ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครนายก
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 131 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 131 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 98
13 13.27
15 15.31
4 4.08
28 28.57
19 19.39
19 19.39
79 80.61%
2  โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว 298
159 53.36
0 0.00
34 11.41
47 15.77
0 0.00
58 19.46
240 80.54%
3  โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) 46
1 2.17
11 23.91
7 15.22
3 6.52
7 15.22
17 36.96
29 63.04%
4  โรงเรียนบ้านคลอง 24 165
83 50.30
0 0.00
20 12.12
0 0.00
0 0.00
62 37.58
103 62.42%
5  โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม 62
31 50.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
24 38.71
38 61.29%
6  โรงเรียนวัดเกาะกระชาย 82
5 6.10
3 3.66
20 24.39
8 9.76
12 14.63
34 41.46
48 58.54%
7  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 145
69 47.59
0 0.00
11 7.59
1 0.69
0 0.00
64 44.14
81 55.86%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) 124
14 11.29
18 14.52
13 10.48
12 9.68
10 8.06
57 45.97
67 54.03%
9  โรงเรียนบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) 95
20 21.05
15 15.79
8 8.42
4 4.21
4 4.21
44 46.32
51 53.68%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 23
12 52.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
11  โรงเรียนวัดโพธิ์ 177
38 21.47
16 9.04
30 16.95
0 0.00
0 0.00
93 52.54
84 47.46%
12  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ 65
3 4.62
3 4.62
12 18.46
5 7.69
6 9.23
36 55.38
29 44.62%
13  โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) 171
20 11.70
24 14.04
12 7.02
7 4.09
13 7.60
95 55.56
76 44.44%
14  โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม 169
19 11.24
11 6.51
21 12.43
8 4.73
16 9.47
94 55.62
75 44.38%
15  โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 312
29 9.29
16 5.13
17 5.45
35 11.22
33 10.58
182 58.33
130 41.67%
16  โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) 1325
69 5.21
102 7.70
52 3.92
171 12.91
154 11.62
777 58.64
548 41.36%
17  โรงเรียนสาริกา 127
6 4.72
6 4.72
11 8.66
12 9.45
17 13.39
75 59.06
52 40.94%
18  โรงเรียนบ้านดงแขวน 164
31 18.90
12 7.32
24 14.63
0 0.00
0 0.00
97 59.15
67 40.85%
19  โรงเรียนวัดเข็มทอง 125
19 15.20
15 12.00
7 5.60
1 0.80
9 7.20
74 59.20
51 40.80%
20  โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ 75
6 8.00
5 6.67
18 24.00
1 1.33
0 0.00
45 60.00
30 40.00%
21  โรงเรียนวัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์) 28
3 10.71
2 7.14
4 14.29
2 7.14
0 0.00
17 60.71
11 39.29%
22  โรงเรียนวัดดอนยอ 191
38 19.90
16 8.38
21 10.99
0 0.00
0 0.00
116 60.73
75 39.27%
23  โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ 63
3 4.76
0 0.00
19 30.16
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
24  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 41
2 4.88
4 9.76
6 14.63
2 4.88
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
25  โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) 162
12 7.41
5 3.09
26 16.05
5 3.09
7 4.32
107 66.05
55 33.95%
26  โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
4 13.33
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
27  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี 123
2 1.63
3 2.44
14 11.38
5 4.07
17 13.82
82 66.67
41 33.33%
28  โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 68
1 1.47
0 0.00
20 29.41
0 0.00
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
29  โรงเรียนวัดท่าทราย 140
3 2.14
7 5.00
28 20.00
7 5.00
0 0.00
95 67.86
45 32.14%
30  โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ 72
3 4.17
6 8.33
11 15.28
3 4.17
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
31  โรงเรียนวัดสันตยาราม 356
26 7.30
14 3.93
45 12.64
12 3.37
16 4.49
243 68.26
113 31.74%
32  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) 41
4 9.76
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
33  โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ 51
2 3.92
4 7.84
6 11.76
4 7.84
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
34  โรงเรียนวัดบางหอย 83
3 3.61
5 6.02
15 18.07
2 2.41
1 1.20
57 68.67
26 31.33%
35  โรงเรียนวัดทองจรรยา 125
5 4.00
4 3.20
29 23.20
0 0.00
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
36  โรงเรียนวัดเกาะกา 110
9 8.18
4 3.64
15 13.64
5 4.55
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
37  โรงเรียนวัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) 77
8 10.39
0 0.00
15 19.48
0 0.00
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
38  โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) 124
3 2.42
5 4.03
13 10.48
12 9.68
4 3.23
87 70.16
37 29.84%
39  โรงเรียนวัดอรุณรังษี 108
12 11.11
8 7.41
8 7.41
3 2.78
0 0.00
77 71.30
31 28.70%
40  โรงเรียนบ้านปากคลอง31 141
20 14.18
5 3.55
15 10.64
0 0.00
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
41  โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 820
24 2.93
37 4.51
94 11.46
56 6.83
21 2.56
588 71.71
232 28.29%
42  โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 734
52 7.08
36 4.90
113 15.40
0 0.00
0 0.00
533 72.62
201 27.38%
43  โรงเรียนบ้านหัวหมอน 122
8 6.56
8 6.56
6 4.92
5 4.10
6 4.92
89 72.95
33 27.05%
44  โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) 81
12 14.81
2 2.47
6 7.41
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
45  โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ 105
6 5.71
1 0.95
10 9.52
4 3.81
6 5.71
78 74.29
27 25.71%
46  โรงเรียนวัดธรรมปัญญา 47
3 6.38
1 2.13
6 12.77
1 2.13
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
47  โรงเรียนวัดท่าด่าน 106
5 4.72
8 7.55
12 11.32
1 0.94
1 0.94
79 74.53
27 25.47%
48  โรงเรียนวัดประสิทธิเวช 221
12 5.43
17 7.69
18 8.14
5 2.26
4 1.81
165 74.66
56 25.34%
49  โรงเรียนวัดหนองรี 214
21 9.81
0 0.00
31 14.49
0 0.00
1 0.47
161 75.23
53 24.77%
50  โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม 101
10 9.90
5 4.95
7 6.93
3 2.97
0 0.00
76 75.25
25 24.75%
51  โรงเรียนวัดสบกเขียว 81
12 14.81
0 0.00
8 9.88
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
52  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 120
4 3.33
5 4.17
14 11.67
1 0.83
5 4.17
91 75.83
29 24.17%
53  โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 220
11 5.00
7 3.18
29 13.18
6 2.73
0 0.00
167 75.91
53 24.09%
54  โรงเรียนบ้านคลอง 30 67
4 5.97
1 1.49
11 16.42
0 0.00
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
55  โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 211
9 4.27
12 5.69
24 11.37
4 1.90
1 0.47
161 76.30
50 23.70%
56  โรงเรียนวัดบ้านพริก 342
13 3.80
13 3.80
50 14.62
5 1.46
0 0.00
261 76.32
81 23.68%
57  โรงเรียนบ้านเขาหัวนา 288
22 7.64
11 3.82
29 10.07
1 0.35
4 1.39
221 76.74
67 23.26%
58  โรงเรียนวัดจันทร์เรือง 52
2 3.85
0 0.00
9 17.31
1 1.92
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
59  โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) 123
8 6.50
5 4.07
11 8.94
3 2.44
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
60  โรงเรียนวัดหนองทองทราย 114
4 3.51
6 5.26
14 12.28
1 0.88
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
61  โรงเรียนวัดโคกสว่าง 65
2 3.08
4 6.15
4 6.15
3 4.62
1 1.54
51 78.46
14 21.54%
62  โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม 80
2 2.50
3 3.75
12 15.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
63  โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 81
2 2.47
4 4.94
5 6.17
2 2.47
4 4.94
64 79.01
17 20.99%
64  โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร 72
7 9.72
0 0.00
7 9.72
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
65  โรงเรียนวัดหนองคันจาม 72
6 8.33
4 5.56
4 5.56
1 1.39
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
66  โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 124
4 3.23
2 1.61
19 15.32
0 0.00
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
67  โรงเรียนวัดวังปลาจีด 145
13 8.97
0 0.00
6 4.14
1 0.69
8 5.52
117 80.69
28 19.31%
68  โรงเรียนวันครู 2504 63
9 14.29
1 1.59
2 3.17
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
69  โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ 149
10 6.71
7 4.70
6 4.03
3 2.01
1 0.67
122 81.88
27 18.12%
70  โรงเรียนวัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) 56
5 8.93
0 0.00
2 3.57
1 1.79
2 3.57
46 82.14
10 17.86%
71  โรงเรียนบ้านคลอง 14 174
8 4.60
0 0.00
23 13.22
0 0.00
0 0.00
143 82.18
31 17.82%
72  โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย 124
5 4.03
3 2.42
13 10.48
1 0.81
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
73  โรงเรียนวัดอารีราษฎร์ 64
0 0.00
0 0.00
10 15.63
1 1.56
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
74  โรงเรียนบ้านคลอง 31 169
11 6.51
0 0.00
16 9.47
1 0.59
1 0.59
140 82.84
29 17.16%
75  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) 152
0 0.00
0 0.00
21 13.82
1 0.66
4 2.63
126 82.89
26 17.11%
76  โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) 237
14 5.91
6 2.53
12 5.06
5 2.11
3 1.27
197 83.12
40 16.88%
77  โรงเรียนบ้านคลอง 1 42
3 7.14
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
78  โรงเรียนวัดศรีจุฬา 193
6 3.11
3 1.55
18 9.33
0 0.00
5 2.59
161 83.42
32 16.58%
79  โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 218
7 3.21
2 0.92
16 7.34
2 0.92
9 4.13
182 83.49
36 16.51%
80  โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 97
0 0.00
2 2.06
14 14.43
0 0.00
0 0.00
81 83.51
16 16.49%
81  โรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 97
2 2.06
1 1.03
7 7.22
4 4.12
2 2.06
81 83.51
16 16.49%
82  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) 85
0 0.00
3 3.53
11 12.94
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
83  โรงเรียนวัดท่าชัย 49
2 4.08
2 4.08
4 8.16
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
84  โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 154
9 5.84
10 6.49
6 3.90
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
85  โรงเรียนหัวเขาแก้ว 87
3 3.45
4 4.60
4 4.60
3 3.45
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
86  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
87  โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย 51
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
4 7.84
43 84.31
8 15.69%
88  โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา 91
2 2.20
1 1.10
10 10.99
1 1.10
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
89  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) 111
0 0.00
7 6.31
10 9.01
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
90  โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) 199
10 5.03
2 1.01
18 9.05
0 0.00
0 0.00
169 84.92
30 15.08%
91  โรงเรียนวัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) 134
9 6.72
5 3.73
2 1.49
2 1.49
2 1.49
114 85.07
20 14.93%
92  โรงเรียนบ้านคลอง 33 95
7 7.37
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
93  โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 96
3 3.13
1 1.04
0 0.00
1 1.04
9 9.38
82 85.42
14 14.58%
94  โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
4 4.76
3 3.57
72 85.71
12 14.29%
95  โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม 28
1 3.57
1 3.57
1 3.57
0 0.00
1 3.57
24 85.71
4 14.29%
96  โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
97  โรงเรียนบ้านคลอง 23 74
5 6.76
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
98  โรงเรียนวัดวังตูม 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
99  โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 179
4 2.23
0 0.00
17 9.50
0 0.00
0 0.00
158 88.27
21 11.73%
100  โรงเรียนวัดเกาะพิกุล 128
0 0.00
0 0.00
15 11.72
0 0.00
0 0.00
113 88.28
15 11.72%
101  โรงเรียนวัดนาหินลาด 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
102  โรงเรียนวัดวังยายฉิม 105
2 1.90
2 1.90
8 7.62
0 0.00
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
103  โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง 149
3 2.01
5 3.36
9 6.04
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
104  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 74
2 2.70
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
105  โรงเรียนวังดอกไม้ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
37 90.24
4 9.76%
106  โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 228
17 7.46
0 0.00
4 1.75
0 0.00
0 0.00
207 90.79
21 9.21%
107  โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ 124
1 0.81
0 0.00
8 6.45
1 0.81
1 0.81
113 91.13
11 8.87%
108  โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
3 4.41
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
109  โรงเรียนวัดหุบเมย 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
110  โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 60
1 1.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
111  โรงเรียนวัดพรหมเพชร 73
4 5.48
1 1.37
0 0.00
1 1.37
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
112  โรงเรียนวัดวังไทร 67
0 0.00
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
113  โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
114  โรงเรียนวัดโคกลำดวน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
115  โรงเรียนวัดโพธิ์แทน 211
1 0.47
4 1.90
6 2.84
0 0.00
0 0.00
200 94.79
11 5.21%
116  โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)) 67
0 0.00
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
117  โรงเรียนบ้านชะวากยาว 68
2 2.94
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
118  โรงเรียนอนุบาลนครนายก 1597
0 0.00
5 0.31
40 2.50
0 0.00
20 1.25
1532 95.93
65 4.07%
119  โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
120  โรงเรียนวัดเนินสะอาด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
121  โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 210
0 0.00
2 0.95
5 2.38
0 0.00
0 0.00
203 96.67
7 3.33%
122  โรงเรียนบ้านชวดบัว 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.64
1 1.64
59 96.72
2 3.28%
123  โรงเรียนวัดพราหมณี 145
1 0.69
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
141 97.24
4 2.76%
124  โรงเรียนวัดคีรีวัน 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
125  โรงเรียนวัดบางปรัง 185
0 0.00
0 0.00
3 1.62
0 0.00
0 0.00
182 98.38
3 1.62%
126  โรงเรียนบ้านคลองหกวา 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) 175
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
175 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
81 100.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดลำบัวลอย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,923 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,260 6.66
เตี้ย  643 3.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,624 8.58
ผอมและเตี้ย  553 2.92
อ้วนและเตี้ย  480 2.54
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,363 75.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,560 คน


24.10%


Powered By www.thaieducation.net