95
25 14.20
18 10.23
95 53.98
81 46.02%
13  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 157
23 14.65
24 15.29
22 14.01
0 0.00
3 1.91
85 54.14
72 45.86%
14  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 123
9 7.32
6 4.88
10 8.13
15 12.20
16 13.01
67 54.47
56 45.53%
15  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 89
7 7.87
1 1.12
25 28.09
5 5.62
1 1.12
50 56.18
39 43.82%
16  โรงเรียนบ้านหนองแวง 163
31 19.02
17 10.43
16 9.82
0 0.00
7 4.29
92 56.44
71 43.56%
17  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 154
9 5.84
10 6.49
9 5.84
19 12.34
18 11.69
89 57.79
65 42.21%
18  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
13 10.66
6 4.92
25 20.49
7 5.74
0 0.00
71 58.20
51 41.80%
19  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
0 0.00
5 12.20
6 14.63
5 12.20
1 2.44
24 58.54
17 41.46%
20  โรงเรียนบ้านหนองกก 56
8 14.29
1 1.79
13 23.21
1 1.79
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
21  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
8 13.11
1 1.64
9 14.75
7 11.48
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
22  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
6 5.66
11 10.38
10 9.43
9 8.49
63 59.43
43 40.57%
23  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 107
14 13.08
12 11.21
10 9.35
7 6.54
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
24  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 411
25 6.08
17 4.14
55 13.38
11 2.68
55 13.38
248 60.34
163 39.66%
25  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 202
13 6.44
6 2.97
18 8.91
19 9.41
24 11.88
122 60.40
80 39.60%
26  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 78
4 5.13
4 5.13
20 25.64
0 0.00
1 1.28
49 62.82
29 37.18%
27  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 78
4 5.13
6 7.69
8 10.26
6 7.69
5 6.41
49 62.82
29 37.18%
28  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 84
0 0.00
9 10.71
21 25.00
1 1.19
0 0.00
53 63.10
31 36.90%
29  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 74
10 13.51
0 0.00
6 8.11
9 12.16
2 2.70
47 63.51
27 36.49%
30  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 33
4 12.12
3 9.09
0 0.00
3 9.09
2 6.06
21 63.64
12 36.36%
31  โรงเรียนวัดโพนทราย 106
16 15.09
10 9.43
11 10.38
0 0.00
0 0.00
69 65.09
37 34.91%
32  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 104
16 15.38
19 18.27
1 0.96
0 0.00
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
33  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
3 5.77
6 11.54
9 17.31
0 0.00
0 0.00
34 65.38
18 34.62%
34  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 99
5 5.05
2 2.02
14 14.14
7 7.07
6 6.06
65 65.66
34 34.34%
35  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 114
6 5.26
10 8.77
21 18.42
0 0.00
0 0.00
77 67.54
37 32.46%
36  โรงเรียนบ้านไผ่ 90
1 1.11
5 5.56
15 16.67
2 2.22
6 6.67
61 67.78
29 32.22%
37  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 84
10 11.90
5 5.95
10 11.90
2 2.38
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
38  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
7 31.82
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
39  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 54
6 11.11
0 0.00
11 20.37
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
40  โรงเรียนบ้านสันติสุข 239
31 12.97
0 0.00
43 17.99
0 0.00
0 0.00
165 69.04
74 30.96%
41  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
13 8.13
14 8.75
13 8.13
6 3.75
3 1.88
111 69.38
49 30.63%
42  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 59
11 18.64
2 3.39
5 8.47
0 0.00
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
43  โรงเรียนบ้านบุตะโก 159
7 4.40
11 6.92
13 8.18
7 4.40
10 6.29
111 69.81
48 30.19%
44  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00%
45  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 137
7 5.11
8 5.84
14 10.22
5 3.65
6 4.38
97 70.80
40 29.20%
46  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 96
15 15.63
0 0.00
11 11.46
2 2.08
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
47  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 244
19 7.79
15 6.15
17 6.97
13 5.33
7 2.87
173 70.90
71 29.10%
48  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 35
2 5.71
0 0.00
8 22.86
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
49  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
24 15.58
12 7.79
6 3.90
2 1.30
0 0.00
110 71.43
44 28.57%
50  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 88
1 1.14
10 11.36
13 14.77
0 0.00
1 1.14
63 71.59
25 28.41%
51  โรงเรียนบ้านหนองไทร 107
14 13.08
0 0.00
16 14.95
0 0.00
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
52  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 250
13 5.20
26 10.40
31 12.40
0 0.00
0 0.00
180 72.00
70 28.00%
53  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 125
10 8.00
10 8.00
12 9.60
3 2.40
0 0.00
90 72.00
35 28.00%
54  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 111
10 9.01
3 2.70
18 16.22
0 0.00
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
55  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 104
12 11.54
4 3.85
10 9.62
3 2.88
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
56  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
8 3.77
9 4.25
41 19.34
0 0.00
0 0.00
154 72.64
58 27.36%
57  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
7 6.36
6 5.45
15 13.64
1 0.91
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
58  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 845
52 6.15
28 3.31
145 17.16
2 0.24
1 0.12
617 73.02
228 26.98%
59  โรงเรียนบ้านไชยวาล 141
5 3.55
5 3.55
7 4.96
9 6.38
12 8.51
103 73.05
38 26.95%
60  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
8 6.30
6 4.72
14 11.02
4 3.15
2 1.57
93 73.23
34 26.77%
61  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 152
14 9.21
4 2.63
22 14.47
0 0.00
0 0.00
112 73.68
40 26.32%
62  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 218
20 9.17
20 9.17
17 7.80
0 0.00
0 0.00
161 73.85
57 26.15%
63  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 378
17 4.50
11 2.91
69 18.25
1 0.26
0 0.00
280 74.07
98 25.93%
64  โรงเรียนบ้านคลองเตย 108
9 8.33
2 1.85
10 9.26
4 3.70
3 2.78
80 74.07
28 25.93%
65  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 43
0 0.00
2 4.65
8 18.60
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
66  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 103
13 12.62
6 5.83
6 5.83
0 0.00
1 0.97
77 74.76
26 25.24%
67  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
5 5.95
1 1.19
14 16.67
0 0.00
1 1.19
63 75.00
21 25.00%
68  โรงเรียนบ้านลำไซกง 77
6 7.79
4 5.19
5 6.49
3 3.90
1 1.30
58 75.32
19 24.68%
69  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 118
17 14.41
0 0.00
12 10.17
0 0.00
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
70  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
71  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
4 2.40
4 2.40
32 19.16
0 0.00
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
72  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
4 4.30
5 5.38
13 13.98
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
73  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 72
9 12.50
3 4.17
3 4.17
2 2.78
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
74  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 106
0 0.00
2 1.89
11 10.38
2 1.89
10 9.43
81 76.42
25 23.58%
75  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
5 3.57
5 3.57
23 16.43
0 0.00
0 0.00
107 76.43
33 23.57%
76  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
4 5.19
1 1.30
9 11.69
0 0.00
4 5.19
59 76.62
18 23.38%
77  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 249
28 11.24
5 2.01
14 5.62
9 3.61
2 0.80
191 76.71
58 23.29%
78  โรงเรียนบ้านหนองโดน 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
1 2.08
2 4.17
37 77.08
11 22.92%
79  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 131
7 5.34
4 3.05
15 11.45
4 3.05
0 0.00
101 77.10
30 22.90%
80  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
0 0.00
24 16.67
8 5.56
0 0.00
0 0.00
112 77.78
32 22.22%
81  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
1 2.78
0 0.00
7 19.44
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
82  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
83  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 257
12 4.67
13 5.06
22 8.56
3 1.17
7 2.72
200 77.82
57 22.18%
84  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 691
27 3.91
43 6.22
37 5.35
21 3.04
25 3.62
538 77.86
153 22.14%
85  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 77
8 10.39
0 0.00
9 11.69
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
86  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
87  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
5 7.81
3 4.69
2 3.13
1 1.56
3 4.69
50 78.13
14 21.88%
88  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
89  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1131
74 6.54
0 0.00
167 14.77
0 0.00
0 0.00
890 78.69
241 21.31%
90  โรงเรียนบ้านมาบกราด 221
17 7.69
9 4.07
13 5.88
3 1.36
5 2.26
174 78.73
47 21.27%
91  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 161
5 3.11
15 9.32
9 5.59
5 3.11
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
92  โรงเรียนบ้านหนองรัง 120
7 5.83
7 5.83
7 5.83
3 2.50
1 0.83
95 79.17
25 20.83%
93  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
5 6.49
7 9.09
3 3.90
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
94  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 161
14 8.70
19 11.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 79.50
33 20.50%
95  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 99
5 5.05
10 10.10
5 5.05
0 0.00
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 149
1 0.67
5 3.36
16 10.74
7 4.70
1 0.67
119 79.87
30 20.13%
97  โรงเรียนบ้านคลองทราย 45
0 0.00
4 8.89
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
98  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
9 10.00
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
99  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 101
7 6.93
4 3.96
8 7.92
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
100  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
4 1.83
5 2.29
28 12.84
4 1.83
2 0.92
175 80.28
43 19.72%
101  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 209
8 3.83
4 1.91
11 5.26
5 2.39
13 6.22
168 80.38
41 19.62%
102  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
4 4.88
1 1.22
11 13.41
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
103  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 82
0 0.00
3 3.66
13 15.85
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
104  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 177
9 5.08
5 2.82
14 7.91
6 3.39
0 0.00
143 80.79
34 19.21%
105  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 99
1 1.01
6 6.06
12 12.12
0 0.00
0 0.00
80 80.81
19 19.19%
106  โรงเรียนบ้านระเริง 201
7 3.48
11 5.47
19 9.45
1 0.50
0 0.00
163 81.09
38 18.91%
107  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 149
7 4.70
7 4.70
14 9.40
0 0.00
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
108  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
2 3.13
0 0.00
7 10.94
3 4.69
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
109  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
3 4.69
0 0.00
8 12.50
1 1.56
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 492
10 2.03
12 2.44
70 14.23
0 0.00
0 0.00
400 81.30
92 18.70%
111  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 140
20 14.29
5 3.57
1 0.71
0 0.00
0 0.00
114 81.43
26 18.57%
112  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 126
2 1.59
6 4.76
14 11.11
1 0.79
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
113  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 77
2 2.60
2 2.60
4 5.19
2 2.60
4 5.19
63 81.82
14 18.18%
114  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 94
3 3.19
5 5.32
6 6.38
3 3.19
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
115  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 100
2 2.00
5 5.00
11 11.00
0 0.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
116  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
7 3.23
2 0.92
27 12.44
3 1.38
0 0.00
178 82.03
39 17.97%
117  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
7 3.14
4 1.79
8 3.59
12 5.38
9 4.04
183 82.06
40 17.94%
118  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 73
1 1.37
1 1.37
10 13.70
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
119  โรงเรียนตะแบกวิทยา 192
18 9.38
11 5.73
5 2.60
0 0.00
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
120  โรงเรียนบ้านโคกโจด 57
0 0.00
0 0.00
3 5.26
7 12.28
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
121  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
122  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 161
9 5.59
4 2.48
15 9.32
0 0.00
0 0.00
133 82.61
28 17.39%
123  โรงเรียนบ้านหนองโสน 81
7 8.64
0 0.00
7 8.64
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
124  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 136
6 4.41
4 2.94
11 8.09
1 0.74
1 0.74
113 83.09
23 16.91%
125  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 172
7 4.07
7 4.07
15 8.72
0 0.00
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
126  โรงเรียนบ้านซับเต่า 95
9 9.47
1 1.05
5 5.26
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
127  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 465
25 5.38
27 5.81
20 4.30
2 0.43
4 0.86
387 83.23
78 16.77%
128  โรงเรียนวัดหงษ์ 25
4 16.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
129  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
12 7.36
4 2.45
6 3.68
3 1.84
0 0.00
138 84.66
25 15.34%
130  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 112
1 0.89
1 0.89
7 6.25
8 7.14
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
131  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 93
3 3.23
2 2.15
3 3.23
3 3.23
3 3.23
79 84.95
14 15.05%
132  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 93
6 6.45
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
133  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 215
7 3.26
0 0.00
25 11.63
0 0.00
0 0.00
183 85.12
32 14.88%
134  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 81
2 2.47
2 2.47
8 9.88
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
135  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
3 2.42
0 0.00
10 8.06
0 0.00
5 4.03
106 85.48
18 14.52%
136  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 139
6 4.32
5 3.60
9 6.47
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
137  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
8 4.73
10 5.92
0 0.00
0 0.00
145 85.80
24 14.20%
138  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 206
10 4.85
6 2.91
8 3.88
4 1.94
1 0.49
177 85.92
29 14.08%
139  โรงเรียนบ้านกลาง 64
1 1.56
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 394
18 4.57
9 2.28
15 3.81
7 1.78
6 1.52
339 86.04
55 13.96%
141  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
3 1.72
1 0.57
19 10.92
0 0.00
0 0.00
151 86.78
23 13.22%
142  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 108
2 1.85
2 1.85
9 8.33
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
143  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 309
4 1.29
6 1.94
30 9.71
0 0.00
0 0.00
269 87.06
40 12.94%
144  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
4 4.21
7 7.37
0 0.00
0 0.00
83 87.37
12 12.63%
145  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 223
8 3.59
8 3.59
7 3.14
5 2.24
0 0.00
195 87.44
28 12.56%
146  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 65
1 1.54
1 1.54
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
147  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
2 1.89
1 0.94
9 8.49
1 0.94
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
148  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 149
4 2.68
6 4.03
4 2.68
4 2.68
0 0.00
131 87.92
18 12.08%
149  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 259
10 3.86
10 3.86
9 3.47
2 0.77
0 0.00
228 88.03
31 11.97%
150  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 134
2 1.49
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
151  โรงเรียนบ้านหนองตาด 68
1 1.47
1 1.47
5 7.35
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
152  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
7 3.24
2 0.93
11 5.09
2 0.93
3 1.39
191 88.43
25 11.57%
153  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
154  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
1 0.79
4 3.15
9 7.09
0 0.00
0 0.00
113 88.98
14 11.02%
155  โรงเรียนบ้านปางไม้ 82
4 4.88
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
156  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
157  โรงเรียนบ้านหนองหิน 87
2 2.30
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
158  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 97
1 1.03
0 0.00
0 0.00
6 6.19
3 3.09
87 89.69
10 10.31%
159  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 72
0 0.00
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
160  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
161  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 58
0 0.00
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
162  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 48
0 0.00
0 0.00
3 6.25
1 2.08
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
163  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 552
13 2.36
7 1.27
13 2.36
6 1.09
0 0.00
513 92.93
39 7.07%
164  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
165  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 88
0 0.00
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
166  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 93
1 1.08
1 1.08
3 3.23
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
167  โรงเรียนไผ่สีสุก 125
5 4.00
0 0.00
3 2.40
0 0.00
0 0.00
117 93.60
8 6.40%
168  โรงเรียนวัดพรหมราช 191
7 3.66
5 2.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
179 93.72
12 6.28%
169  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
3 2.33
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
170  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
171  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 86
0 0.00
0 0.00
3 3.49
0 0.00
2 2.33
81 94.19
5 5.81%
172  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
173  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
2 1.61
2 1.61
0 0.00
2 1.61
117 94.35
7 5.65%
174  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 143
0 0.00
0 0.00
8 5.59
0 0.00
0 0.00
135 94.41
8 5.59%
175  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
176  โรงเรียนบ้านโนนแดง 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.35
22 95.65
1 4.35%
177  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
3 2.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 97.35
3 2.65%
178  โรงเรียนบ้านแชะ 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.59
0 0.00
169 99.41
1 0.59%
179  โรงเรียนบ้านสระประทีป 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านไทรงาม 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,577 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,482 5.79
เตี้ย  994 3.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,476 9.68
ผอมและเตี้ย  531 2.08
อ้วนและเตี้ย  487 1.90
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,607 76.66
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,970 คน


23.34%


Powered By www.thaieducation.net