ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 73
9 12.33
21 28.77
20 27.40
11 15.07
6 8.22
6 8.22
67 91.78%
2  โรงเรียนวัดพุน้อย 83
19 22.89
11 13.25
17 20.48
15 18.07
11 13.25
10 12.05
73 87.95%
3  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 92
18 19.57
6 6.52
19 20.65
27 29.35
10 10.87
12 13.04
80 86.96%
4  โรงเรียนบ้านวังลาน 201
127 63.18
13 6.47
8 3.98
7 3.48
1 0.50
45 22.39
156 77.61%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 134
24 17.91
20 14.93
23 17.16
15 11.19
12 8.96
40 29.85
94 70.15%
6  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 141
28 19.86
13 9.22
21 14.89
9 6.38
13 9.22
57 40.43
84 59.57%
7  โรงเรียนวัดหนองบัว 115
56 48.70
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
56 48.70
59 51.30%
8  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 36
5 13.89
8 22.22
2 5.56
1 2.78
1 2.78
19 52.78
17 47.22%
9  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 137
16 11.68
12 8.76
24 17.52
6 4.38
6 4.38
73 53.28
64 46.72%
10  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 129
17 13.18
13 10.08
4 3.10
5 3.88
19 14.73
71 55.04
58 44.96%
11  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 227
34 14.98
26 11.45
38 16.74
4 1.76
0 0.00
125 55.07
102 44.93%
12  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 79
15 18.99
11 13.92
3 3.80
6 7.59
0 0.00
44 55.70
35 44.30%
13  โรงเรียนบ้านดอนคราม 26
2 7.69
0 0.00
9 34.62
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
14  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 738
43 5.83
33 4.47
81 10.98
77 10.43
74 10.03
430 58.27
308 41.73%
15  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 148
20 13.51
10 6.76
15 10.14
7 4.73
9 6.08
87 58.78
61 41.22%
16  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 614
129 21.01
22 3.58
83 13.52
3 0.49
11 1.79
366 59.61
248 40.39%
17  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 78
15 19.23
6 7.69
8 10.26
0 0.00
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
18  โรงเรียนบ้านวังด้ง 164
13 7.93
26 15.85
8 4.88
13 7.93
0 0.00
104 63.41
60 36.59%
19  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 56
7 12.50
5 8.93
7 12.50
1 1.79
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
20  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 62
4 6.45
4 6.45
2 3.23
8 12.90
4 6.45
40 64.52
22 35.48%
21  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 186
16 8.60
19 10.22
22 11.83
4 2.15
2 1.08
123 66.13
63 33.87%
22  โรงเรียนบ้านหินแด้น 176
19 10.80
0 0.00
33 18.75
7 3.98
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
23  โรงเรียนบ้านวังสารภี 180
17 9.44
9 5.00
32 17.78
2 1.11
0 0.00
120 66.67
60 33.33%
24  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 163
15 9.20
13 7.98
11 6.75
9 5.52
6 3.68
109 66.87
54 33.13%
25  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 311
36 11.58
23 7.40
42 13.50
0 0.00
0 0.00
210 67.52
101 32.48%
26  โรงเรียนวัดหนองตะโก 136
10 7.35
7 5.15
17 12.50
6 4.41
4 2.94
92 67.65
44 32.35%
27  โรงเรียนดิศกุล 304
28 9.21
12 3.95
22 7.24
27 8.88
9 2.96
206 67.76
98 32.24%
28  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 193
19 9.84
22 11.40
18 9.33
3 1.55
0 0.00
131 67.88
62 32.12%
29  โรงเรียนวัดวังศาลา 215
15 6.98
19 8.84
22 10.23
13 6.05
0 0.00
146 67.91
69 32.09%
30  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 151
20 13.25
8 5.30
17 11.26
2 1.32
0 0.00
104 68.87
47 31.13%
31  โรงเรียนวัดท่าล้อ 132
12 9.09
6 4.55
17 12.88
5 3.79
0 0.00
92 69.70
40 30.30%
32  โรงเรียนบ้านหนองโสน 100
7 7.00
7 7.00
4 4.00
6 6.00
6 6.00
70 70.00
30 30.00%
33  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 55
12 21.82
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
34  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 92
0 0.00
18 19.57
0 0.00
8 8.70
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
35  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1814
191 10.53
23 1.27
246 13.56
25 1.38
25 1.38
1304 71.89
510 28.11%
36  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 278
21 7.55
5 1.80
28 10.07
0 0.00
24 8.63
200 71.94
78 28.06%
37  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 292
14 4.79
19 6.51
42 14.38
0 0.00
6 2.05
211 72.26
81 27.74%
38  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 169
30 17.75
16 9.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 72.78
46 27.22%
39  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 217
10 4.61
21 9.68
17 7.83
10 4.61
0 0.00
159 73.27
58 26.73%
40  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 65
5 7.69
0 0.00
10 15.38
0 0.00
2 3.08
48 73.85
17 26.15%
41  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 88
9 10.23
3 3.41
9 10.23
2 2.27
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
42  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 336
25 7.44
15 4.46
37 11.01
10 2.98
0 0.00
249 74.11
87 25.89%
43  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 178
14 7.87
5 2.81
21 11.80
6 3.37
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
44  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 76
13 17.11
4 5.26
2 2.63
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
45  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 199
14 7.04
12 6.03
15 7.54
8 4.02
0 0.00
150 75.38
49 24.62%
46  โรงเรียนวัดอินทาราม 258
23 8.91
0 0.00
36 13.95
1 0.39
3 1.16
195 75.58
63 24.42%
47  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 384
39 10.16
35 9.11
3 0.78
16 4.17
0 0.00
291 75.78
93 24.22%
48  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 75
1 1.33
6 8.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
49  โรงเรียนวัดบ้านยาง 122
5 4.10
0 0.00
23 18.85
1 0.82
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
50  โรงเรียนบ้านท่าหวี 81
5 6.17
4 4.94
10 12.35
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
51  โรงเรียนบ้านสามหลัง 201
9 4.48
8 3.98
29 14.43
0 0.00
0 0.00
155 77.11
46 22.89%
52  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 105
9 8.57
7 6.67
8 7.62
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
53  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 72
2 2.78
2 2.78
8 11.11
2 2.78
2 2.78
56 77.78
16 22.22%
54  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 141
7 4.96
3 2.13
21 14.89
0 0.00
0 0.00
110 78.01
31 21.99%
55  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 88
5 5.68
4 4.55
4 4.55
3 3.41
3 3.41
69 78.41
19 21.59%
56  โรงเรียนวัดหนองเสือ 208
2 0.96
0 0.00
40 19.23
2 0.96
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
57  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 128
3 2.34
4 3.13
6 4.69
4 3.13
10 7.81
101 78.91
27 21.09%
58  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 40
3 7.50
1 2.50
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
59  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 129
8 6.20
7 5.43
3 2.33
6 4.65
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
60  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
61  โรงเรียนบ้านถ้ำ 73
0 0.00
0 0.00
11 15.07
3 4.11
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
62  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 154
9 5.84
1 0.65
19 12.34
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
63  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 184
10 5.43
12 6.52
12 6.52
0 0.00
0 0.00
150 81.52
34 18.48%
64  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 274
10 3.65
10 3.65
29 10.58
0 0.00
0 0.00
225 82.12
49 17.88%
65  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 45
5 11.11
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
66  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 224
10 4.46
11 4.91
7 3.13
10 4.46
0 0.00
186 83.04
38 16.96%
67  โรงเรียนบ้านดงเสลา 150
4 2.67
4 2.67
9 6.00
6 4.00
2 1.33
125 83.33
25 16.67%
68  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 72
3 4.17
8 11.11
1 1.39
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
69  โรงเรียนวัดลําสำรอง 106
7 6.60
2 1.89
7 6.60
0 0.00
1 0.94
89 83.96
17 16.04%
70  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 206
10 4.85
8 3.88
7 3.40
7 3.40
1 0.49
173 83.98
33 16.02%
71  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 126
6 4.76
7 5.56
5 3.97
1 0.79
1 0.79
106 84.13
20 15.87%
72  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 103
5 4.85
2 1.94
9 8.74
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
73  โรงเรียนบ้านเขาปูน 66
4 6.06
6 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
74  โรงเรียนวัดเขาน้อย 132
3 2.27
3 2.27
11 8.33
3 2.27
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
75  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 159
5 3.14
2 1.26
11 6.92
6 3.77
0 0.00
135 84.91
24 15.09%
76  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 153
7 4.58
7 4.58
6 3.92
3 1.96
0 0.00
130 84.97
23 15.03%
77  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
3 3.70
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
78  โรงเรียนบ้านทับศิลา 34
3 8.82
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
79  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 116
0 0.00
2 1.72
15 12.93
0 0.00
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
80  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
81  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 104
1 0.96
0 0.00
11 10.58
3 2.88
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
82  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 161
4 2.48
1 0.62
13 8.07
4 2.48
1 0.62
138 85.71
23 14.29%
83  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 704
56 7.95
21 2.98
9 1.28
8 1.14
4 0.57
606 86.08
98 13.92%
84  โรงเรียนวัดยางเกาะ 108
2 1.85
0 0.00
13 12.04
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
85  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 203
5 2.46
0 0.00
14 6.90
9 4.43
0 0.00
175 86.21
28 13.79%
86  โรงเรียนบ้านหัวหิน 153
15 9.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 3.92
132 86.27
21 13.73%
87  โรงเรียนบ้านหัวนา 132
9 6.82
1 0.76
7 5.30
1 0.76
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
88  โรงเรียนบ้านองหลุ 67
2 2.99
4 5.97
3 4.48
0 0.00
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
89  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
90  โรงเรียนวัดม่วงชุม 85
3 3.53
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
91  โรงเรียนตลาดสํารอง 218
11 5.05
4 1.83
13 5.96
0 0.00
0 0.00
190 87.16
28 12.84%
92  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
2 1.59
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
110 87.30
16 12.70%
93  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 123
3 2.44
2 1.63
8 6.50
1 0.81
1 0.81
108 87.80
15 12.20%
94  โรงเรียนบ้านดงยาง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 76
5 6.58
1 1.32
3 3.95
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
96  โรงเรียนบ้านหนองหิน 51
1 1.96
0 0.00
3 5.88
0 0.00
2 3.92
45 88.24
6 11.76%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 99
3 3.03
4 4.04
3 3.03
1 1.01
0 0.00
88 88.89
11 11.11%
98  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 82
3 3.66
0 0.00
3 3.66
3 3.66
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
99  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 121
0 0.00
9 7.44
4 3.31
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
100  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
101  โรงเรียนบ้านรางจิก 80
1 1.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 102
0 0.00
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 289
5 1.73
12 4.15
5 1.73
3 1.04
2 0.69
262 90.66
27 9.34%
104  โรงเรียนบ้านโป่งโก 99
4 4.04
0 0.00
5 5.05
0 0.00
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
105  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 156
6 3.85
4 2.56
4 2.56
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
106  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 199
1 0.50
2 1.01
14 7.04
0 0.00
0 0.00
182 91.46
17 8.54%
107  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 71
2 2.82
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
108  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
109  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 89
1 1.12
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
110  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
111  โรงเรียนบ้านท่าพุ 172
7 4.07
0 0.00
5 2.91
1 0.58
0 0.00
159 92.44
13 7.56%
112  โรงเรียนบ้านเนินไพร 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
113  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 95
1 1.05
0 0.00
6 6.32
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
114  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 146
2 1.37
2 1.37
2 1.37
2 1.37
2 1.37
136 93.15
10 6.85%
115  โรงเรียนบ้านกลอนโด 61
2 3.28
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
116  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 46
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
117  โรงเรียนวัดชุกพี้ 77
2 2.60
0 0.00
2 2.60
0 0.00
1 1.30
72 93.51
5 6.49%
118  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
119  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 47
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
120  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 188
5 2.66
3 1.60
3 1.60
0 0.00
1 0.53
176 93.62
12 6.38%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัว 100
2 2.00
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
122  โรงเรียนบ้านนาสวน 104
1 0.96
0 0.00
4 3.85
1 0.96
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
123  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 75
0 0.00
0 0.00
2 2.67
2 2.67
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
124  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 132
3 2.27
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
125  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 159
0 0.00
0 0.00
4 2.52
0 0.00
4 2.52
151 94.97
8 5.03%
126  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.00
3 3.00
95 95.00
5 5.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองหอย 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
128  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 132
2 1.52
2 1.52
2 1.52
0 0.00
0 0.00
126 95.45
6 4.55%
129  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 112
1 0.89
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
108 96.43
4 3.57%
130  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 178
2 1.12
0 0.00
2 1.12
0 0.00
1 0.56
173 97.19
5 2.81%
131  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 338
3 0.89
2 0.59
0 0.00
3 0.89
0 0.00
330 97.63
8 2.37%
132  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
133  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
134  โรงเรียนบ้านไทรทอง 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.18
168 98.82
2 1.18%
135  โรงเรียนบ้านจันอุย 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านองสิต 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,585 7.58
เตี้ย  789 3.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,729 8.27
ผอมและเตี้ย  499 2.39
อ้วนและเตี้ย  315 1.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,001 76.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,917 คน


23.51%


Powered By www.thaieducation.net