ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 285
175 61.40
0 0.00
41 14.39
8 2.81
4 1.40
57 20.00
228 80.00%
2  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 668
49 7.34
54 8.08
122 18.26
103 15.42
176 26.35
164 24.55
504 75.45%
3  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 47
3 6.38
12 25.53
5 10.64
8 17.02
6 12.77
13 27.66
34 72.34%
4  โรงเรียนบ้านดงแขวน 165
42 25.45
29 17.58
33 20.00
0 0.00
0 0.00
61 36.97
104 63.03%
5  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 110
3 2.73
4 3.64
26 23.64
7 6.36
23 20.91
47 42.73
63 57.27%
6  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 50
14 28.00
0 0.00
14 28.00
0 0.00
0 0.00
22 44.00
28 56.00%
7  โรงเรียนวัดวังไทร 56
23 41.07
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
29 51.79
27 48.21%
8  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 208
8 3.85
14 6.73
33 15.87
10 4.81
34 16.35
109 52.40
99 47.60%
9  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 51
6 11.76
9 17.65
4 7.84
5 9.80
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
10  โรงเรียนวัดเข็มทอง 116
13 11.21
0 0.00
15 12.93
13 11.21
11 9.48
64 55.17
52 44.83%
11  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 237
34 14.35
16 6.75
42 17.72
14 5.91
0 0.00
131 55.27
106 44.73%
12  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 312
27 8.65
16 5.13
17 5.45
35 11.22
33 10.58
184 58.97
128 41.03%
13  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 105
12 11.43
0 0.00
26 24.76
4 3.81
0 0.00
63 60.00
42 40.00%
14  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 108
8 7.41
9 8.33
15 13.89
4 3.70
7 6.48
65 60.19
43 39.81%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 23
6 26.09
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
16  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1325
56 4.23
88 6.64
49 3.70
161 12.15
143 10.79
828 62.49
497 37.51%
17  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 161
17 10.56
11 6.83
19 11.80
9 5.59
0 0.00
105 65.22
56 34.78%
18  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 110
13 11.82
6 5.45
14 12.73
5 4.55
0 0.00
72 65.45
38 34.55%
19  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 288
17 5.90
30 10.42
47 16.32
2 0.69
2 0.69
190 65.97
98 34.03%
20  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 103
14 13.59
3 2.91
11 10.68
4 3.88
2 1.94
69 66.99
34 33.01%
21  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 65
3 4.62
1 1.54
12 18.46
2 3.08
3 4.62
44 67.69
21 32.31%
22  โรงเรียนบ้านคลอง 30 73
5 6.85
0 0.00
18 24.66
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
23  โรงเรียนวัดหนองรี 206
18 8.74
2 0.97
36 17.48
3 1.46
2 0.97
145 70.39
61 29.61%
24  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 38
1 2.63
4 10.53
5 13.16
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
25  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 60
2 3.33
0 0.00
15 25.00
0 0.00
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
26  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 89
1 1.12
1 1.12
18 20.22
1 1.12
4 4.49
64 71.91
25 28.09%
27  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 25
2 8.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
28  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 77
6 7.79
1 1.30
12 15.58
2 2.60
0 0.00
56 72.73
21 27.27%
29  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 122
7 5.74
6 4.92
15 12.30
5 4.10
0 0.00
89 72.95
33 27.05%
30  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
3 10.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
31  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 119
14 11.76
6 5.04
6 5.04
4 3.36
1 0.84
88 73.95
31 26.05%
32  โรงเรียนวันครู 2504 62
3 4.84
0 0.00
8 12.90
3 4.84
2 3.23
46 74.19
16 25.81%
33  โรงเรียนวังดอกไม้ 35
4 11.43
1 2.86
3 8.57
1 2.86
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
34  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 78
1 1.28
0 0.00
19 24.36
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
35  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 122
12 9.84
1 0.82
18 14.75
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
36  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1604
55 3.43
13 0.81
312 19.45
12 0.75
13 0.81
1199 74.75
405 25.25%
37  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 719
16 2.23
17 2.36
115 15.99
16 2.23
16 2.23
539 74.97
180 25.03%
38  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 221
12 5.43
16 7.24
18 8.14
4 1.81
4 1.81
167 75.57
54 24.43%
39  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 91
12 13.19
4 4.40
2 2.20
2 2.20
2 2.20
69 75.82
22 24.18%
40  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 79
3 3.80
2 2.53
14 17.72
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
41  โรงเรียนวัดสบกเขียว 84
15 17.86
0 0.00
5 5.95
0 0.00
0 0.00
64 76.19
20 23.81%
42  โรงเรียนวัดทองจรรยา 127
2 1.57
3 2.36
25 19.69
0 0.00
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
43  โรงเรียนบ้านคลอง 1 43
4 9.30
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
44  โรงเรียนวัดโพธิ์ 178
7 3.93
4 2.25
29 16.29
1 0.56
0 0.00
137 76.97
41 23.03%
45  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 144
12 8.33
0 0.00
21 14.58
0 0.00
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
46  โรงเรียนวัดสันตยาราม 368
16 4.35
10 2.72
48 13.04
5 1.36
5 1.36
284 77.17
84 22.83%
47  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 163
4 2.45
11 6.75
21 12.88
1 0.61
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
48  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 128
0 0.00
0 0.00
13 10.16
12 9.38
4 3.13
99 77.34
29 22.66%
49  โรงเรียนบ้านคลอง 24 165
9 5.45
0 0.00
28 16.97
0 0.00
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
50  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 166
14 8.43
0 0.00
19 11.45
2 1.20
2 1.20
129 77.71
37 22.29%
51  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 50
0 0.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
4 8.00
39 78.00
11 22.00%
52  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 97
5 5.15
5 5.15
10 10.31
0 0.00
1 1.03
76 78.35
21 21.65%
53  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 65
2 3.08
4 6.15
4 6.15
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
54  โรงเรียนวัดเกาะกา 109
7 6.42
4 3.67
12 11.01
0 0.00
0 0.00
86 78.90
23 21.10%
55  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 215
6 2.79
6 2.79
33 15.35
0 0.00
0 0.00
170 79.07
45 20.93%
56  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 107
0 0.00
0 0.00
14 13.08
8 7.48
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
57  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 124
4 3.23
2 1.61
19 15.32
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
58  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 190
0 0.00
8 4.21
7 3.68
6 3.16
17 8.95
152 80.00
38 20.00%
59  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 86
1 1.16
4 4.65
6 6.98
3 3.49
3 3.49
69 80.23
17 19.77%
60  โรงเรียนบ้านคลอง 14 179
4 2.23
10 5.59
21 11.73
0 0.00
0 0.00
144 80.45
35 19.55%
61  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 89
5 5.62
6 6.74
5 5.62
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
62  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 122
7 5.74
5 4.10
5 4.10
3 2.46
3 2.46
99 81.15
23 18.85%
63  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 215
9 4.19
3 1.40
28 13.02
0 0.00
0 0.00
175 81.40
40 18.60%
64  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 54
2 3.70
2 3.70
5 9.26
1 1.85
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
65  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 141
14 9.93
5 3.55
7 4.96
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
66  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 218
9 4.13
6 2.75
19 8.72
5 2.29
0 0.00
179 82.11
39 17.89%
67  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 146
0 0.00
0 0.00
21 14.38
1 0.68
4 2.74
120 82.19
26 17.81%
68  โรงเรียนวัดดอนยอ 190
25 13.16
0 0.00
8 4.21
0 0.00
0 0.00
157 82.63
33 17.37%
69  โรงเรียนบ้านคลอง 33 88
4 4.55
1 1.14
9 10.23
1 1.14
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
70  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
71  โรงเรียนวัดท่าด่าน 104
2 1.92
5 4.81
10 9.62
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
72  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 68
2 2.94
0 0.00
8 11.76
0 0.00
1 1.47
57 83.82
11 16.18%
73  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 130
5 3.85
5 3.85
4 3.08
3 2.31
4 3.08
109 83.85
21 16.15%
74  โรงเรียนวัดบางหอย 81
4 4.94
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
75  โรงเรียนวัดบ้านพริก 345
8 2.32
0 0.00
47 13.62
0 0.00
0 0.00
290 84.06
55 15.94%
76  โรงเรียนวัดท่าชัย 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
77  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 83
5 6.02
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
78  โรงเรียนวัดท่าทราย 137
8 5.84
3 2.19
7 5.11
2 1.46
1 0.73
116 84.67
21 15.33%
79  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 53
0 0.00
0 0.00
5 9.43
0 0.00
3 5.66
45 84.91
8 15.09%
80  โรงเรียนวัดหุบเมย 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
81  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 89
2 2.25
1 1.12
8 8.99
2 2.25
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
82  โรงเรียนบ้านคลอง 23 75
3 4.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
83  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
26 86.67
4 13.33%
84  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
85  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 46
0 0.00
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
86  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 149
7 4.70
4 2.68
5 3.36
2 1.34
1 0.67
130 87.25
19 12.75%
87  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 213
7 3.29
3 1.41
12 5.63
3 1.41
2 0.94
186 87.32
27 12.68%
88  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 174
4 2.30
0 0.00
17 9.77
0 0.00
0 0.00
153 87.93
21 12.07%
89  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 68
3 4.41
3 4.41
2 2.94
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
90  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 69
4 5.80
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
91  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 147
3 2.04
4 2.72
10 6.80
0 0.00
0 0.00
130 88.44
17 11.56%
92  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 90
0 0.00
1 1.11
7 7.78
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
93  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 82
2 2.44
0 0.00
5 6.10
2 2.44
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
94  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 75
5 6.67
1 1.33
2 2.67
0 0.00
0 0.00
67 89.33
8 10.67%
95  โรงเรียนบ้านคลอง 31 171
5 2.92
0 0.00
12 7.02
1 0.58
0 0.00
153 89.47
18 10.53%
96  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 102
3 2.94
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
97  โรงเรียนวัดพราหมณี 138
0 0.00
0 0.00
13 9.42
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
98  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 119
4 3.36
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
108 90.76
11 9.24%
99  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 198
3 1.52
0 0.00
15 7.58
0 0.00
0 0.00
180 90.91
18 9.09%
100  โรงเรียนสาริกา 162
1 0.62
0 0.00
13 8.02
0 0.00
0 0.00
148 91.36
14 8.64%
101  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 59
1 1.69
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
102  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
103  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 142
0 0.00
1 0.70
9 6.34
0 0.00
0 0.00
132 92.96
10 7.04%
104  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 100
0 0.00
0 0.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
93 93.00
7 7.00%
105  โรงเรียนบ้านชวดบัว 62
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
106  โรงเรียนวัดวังตูม 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
107  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 127
0 0.00
0 0.00
8 6.30
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
108  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 224
10 4.46
0 0.00
4 1.79
0 0.00
0 0.00
210 93.75
14 6.25%
109  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 81
1 1.23
0 0.00
2 2.47
1 1.23
1 1.23
76 93.83
5 6.17%
110  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
62 93.94
4 6.06%
111  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
112  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
50 94.34
3 5.66%
113  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
114  โรงเรียนวัดนาหินลาด 64
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
1 1.56
61 95.31
3 4.69%
115  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
116  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
117  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
118  โรงเรียนวัดคีรีวัน 96
0 0.00
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
94 97.92
2 2.08%
119  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
121  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
122  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 153
1 0.65
0 0.00
1 0.65
0 0.00
0 0.00
151 98.69
2 1.31%
123  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.93
106 99.07
1 0.93%
124  โรงเรียนวัดบางปรัง 180
0 0.00
0 0.00
1 0.56
0 0.00
0 0.00
179 99.44
1 0.56%
125  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 178
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
178 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,552 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,019 5.49
เตี้ย  516 2.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,976 10.65
ผอมและเตี้ย  524 2.82
อ้วนและเตี้ย  550 2.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,967 75.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,585 คน


24.71%


Powered By www.thaieducation.net