ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครราชสีมา เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 183 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 183 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านวังหมี 86
21 24.42
11 12.79
26 30.23
9 10.47
19 22.09
0 0.00
86 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองกก 10
4 40.00
0 0.00
5 50.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองโดน 50
13 26.00
16 32.00
4 8.00
6 12.00
5 10.00
6 12.00
44 88.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนแดง 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
2 28.57
2 28.57
1 14.29
6 85.71%
5  โรงเรียนบ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 185
19 10.27
27 14.59
10 5.41
43 23.24
37 20.00
49 26.49
136 73.51%
6  โรงเรียนบ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 64
15 23.44
9 14.06
14 21.88
6 9.38
2 3.13
18 28.13
46 71.88%
7  โรงเรียนบ้านแชะ 170
22 12.94
26 15.29
33 19.41
22 12.94
16 9.41
51 30.00
119 70.00%
8  โรงเรียนวัดหงษ์ 19
5 26.32
2 10.53
2 10.53
2 10.53
2 10.53
6 31.58
13 68.42%
9  โรงเรียนรักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 89
13 14.61
13 14.61
4 4.49
15 16.85
13 14.61
31 34.83
58 65.17%
10  โรงเรียนบ้านเทพนิมิต 106
7 6.60
10 9.43
18 16.98
17 16.04
15 14.15
39 36.79
67 63.21%
11  โรงเรียนบ้านดอนกรูด 110
26 23.64
21 19.09
0 0.00
8 7.27
10 9.09
45 40.91
65 59.09%
12  โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี 48
3 6.25
9 18.75
4 8.33
8 16.67
4 8.33
20 41.67
28 58.33%
13  โรงเรียนวัดทุ่งจาน 69
37 53.62
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
29 42.03
40 57.97%
14  โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 77
8 10.39
3 3.90
11 14.29
11 14.29
11 14.29
33 42.86
44 57.14%
15  โรงเรียนบ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 64
4 6.25
4 6.25
8 12.50
8 12.50
12 18.75
28 43.75
36 56.25%
16  โรงเรียนบ้านพุปลาไหล 98
12 12.24
20 20.41
21 21.43
1 1.02
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
17  โรงเรียนบ้านสระประทีป 160
20 12.50
16 10.00
16 10.00
27 16.88
7 4.38
74 46.25
86 53.75%
18  โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 120
22 18.33
12 10.00
21 17.50
9 7.50
0 0.00
56 46.67
64 53.33%
19  โรงเรียนบ้านหนองไม้สัก 92
35 38.04
1 1.09
12 13.04
0 0.00
1 1.09
43 46.74
49 53.26%
20  โรงเรียนบ้านมาบตะโกเอน 140
17 12.14
17 12.14
23 16.43
17 12.14
0 0.00
66 47.14
74 52.86%
21  โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง 94
14 14.89
2 2.13
10 10.64
16 17.02
7 7.45
45 47.87
49 52.13%
22  โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 160
22 13.75
18 11.25
7 4.38
30 18.75
6 3.75
77 48.13
83 51.88%
23  โรงเรียนบ้านคลองซับน้อยสามัคคี 83
13 15.66
15 18.07
10 12.05
0 0.00
5 6.02
40 48.19
43 51.81%
24  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 41
3 7.32
4 9.76
4 9.76
0 0.00
10 24.39
20 48.78
21 51.22%
25  โรงเรียนหนองประดู่ 2
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
1 50.00%
26  โรงเรียนอาจวิทยาคาร 218
27 12.39
32 14.68
50 22.94
0 0.00
0 0.00
109 50.00
109 50.00%
27  โรงเรียนด่านอุดมวิทยา 81
3 3.70
2 2.47
15 18.52
5 6.17
15 18.52
41 50.62
40 49.38%
28  โรงเรียนบ้านหนองหินโคน 412
23 5.58
16 3.88
74 17.96
39 9.47
49 11.89
211 51.21
201 48.79%
29  โรงเรียนวัดหลุมข้าว 92
10 10.87
2 2.17
16 17.39
13 14.13
3 3.26
48 52.17
44 47.83%
30  โรงเรียนบ้านพัดทะเล 85
0 0.00
11 12.94
28 32.94
1 1.18
0 0.00
45 52.94
40 47.06%
31  โรงเรียนบ้านใหญ่ 167
13 7.78
9 5.39
41 24.55
4 2.40
11 6.59
89 53.29
78 46.71%
32  โรงเรียนบ้านมาบกราด 219
71 32.42
7 3.20
16 7.31
2 0.91
2 0.91
121 55.25
98 44.75%
33  โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร 158
8 5.06
6 3.80
25 15.82
15 9.49
16 10.13
88 55.70
70 44.30%
34  โรงเรียนวัดโพธินิมิตร 86
9 10.47
5 5.81
17 19.77
3 3.49
4 4.65
48 55.81
38 44.19%
35  โรงเรียนจตุคามวิทยาคม 122
10 8.20
7 5.74
21 17.21
15 12.30
0 0.00
69 56.56
53 43.44%
36  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 154
30 19.48
18 11.69
8 5.19
7 4.55
3 1.95
88 57.14
66 42.86%
37  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 112
6 5.36
14 12.50
20 17.86
5 4.46
3 2.68
64 57.14
48 42.86%
38  โรงเรียนแหลมรวกบำรุง 53
0 0.00
0 0.00
22 41.51
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
39  โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว 258
22 8.53
19 7.36
10 3.88
40 15.50
16 6.20
151 58.53
107 41.47%
40  โรงเรียนบ้านหนองรัง 122
27 22.13
23 18.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 59.02
50 40.98%
41  โรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 115
12 10.43
11 9.57
7 6.09
6 5.22
10 8.70
69 60.00
46 40.00%
42  โรงเรียนบ้านไชยวาล 141
6 4.26
9 6.38
8 5.67
15 10.64
17 12.06
86 60.99
55 39.01%
43  โรงเรียนบ้านไร่แหลมทอง 36
5 13.89
4 11.11
3 8.33
2 5.56
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
44  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม 121
10 8.26
16 13.22
16 13.22
5 4.13
0 0.00
74 61.16
47 38.84%
45  โรงเรียนบ้านหนองนมนาง 73
10 13.70
1 1.37
7 9.59
9 12.33
1 1.37
45 61.64
28 38.36%
46  โรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคี 101
7 6.93
4 3.96
9 8.91
11 10.89
7 6.93
63 62.38
38 37.62%
47  โรงเรียนบ้านหน้ากลองวิทยา 55
3 5.45
1 1.82
7 12.73
2 3.64
6 10.91
36 65.45
19 34.55%
48  โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 223
15 6.73
8 3.59
26 11.66
14 6.28
13 5.83
147 65.92
76 34.08%
49  โรงเรียนบ้านซับไทรทอง 110
8 7.27
4 3.64
15 13.64
5 4.55
5 4.55
73 66.36
37 33.64%
50  โรงเรียนบ้านหนองเสือบอง 140
9 6.43
4 2.86
26 18.57
4 2.86
4 2.86
93 66.43
47 33.57%
51  โรงเรียนวังวารีวนราษฎร์วัฒนา 61
7 11.48
5 8.20
5 8.20
0 0.00
3 4.92
41 67.21
20 32.79%
52  โรงเรียนบ้านคลองหินร่อง 52
4 7.69
6 11.54
7 13.46
0 0.00
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
53  โรงเรียนจอมทองวิทยา 163
22 13.50
4 2.45
17 10.43
2 1.23
8 4.91
110 67.48
53 32.52%
54  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่พัฒนา 124
12 9.68
11 8.87
9 7.26
4 3.23
4 3.23
84 67.74
40 32.26%
55  โรงเรียนบ้านหนองแวง 158
24 15.19
8 5.06
8 5.06
9 5.70
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
56  โรงเรียนครบุรีวิทยา 1279
112 8.76
123 9.62
75 5.86
56 4.38
23 1.80
890 69.59
389 30.41%
57  โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 79
5 6.33
4 5.06
6 7.59
2 2.53
7 8.86
55 69.62
24 30.38%
58  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 250
21 8.40
15 6.00
10 4.00
12 4.80
17 6.80
175 70.00
75 30.00%
59  โรงเรียนบ้านบุตะโก 161
7 4.35
11 6.83
13 8.07
7 4.35
10 6.21
113 70.19
48 29.81%
60  โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 158
0 0.00
22 13.92
7 4.43
9 5.70
9 5.70
111 70.25
47 29.75%
61  โรงเรียนบ้านลำไซกง 81
6 7.41
7 8.64
5 6.17
5 6.17
1 1.23
57 70.37
24 29.63%
62  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 244
33 13.52
24 9.84
15 6.15
0 0.00
0 0.00
172 70.49
72 29.51%
63  โรงเรียนบ้านซับเต่า 96
10 10.42
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
68 70.83
28 29.17%
64  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 72
9 12.50
0 0.00
0 0.00
4 5.56
8 11.11
51 70.83
21 29.17%
65  โรงเรียนบ้านบ่อปลา 129
7 5.43
0 0.00
15 11.63
15 11.63
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
66  โรงเรียนบ้านซับสะเดา 107
8 7.48
10 9.35
10 9.35
2 1.87
0 0.00
77 71.96
30 28.04%
67  โรงเรียนบ้านสระว่านพระยา 150
12 8.00
10 6.67
16 10.67
4 2.67
0 0.00
108 72.00
42 28.00%
68  โรงเรียนบ้านไผ่ 93
3 3.23
5 5.38
18 19.35
0 0.00
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
69  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 36
2 5.56
1 2.78
7 19.44
0 0.00
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
70  โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 155
16 10.32
7 4.52
8 5.16
7 4.52
5 3.23
112 72.26
43 27.74%
71  โรงเรียนบ้านหนองหิน 116
10 8.62
9 7.76
11 9.48
1 0.86
1 0.86
84 72.41
32 27.59%
72  โรงเรียนหนองไผ่วิทยา 127
8 6.30
6 4.72
6 4.72
8 6.30
7 5.51
92 72.44
35 27.56%
73  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเค็ม 40
8 20.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
74  โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 110
7 6.36
6 5.45
15 13.64
1 0.91
1 0.91
80 72.73
30 27.27%
75  โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 369
30 8.13
8 2.17
62 16.80
0 0.00
0 0.00
269 72.90
100 27.10%
76  โรงเรียนวัดโพนทราย 107
11 10.28
10 9.35
1 0.93
7 6.54
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
77  โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521) 531
40 7.53
16 3.01
38 7.16
15 2.82
34 6.40
388 73.07
143 26.93%
78  โรงเรียนบ้านดอนแสนสุข 138
13 9.42
0 0.00
24 17.39
0 0.00
0 0.00
101 73.19
37 26.81%
79  โรงเรียนบ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 71
7 9.86
2 2.82
3 4.23
5 7.04
2 2.82
52 73.24
19 26.76%
80  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 703
31 4.41
54 7.68
52 7.40
26 3.70
25 3.56
515 73.26
188 26.74%
81  โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 309
29 9.39
21 6.80
10 3.24
16 5.18
6 1.94
227 73.46
82 26.54%
82  โรงเรียนบ้านคลองทราย 50
2 4.00
2 4.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
83  โรงเรียนสกัดนาควิทยา 74
4 5.41
5 6.76
2 2.70
4 5.41
4 5.41
55 74.32
19 25.68%
84  โรงเรียนบ้านหนองผักไร 43
3 6.98
0 0.00
8 18.60
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
85  โรงเรียนบ้านดอนแขวนประชานุกูล 98
3 3.06
8 8.16
13 13.27
1 1.02
0 0.00
73 74.49
25 25.51%
86  โรงเรียนบ้านหนองตาด 67
6 8.96
3 4.48
8 11.94
0 0.00
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
87  โรงเรียนบ้านหนองโสมง 91
10 10.99
3 3.30
7 7.69
2 2.20
1 1.10
68 74.73
23 25.27%
88  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 144
1 0.69
25 17.36
10 6.94
0 0.00
0 0.00
108 75.00
36 25.00%
89  โรงเรียนวัดพรหมราช 196
12 6.12
15 7.65
22 11.22
0 0.00
0 0.00
147 75.00
49 25.00%
90  โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 113
14 12.39
3 2.65
0 0.00
4 3.54
7 6.19
85 75.22
28 24.78%
91  โรงเรียนวัดโคกสระน้อย 93
2 2.15
3 3.23
15 16.13
2 2.15
1 1.08
70 75.27
23 24.73%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน 489
28 5.73
7 1.43
85 17.38
0 0.00
0 0.00
369 75.46
120 24.54%
93  โรงเรียนบ้านสระผักโพด 102
10 9.80
3 2.94
12 11.76
0 0.00
0 0.00
77 75.49
25 24.51%
94  โรงเรียนบ้านปลายดาบ 210
12 5.71
12 5.71
9 4.29
3 1.43
15 7.14
159 75.71
51 24.29%
95  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 108
7 6.48
9 8.33
9 8.33
1 0.93
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
96  โรงเรียนตะแบกวิทยา 192
25 13.02
14 7.29
7 3.65
0 0.00
0 0.00
146 76.04
46 23.96%
97  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 139
7 5.04
3 2.16
20 14.39
2 1.44
1 0.72
106 76.26
33 23.74%
98  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 64
4 6.25
3 4.69
8 12.50
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
99  โรงเรียนบ้านหนองแคทราย 94
15 15.96
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
72 76.60
22 23.40%
100  โรงเรียนบ้านระเริง 203
12 5.91
13 6.40
21 10.34
1 0.49
0 0.00
156 76.85
47 23.15%
101  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 217
11 5.07
2 0.92
31 14.29
5 2.30
1 0.46
167 76.96
50 23.04%
102  โรงเรียนบ้านโคกโจด 53
8 15.09
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 168
4 2.38
9 5.36
19 11.31
4 2.38
2 1.19
130 77.38
38 22.62%
104  โรงเรียนบ้านหนองเมา 84
5 5.95
1 1.19
12 14.29
0 0.00
1 1.19
65 77.38
19 22.62%
105  โรงเรียนบ้านหลุมเงิน 62
4 6.45
0 0.00
8 12.90
2 3.23
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
106  โรงเรียนบ้านคลองเตย 109
9 8.26
7 6.42
8 7.34
0 0.00
0 0.00
85 77.98
24 22.02%
107  โรงเรียนวัดใหม่สำโรง 129
2 1.55
6 4.65
20 15.50
0 0.00
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
108  โรงเรียนวัดบ้านพร้าว 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
109  โรงเรียนบ้านหนองขนาก 137
9 6.57
6 4.38
8 5.84
6 4.38
0 0.00
108 78.83
29 21.17%
110  โรงเรียนบ้านสันติสุข 246
13 5.28
12 4.88
17 6.91
10 4.07
0 0.00
194 78.86
52 21.14%
111  โรงเรียนบ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 124
6 4.84
1 0.81
18 14.52
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
112  โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 861
64 7.43
27 3.14
25 2.90
26 3.02
36 4.18
683 79.33
178 20.67%
113  โรงเรียนบ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 102
9 8.82
9 8.82
3 2.94
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
114  โรงเรียนหนองชุมแสงศรัทธาคาร 83
5 6.02
3 3.61
5 6.02
2 2.41
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
115  โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี 74
10 13.51
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
116  โรงเรียนบ้านเก่าปอแดง 159
9 5.66
19 11.95
4 2.52
0 0.00
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
117  โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 90
6 6.67
4 4.44
8 8.89
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
118  โรงเรียนบ้านหนองสนวน 158
5 3.16
11 6.96
11 6.96
2 1.27
2 1.27
127 80.38
31 19.62%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง 383
30 7.83
14 3.66
14 3.66
10 2.61
7 1.83
308 80.42
75 19.58%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบ 159
1 0.63
7 4.40
17 10.69
1 0.63
5 3.14
128 80.50
31 19.50%
121  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 198
8 4.04
10 5.05
12 6.06
5 2.53
3 1.52
160 80.81
38 19.19%
122  โรงเรียนบ้านกลาง 64
0 0.00
1 1.56
6 9.38
4 6.25
1 1.56
52 81.25
12 18.75%
123  โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม 292
10 3.42
8 2.74
16 5.48
10 3.42
10 3.42
238 81.51
54 18.49%
124  โรงเรียนบ้านหนองแดง 169
6 3.55
9 5.33
16 9.47
0 0.00
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
125  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 470
30 6.38
30 6.38
17 3.62
7 1.49
2 0.43
384 81.70
86 18.30%
126  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 105
3 2.86
1 0.95
8 7.62
7 6.67
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
127  โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 90
4 4.44
4 4.44
4 4.44
4 4.44
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
128  โรงเรียนบ้านหนองไทร 108
3 2.78
2 1.85
8 7.41
2 1.85
4 3.70
89 82.41
19 17.59%
129  โรงเรียนบ้านวังหิน 40
2 5.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
130  โรงเรียนวัดมกุฎไทยาราม 52
2 3.85
2 3.85
3 5.77
2 3.85
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
131  โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข 168
5 2.98
10 5.95
13 7.74
0 0.00
1 0.60
139 82.74
29 17.26%
132  โรงเรียนบ้านท่าวังไทรสามัคคี 122
6 4.92
7 5.74
8 6.56
0 0.00
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
133  โรงเรียนบ้านบะใหญ่ 111
7 6.31
0 0.00
9 8.11
0 0.00
3 2.70
92 82.88
19 17.12%
134  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 2 223
6 2.69
2 0.90
9 4.04
12 5.38
9 4.04
185 82.96
38 17.04%
135  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 77
2 2.60
4 5.19
7 9.09
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
136  โรงเรียนบ้านสมบัติเจริญ 139
7 5.04
5 3.60
11 7.91
0 0.00
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
137  โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม 217
20 9.22
9 4.15
6 2.76
0 0.00
0 0.00
182 83.87
35 16.13%
138  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 174
5 2.87
2 1.15
14 8.05
5 2.87
2 1.15
146 83.91
28 16.09%
139  โรงเรียนบ้านคลองบง 82
3 3.66
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
140  โรงเรียนบ้านลำเพียก 95
1 1.05
5 5.26
9 9.47
0 0.00
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
141  โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง 127
3 2.36
6 4.72
11 8.66
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
142  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 83
2 2.41
2 2.41
7 8.43
2 2.41
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
143  โรงเรียนบ้านบุยายแลบ 90
4 4.44
4 4.44
6 6.67
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
144  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 190
7 3.68
0 0.00
22 11.58
0 0.00
0 0.00
161 84.74
29 15.26%
145  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 125
6 4.80
9 7.20
4 3.20
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
146  โรงเรียนบ้านคลองใบพัด 106
6 5.66
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
147  โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี 569
16 2.81
20 3.51
5 0.88
36 6.33
8 1.41
484 85.06
85 14.94%
148  โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี 216
12 5.56
4 1.85
11 5.09
2 0.93
3 1.39
184 85.19
32 14.81%
149  โรงเรียนสะแกราชวิทยาคม 275
19 6.91
9 3.27
11 4.00
0 0.00
0 0.00
236 85.82
39 14.18%
150  โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ 222
7 3.15
10 4.50
7 3.15
6 2.70
0 0.00
192 86.49
30 13.51%
151  โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน 142
14 9.86
4 2.82
1 0.70
0 0.00
0 0.00
123 86.62
19 13.38%
152  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 75
1 1.33
0 0.00
7 9.33
0 0.00
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
153  โรงเรียนบ้านยางกระทุง 113
3 2.65
5 4.42
7 6.19
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
154  โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 147
3 2.04
0 0.00
15 10.20
0 0.00
0 0.00
129 87.76
18 12.24%
155  โรงเรียนไผ่สีสุก 131
5 3.82
3 2.29
3 2.29
3 2.29
2 1.53
115 87.79
16 12.21%
156  โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา 63
0 0.00
1 1.59
4 6.35
1 1.59
1 1.59
56 88.89
7 11.11%
157  โรงเรียนวัดม่วง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
158  โรงเรียนสวนหมากสงเคราะห์ 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
159  โรงเรียนบ้านอังโกน-ห้วยทราย 55
1 1.82
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
160  โรงเรียนบ้านพันธ์สงวน 84
3 3.57
2 2.38
2 2.38
0 0.00
2 2.38
75 89.29
9 10.71%
161  โรงเรียนบ้านปางไม้ 83
2 2.41
2 2.41
2 2.41
0 0.00
2 2.41
75 90.36
8 9.64%
162  โรงเรียนบ้านโป่งสามัคคี 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
163  โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง 179
9 5.03
1 0.56
5 2.79
0 0.00
0 0.00
164 91.62
15 8.38%
164  โรงเรียนบ้านเขาพญาปราบ 126
4 3.17
0 0.00
3 2.38
0 0.00
3 2.38
116 92.06
10 7.94%
165  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 68
1 1.47
2 2.94
2 2.94
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
166  โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน 148
0 0.00
3 2.03
7 4.73
0 0.00
0 0.00
138 93.24
10 6.76%
167  โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 110
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.91
103 93.64
7 6.36%
168  โรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 75
0 0.00
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
169  โรงเรียนบ้านนางเหริญ 121
2 1.65
0 0.00
2 1.65
2 1.65
0 0.00
115 95.04
6 4.96%
170  โรงเรียนบ้านโคกใบบัว 103
0 0.00
1 0.97
2 1.94
2 1.94
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
171  โรงเรียนบ้านน้อย 124
1 0.81
1 0.81
2 1.61
0 0.00
2 1.61
118 95.16
6 4.84%
172  โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 84
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
173  โรงเรียนบ้านหนองโสน 88
0 0.00
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
174  โรงเรียนบ้านโปร่งสนวน 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
175  โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม 94
1 1.06
1 1.06
2 2.13
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
176  โรงเรียนบ้านตะกุดโนนระเวียง 129
1 0.78
1 0.78
1 0.78
1 0.78
0 0.00
125 96.90
4 3.10%
177  โรงเรียนบ้านบุไผ่ 212
0 0.00
0 0.00
2 0.94
0 0.00
0 0.00
210 99.06
2 0.94%
178  โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อ 199
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
199 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาอาสา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโกรกหว้า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนวัดศีรษะกระบือ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
183  โรงเรียนวัดไม้เสี่ยว 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  25,861 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,872 7.24
เตี้ย  1,376 5.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,127 8.22
ผอมและเตี้ย  900 3.48
อ้วนและเตี้ย  687 2.66
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,899 73.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,962 คน


26.92%


Powered By www.thaieducation.net