ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหมี 86
21 24.42
11 12.79
26 30.23
9 10.47
19 22.09
0 0.00
86 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกก 10
4 40.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองโดน 50
13 26.00
16 32.00
4 8.00
6 12.00
5 10.00
6 12.00
44 88.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนแดง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
2 28.57
2 28.57
1 14.29
6 85.71%
5  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 185
19 10.27
27 14.59
10 5.41
43 23.24
37 20.00
49 26.49
136 73.51%
6  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
15 23.44
9 14.06
14 21.88
6 9.38
2 3.13
18 28.13
46 71.88%
7  โรงเรียนบ้านแชะ 170
22 12.94
26 15.29
33 19.41
22 12.94
16 9.41
51 30.00
119 70.00%
8  โรงเรียนวัดหงษ์ 19
5 26.32
2 10.53
2 10.53
2 10.53
2 10.53
6 31.58
13 68.42%
9  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
13 14.61
13 14.61
4 4.49
15 16.85
13 14.61
31 34.83
58 65.17%
10  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
10 9.43
18 16.98
17 16.04
15 14.15
39 36.79
67 63.21%
11  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 110
26 23.64
21 19.09
0 0.00
8 7.27
10 9.09
45 40.91
65 59.09%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 48
3 6.25
9 18.75
4 8.33
8 16.67
4 8.33
20 41.67
28 58.33%
13  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 69
37 53.62
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
29 42.03
40 57.97%
14  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 77
8 10.39
3 3.90
11 14.29
11 14.29
11 14.29
33 42.86
44 57.14%
15  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
4 6.25
4 6.25
8 12.50
8 12.50
12 18.75
28 43.75
36 56.25%
16  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 98
12 12.24
20 20.41
21 21.43
1 1.02
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
17  โรงเรียนบ้านสระประทีป 160
20 12.50
16 10.00
16 10.00
27 16.88
7 4.38
74 46.25
86 53.75%
18  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 120
22 18.33
12 10.00
21 17.50
9 7.50
0 0.00
56 46.67
64 53.33%
19  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 92
35 38.04
1 1.09
12 13.04
0 0.00
1 1.09
43 46.74
49 53.26%
20  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
17 12.14
17 12.14
23 16.43
17 12.14
0 0.00
66 47.14
74 52.86%
21  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 94
14 14.89
2 2.13
10 10.64
16 17.02
7 7.45
45 47.87
49 52.13%
22  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
22 13.75
18 11.25
7 4.38
30 18.75
6 3.75
77 48.13
83 51.88%
23  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 83
13 15.66
15 18.07
10 12.05
0 0.00
5 6.02
40 48.19
43 51.81%
24  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
3 7.32
4 9.76
4 9.76
0 0.00
10 24.39
20 48.78
21 51.22%
25  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
26  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
27 12.39
32 14.68
50 22.94
0 0.00
0 0.00
109 50.00
109 50.00%
27  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 81
3 3.70
2 2.47
15 18.52
5 6.17
15 18.52
41 50.62
40 49.38%
28  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 412
23 5.58
16 3.88
74 17.96
39 9.47
49 11.89
211 51.21
201 48.79%
29  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 92
10 10.87
2 2.17
16 17.39
13 14.13
3 3.26
48 52.17
44 47.83%
30  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 85
0 0.00
11 12.94
28 32.94
1 1.18
0 0.00
45 52.94
40 47.06%
31  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
13 7.78
9 5.39
41 24.55
4 2.40
11 6.59
89 53.29
78 46.71%
32  โรงเรียนบ้านมาบกราด 219
71 32.42
7 3.20
16 7.31
2 0.91
2 0.91
121 55.25
98 44.75%
33  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 158
8 5.06
6 3.80
25 15.82
15 9.49
16 10.13
88 55.70
70 44.30%
34  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 86
9 10.47
5 5.81
17 19.77
3 3.49
4 4.65
48 55.81
38 44.19%
35  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
10 8.20
7 5.74
21 17.21
15 12.30
0 0.00
69 56.56
53 43.44%
36  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
30 19.48
18 11.69
8 5.19
7 4.55
3 1.95
88 57.14
66 42.86%
37  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
6 5.36
14 12.50
20 17.86
5 4.46
3 2.68
64 57.14
48 42.86%
38  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 53
0 0.00
0 0.00
22 41.51
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
39  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 258
22 8.53
19 7.36
10 3.88
40 15.50
16 6.20
151 58.53
107 41.47%
40  โรงเรียนบ้านหนองรัง 122
27 22.13
23 18.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 59.02
50 40.98%
41  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 115
12 10.43
11 9.57
7 6.09
6 5.22
10 8.70
69 60.00
46 40.00%
42  โรงเรียนบ้านไชยวาล 141
6 4.26
9 6.38
8 5.67
15 10.64
17 12.06
86 60.99
55 39.01%
43  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
5 13.89
4 11.11
3 8.33
2 5.56
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
44  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 121
10 8.26
16 13.22
16 13.22
5 4.13
0 0.00
74 61.16
47 38.84%
45  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 73
10 13.70
1 1.37
7 9.59
9 12.33
1 1.37
45 61.64
28 38.36%
46  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 101
7 6.93
4 3.96
9 8.91
11 10.89
7 6.93
63 62.38
38 37.62%
47  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 55
3 5.45
1 1.82
7 12.73
2 3.64
6 10.91
36 65.45
19 34.55%
48  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 223
15 6.73
8 3.59
26 11.66
14 6.28
13 5.83
147 65.92
76 34.08%
49  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 110
8 7.27
4 3.64
15 13.64
5 4.55
5 4.55
73 66.36
37 33.64%
50  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 140
9 6.43
4 2.86
26 18.57
4 2.86
4 2.86
93 66.43
47 33.57%
51  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
7 11.48
5 8.20
5 8.20
0 0.00
3 4.92
41 67.21
20 32.79%
52  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
4 7.69
6 11.54
7 13.46
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
53  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
22 13.50
4 2.45
17 10.43
2 1.23
8 4.91
110 67.48
53 32.52%
54  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 124
12 9.68
11 8.87
9 7.26
4 3.23
4 3.23
84 67.74
40 32.26%
55  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
24 15.19
8 5.06
8 5.06
9 5.70
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
56  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1279
112 8.76
123 9.62
75 5.86
56 4.38
23 1.80
890 69.59
389 30.41%
57  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 79
5 6.33
4 5.06
6 7.59
2 2.53
7 8.86
55 69.62
24 30.38%
58  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 250
21 8.40
15 6.00
10 4.00
12 4.80
17 6.80
175 70.00
75 30.00%
59  โรงเรียนบ้านบุตะโก 161
7 4.35
11 6.83
13 8.07
7 4.35
10 6.21
113 70.19
48 29.81%
60  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 158
0 0.00
22 13.92
7 4.43
9 5.70
9 5.70
111 70.25
47 29.75%
61  โรงเรียนบ้านลำไซกง 81
6 7.41
7 8.64
5 6.17
5 6.17
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
62  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 244
33 13.52
24 9.84
15 6.15
0 0.00
0 0.00
172 70.49
72 29.51%
63  โรงเรียนบ้านซับเต่า 96
10 10.42
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
64  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 72
9 12.50
0 0.00
0 0.00
4 5.56
8 11.11
51 70.83
21 29.17%
65  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 129
7 5.43
0 0.00
15 11.63
15 11.63
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
66  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 107
8 7.48
10 9.35
10 9.35
2 1.87
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
67  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 150
12 8.00
10 6.67
16 10.67
4 2.67
0 0.00
108 72.00
42 28.00%
68  โรงเรียนบ้านไผ่ 93
3 3.23
5 5.38
18 19.35
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
69  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
70  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 155
16 10.32
7 4.52
8 5.16
7 4.52
5 3.23
112 72.26
43 27.74%
71  โรงเรียนบ้านหนองหิน 116
10 8.62
9 7.76
11 9.48
1 0.86
1 0.86
84 72.41
32 27.59%
72  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
8 6.30
6 4.72
6 4.72
8 6.30
7 5.51
92 72.44
35 27.56%
73  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
74  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
7 6.36
6 5.45
15 13.64
1 0.91
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
75  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 369
30 8.13
8 2.17
62 16.80
0 0.00
0 0.00
269 72.90
100 27.10%
76  โรงเรียนวัดโพนทราย 107
11 10.28
10 9.35
1 0.93
7 6.54
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
77  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 531
40 7.53
16 3.01
38 7.16
15 2.82
34 6.40
388 73.07
143 26.93%
78  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 138
13 9.42
0 0.00
24 17.39
0 0.00
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
79  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 71
7 9.86
2 2.82
3 4.23
5 7.04
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
80  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 703
31 4.41
54 7.68
52 7.40
26 3.70
25 3.56
515 73.26
188 26.74%
81  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 309
29 9.39
21 6.80
10 3.24
16 5.18
6 1.94
227 73.46
82 26.54%
82  โรงเรียนบ้านคลองทราย 50
2 4.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
83  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 74
4 5.41
5 6.76
2 2.70
4 5.41
4 5.41
55 74.32
19 25.68%
84  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
85  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 98
3 3.06
8 8.16
13 13.27
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
86  โรงเรียนบ้านหนองตาด 67
6 8.96
3 4.48
8 11.94
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
87  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 91
10 10.99
3 3.30
7 7.69
2 2.20
1 1.10
68 74.73
23 25.27%
88  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
1 0.69
25 17.36
10 6.94
0 0.00
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
89  โรงเรียนวัดพรหมราช 196
12 6.12
15 7.65
22 11.22
0 0.00
0 0.00
147 75.00
49 25.00%
90  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
14 12.39
3 2.65
0 0.00
4 3.54
7 6.19
85 75.22
28 24.78%
91  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
2 2.15
3 3.23
15 16.13
2 2.15
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 489
28 5.73
7 1.43
85 17.38
0 0.00
0 0.00
369 75.46
120 24.54%
93  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 102
10 9.80
3 2.94
12 11.76
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
94  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 210
12 5.71
12 5.71
9 4.29
3 1.43
15 7.14
159 75.71
51 24.29%
95  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
96  โรงเรียนตะแบกวิทยา 192
25 13.02
14 7.29
7 3.65
0 0.00
0 0.00
146 76.04
46 23.96%
97  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 139
7 5.04
3 2.16
20 14.39
2 1.44
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
98  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
4 6.25
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
99  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 94
15 15.96
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
100  โรงเรียนบ้านระเริง 203
12 5.91
13 6.40
21 10.34
1 0.49
0 0.00
156 76.85
47 23.15%
101  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
11 5.07
2 0.92
31 14.29
5 2.30
1 0.46
167 76.96
50 23.04%
102  โรงเรียนบ้านโคกโจด 53
8 15.09
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 168
4 2.38
9 5.36
19 11.31
4 2.38
2 1.19
130 77.38
38 22.62%
104  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
5 5.95
1 1.19
12 14.29
0 0.00
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
105  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 62
4 6.45
0 0.00
8 12.90
2 3.23
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
106  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
9 8.26
7 6.42
8 7.34
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
107  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
108  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
109  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 137
9 6.57
6 4.38
8 5.84
6 4.38
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
110  โรงเรียนบ้านสันติสุข 246
13 5.28
12 4.88
17 6.91
10 4.07
0 0.00
194 78.86
52 21.14%
111  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
6 4.84
1 0.81
18 14.52
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
112  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 861
64 7.43
27 3.14
25 2.90
26 3.02
36 4.18
683 79.33
178 20.67%
113  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 102
9 8.82
9 8.82
3 2.94
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
114  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 83
5 6.02
3 3.61
5 6.02
2 2.41
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
115  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 74
10 13.51
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
116  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 159
9 5.66
19 11.95
4 2.52
0 0.00
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
117  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 90
6 6.67
4 4.44
8 8.89
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 158
5 3.16
11 6.96
11 6.96
2 1.27
2 1.27
127 80.38
31 19.62%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 383
30 7.83
14 3.66
14 3.66
10 2.61
7 1.83
308 80.42
75 19.58%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 159
1 0.63
7 4.40
17 10.69
1 0.63
5 3.14
128 80.50
31 19.50%
121  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 198
8 4.04
10 5.05
12 6.06
5 2.53
3 1.52
160 80.81
38 19.19%
122  โรงเรียนบ้านกลาง 64
0 0.00
1 1.56
6 9.38
4 6.25
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
123  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 292
10 3.42
8 2.74
16 5.48
10 3.42
10 3.42
238 81.51
54 18.49%
124  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
9 5.33
16 9.47
0 0.00
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
125  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 470
30 6.38
30 6.38
17 3.62
7 1.49
2 0.43
384 81.70
86 18.30%
126  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 105
3 2.86
1 0.95
8 7.62
7 6.67
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
127  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
4 4.44
4 4.44
4 4.44
4 4.44
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
128  โรงเรียนบ้านหนองไทร 108
3 2.78
2 1.85
8 7.41
2 1.85
4 3.70
89 82.41
19 17.59%
129  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
130  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
131  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 168
5 2.98
10 5.95
13 7.74
0 0.00
1 0.60
139 82.74
29 17.26%
132  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 122
6 4.92
7 5.74
8 6.56
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
133  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 111
7 6.31
0 0.00
9 8.11
0 0.00
3 2.70
92 82.88
19 17.12%
134  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
6 2.69
2 0.90
9 4.04
12 5.38
9 4.04
185 82.96
38 17.04%
135  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
2 2.60
4 5.19
7 9.09
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
136  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 139
7 5.04
5 3.60
11 7.91
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
137  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 217
20 9.22
9 4.15
6 2.76
0 0.00
0 0.00
182 83.87
35 16.13%
138  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
5 2.87
2 1.15
14 8.05
5 2.87
2 1.15
146 83.91
28 16.09%
139  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
140  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
5 5.26
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
141  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
3 2.36
6 4.72
11 8.66
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
142  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 83
2 2.41
2 2.41
7 8.43
2 2.41
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
143  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
4 4.44
4 4.44
6 6.67
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
144  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 190
7 3.68
0 0.00
22 11.58
0 0.00
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
145  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 125
6 4.80
9 7.20
4 3.20
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
146  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
6 5.66
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
147  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 569
16 2.81
20 3.51
5 0.88
36 6.33
8 1.41
484 85.06
85 14.94%
148  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
12 5.56
4 1.85
11 5.09
2 0.93
3 1.39
184 85.19
32 14.81%
149  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 275
19 6.91
9 3.27
11 4.00
0 0.00
0 0.00
236 85.82
39 14.18%
150  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 222
7 3.15
10 4.50
7 3.15
6 2.70
0 0.00
192 86.49
30 13.51%
151  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 142
14 9.86
4 2.82
1 0.70
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
152  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
153  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 113
3 2.65
5 4.42
7 6.19
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
154  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 147
3 2.04
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
155  โรงเรียนไผ่สีสุก 131
5 3.82
3 2.29
3 2.29
3 2.29
2 1.53
115 87.79
16 12.21%
156  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 63
0 0.00
1 1.59
4 6.35
1 1.59
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
157  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
158  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
159  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 55
1 1.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
160  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 84
3 3.57
2 2.38
2 2.38
0 0.00
2 2.38
75 89.29
9 10.71%
161  โรงเรียนบ้านปางไม้ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
2 2.41
75 90.36
8 9.64%
162  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
163  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 179
9 5.03
1 0.56
5 2.79
0 0.00
0 0.00
164 91.62
15 8.38%
164  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 126
4 3.17
0 0.00
3 2.38
0 0.00
3 2.38
116 92.06
10 7.94%
165  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 68
1 1.47
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
166  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 148
0 0.00
3 2.03
7 4.73
0 0.00
0 0.00
138 93.24
10 6.76%
167  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 110
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.91
103 93.64
7 6.36%
168  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
169  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 121
2 1.65
0 0.00
2 1.65
2 1.65
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
170  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
171  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
0 0.00
2 1.61
118 95.16
6 4.84%
172  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
173  โรงเรียนบ้านหนองโสน 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
174  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
175  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 94
1 1.06
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
176  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
177  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
0 0.00
0 0.00
2 0.94
0 0.00
0 0.00
210 99.06
2 0.94%
178  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 199
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
199 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,861 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,872 7.24
เตี้ย  1,376 5.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,127 8.22
ผอมและเตี้ย  900 3.48
อ้วนและเตี้ย  687 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,899 73.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,962 คน


26.92%


Powered By www.thaieducation.net