ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำผุด 129
16 12.40
20 15.50
30 23.26
29 22.48
34 26.36
0 0.00
129 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 121
5 4.13
11 9.09
31 25.62
17 14.05
42 34.71
15 12.40
106 87.60%
3  โรงเรียนวัดท่าพญา 43
11 25.58
10 23.26
6 13.95
4 9.30
1 2.33
11 25.58
32 74.42%
4  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 56
8 14.29
10 17.86
8 14.29
6 10.71
3 5.36
21 37.50
35 62.50%
5  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 982
39 3.97
49 4.99
303 30.86
20 2.04
135 13.75
436 44.40
546 55.60%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 462
24 5.19
16 3.46
95 20.56
10 2.16
111 24.03
206 44.59
256 55.41%
7  โรงเรียนบ้านท่าบันได 98
6 6.12
2 2.04
27 27.55
3 3.06
13 13.27
47 47.96
51 52.04%
8  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 27
2 7.41
2 7.41
10 37.04
0 0.00
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
9  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 302
22 7.28
17 5.63
35 11.59
41 13.58
39 12.91
148 49.01
154 50.99%
10  โรงเรียนบ้านปากปรน 135
19 14.07
18 13.33
9 6.67
14 10.37
6 4.44
69 51.11
66 48.89%
11  โรงเรียนวัดแจ้ง 78
16 20.51
2 2.56
17 21.79
2 2.56
0 0.00
41 52.56
37 47.44%
12  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 351
37 10.54
27 7.69
59 16.81
14 3.99
20 5.70
194 55.27
157 44.73%
13  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 54
10 18.52
1 1.85
11 20.37
1 1.85
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
14  โรงเรียนอนุบาลตรัง 2160
236 10.93
0 0.00
281 13.01
236 10.93
138 6.39
1269 58.75
891 41.25%
15  โรงเรียนบ้านในควน 124
13 10.48
5 4.03
6 4.84
18 14.52
9 7.26
73 58.87
51 41.13%
16  โรงเรียนวัดไทรทอง 334
14 4.19
11 3.29
47 14.07
25 7.49
34 10.18
203 60.78
131 39.22%
17  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 102
17 16.67
1 0.98
11 10.78
6 5.88
4 3.92
63 61.76
39 38.24%
18  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 114
3 2.63
4 3.51
17 14.91
7 6.14
12 10.53
71 62.28
43 37.72%
19  โรงเรียนวัดนางประหลาด 130
34 26.15
0 0.00
12 9.23
3 2.31
0 0.00
81 62.31
49 37.69%
20  โรงเรียนบ้านควนปริง 182
16 8.79
21 11.54
7 3.85
13 7.14
9 4.95
116 63.74
66 36.26%
21  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 149
3 2.01
5 3.36
24 16.11
8 5.37
14 9.40
95 63.76
54 36.24%
22  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 92
6 6.52
4 4.35
13 14.13
5 5.43
5 5.43
59 64.13
33 35.87%
23  โรงเรียนบ้านเขาติง 106
11 10.38
8 7.55
11 10.38
4 3.77
4 3.77
68 64.15
38 35.85%
24  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 129
13 10.08
6 4.65
15 11.63
6 4.65
6 4.65
83 64.34
46 35.66%
25  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 226
5 2.21
9 3.98
32 14.16
5 2.21
29 12.83
146 64.60
80 35.40%
26  โรงเรียนวัดโพธาราม 94
6 6.38
6 6.38
14 14.89
0 0.00
6 6.38
62 65.96
32 34.04%
27  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 139
14 10.07
14 10.07
15 10.79
2 1.44
2 1.44
92 66.19
47 33.81%
28  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 114
16 14.04
2 1.75
20 17.54
0 0.00
0 0.00
76 66.67
38 33.33%
29  โรงเรียนวัดปากปรน 148
14 9.46
10 6.76
19 12.84
2 1.35
3 2.03
100 67.57
48 32.43%
30  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 97
17 17.53
0 0.00
13 13.40
1 1.03
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
31  โรงเรียนบ้านสามแยก 125
6 4.80
8 6.40
20 16.00
5 4.00
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
32  โรงเรียนวัดนานอน 187
12 6.42
8 4.28
16 8.56
4 2.14
16 8.56
131 70.05
56 29.95%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 226
8 3.54
11 4.87
46 20.35
1 0.44
1 0.44
159 70.35
67 29.65%
34  โรงเรียนบ้านนาทะเล 217
12 5.53
7 3.23
14 6.45
19 8.76
12 5.53
153 70.51
64 29.49%
35  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 181
6 3.31
9 4.97
36 19.89
1 0.55
1 0.55
128 70.72
53 29.28%
36  โรงเรียนหนองผักฉีด 41
2 4.88
3 7.32
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
37  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 110
7 6.36
1 0.91
19 17.27
4 3.64
1 0.91
78 70.91
32 29.09%
38  โรงเรียนบ้านปากห้วย 66
2 3.03
9 13.64
6 9.09
2 3.03
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
39  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 119
4 3.36
0 0.00
13 10.92
11 9.24
6 5.04
85 71.43
34 28.57%
40  โรงเรียนบ้านตะเสะ 112
5 4.46
2 1.79
12 10.71
7 6.25
5 4.46
81 72.32
31 27.68%
41  โรงเรียนบ้านบกหัก 91
7 7.69
4 4.40
11 12.09
1 1.10
2 2.20
66 72.53
25 27.47%
42  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 84
7 8.33
5 5.95
8 9.52
2 2.38
1 1.19
61 72.62
23 27.38%
43  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 205
4 1.95
0 0.00
33 16.10
4 1.95
12 5.85
152 74.15
53 25.85%
44  โรงเรียนบ้านสุโสะ 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
45  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 81
10 12.35
4 4.94
5 6.17
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
46  โรงเรียนบ้านหนองไทร 417
19 4.56
17 4.08
65 15.59
1 0.24
0 0.00
315 75.54
102 24.46%
47  โรงเรียนบ้านนาป้อ 135
10 7.41
2 1.48
10 7.41
1 0.74
10 7.41
102 75.56
33 24.44%
48  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1664
67 4.03
42 2.52
292 17.55
3 0.18
2 0.12
1258 75.60
406 24.40%
49  โรงเรียนบ้านบางยาง 143
2 1.40
2 1.40
23 16.08
2 1.40
5 3.50
109 76.22
34 23.78%
50  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 81
4 4.94
1 1.23
12 14.81
1 1.23
1 1.23
62 76.54
19 23.46%
51  โรงเรียนวัดธรรมาราม 147
13 8.84
8 5.44
13 8.84
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
52  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 185
10 5.41
4 2.16
28 15.14
0 0.00
0 0.00
143 77.30
42 22.70%
53  โรงเรียนวัดควนวิไล 53
5 9.43
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
54  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 124
13 10.48
5 4.03
10 8.06
0 0.00
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
55  โรงเรียนบ้านนาโตง 108
3 2.78
4 3.70
15 13.89
1 0.93
1 0.93
84 77.78
24 22.22%
56  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 146
2 1.37
6 4.11
22 15.07
2 1.37
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
57  โรงเรียนบ้านควนยาง 144
7 4.86
6 4.17
18 12.50
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
58  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 84
6 7.14
0 0.00
11 13.10
0 0.00
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
59  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 38
1 2.63
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
60  โรงเรียนบ้านกลางนา 48
2 4.17
2 4.17
5 10.42
1 2.08
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
61  โรงเรียนบ้านวังศิลา 101
9 8.91
8 7.92
4 3.96
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
62  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 101
9 8.91
4 3.96
6 5.94
0 0.00
2 1.98
80 79.21
21 20.79%
63  โรงเรียนบ้านช่อง 77
2 2.60
3 3.90
11 14.29
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
64  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 126
15 11.90
0 0.00
7 5.56
0 0.00
4 3.17
100 79.37
26 20.63%
65  โรงเรียนบ้านทอนพลา 44
0 0.00
0 0.00
9 20.45
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
66  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 54
1 1.85
1 1.85
7 12.96
2 3.70
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
67  โรงเรียนบ้านแหลม 75
4 5.33
4 5.33
3 4.00
2 2.67
2 2.67
60 80.00
15 20.00%
68  โรงเรียนหาดทรายทอง 110
5 4.55
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
69  โรงเรียนบ้านบางด้วน 158
2 1.27
7 4.43
22 13.92
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
70  โรงเรียนวัดสาริการาม 68
1 1.47
0 0.00
12 17.65
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
71  โรงเรียนบ้านหนองยวน 101
3 2.97
2 1.98
13 12.87
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
72  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
1 1.54
2 3.08
53 81.54
12 18.46%
73  โรงเรียนวัดไทรงาม 258
7 2.71
1 0.39
35 13.57
1 0.39
3 1.16
211 81.78
47 18.22%
74  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 61
1 1.64
1 1.64
5 8.20
1 1.64
3 4.92
50 81.97
11 18.03%
75  โรงเรียนบ้านควนยวน 100
0 0.00
2 2.00
14 14.00
2 2.00
0 0.00
82 82.00
18 18.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 50
4 8.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
77  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 151
9 5.96
2 1.32
10 6.62
1 0.66
5 3.31
124 82.12
27 17.88%
78  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 213
9 4.23
5 2.35
23 10.80
1 0.47
0 0.00
175 82.16
38 17.84%
79  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 52
4 7.69
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
80  โรงเรียนบ้านไทรงาม 122
6 4.92
6 4.92
8 6.56
1 0.82
0 0.00
101 82.79
21 17.21%
81  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 135
0 0.00
0 0.00
14 10.37
0 0.00
9 6.67
112 82.96
23 17.04%
82  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 100
2 2.00
3 3.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
83  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 125
9 7.20
4 3.20
7 5.60
1 0.80
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 150
9 6.00
5 3.33
5 3.33
3 2.00
3 2.00
125 83.33
25 16.67%
85  โรงเรียนบ้านนานิน 72
4 5.56
3 4.17
4 5.56
1 1.39
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
86  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 91
6 6.59
1 1.10
7 7.69
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
87  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 140
5 3.57
2 1.43
15 10.71
1 0.71
0 0.00
117 83.57
23 16.43%
88  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 84
1 1.19
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
89  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 200
12 6.00
2 1.00
15 7.50
0 0.00
0 0.00
171 85.50
29 14.50%
91  โรงเรียนหาดสำราญ 84
1 1.19
1 1.19
3 3.57
0 0.00
7 8.33
72 85.71
12 14.29%
92  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 210
9 4.29
10 4.76
10 4.76
0 0.00
0 0.00
181 86.19
29 13.81%
93  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 66
3 4.55
0 0.00
1 1.52
0 0.00
5 7.58
57 86.36
9 13.64%
94  โรงเรียนบ้านหัวควน 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
95  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 52
2 3.85
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
96  โรงเรียนบ้านลิพัง 176
6 3.41
4 2.27
13 7.39
0 0.00
0 0.00
153 86.93
23 13.07%
97  โรงเรียนวัดอัมพวัน 105
3 2.86
3 2.86
3 2.86
1 0.95
3 2.86
92 87.62
13 12.38%
98  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 65
3 4.62
1 1.54
3 4.62
0 0.00
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
99  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 187
4 2.14
4 2.14
7 3.74
4 2.14
4 2.14
164 87.70
23 12.30%
100  โรงเรียนบ้านด่าน 51
3 5.88
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
101  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 82
1 1.22
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
102  โรงเรียนวัดหนองสมาน 202
6 2.97
2 0.99
12 5.94
2 0.99
0 0.00
180 89.11
22 10.89%
103  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 130
9 6.92
0 0.00
5 3.85
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
104  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 93
5 5.38
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
105  โรงเรียนบ้านโคกทราย 223
6 2.69
8 3.59
6 2.69
3 1.35
0 0.00
200 89.69
23 10.31%
106  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 137
3 2.19
3 2.19
6 4.38
2 1.46
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
107  โรงเรียนบ้านหาดเลา 122
4 3.28
0 0.00
6 4.92
0 0.00
2 1.64
110 90.16
12 9.84%
108  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
109  โรงเรียนไทรงาม 82
2 2.44
0 0.00
6 7.32
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
110  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
111  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
4 3.70
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
112  โรงเรียนบ้านโคกรัก 132
5 3.79
1 0.76
1 0.76
0 0.00
4 3.03
121 91.67
11 8.33%
113  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 113
3 2.65
2 1.77
2 1.77
1 0.88
1 0.88
104 92.04
9 7.96%
114  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 272
13 4.78
3 1.10
1 0.37
0 0.00
0 0.00
255 93.75
17 6.25%
115  โรงเรียนบ้านทอนหาน 98
0 0.00
0 0.00
6 6.12
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
116  โรงเรียนบ้านหนองชวด 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
117  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.76
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
118  โรงเรียนบ้านปากไพ 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
119  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 133
0 0.00
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
120  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
1 2.17
44 95.65
2 4.35%
121  โรงเรียนวัดควนสีนวล 320
3 0.94
1 0.31
6 1.88
0 0.00
0 0.00
310 96.88
10 3.13%
122  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
0 0.00
0 0.00
72 97.30
2 2.70%
123  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านยูงงาม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านลำแคลง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดจอมไตร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนวัดโหละคล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,541 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,162 5.95
เตี้ย  576 2.95
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,428 12.43
ผอมและเตี้ย  624 3.19
อ้วนและเตี้ย  818 4.19
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,933 71.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,608 คน


28.70%


Powered By www.thaieducation.net