ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดน้ำผุด 129
16 12.40
20 15.50
32 24.81
29 22.48
32 24.81
0 0.00
129 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 159
13 8.18
24 15.09
34 21.38
38 23.90
42 26.42
8 5.03
151 94.97%
3  โรงเรียนบ้านด่าน 50
3 6.00
14 28.00
21 42.00
3 6.00
0 0.00
9 18.00
41 82.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 55
9 16.36
11 20.00
11 20.00
6 10.91
0 0.00
18 32.73
37 67.27%
5  โรงเรียนหาดทรายทอง 123
32 26.02
0 0.00
20 16.26
9 7.32
9 7.32
53 43.09
70 56.91%
6  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 104
21 20.19
10 9.62
21 20.19
3 2.88
2 1.92
47 45.19
57 54.81%
7  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 300
22 7.33
18 6.00
37 12.33
32 10.67
49 16.33
142 47.33
158 52.67%
8  โรงเรียนบ้านปากปรน 131
16 12.21
10 7.63
13 9.92
12 9.16
13 9.92
67 51.15
64 48.85%
9  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1951
60 3.08
38 1.95
341 17.48
85 4.36
376 19.27
1051 53.87
900 46.13%
10  โรงเรียนบ้านบกหัก 93
6 6.45
10 10.75
18 19.35
6 6.45
1 1.08
52 55.91
41 44.09%
11  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 132
22 16.67
16 12.12
19 14.39
1 0.76
0 0.00
74 56.06
58 43.94%
12  โรงเรียนบ้านวังศิลา 111
18 16.22
3 2.70
11 9.91
7 6.31
9 8.11
63 56.76
48 43.24%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 399
19 4.76
33 8.27
33 8.27
52 13.03
35 8.77
227 56.89
172 43.11%
14  โรงเรียนวัดโหละคล้า 72
2 2.78
13 18.06
15 20.83
1 1.39
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
15  โรงเรียนบ้านควนปริง 182
12 6.59
30 16.48
7 3.85
22 12.09
7 3.85
104 57.14
78 42.86%
16  โรงเรียนวัดปากปรน 146
16 10.96
11 7.53
26 17.81
2 1.37
3 2.05
88 60.27
58 39.73%
17  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 33
1 3.03
5 15.15
7 21.21
0 0.00
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
18  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 177
20 11.30
14 7.91
13 7.34
14 7.91
8 4.52
108 61.02
69 38.98%
19  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 101
10 9.90
5 4.95
19 18.81
5 4.95
0 0.00
62 61.39
39 38.61%
20  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 251
11 4.38
7 2.79
71 28.29
4 1.59
0 0.00
158 62.95
93 37.05%
21  โรงเรียนวัดไทรทอง 337
22 6.53
8 2.37
36 10.68
30 8.90
27 8.01
214 63.50
123 36.50%
22  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 98
2 2.04
2 2.04
17 17.35
3 3.06
10 10.20
64 65.31
34 34.69%
23  โรงเรียนบ้านนาป้อ 135
18 13.33
1 0.74
26 19.26
0 0.00
0 0.00
90 66.67
45 33.33%
24  โรงเรียนบ้านสุโสะ 24
1 4.17
1 4.17
5 20.83
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
25  โรงเรียนบ้านบางยาง 168
23 13.69
5 2.98
13 7.74
6 3.57
8 4.76
113 67.26
55 32.74%
26  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1692
65 3.84
24 1.42
186 10.99
89 5.26
187 11.05
1141 67.43
551 32.57%
27  โรงเรียนบ้านนาทะเล 259
19 7.34
7 2.70
16 6.18
26 10.04
16 6.18
175 67.57
84 32.43%
28  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 31
2 6.45
0 0.00
8 25.81
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
29  โรงเรียนบ้านนาโตง 106
6 5.66
6 5.66
8 7.55
6 5.66
8 7.55
72 67.92
34 32.08%
30  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 117
18 15.38
5 4.27
6 5.13
6 5.13
1 0.85
81 69.23
36 30.77%
31  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 98
11 11.22
3 3.06
12 12.24
3 3.06
0 0.00
69 70.41
29 29.59%
32  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 118
16 13.56
6 5.08
12 10.17
0 0.00
0 0.00
84 71.19
34 28.81%
33  โรงเรียนบ้านลำแคลง 130
12 9.23
8 6.15
13 10.00
3 2.31
1 0.77
93 71.54
37 28.46%
34  โรงเรียนบ้านลิพัง 164
8 4.88
8 4.88
12 7.32
10 6.10
8 4.88
118 71.95
46 28.05%
35  โรงเรียนบ้านช่อง 87
0 0.00
0 0.00
13 14.94
0 0.00
11 12.64
63 72.41
24 27.59%
36  โรงเรียนบ้านควนยาง 167
10 5.99
10 5.99
9 5.39
8 4.79
9 5.39
121 72.46
46 27.54%
37  โรงเรียนบ้านในควน 131
3 2.29
6 4.58
6 4.58
9 6.87
12 9.16
95 72.52
36 27.48%
38  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 84
4 4.76
2 2.38
17 20.24
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
39  โรงเรียนหนองผักฉีด 44
2 4.55
3 6.82
6 13.64
1 2.27
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
40  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 137
13 9.49
12 8.76
11 8.03
0 0.00
0 0.00
101 73.72
36 26.28%
41  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 161
10 6.21
6 3.73
13 8.07
5 3.11
8 4.97
119 73.91
42 26.09%
42  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 205
5 2.44
0 0.00
31 15.12
10 4.88
6 2.93
153 74.63
52 25.37%
43  โรงเรียนวัดจอมไตร 162
7 4.32
4 2.47
18 11.11
6 3.70
6 3.70
121 74.69
41 25.31%
44  โรงเรียนบ้านตะเสะ 111
5 4.50
2 1.80
11 9.91
7 6.31
3 2.70
83 74.77
28 25.23%
45  โรงเรียนบ้านหาดเลา 120
7 5.83
10 8.33
13 10.83
0 0.00
0 0.00
90 75.00
30 25.00%
46  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 172
0 0.00
5 2.91
35 20.35
0 0.00
1 0.58
131 76.16
41 23.84%
47  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 64
0 0.00
7 10.94
7 10.94
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
48  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 86
9 10.47
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 74
2 2.70
9 12.16
5 6.76
1 1.35
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
50  โรงเรียนวัดอัมพวัน 96
4 4.17
3 3.13
6 6.25
4 4.17
5 5.21
74 77.08
22 22.92%
51  โรงเรียนวัดสาริการาม 71
2 2.82
0 0.00
14 19.72
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
52  โรงเรียนบ้านหนองไทร 417
37 8.87
24 5.76
18 4.32
14 3.36
0 0.00
324 77.70
93 22.30%
53  โรงเรียนบ้านเขาติง 114
6 5.26
4 3.51
12 10.53
2 1.75
1 0.88
89 78.07
25 21.93%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 201
19 9.45
3 1.49
21 10.45
0 0.00
0 0.00
158 78.61
43 21.39%
55  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 91
4 4.40
3 3.30
2 2.20
10 10.99
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
56  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
57  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 49
2 4.08
3 6.12
3 6.12
1 2.04
1 2.04
39 79.59
10 20.41%
58  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 148
6 4.05
2 1.35
20 13.51
2 1.35
0 0.00
118 79.73
30 20.27%
59  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 229
12 5.24
7 3.06
10 4.37
10 4.37
7 3.06
183 79.91
46 20.09%
60  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 45
2 4.44
2 4.44
4 8.89
0 0.00
1 2.22
36 80.00
9 20.00%
61  โรงเรียนบ้านบางด้วน 148
1 0.68
7 4.73
21 14.19
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
62  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 92
10 10.87
0 0.00
8 8.70
0 0.00
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
63  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 83
1 1.20
1 1.20
14 16.87
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
64  โรงเรียนบ้านปากห้วย 69
1 1.45
0 0.00
12 17.39
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
65  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 123
3 2.44
1 0.81
19 15.45
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
66  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 181
4 2.21
5 2.76
24 13.26
0 0.00
0 0.00
148 81.77
33 18.23%
67  โรงเรียนวัดนานอน 222
25 11.26
1 0.45
14 6.31
0 0.00
0 0.00
182 81.98
40 18.02%
68  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 272
20 7.35
12 4.41
15 5.51
1 0.37
1 0.37
223 81.99
49 18.01%
69  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 180
10 5.56
6 3.33
8 4.44
5 2.78
3 1.67
148 82.22
32 17.78%
70  โรงเรียนบ้านแหลม 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
2 2.70
1 1.35
61 82.43
13 17.57%
71  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 244
13 5.33
2 0.82
26 10.66
1 0.41
0 0.00
202 82.79
42 17.21%
72  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 106
6 5.66
0 0.00
11 10.38
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
73  โรงเรียนวัดธรรมาราม 154
11 7.14
6 3.90
9 5.84
0 0.00
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
74  โรงเรียนวัดไทรงาม 305
10 3.28
13 4.26
28 9.18
0 0.00
0 0.00
254 83.28
51 16.72%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
76  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 62
5 8.06
3 4.84
2 3.23
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
77  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 93
6 6.45
0 0.00
9 9.68
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
78  โรงเรียนบ้านหนองยวน 118
4 3.39
4 3.39
10 8.47
1 0.85
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
79  โรงเรียนบ้านโคกทราย 225
13 5.78
3 1.33
2 0.89
15 6.67
3 1.33
189 84.00
36 16.00%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
81  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 57
2 3.51
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
82  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 165
11 6.67
6 3.64
4 2.42
4 2.42
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
83  โรงเรียนวัดนางประหลาด 146
10 6.85
0 0.00
12 8.22
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
84  โรงเรียนวัดท่าพญา 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
2 4.26
4 8.51
40 85.11
7 14.89%
85  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 155
0 0.00
4 2.58
19 12.26
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
86  โรงเรียนบ้านสามแยก 142
2 1.41
6 4.23
7 4.93
6 4.23
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
87  โรงเรียนบ้านท่าบันได 110
2 1.82
2 1.82
12 10.91
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
88  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 77
0 0.00
2 2.60
9 11.69
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
89  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 116
8 6.90
0 0.00
5 4.31
0 0.00
3 2.59
100 86.21
16 13.79%
90  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 80
0 0.00
2 2.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
91  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
2 3.92
3 5.88
44 86.27
7 13.73%
92  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 59
3 5.08
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
93  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 111
3 2.70
2 1.80
6 5.41
1 0.90
3 2.70
96 86.49
15 13.51%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 124
4 3.23
1 0.81
7 5.65
4 3.23
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
95  โรงเรียนบ้านนานิน 91
3 3.30
0 0.00
5 5.49
0 0.00
3 3.30
80 87.91
11 12.09%
96  โรงเรียนบ้านยูงงาม 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
97  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 136
9 6.62
7 5.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
120 88.24
16 11.76%
98  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 116
6 5.17
4 3.45
3 2.59
0 0.00
0 0.00
103 88.79
13 11.21%
99  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 118
3 2.54
2 1.69
6 5.08
1 0.85
1 0.85
105 88.98
13 11.02%
100  โรงเรียนบ้านควนยวน 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
4 4.40
2 2.20
81 89.01
10 10.99%
101  โรงเรียนบ้านทอนหาน 91
0 0.00
1 1.10
9 9.89
0 0.00
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
102  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
103  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 137
3 2.19
3 2.19
6 4.38
2 1.46
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
104  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 979
20 2.04
9 0.92
42 4.29
15 1.53
8 0.82
885 90.40
94 9.60%
105  โรงเรียนวัดหนองสมาน 204
7 3.43
2 0.98
9 4.41
1 0.49
0 0.00
185 90.69
19 9.31%
106  โรงเรียนวัดแจ้ง 87
0 0.00
0 0.00
1 1.15
4 4.60
3 3.45
79 90.80
8 9.20%
107  โรงเรียนไทรงาม 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
108  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
109  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 104
4 3.85
0 0.00
5 4.81
0 0.00
0 0.00
95 91.35
9 8.65%
110  โรงเรียนบ้านหนองชวด 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
111  โรงเรียนบ้านหัวควน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
112  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
2 2.04
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
113  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.23
2 2.82
66 92.96
5 7.04%
114  โรงเรียนบ้านทอนพลา 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
115  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 126
2 1.59
1 0.79
4 3.17
0 0.00
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
116  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 242
1 0.41
1 0.41
5 2.07
3 1.24
3 1.24
229 94.63
13 5.37%
117  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
1 0.81
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
118  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 160
1 0.63
2 1.25
3 1.88
1 0.63
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
119  โรงเรียนวัดควนวิไล 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
120  โรงเรียนบ้านปากไพ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
121  โรงเรียนบ้านโคกรัก 112
2 1.79
0 0.00
1 0.89
0 0.00
0 0.00
109 97.32
3 2.68%
122  โรงเรียนวัดควนสีนวล 343
2 0.58
1 0.29
2 0.58
0 0.00
0 0.00
338 98.54
5 1.46%
123  โรงเรียนบ้านกลางนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
129  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดโพธาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนหาดสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,655 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  992 5.05
เตี้ย  634 3.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,944 9.89
ผอมและเตี้ย  694 3.53
อ้วนและเตี้ย  966 4.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,425 73.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,230 คน


26.61%


Powered By www.thaieducation.net