ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำผุด 130
18 13.85
18 13.85
34 26.15
28 21.54
32 24.62
0 0.00
130 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 121
17 14.05
11 9.09
26 21.49
28 23.14
36 29.75
3 2.48
118 97.52%
3  โรงเรียนวัดนานอน 187
42 22.46
27 14.44
24 12.83
13 6.95
24 12.83
57 30.48
130 69.52%
4  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 56
8 14.29
10 17.86
8 14.29
6 10.71
3 5.36
21 37.50
35 62.50%
5  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 104
31 29.81
6 5.77
20 19.23
4 3.85
0 0.00
43 41.35
61 58.65%
6  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 982
41 4.18
50 5.09
308 31.36
22 2.24
136 13.85
425 43.28
557 56.72%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 123
8 6.50
6 4.88
17 13.82
14 11.38
20 16.26
58 47.15
65 52.85%
8  โรงเรียนบ้านควนยวน 99
8 8.08
3 3.03
14 14.14
9 9.09
17 17.17
48 48.48
51 51.52%
9  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 303
22 7.26
17 5.61
35 11.55
41 13.53
39 12.87
149 49.17
154 50.83%
10  โรงเรียนบ้านบกหัก 88
20 22.73
13 14.77
5 5.68
3 3.41
0 0.00
47 53.41
41 46.59%
11  โรงเรียนบ้านกลางนา 48
5 10.42
3 6.25
13 27.08
1 2.08
0 0.00
26 54.17
22 45.83%
12  โรงเรียนบ้านในควน 122
14 11.48
5 4.10
6 4.92
19 15.57
11 9.02
67 54.92
55 45.08%
13  โรงเรียนวัดโพธาราม 98
5 5.10
16 16.33
16 16.33
5 5.10
2 2.04
54 55.10
44 44.90%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 27
3 11.11
2 7.41
7 25.93
0 0.00
0 0.00
15 55.56
12 44.44%
15  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 224
10 4.46
8 3.57
27 12.05
18 8.04
35 15.63
126 56.25
98 43.75%
16  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 48
3 6.25
4 8.33
8 16.67
3 6.25
3 6.25
27 56.25
21 43.75%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 400
19 4.75
36 9.00
33 8.25
52 13.00
35 8.75
225 56.25
175 43.75%
18  โรงเรียนวัดจอมไตร 142
8 5.63
19 13.38
15 10.56
19 13.38
0 0.00
81 57.04
61 42.96%
19  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 114
2 1.75
5 4.39
16 14.04
7 6.14
17 14.91
67 58.77
47 41.23%
20  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 355
37 10.42
27 7.61
61 17.18
15 4.23
5 1.41
210 59.15
145 40.85%
21  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 125
18 14.40
6 4.80
13 10.40
8 6.40
3 2.40
77 61.60
48 38.40%
22  โรงเรียนวัดปากปรน 149
16 10.74
10 6.71
25 16.78
2 1.34
3 2.01
93 62.42
56 37.58%
23  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 110
3 2.73
11 10.00
20 18.18
3 2.73
4 3.64
69 62.73
41 37.27%
24  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 191
3 1.57
2 1.05
66 34.55
0 0.00
0 0.00
120 62.83
71 37.17%
25  โรงเรียนหาดทรายทอง 112
14 12.50
6 5.36
18 16.07
3 2.68
0 0.00
71 63.39
41 36.61%
26  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 93
5 5.38
5 5.38
14 15.05
8 8.60
2 2.15
59 63.44
34 36.56%
27  โรงเรียนบ้านปากปรน 129
15 11.63
11 8.53
7 5.43
9 6.98
5 3.88
82 63.57
47 36.43%
28  โรงเรียนบ้านควนปริง 182
16 8.79
21 11.54
7 3.85
13 7.14
9 4.95
116 63.74
66 36.26%
29  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 97
16 16.49
0 0.00
19 19.59
0 0.00
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
30  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 210
16 7.62
29 13.81
25 11.90
4 1.90
0 0.00
136 64.76
74 35.24%
31  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 54
5 9.26
3 5.56
10 18.52
1 1.85
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
32  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 102
7 6.86
6 5.88
7 6.86
12 11.76
2 1.96
68 66.67
34 33.33%
33  โรงเรียนวัดโหละคล้า 64
6 9.38
4 6.25
10 15.63
1 1.56
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
34  โรงเรียนบ้านบางยาง 145
18 12.41
2 1.38
12 8.28
3 2.07
12 8.28
98 67.59
47 32.41%
35  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 226
7 3.10
10 4.42
51 22.57
3 1.33
0 0.00
155 68.58
71 31.42%
36  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 137
14 10.22
14 10.22
15 10.95
0 0.00
0 0.00
94 68.61
43 31.39%
37  โรงเรียนบ้านนาป้อ 136
19 13.97
0 0.00
23 16.91
0 0.00
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
38  โรงเรียนหาดสำราญ 85
5 5.88
2 2.35
3 3.53
9 10.59
7 8.24
59 69.41
26 30.59%
39  โรงเรียนหนองผักฉีด 41
2 4.88
3 7.32
6 14.63
1 2.44
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
40  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 81
11 13.58
3 3.70
6 7.41
1 1.23
2 2.47
58 71.60
23 28.40%
41  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 65
5 7.69
4 6.15
4 6.15
2 3.08
3 4.62
47 72.31
18 27.69%
42  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 124
16 12.90
6 4.84
12 9.68
0 0.00
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
43  โรงเรียนบ้านทอนพลา 44
0 0.00
0 0.00
12 27.27
0 0.00
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
44  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 80
0 0.00
2 2.50
19 23.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
45  โรงเรียนวัดควนวิไล 54
6 11.11
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
46  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 247
12 4.86
16 6.48
19 7.69
10 4.05
7 2.83
183 74.09
64 25.91%
47  โรงเรียนบ้านหาดเลา 120
6 5.00
7 5.83
13 10.83
5 4.17
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
48  โรงเรียนบ้านปากห้วย 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
3 4.55
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
49  โรงเรียนบ้านเขาติง 106
15 14.15
2 1.89
6 5.66
3 2.83
1 0.94
79 74.53
27 25.47%
50  โรงเรียนบ้านควนยาง 143
7 4.90
4 2.80
10 6.99
5 3.50
10 6.99
107 74.83
36 25.17%
51  โรงเรียนบ้านสุโสะ 24
3 12.50
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
52  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 185
7 3.78
8 4.32
31 16.76
0 0.00
0 0.00
139 75.14
46 24.86%
53  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 85
2 2.35
2 2.35
12 14.12
4 4.71
1 1.18
64 75.29
21 24.71%
54  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 146
5 3.42
6 4.11
22 15.07
3 2.05
0 0.00
110 75.34
36 24.66%
55  โรงเรียนบ้านหนองไทร 417
19 4.56
17 4.08
65 15.59
1 0.24
0 0.00
315 75.54
102 24.46%
56  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1814
44 2.43
24 1.32
137 7.55
77 4.24
160 8.82
1372 75.63
442 24.37%
57  โรงเรียนบ้านตะเสะ 112
5 4.46
2 1.79
11 9.82
5 4.46
4 3.57
85 75.89
27 24.11%
58  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 38
1 2.63
0 0.00
8 21.05
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
59  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 137
0 0.00
14 10.22
18 13.14
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
60  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 140
8 5.71
0 0.00
24 17.14
0 0.00
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
61  โรงเรียนบ้านวังศิลา 101
10 9.90
11 10.89
2 1.98
0 0.00
0 0.00
78 77.23
23 22.77%
62  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 181
5 2.76
7 3.87
27 14.92
1 0.55
1 0.55
140 77.35
41 22.65%
63  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 111
12 10.81
4 3.60
9 8.11
0 0.00
0 0.00
86 77.48
25 22.52%
64  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 129
9 6.98
7 5.43
12 9.30
1 0.78
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
65  โรงเรียนบ้านสามแยก 126
4 3.17
8 6.35
16 12.70
0 0.00
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
66  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 136
8 5.88
0 0.00
12 8.82
0 0.00
10 7.35
106 77.94
30 22.06%
67  โรงเรียนบ้านนาทะเล 223
5 2.24
5 2.24
15 6.73
10 4.48
14 6.28
174 78.03
49 21.97%
68  โรงเรียนบ้านลิพัง 176
6 3.41
4 2.27
1 0.57
14 7.95
13 7.39
138 78.41
38 21.59%
69  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 107
1 0.93
0 0.00
14 13.08
4 3.74
4 3.74
84 78.50
23 21.50%
70  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 52
1 1.92
1 1.92
7 13.46
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
71  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 52
3 5.77
2 3.85
6 11.54
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 200
19 9.50
3 1.50
20 10.00
0 0.00
0 0.00
158 79.00
42 21.00%
73  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 129
10 7.75
2 1.55
15 11.63
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
74  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 96
1 1.04
1 1.04
18 18.75
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
75  โรงเรียนบ้านช่อง 77
2 2.60
3 3.90
11 14.29
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
76  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 150
6 4.00
2 1.33
23 15.33
0 0.00
0 0.00
119 79.33
31 20.67%
77  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 219
8 3.65
10 4.57
27 12.33
0 0.00
0 0.00
174 79.45
45 20.55%
78  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 139
12 8.63
13 9.35
3 2.16
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
79  โรงเรียนบ้านบางด้วน 160
2 1.25
7 4.38
23 14.38
0 0.00
0 0.00
128 80.00
32 20.00%
80  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 85
5 5.88
3 3.53
7 8.24
2 2.35
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
81  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 81
6 7.41
0 0.00
4 4.94
6 7.41
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
82  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 183
10 5.46
6 3.28
12 6.56
6 3.28
2 1.09
147 80.33
36 19.67%
83  โรงเรียนวัดสาริการาม 69
1 1.45
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
84  โรงเรียนวัดไทรทอง 335
13 3.88
8 2.39
41 12.24
0 0.00
0 0.00
273 81.49
62 18.51%
85  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 126
3 2.38
8 6.35
10 7.94
2 1.59
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 61
1 1.64
1 1.64
5 8.20
1 1.64
3 4.92
50 81.97
11 18.03%
87  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 151
9 5.96
3 1.99
8 5.30
3 1.99
4 2.65
124 82.12
27 17.88%
88  โรงเรียนบ้านท่าบันได 101
5 4.95
5 4.95
4 3.96
4 3.96
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
89  โรงเรียนไทรงาม 74
6 8.11
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
90  โรงเรียนบ้านไทรงาม 120
6 5.00
6 5.00
8 6.67
1 0.83
0 0.00
99 82.50
21 17.50%
91  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 52
4 7.69
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
92  โรงเรียนวัดอัมพวัน 104
5 4.81
0 0.00
11 10.58
1 0.96
1 0.96
86 82.69
18 17.31%
93  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1663
72 4.33
46 2.77
162 9.74
4 0.24
2 0.12
1377 82.80
286 17.20%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 64
5 7.81
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
95  โรงเรียนบ้านนานิน 72
5 6.94
3 4.17
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
96  โรงเรียนบ้านหนองยวน 101
0 0.00
2 1.98
13 12.87
1 0.99
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
97  โรงเรียนวัดธรรมาราม 147
7 4.76
8 5.44
8 5.44
0 0.00
0 0.00
124 84.35
23 15.65%
98  โรงเรียนวัดท่าพญา 45
1 2.22
0 0.00
0 0.00
2 4.44
4 8.89
38 84.44
7 15.56%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 84
1 1.19
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
100  โรงเรียนบ้านโคกทราย 223
9 4.04
11 4.93
9 4.04
4 1.79
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
101  โรงเรียนบ้านลำแคลง 122
4 3.28
4 3.28
8 6.56
1 0.82
1 0.82
104 85.25
18 14.75%
102  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
103  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
104  โรงเรียนวัดไทรงาม 265
13 4.91
5 1.89
19 7.17
0 0.00
0 0.00
228 86.04
37 13.96%
105  โรงเรียนบ้านหัวควน 44
4 9.09
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
106  โรงเรียนบ้านยูงงาม 45
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
107  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 123
9 7.32
1 0.81
6 4.88
0 0.00
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
108  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 94
2 2.13
3 3.19
6 6.38
0 0.00
1 1.06
82 87.23
12 12.77%
109  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 79
1 1.27
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
110  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.08
4 8.16
43 87.76
6 12.24%
111  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 41
1 2.44
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
112  โรงเรียนบ้านแหลม 75
1 1.33
2 2.67
3 4.00
2 2.67
1 1.33
66 88.00
9 12.00%
113  โรงเรียนบ้านด่าน 51
0 0.00
4 7.84
0 0.00
2 3.92
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
114  โรงเรียนวัดนางประหลาด 130
4 3.08
0 0.00
11 8.46
0 0.00
0 0.00
115 88.46
15 11.54%
115  โรงเรียนวัดแจ้ง 89
3 3.37
0 0.00
3 3.37
4 4.49
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
116  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
1 1.19
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
117  โรงเรียนบ้านนาโตง 105
0 0.00
3 2.86
8 7.62
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
118  โรงเรียนวัดหนองสมาน 202
6 2.97
2 0.99
11 5.45
2 0.99
0 0.00
181 89.60
21 10.40%
119  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 154
4 2.60
1 0.65
7 4.55
1 0.65
2 1.30
139 90.26
15 9.74%
120  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 113
3 2.65
2 1.77
3 2.65
1 0.88
1 0.88
103 91.15
10 8.85%
121  โรงเรียนบ้านทอนหาน 98
0 0.00
1 1.02
7 7.14
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
122  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 165
6 3.64
3 1.82
2 1.21
1 0.61
1 0.61
152 92.12
13 7.88%
123  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 130
5 3.85
1 0.77
4 3.08
0 0.00
0 0.00
120 92.31
10 7.69%
124  โรงเรียนบ้านโคกรัก 132
4 3.03
1 0.76
5 3.79
0 0.00
0 0.00
122 92.42
10 7.58%
125  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
126  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 4.76
2 2.38
78 92.86
6 7.14%
127  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 74
2 2.70
1 1.35
2 2.70
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
128  โรงเรียนบ้านปากไพ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
129  โรงเรียนบ้านหนองชวด 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
130  โรงเรียนวัดควนสีนวล 319
1 0.31
1 0.31
0 0.00
3 0.94
0 0.00
314 98.43
5 1.57%
131  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,207 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,080 5.34
เตี้ย  784 3.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,250 11.13
ผอมและเตี้ย  600 2.97
อ้วนและเตี้ย  721 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,772 73.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,435 คน


26.90%


Powered By www.thaieducation.net