ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 100 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 100 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทัพพระยา 151
13 8.61
8 5.30
8 5.30
1 0.66
121 80.13
0 0.00
151 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองจอก 148
2 1.35
2 1.35
3 2.03
3 2.03
138 93.24
0 0.00
148 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหลุมหิน 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
4  โรงเรียนวัดสำนักคร้อ 400
15 3.75
16 4.00
71 17.75
31 7.75
87 21.75
180 45.00
220 55.00%
5  โรงเรียนวัดเขารักษ์ 200
40 20.00
18 9.00
23 11.50
10 5.00
10 5.00
99 49.50
101 50.50%
6  โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า 38
5 13.16
4 10.53
4 10.53
4 10.53
2 5.26
19 50.00
19 50.00%
7  โรงเรียนประชาวิทยาคาร 150
6 4.00
8 5.33
24 16.00
12 8.00
17 11.33
83 55.33
67 44.67%
8  โรงเรียนบ้านสระจันทอง 52
0 0.00
2 3.85
10 19.23
2 3.85
9 17.31
29 55.77
23 44.23%
9  โรงเรียนบ้านเขาช่อง 132
11 8.33
8 6.06
12 9.09
11 8.33
15 11.36
75 56.82
57 43.18%
10  โรงเรียนบ้านกระเจา 139
14 10.07
19 13.67
18 12.95
9 6.47
0 0.00
79 56.83
60 43.17%
11  โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 687
69 10.04
48 6.99
78 11.35
38 5.53
27 3.93
427 62.15
260 37.85%
12  โรงเรียนวัดทุ่งมะกรูด 112
7 6.25
0 0.00
12 10.71
15 13.39
7 6.25
71 63.39
41 36.61%
13  โรงเรียนบ้านวังรัก 53
5 9.43
5 9.43
9 16.98
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
14  โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 680
54 7.94
19 2.79
38 5.59
73 10.74
57 8.38
439 64.56
241 35.44%
15  โรงเรียนวัดทุ่งสมอ 144
12 8.33
0 0.00
39 27.08
0 0.00
0 0.00
93 64.58
51 35.42%
16  โรงเรียนบ้านชายธูป 46
3 6.52
3 6.52
8 17.39
2 4.35
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
17  โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 124
10 8.06
5 4.03
12 9.68
8 6.45
7 5.65
82 66.13
42 33.87%
18  โรงเรียนบ้านซ่อง 128
27 21.09
2 1.56
11 8.59
1 0.78
0 0.00
87 67.97
41 32.03%
19  โรงเรียนบ้านหนองนางเลิ้ง 92
6 6.52
2 2.17
7 7.61
8 8.70
6 6.52
63 68.48
29 31.52%
20  โรงเรียนบ้านดอนสระ 62
4 6.45
0 0.00
15 24.19
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
21  โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 83
13 15.66
0 0.00
12 14.46
0 0.00
0 0.00
58 69.88
25 30.12%
22  โรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐ 155
4 2.58
2 1.29
16 10.32
6 3.87
18 11.61
109 70.32
46 29.68%
23  โรงเรียนบ้านพนมนาง 81
5 6.17
0 0.00
11 13.58
8 9.88
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
24  โรงเรียนวัดเขาใหญ่ 132
25 18.94
2 1.52
11 8.33
1 0.76
0 0.00
93 70.45
39 29.55%
25  โรงเรียนบ้านจันทร์ลาดวิทยา 86
5 5.81
3 3.49
13 15.12
0 0.00
4 4.65
61 70.93
25 29.07%
26  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 62
0 0.00
3 4.84
7 11.29
8 12.90
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
27  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 169
13 7.69
13 7.69
20 11.83
3 1.78
0 0.00
120 71.01
49 28.99%
28  โรงเรียนวัดสระลงเรือ 132
15 11.36
0 0.00
18 13.64
1 0.76
2 1.52
96 72.73
36 27.27%
29  โรงเรียนบ้านโคราช 83
4 4.82
5 6.02
13 15.66
0 0.00
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
30  โรงเรียนอนุบาลพนมทวน 288
27 9.38
8 2.78
35 12.15
5 1.74
0 0.00
213 73.96
75 26.04%
31  โรงเรียนเมตตาจิตต 43
0 0.00
3 6.98
1 2.33
3 6.98
4 9.30
32 74.42
11 25.58%
32  โรงเรียนบ้านหนองหิน 146
6 4.11
6 4.11
10 6.85
6 4.11
7 4.79
111 76.03
35 23.97%
33  โรงเรียนบ้านอ่างหิน 77
1 1.30
3 3.90
14 18.18
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
34  โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น 154
10 6.49
9 5.84
16 10.39
1 0.65
0 0.00
118 76.62
36 23.38%
35  โรงเรียนบ้านห้วยลึก 95
2 2.11
2 2.11
6 6.32
4 4.21
8 8.42
73 76.84
22 23.16%
36  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน 44
2 4.55
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
37  โรงเรียนเกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า) 62
4 6.45
0 0.00
10 16.13
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
38  โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน 361
17 4.71
21 5.82
32 8.86
6 1.66
5 1.39
280 77.56
81 22.44%
39  โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 107
10 9.35
6 5.61
7 6.54
1 0.93
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
40  โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ 184
13 7.07
16 8.70
8 4.35
4 2.17
0 0.00
143 77.72
41 22.28%
41  โรงเรียนบ้านหนองตายอด 90
2 2.22
6 6.67
12 13.33
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
42  โรงเรียนบ้านเขาศาลา 54
2 3.70
3 5.56
7 12.96
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
43  โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร) 86
3 3.49
1 1.16
0 0.00
3 3.49
12 13.95
67 77.91
19 22.09%
44  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย 170
12 7.06
13 7.65
12 7.06
0 0.00
0 0.00
133 78.24
37 21.76%
45  โรงเรียนบ้านดอนรัก 138
11 7.97
4 2.90
7 5.07
4 2.90
4 2.90
108 78.26
30 21.74%
46  โรงเรียนวัดสนามแย้ 244
13 5.33
6 2.46
33 13.52
0 0.00
0 0.00
192 78.69
52 21.31%
47  โรงเรียนบ้านหนองขุย 66
3 4.55
5 7.58
6 9.09
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
48  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 136
10 7.35
2 1.47
15 11.03
1 0.74
0 0.00
108 79.41
28 20.59%
49  โรงเรียนบ้านโป่งกูป 124
1 0.81
3 2.42
19 15.32
2 1.61
0 0.00
99 79.84
25 20.16%
50  โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142 263
9 3.42
9 3.42
35 13.31
0 0.00
0 0.00
210 79.85
53 20.15%
51  โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 95
2 2.11
1 1.05
16 16.84
0 0.00
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
52  โรงเรียนบ้านท่ามะกา 701
19 2.71
5 0.71
38 5.42
52 7.42
26 3.71
561 80.03
140 19.97%
53  โรงเรียนวัดพังตรุ 143
7 4.90
7 4.90
5 3.50
5 3.50
4 2.80
115 80.42
28 19.58%
54  โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร) 68
5 7.35
2 2.94
6 8.82
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
55  โรงเรียนบ้านบ่อหว้า 89
10 11.24
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
56  โรงเรียนบ้านบ่อระแหง 111
5 4.50
7 6.31
8 7.21
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
57  โรงเรียนบ้านไพรงาม 91
6 6.59
4 4.40
4 4.40
0 0.00
3 3.30
74 81.32
17 18.68%
58  โรงเรียนบ้านตลุง 146
13 8.90
0 0.00
14 9.59
0 0.00
0 0.00
119 81.51
27 18.49%
59  โรงเรียนวัดเขาตะพั้น 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
60  โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น 140
4 2.86
8 5.71
12 8.57
1 0.71
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
61  โรงเรียนบ้านเขากรวด 109
4 3.67
1 0.92
14 12.84
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
62  โรงเรียนวัดหนองปลิง 146
9 6.16
6 4.11
10 6.85
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
63  โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข 42
3 7.14
1 2.38
2 4.76
1 2.38
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
64  โรงเรียนบ้านอุโลกสี่หมื่น 103
4 3.88
2 1.94
9 8.74
2 1.94
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
65  โรงเรียนวัดบ้านน้อย 73
2 2.74
1 1.37
4 5.48
1 1.37
4 5.48
61 83.56
12 16.44%
66  โรงเรียนวัดสาลวนาราม 210
16 7.62
5 2.38
12 5.71
1 0.48
0 0.00
176 83.81
34 16.19%
67  โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร 151
1 0.66
4 2.65
13 8.61
4 2.65
2 1.32
127 84.11
24 15.89%
68  โรงเรียนบ้านดอนตาลเสี้ยน 153
6 3.92
7 4.58
10 6.54
1 0.65
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
69  โรงเรียนวัดหนองพลับ 110
0 0.00
0 0.00
17 15.45
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
70  โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์ 98
4 4.08
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
71  โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 352
11 3.13
4 1.14
30 8.52
8 2.27
0 0.00
299 84.94
53 15.06%
72  โรงเรียนวัดดอนขมิ้น 108
5 4.63
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
73  โรงเรียนบ้านหนองลาน 157
10 6.37
3 1.91
6 3.82
4 2.55
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
74  โรงเรียนวัดดอนแสลบ 218
9 4.13
9 4.13
5 2.29
0 0.00
8 3.67
187 85.78
31 14.22%
75  โรงเรียนวัดนาพระยา 50
3 6.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 68
5 7.35
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
77  โรงเรียนบ้านวังไผ่ 87
3 3.45
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
78  โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์ 72
5 6.94
1 1.39
2 2.78
1 1.39
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
79  โรงเรียนบ้านรางยอม 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
80  โรงเรียนบ้านไผ่สี 108
1 0.93
2 1.85
9 8.33
0 0.00
0 0.00
96 88.89
12 11.11%
81  โรงเรียนวัดหนองโรง 84
0 0.00
1 1.19
8 9.52
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
82  โรงเรียนวัดคร้อพนัน 209
5 2.39
7 3.35
9 4.31
1 0.48
0 0.00
187 89.47
22 10.53%
83  โรงเรียนบ้านหนองตาคง 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
84  โรงเรียนบ้านหนองตาแพ่ง 81
4 4.94
3 3.70
1 1.23
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
85  โรงเรียนวัดดอนชะเอม 171
3 1.75
0 0.00
5 2.92
4 2.34
4 2.34
155 90.64
16 9.36%
86  โรงเรียนวัดบ้านทวน 252
8 3.17
10 3.97
2 0.79
3 1.19
0 0.00
229 90.87
23 9.13%
87  โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา 204
1 0.49
3 1.47
9 4.41
4 1.96
1 0.49
186 91.18
18 8.82%
88  โรงเรียนบ้านบึงวิทยา 105
3 2.86
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
89  โรงเรียนบ้านหนองกรด 114
1 0.88
0 0.00
6 5.26
1 0.88
1 0.88
105 92.11
9 7.89%
90  โรงเรียนวัดเบญพาด 313
6 1.92
8 2.56
7 2.24
0 0.00
2 0.64
290 92.65
23 7.35%
91  โรงเรียนวัดหนองลาน 80
0 0.00
0 0.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
75 93.75
5 6.25%
92  โรงเรียนบ้านทุ่งประทุน 151
3 1.99
1 0.66
4 2.65
0 0.00
0 0.00
143 94.70
8 5.30%
93  โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร" 254
4 1.57
3 1.18
6 2.36
0 0.00
0 0.00
241 94.88
13 5.12%
94  โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม 144
0 0.00
0 0.00
6 4.17
1 0.69
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
95  โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
96  โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง 214
2 0.93
3 1.40
4 1.87
0 0.00
0 0.00
205 95.79
9 4.21%
97  โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล 180
2 1.11
2 1.11
3 1.67
0 0.00
0 0.00
173 96.11
7 3.89%
98  โรงเรียนวัดดงสัก 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
99  โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
100  โรงเรียนวัดหวายเหนียว "ปุญสิริวิทยา" 317
1 0.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
316 99.68
1 0.32%

 

จำนวนนักเรียน  14,635 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  766 5.23
เตี้ย  452 3.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,192 8.14
ผอมและเตี้ย  401 2.74
อ้วนและเตี้ย  622 4.25
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,202 76.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,433 คน


23.46%


Powered By www.thaieducation.net