ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคลอง 24 169
52 30.77
49 28.99
38 22.49
0 0.00
0 0.00
30 17.75
139 82.25%
2  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 41
27 65.85
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
11 26.83
30 73.17%
3  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 46
6 13.04
8 17.39
5 10.87
7 15.22
5 10.87
15 32.61
31 67.39%
4  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 130
16 12.31
15 11.54
56 43.08
0 0.00
0 0.00
43 33.08
87 66.92%
5  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 145
25 17.24
2 1.38
31 21.38
16 11.03
23 15.86
48 33.10
97 66.90%
6  โรงเรียนวัดหุบเมย 30
2 6.67
2 6.67
10 33.33
4 13.33
1 3.33
11 36.67
19 63.33%
7  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 80
5 6.25
6 7.50
14 17.50
9 11.25
15 18.75
31 38.75
49 61.25%
8  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 109
20 18.35
11 10.09
17 15.60
13 11.93
0 0.00
48 44.04
61 55.96%
9  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 42
11 26.19
1 2.38
9 21.43
0 0.00
0 0.00
21 50.00
21 50.00%
10  โรงเรียนวัดเข็มทอง 108
13 12.04
3 2.78
12 11.11
16 14.81
10 9.26
54 50.00
54 50.00%
11  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 102
15 14.71
7 6.86
14 13.73
11 10.78
0 0.00
55 53.92
47 46.08%
12  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 195
7 3.59
5 2.56
30 15.38
12 6.15
35 17.95
106 54.36
89 45.64%
13  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 107
2 1.87
2 1.87
22 20.56
4 3.74
18 16.82
59 55.14
48 44.86%
14  โรงเรียนสาริกา 146
4 2.74
4 2.74
23 15.75
8 5.48
26 17.81
81 55.48
65 44.52%
15  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 59
11 18.64
7 11.86
8 13.56
0 0.00
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
16  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 730
87 11.92
72 9.86
160 21.92
0 0.00
0 0.00
411 56.30
319 43.70%
17  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 94
12 12.77
1 1.06
27 28.72
0 0.00
0 0.00
54 57.45
40 42.55%
18  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 12
2 16.67
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
19  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 124
19 15.32
13 10.48
10 8.06
9 7.26
0 0.00
73 58.87
51 41.13%
20  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 649
54 8.32
47 7.24
97 14.95
31 4.78
32 4.93
388 59.78
261 40.22%
21  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 70
7 10.00
0 0.00
21 30.00
0 0.00
0 0.00
42 60.00
28 40.00%
22  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 300
23 7.67
17 5.67
17 5.67
31 10.33
30 10.00
182 60.67
118 39.33%
23  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 51
5 9.80
5 9.80
5 9.80
5 9.80
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
24  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 128
0 0.00
6 4.69
16 12.50
6 4.69
22 17.19
78 60.94
50 39.06%
25  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 24
0 0.00
0 0.00
7 29.17
2 8.33
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
26  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 102
13 12.75
6 5.88
14 13.73
5 4.90
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
27  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 140
5 3.57
8 5.71
26 18.57
10 7.14
3 2.14
88 62.86
52 37.14%
28  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 41
4 9.76
4 9.76
5 12.20
2 4.88
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
29  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 116
15 12.93
3 2.59
24 20.69
0 0.00
0 0.00
74 63.79
42 36.21%
30  โรงเรียนบ้านคลอง 30 71
8 11.27
0 0.00
17 23.94
0 0.00
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
31  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 202
9 4.46
5 2.48
29 14.36
4 1.98
24 11.88
131 64.85
71 35.15%
32  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 40
2 5.00
2 5.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
33  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 136
15 11.03
4 2.94
18 13.24
5 3.68
5 3.68
89 65.44
47 34.56%
34  โรงเรียนวัดบางหอย 86
5 5.81
5 5.81
17 19.77
2 2.33
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
35  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 96
24 25.00
1 1.04
6 6.25
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
36  โรงเรียนวัดทองจรรยา 126
6 4.76
6 4.76
30 23.81
0 0.00
0 0.00
84 66.67
42 33.33%
37  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 46
3 6.52
2 4.35
5 10.87
3 6.52
2 4.35
31 67.39
15 32.61%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 86
4 4.65
9 10.47
11 12.79
3 3.49
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
39  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1570
79 5.03
0 0.00
165 10.51
79 5.03
165 10.51
1082 68.92
488 31.08%
40  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 97
6 6.19
5 5.15
7 7.22
4 4.12
8 8.25
67 69.07
30 30.93%
41  โรงเรียนวัดโพธิ์ 176
8 4.55
12 6.82
34 19.32
0 0.00
0 0.00
122 69.32
54 30.68%
42  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 23
2 8.70
1 4.35
3 13.04
1 4.35
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
43  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 173
15 8.67
4 2.31
26 15.03
6 3.47
1 0.58
121 69.94
52 30.06%
44  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 65
5 7.69
2 3.08
12 18.46
0 0.00
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
45  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 72
9 12.50
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
46  โรงเรียนบ้านคลอง 23 70
5 7.14
0 0.00
14 20.00
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
47  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 77
11 14.29
1 1.30
10 12.99
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
48  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 116
10 8.62
7 6.03
6 5.17
6 5.17
3 2.59
84 72.41
32 27.59%
49  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 69
2 2.90
0 0.00
17 24.64
0 0.00
0 0.00
50 72.46
19 27.54%
50  โรงเรียนวัดหนองรี 188
12 6.38
1 0.53
38 20.21
0 0.00
0 0.00
137 72.87
51 27.13%
51  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 65
4 6.15
6 9.23
7 10.77
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
52  โรงเรียนบ้านคลอง 1 35
1 2.86
1 2.86
5 14.29
2 5.71
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
53  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 56
3 5.36
1 1.79
10 17.86
0 0.00
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
54  โรงเรียนวัดท่าทราย 126
8 6.35
0 0.00
23 18.25
0 0.00
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
55  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 99
2 2.02
6 6.06
16 16.16
0 0.00
0 0.00
75 75.76
24 24.24%
56  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 137
0 0.00
12 8.76
18 13.14
3 2.19
0 0.00
104 75.91
33 24.09%
57  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 210
12 5.71
1 0.48
35 16.67
1 0.48
0 0.00
161 76.67
49 23.33%
58  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 60
8 13.33
1 1.67
5 8.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
59  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
60  โรงเรียนวัดบ้านพริก 278
8 2.88
6 2.16
47 16.91
0 0.00
2 0.72
215 77.34
63 22.66%
61  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 53
4 7.55
7 13.21
0 0.00
0 0.00
1 1.89
41 77.36
12 22.64%
62  โรงเรียนวัดวังไทร 45
3 6.67
1 2.22
6 13.33
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
63  โรงเรียนวัดวังตูม 27
2 7.41
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
64  โรงเรียนวังดอกไม้ 32
4 12.50
0 0.00
2 6.25
0 0.00
1 3.13
25 78.13
7 21.88%
65  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 55
1 1.82
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
66  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 176
10 5.68
12 6.82
12 6.82
4 2.27
0 0.00
138 78.41
38 21.59%
67  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 232
22 9.48
1 0.43
24 10.34
0 0.00
3 1.29
182 78.45
50 21.55%
68  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 80
2 2.50
2 2.50
13 16.25
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
69  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 71
3 4.23
0 0.00
12 16.90
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
70  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 100
2 2.00
2 2.00
16 16.00
0 0.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
71  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 86
1 1.16
4 4.65
6 6.98
3 3.49
3 3.49
69 80.23
17 19.77%
72  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 275
3 1.09
8 2.91
33 12.00
10 3.64
0 0.00
221 80.36
54 19.64%
73  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 41
3 7.32
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
74  โรงเรียนวัดดอนยอ 174
25 14.37
0 0.00
8 4.60
0 0.00
0 0.00
141 81.03
33 18.97%
75  โรงเรียนวัดสันตยาราม 349
20 5.73
8 2.29
37 10.60
0 0.00
0 0.00
284 81.38
65 18.62%
76  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 124
4 3.23
6 4.84
12 9.68
1 0.81
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
77  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 183
11 6.01
5 2.73
17 9.29
0 0.00
0 0.00
150 81.97
33 18.03%
78  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 101
3 2.97
6 5.94
6 5.94
1 0.99
2 1.98
83 82.18
18 17.82%
79  โรงเรียนวัดสบกเขียว 73
4 5.48
0 0.00
7 9.59
1 1.37
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
80  โรงเรียนวัดเกาะกา 105
9 8.57
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
81  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 82
0 0.00
0 0.00
13 15.85
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
82  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 70
3 4.29
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
83  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 98
6 6.12
0 0.00
9 9.18
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
84  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 165
1 0.61
0 0.00
24 14.55
0 0.00
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
85  โรงเรียนวันครู 2504 66
3 4.55
0 0.00
6 9.09
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
86  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1320
67 5.08
0 0.00
132 10.00
0 0.00
1 0.08
1120 84.85
200 15.15%
87  โรงเรียนวัดท่าด่าน 90
2 2.22
2 2.22
9 10.00
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
88  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 213
8 3.76
4 1.88
15 7.04
2 0.94
0 0.00
184 86.38
29 13.62%
89  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 170
3 1.76
2 1.18
18 10.59
0 0.00
0 0.00
147 86.47
23 13.53%
90  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 152
0 0.00
9 5.92
11 7.24
0 0.00
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
91  โรงเรียนบ้านคลอง 14 184
2 1.09
0 0.00
22 11.96
0 0.00
0 0.00
160 86.96
24 13.04%
92  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 62
2 3.23
2 3.23
2 3.23
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
93  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 137
4 2.92
2 1.46
11 8.03
0 0.00
0 0.00
120 87.59
17 12.41%
94  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 273
15 5.49
4 1.47
13 4.76
1 0.37
0 0.00
240 87.91
33 12.09%
95  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 201
7 3.48
1 0.50
12 5.97
4 1.99
0 0.00
177 88.06
24 11.94%
96  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 101
0 0.00
0 0.00
11 10.89
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
97  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 123
5 4.07
3 2.44
6 4.88
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
99  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 133
6 4.51
0 0.00
9 6.77
0 0.00
0 0.00
118 88.72
15 11.28%
100  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 123
0 0.00
0 0.00
4 3.25
7 5.69
2 1.63
110 89.43
13 10.57%
101  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 150
6 4.00
2 1.33
5 3.33
1 0.67
1 0.67
135 90.00
15 10.00%
102  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 91
4 4.40
0 0.00
4 4.40
1 1.10
0 0.00
82 90.11
9 9.89%
103  โรงเรียนบ้านคลอง 31 155
5 3.23
0 0.00
10 6.45
0 0.00
0 0.00
140 90.32
15 9.68%
104  โรงเรียนวัดท่าชัย 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
105  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 65
1 1.54
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
106  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 88
1 1.14
1 1.14
6 6.82
-1 -1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
107  โรงเรียนบ้านคลอง 33 90
3 3.33
0 0.00
4 4.44
0 0.00
0 0.00
83 92.22
7 7.78%
108  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 129
3 2.33
2 1.55
5 3.88
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
109  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
4 5.00
74 92.50
6 7.50%
110  โรงเรียนบ้านชวดบัว 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
111  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 138
4 2.90
1 0.72
4 2.90
0 0.00
1 0.72
128 92.75
10 7.25%
112  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 75
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
1 1.33
70 93.33
5 6.67%
113  โรงเรียนบ้านดงแขวน 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 5.49
155 94.51
9 5.49%
114  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
115  โรงเรียนวัดนาหินลาด 61
1 1.64
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
116  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
117  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
118  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
119  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 62
1 1.61
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
120  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
121  โรงเรียนวัดคีรีวัน 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
122  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.04
48 97.96
1 2.04%
123  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 197
0 0.00
0 0.00
4 2.03
0 0.00
0 0.00
193 97.97
4 2.03%
124  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.25
79 98.75
1 1.25%
125  โรงเรียนวัดพราหมณี 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.74
0 0.00
134 99.26
1 0.74%
126  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดบางปรัง 176
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
176 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,052 5.87
เตี้ย  507 2.83
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,027 11.31
ผอมและเตี้ย  363 2.03
อ้วนและเตี้ย  461 2.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,508 75.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,410 คน


24.61%


Powered By www.thaieducation.net