ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ตรัง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 132 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 132 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทอนหาน 91
12 13.19
79 86.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเกาะปุด 161
5 3.11
24 14.91
36 22.36
26 16.15
41 25.47
29 18.01
132 81.99%
3  โรงเรียนวัดน้ำผุด 151
11 7.28
6 3.97
25 16.56
17 11.26
31 20.53
61 40.40
90 59.60%
4  โรงเรียนอนุบาลตรัง 1938
95 4.90
51 2.63
385 19.87
152 7.84
386 19.92
869 44.84
1069 55.16%
5  โรงเรียนบ้านควนปริง 183
23 12.57
30 16.39
26 14.21
10 5.46
7 3.83
87 47.54
96 52.46%
6  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ 131
10 7.63
9 6.87
16 12.21
32 24.43
0 0.00
64 48.85
67 51.15%
7  โรงเรียนหาดทรายทอง 121
20 16.53
0 0.00
38 31.40
0 0.00
0 0.00
63 52.07
58 47.93%
8  โรงเรียนบ้านยวนโปะ 99
15 15.15
11 11.11
20 20.20
0 0.00
0 0.00
53 53.54
46 46.46%
9  โรงเรียนบ้านไร่พรุ 289
22 7.61
18 6.23
33 11.42
27 9.34
33 11.42
156 53.98
133 46.02%
10  โรงเรียนวัดแจ้ง 95
15 15.79
6 6.32
17 17.89
5 5.26
0 0.00
52 54.74
43 45.26%
11  โรงเรียนบ้านลำแคลง 130
20 15.38
10 7.69
21 16.15
7 5.38
0 0.00
72 55.38
58 44.62%
12  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 127
8 6.30
10 7.87
20 15.75
8 6.30
10 7.87
71 55.91
56 44.09%
13  โรงเรียนหนองผักฉีด 61
4 6.56
6 9.84
16 26.23
0 0.00
0 0.00
35 57.38
26 42.62%
14  โรงเรียนทุ่งไทรทอง 26
3 11.54
0 0.00
8 30.77
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
15  โรงเรียนบ้านท่าเทศ 55
10 18.18
3 5.45
10 18.18
0 0.00
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
16  โรงเรียนวัดโพธาราม 103
5 4.85
8 7.77
16 15.53
7 6.80
5 4.85
62 60.19
41 39.81%
17  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 185
4 2.16
6 3.24
28 15.14
10 5.41
23 12.43
114 61.62
71 38.38%
18  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 1700
68 4.00
38 2.24
213 12.53
106 6.24
218 12.82
1057 62.18
643 37.82%
19  โรงเรียนบ้านด่าน 59
5 8.47
2 3.39
11 18.64
1 1.69
3 5.08
37 62.71
22 37.29%
20  โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง 135
20 14.81
7 5.19
15 11.11
6 4.44
2 1.48
85 62.96
50 37.04%
21  โรงเรียนบ้านปากปรน 138
14 10.14
17 12.32
4 2.90
10 7.25
6 4.35
87 63.04
51 36.96%
22  โรงเรียนบ้านยูงงาม 52
5 9.62
2 3.85
4 7.69
3 5.77
5 9.62
33 63.46
19 36.54%
23  โรงเรียนวัดไทรทอง 340
22 6.47
10 2.94
33 9.71
32 9.41
26 7.65
217 63.82
123 36.18%
24  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 130
10 7.69
4 3.08
8 6.15
13 10.00
12 9.23
83 63.85
47 36.15%
25  โรงเรียนวัดไพรสนฑ์ 108
3 2.78
3 2.78
15 13.89
6 5.56
12 11.11
69 63.89
39 36.11%
26  โรงเรียนวัดจอมไตร 161
12 7.45
2 1.24
27 16.77
7 4.35
10 6.21
103 63.98
58 36.02%
27  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 96
4 4.17
5 5.21
9 9.38
9 9.38
7 7.29
62 64.58
34 35.42%
28  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 34
0 0.00
4 11.76
8 23.53
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
29  โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ 104
10 9.62
5 4.81
18 17.31
3 2.88
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 418
34 8.13
28 6.70
31 7.42
29 6.94
20 4.78
276 66.03
142 33.97%
31  โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลา 115
20 17.39
5 4.35
6 5.22
6 5.22
1 0.87
77 66.96
38 33.04%
32  โรงเรียนบ้านบกหัก 93
3 3.23
5 5.38
15 16.13
5 5.38
1 1.08
64 68.82
29 31.18%
33  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 58
3 5.17
3 5.17
9 15.52
2 3.45
1 1.72
40 68.97
18 31.03%
34  โรงเรียนบ้านหาดเลา 123
10 8.13
7 5.69
15 12.20
6 4.88
0 0.00
85 69.11
38 30.89%
35  โรงเรียนบ้านนาโตง 112
6 5.36
6 5.36
8 7.14
6 5.36
8 7.14
78 69.64
34 30.36%
36  โรงเรียนบ้านลำพิกุล 241
12 4.98
18 7.47
23 9.54
9 3.73
10 4.15
169 70.12
72 29.88%
37  โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย 250
18 7.20
21 8.40
32 12.80
3 1.20
0 0.00
176 70.40
74 29.60%
38  โรงเรียนวัดนานอน 217
26 11.98
10 4.61
25 11.52
0 0.00
0 0.00
156 71.89
61 28.11%
39  โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ 206
5 2.43
0 0.00
35 16.99
10 4.85
7 3.40
149 72.33
57 27.67%
40  โรงเรียนวัดหนองเป็ด 98
10 10.20
3 3.06
11 11.22
3 3.06
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
41  โรงเรียนบ้านหนองไทร 418
24 5.74
16 3.83
66 15.79
9 2.15
0 0.00
303 72.49
115 27.51%
42  โรงเรียนวัดปากปรน 146
19 13.01
0 0.00
21 14.38
0 0.00
0 0.00
106 72.60
40 27.40%
43  โรงเรียนบ้านทุ่งนา(เมือง) 161
12 7.45
6 3.73
15 9.32
5 3.11
6 3.73
117 72.67
44 27.33%
44  โรงเรียนบ้านห้วยเร็จ 99
4 4.04
3 3.03
18 18.18
0 0.00
1 1.01
73 73.74
26 26.26%
45  โรงเรียนบ้านแหลม 73
3 4.11
4 5.48
9 12.33
3 4.11
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
46  โรงเรียนบ้านแหลมสอม 172
2 1.16
3 1.74
38 22.09
0 0.00
1 0.58
128 74.42
44 25.58%
47  โรงเรียนบ้านตะเสะ 127
7 5.51
2 1.57
9 7.09
6 4.72
8 6.30
95 74.80
32 25.20%
48  โรงเรียนบ้านช่อง 88
5 5.68
6 6.82
11 12.50
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
49  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย 90
3 3.33
1 1.11
12 13.33
5 5.56
1 1.11
68 75.56
22 24.44%
50  โรงเรียนบ้านในควน 131
9 6.87
5 3.82
14 10.69
4 3.05
0 0.00
99 75.57
32 24.43%
51  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม 62
7 11.29
2 3.23
6 9.68
0 0.00
0 0.00
47 75.81
15 24.19%
52  โรงเรียนบ้านสุโสะ 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
2 6.90
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
53  โรงเรียนวัดโหละคล้า 71
4 5.63
2 2.82
11 15.49
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
54  โรงเรียนบ้านปากห้วย 68
1 1.47
1 1.47
12 17.65
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย 77
2 2.60
10 12.99
5 6.49
1 1.30
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
56  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 137
12 8.76
10 7.30
10 7.30
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
57  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 179
12 6.70
8 4.47
11 6.15
6 3.35
4 2.23
138 77.09
41 22.91%
58  โรงเรียนบ้านป่าแก่ 75
3 4.00
2 2.67
11 14.67
1 1.33
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
59  โรงเรียนวัดสาริการาม 71
2 2.82
0 0.00
14 19.72
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
60  โรงเรียนบ้านเขาหลัก 49
2 4.08
3 6.12
4 8.16
1 2.04
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
61  โรงเรียนบ้านเขาติง 116
14 12.07
1 0.86
9 7.76
1 0.86
1 0.86
90 77.59
26 22.41%
62  โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 124
6 4.84
4 3.23
15 12.10
0 0.00
2 1.61
97 78.23
27 21.77%
63  โรงเรียนบ้านบางด้วน 143
1 0.70
6 4.20
23 16.08
1 0.70
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
64  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 272
21 7.72
14 5.15
21 7.72
1 0.37
1 0.37
214 78.68
58 21.32%
65  โรงเรียนวัดธรรมาราม 152
4 2.63
8 5.26
12 7.89
8 5.26
0 0.00
120 78.95
32 21.05%
66  โรงเรียนบ้านนาทะเล 259
9 3.47
11 4.25
9 3.47
10 3.86
14 5.41
206 79.54
53 20.46%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนัน 84
1 1.19
5 5.95
10 11.90
1 1.19
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
68  โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ 228
12 5.26
7 3.07
10 4.39
10 4.39
7 3.07
182 79.82
46 20.18%
69  โรงเรียนวัดนางประหลาด 145
14 9.66
4 2.76
4 2.76
6 4.14
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
70  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ 106
7 6.60
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
86 81.13
20 18.87%
71  โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 44
2 4.55
1 2.27
4 9.09
0 0.00
1 2.27
36 81.82
8 18.18%
72  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 155
0 0.00
7 4.52
20 12.90
1 0.65
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
73  โรงเรียนวัดไทรงาม 305
10 3.28
13 4.26
32 10.49
0 0.00
0 0.00
250 81.97
55 18.03%
74  โรงเรียนวัดท่าพญา 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
2 4.44
4 8.89
37 82.22
8 17.78%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง 218
8 3.67
6 2.75
23 10.55
1 0.46
0 0.00
180 82.57
38 17.43%
76  โรงเรียนไทรงาม 75
6 8.00
0 0.00
7 9.33
0 0.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
77  โรงเรียนบ้านคลองทรายขาว 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
78  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 58
1 1.72
2 3.45
6 10.34
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
79  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 116
5 4.31
2 1.72
4 3.45
5 4.31
4 3.45
96 82.76
20 17.24%
80  โรงเรียนบ้านหนองยวน 119
5 4.20
4 3.36
10 8.40
1 0.84
0 0.00
99 83.19
20 16.81%
81  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม 126
4 3.17
0 0.00
17 13.49
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
82  โรงเรียนบ้านวังศิลา 114
8 7.02
0 0.00
3 2.63
3 2.63
5 4.39
95 83.33
19 16.67%
83  โรงเรียนบ้านห้วยไทร 105
6 5.71
4 3.81
0 0.00
7 6.67
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
84  โรงเรียนบ้านหนองโต๊ะ 56
1 1.79
0 0.00
7 12.50
0 0.00
1 1.79
47 83.93
9 16.07%
85  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๙ 163
6 3.68
2 1.23
13 7.98
5 3.07
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
86  โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท 126
6 4.76
1 0.79
13 10.32
0 0.00
0 0.00
106 84.13
20 15.87%
87  โรงเรียนบ้านลิพัง 164
5 3.05
5 3.05
8 4.88
8 4.88
0 0.00
138 84.15
26 15.85%
88  โรงเรียนบ้านสามแยก 139
5 3.60
6 4.32
10 7.19
1 0.72
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
89  โรงเรียนต้นบากราษฎร์บำรุง 96
3 3.13
2 2.08
8 8.33
2 2.08
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
91  โรงเรียนวัดมงคลสถาน 177
11 6.21
3 1.69
13 7.34
0 0.00
0 0.00
150 84.75
27 15.25%
92  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 164
11 6.71
6 3.66
4 2.44
4 2.44
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
93  โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 34
4 11.76
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
94  โรงเรียนบ้านท่าบันได 110
2 1.82
1 0.91
13 11.82
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
95  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 70
3 4.29
0 0.00
6 8.57
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
96  โรงเรียนบ้านท่าข้าม 77
3 3.90
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งกอ 124
4 3.23
1 0.81
7 5.65
4 3.23
0 0.00
108 87.10
16 12.90%
98  โรงเรียนบ้านกลางนา 73
2 2.74
0 0.00
7 9.59
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
99  โรงเรียนบ้านควนอินทนินงาม 131
9 6.87
3 2.29
4 3.05
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
100  โรงเรียนวัดอัมพวัน 95
2 2.11
0 0.00
8 8.42
1 1.05
0 0.00
84 88.42
11 11.58%
101  โรงเรียนบ้านนานิน 104
3 2.88
0 0.00
6 5.77
0 0.00
3 2.88
92 88.46
12 11.54%
102  โรงเรียนบ้านทอนพลา 45
2 4.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
103  โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ 118
3 2.54
2 1.69
6 5.08
1 0.85
1 0.85
105 88.98
13 11.02%
104  โรงเรียนบ้านควนยาง 167
4 2.40
0 0.00
13 7.78
1 0.60
0 0.00
149 89.22
18 10.78%
105  โรงเรียนบ้านควนยวน 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
2 2.13
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
106  โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 137
3 2.19
2 1.46
6 4.38
3 2.19
0 0.00
123 89.78
14 10.22%
107  โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 112
3 2.68
0 0.00
8 7.14
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
108  โรงเรียนบ้านท่าคลอง 31
1 3.23
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
109  โรงเรียนบ้านย่านตาขาว 946
17 1.80
8 0.85
46 4.86
14 1.48
6 0.63
855 90.38
91 9.62%
110  โรงเรียนบ้านนายายหม่อม 98
0 0.00
0 0.00
7 7.14
2 2.04
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
111  โรงเรียนบ้านบ้าหวี 117
3 2.56
2 1.71
2 1.71
2 1.71
1 0.85
107 91.45
10 8.55%
112  โรงเรียนบ้านบางยาง 165
8 4.85
0 0.00
6 3.64
0 0.00
0 0.00
151 91.52
14 8.48%
113  โรงเรียนวัดควนสีนวล 331
15 4.53
0 0.00
12 3.63
0 0.00
0 0.00
304 91.84
27 8.16%
114  โรงเรียนวัดหนองสมาน 214
6 2.80
3 1.40
7 3.27
1 0.47
0 0.00
197 92.06
17 7.94%
115  โรงเรียนบ้านหนองชวด 38
0 0.00
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
116  โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 104
4 3.85
0 0.00
4 3.85
0 0.00
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
117  โรงเรียนบ้านหัวควน 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
118  โรงเรียนบ้านคลองปะเหลียน 83
2 2.41
1 1.20
2 2.41
0 0.00
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
119  โรงเรียนทุ่งรวงทอง 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.29
2 2.86
65 92.86
5 7.14%
120  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 87
2 2.30
2 2.30
1 1.15
1 1.15
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
121  โรงเรียนบ้านคลองเต็ง 242
3 1.24
2 0.83
6 2.48
3 1.24
2 0.83
226 93.39
16 6.61%
122  โรงเรียนบ้านนาป้อ 144
2 1.39
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
135 93.75
9 6.25%
123  โรงเรียนบ้านโคกทราย 221
8 3.62
3 1.36
0 0.00
0 0.00
2 0.90
208 94.12
13 5.88%
124  โรงเรียนบ้านไทรงาม 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
1 0.81
0 0.00
118 95.16
6 4.84%
125  โรงเรียนบ้านโคกรัก 124
2 1.61
0 0.00
2 1.61
1 0.81
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
126  โรงเรียนวัดควนวิไล 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
127  โรงเรียนบ้านปากไพ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
128  โรงเรียนวัดนิคมประทีป 153
0 0.00
0 0.00
4 2.61
0 0.00
0 0.00
149 97.39
4 2.61%
129  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนบ้านปะเหลียน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนบ้านหนองยายแม็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
132  โรงเรียนหาดสำราญ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,459 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,052 5.14
เตี้ย  725 3.54
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,149 10.50
ผอมและเตี้ย  746 3.65
อ้วนและเตี้ย  965 4.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,822 72.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,637 คน


27.55%


Powered By www.thaieducation.net