ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 139 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 139 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 92
18 19.57
6 6.52
20 21.74
28 30.43
10 10.87
10 10.87
82 89.13%
2  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 243
29 11.93
58 23.87
61 25.10
43 17.70
24 9.88
28 11.52
215 88.48%
3  โรงเรียนวัดพุน้อย 83
19 22.89
11 13.25
17 20.48
15 18.07
11 13.25
10 12.05
73 87.95%
4  โรงเรียนบ้านวังลาน 201
127 63.18
13 6.47
8 3.98
7 3.48
1 0.50
45 22.39
156 77.61%
5  โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า 136
27 19.85
23 16.91
24 17.65
17 12.50
12 8.82
33 24.26
103 75.74%
6  โรงเรียนบ้านดอนคราม 26
4 15.38
3 11.54
8 30.77
2 7.69
0 0.00
9 34.62
17 65.38%
7  โรงเรียนบ้านโป่งหวาย 141
28 19.86
13 9.22
21 14.89
9 6.38
12 8.51
58 41.13
83 58.87%
8  โรงเรียนบ้านท่าทุ่ม 148
27 18.24
14 9.46
22 14.86
10 6.76
13 8.78
62 41.89
86 58.11%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 292
34 11.64
45 15.41
45 15.41
20 6.85
20 6.85
128 43.84
164 56.16%
10  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร 336
50 14.88
36 10.71
68 20.24
24 7.14
0 0.00
158 47.02
178 52.98%
11  โรงเรียนวัดหนองบัว 116
56 48.28
0 0.00
3 2.59
0 0.00
0 0.00
57 49.14
59 50.86%
12  โรงเรียนบ้านหนองโสน 100
10 10.00
10 10.00
7 7.00
11 11.00
11 11.00
51 51.00
49 49.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองมงคล 37
5 13.51
8 21.62
2 5.41
2 5.41
1 2.70
19 51.35
18 48.65%
14  โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า 123
17 13.82
14 11.38
4 3.25
5 4.07
19 15.45
64 52.03
59 47.97%
15  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 134
16 11.94
12 8.96
24 17.91
6 4.48
6 4.48
70 52.24
64 47.76%
16  โรงเรียนบ้านท่าแย้ 80
15 18.75
12 15.00
3 3.75
6 7.50
0 0.00
44 55.00
36 45.00%
17  โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 738
45 6.10
33 4.47
89 12.06
78 10.57
75 10.16
418 56.64
320 43.36%
18  โรงเรียนวัดวังศาลา 212
21 9.91
26 12.26
24 11.32
20 9.43
0 0.00
121 57.08
91 42.92%
19  โรงเรียนบ้านพุประดู่ 73
18 24.66
11 15.07
2 2.74
0 0.00
0 0.00
42 57.53
31 42.47%
20  โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ 186
24 12.90
21 11.29
12 6.45
20 10.75
0 0.00
109 58.60
77 41.40%
21  โรงเรียนวัดถ้ำอ่างหิน 56
9 16.07
6 10.71
7 12.50
1 1.79
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
22  โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง 614
129 21.01
22 3.58
83 13.52
3 0.49
11 1.79
366 59.61
248 40.39%
23  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม 227
21 9.25
24 10.57
43 18.94
1 0.44
0 0.00
138 60.79
89 39.21%
24  โรงเรียนบ้านวังด้ง 165
15 9.09
26 15.76
8 4.85
15 9.09
0 0.00
101 61.21
64 38.79%
25  โรงเรียนวัดท่าล้อ 132
19 14.39
8 6.06
19 14.39
5 3.79
0 0.00
81 61.36
51 38.64%
26  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 83
9 10.84
6 7.23
7 8.43
5 6.02
5 6.02
51 61.45
32 38.55%
27  โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ 322
38 11.80
32 9.94
54 16.77
0 0.00
0 0.00
198 61.49
124 38.51%
28  โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 392
16 4.08
17 4.34
33 8.42
33 8.42
50 12.76
243 61.99
149 38.01%
29  โรงเรียนท่าพะเนียดกุญชร 53
13 24.53
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
30  โรงเรียนบ้านหม่องกระแทะ 77
15 19.48
6 7.79
8 10.39
0 0.00
0 0.00
48 62.34
29 37.66%
31  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 384
63 16.41
62 16.15
18 4.69
0 0.00
0 0.00
241 62.76
143 37.24%
32  โรงเรียนบ้านแหลมทอง 62
4 6.45
4 6.45
2 3.23
8 12.90
4 6.45
40 64.52
22 35.48%
33  โรงเรียนวัดหนองตะโก 135
10 7.41
10 7.41
18 13.33
8 5.93
1 0.74
88 65.19
47 34.81%
34  โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง 92
3 3.26
18 19.57
5 5.43
0 0.00
6 6.52
60 65.22
32 34.78%
35  โรงเรียนบ้านเจ้าเณร 178
28 15.73
17 9.55
11 6.18
2 1.12
2 1.12
118 66.29
60 33.71%
36  โรงเรียนบ้านหินแด้น 176
19 10.80
0 0.00
33 18.75
7 3.98
0 0.00
117 66.48
59 33.52%
37  โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 163
15 9.20
13 7.98
11 6.75
9 5.52
6 3.68
109 66.87
54 33.13%
38  โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา) 76
15 19.74
7 9.21
3 3.95
0 0.00
0 0.00
51 67.11
25 32.89%
39  โรงเรียนบ้านวังปลาหมู 40
3 7.50
2 5.00
8 20.00
0 0.00
0 0.00
27 67.50
13 32.50%
40  โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 193
20 10.36
19 9.84
17 8.81
6 3.11
0 0.00
131 67.88
62 32.12%
41  โรงเรียนดิศกุล 307
27 8.79
12 3.91
22 7.17
27 8.79
9 2.93
210 68.40
97 31.60%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก 150
20 13.33
8 5.33
17 11.33
2 1.33
0 0.00
103 68.67
47 31.33%
43  โรงเรียนวัดบ้านเก่า 283
26 9.19
5 1.77
33 11.66
0 0.00
24 8.48
195 68.90
88 31.10%
44  โรงเรียนบ้านพุเลียบ 217
11 5.07
27 12.44
18 8.29
11 5.07
0 0.00
150 69.12
67 30.88%
45  โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 1818
209 11.50
28 1.54
261 14.36
33 1.82
30 1.65
1257 69.14
561 30.86%
46  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 105
12 11.43
9 8.57
11 10.48
0 0.00
0 0.00
73 69.52
32 30.48%
47  โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา 704
105 14.91
45 6.39
17 2.41
30 4.26
4 0.57
503 71.45
201 28.55%
48  โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 292
14 4.79
19 6.51
42 14.38
0 0.00
6 2.05
211 72.26
81 27.74%
49  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 170
30 17.65
16 9.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 72.94
46 27.06%
50  โรงเรียนวัดบ้านยาง 122
6 4.92
0 0.00
25 20.49
1 0.82
1 0.82
89 72.95
33 27.05%
51  โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม 74
1 1.35
6 8.11
12 16.22
1 1.35
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
52  โรงเรียนบ้านท่าพุ 174
22 12.64
0 0.00
9 5.17
15 8.62
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
53  โรงเรียนบ้านสามหลัง 201
15 7.46
8 3.98
30 14.93
0 0.00
0 0.00
148 73.63
53 26.37%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 71
3 4.23
5 7.04
7 9.86
2 2.82
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
55  โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 88
9 10.23
3 3.41
8 9.09
2 2.27
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
56  โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม 164
7 4.27
1 0.61
16 9.76
8 4.88
9 5.49
123 75.00
41 25.00%
57  โรงเรียนบ้านรางสะเดา 66
4 6.06
0 0.00
10 15.15
0 0.00
2 3.03
50 75.76
16 24.24%
58  โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 128
3 2.34
4 3.13
6 4.69
7 5.47
10 7.81
98 76.56
30 23.44%
59  โรงเรียนวัดยางเกาะ 108
10 9.26
0 0.00
15 13.89
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
60  โรงเรียนบ้านท่าหวี 78
4 5.13
4 5.13
10 12.82
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
61  โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 231
13 5.63
15 6.49
7 3.03
15 6.49
2 0.87
179 77.49
52 22.51%
62  โรงเรียนวัดอินทาราม 258
37 14.34
0 0.00
21 8.14
0 0.00
0 0.00
200 77.52
58 22.48%
63  โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 45
6 13.33
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
64  โรงเรียนวัดหนองเสือ 208
2 0.96
0 0.00
40 19.23
2 0.96
0 0.00
164 78.85
44 21.15%
65  โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 134
9 6.72
9 6.72
3 2.24
6 4.48
1 0.75
106 79.10
28 20.90%
66  โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี 204
15 7.35
0 0.00
16 7.84
10 4.90
0 0.00
163 79.90
41 20.10%
67  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) 176
11 6.25
13 7.39
11 6.25
0 0.00
0 0.00
141 80.11
35 19.89%
68  โรงเรียนบ้านน้ำมุด 204
12 5.88
11 5.39
9 4.41
7 3.43
1 0.49
164 80.39
40 19.61%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช 82
2 2.44
0 0.00
7 8.54
5 6.10
2 2.44
66 80.49
16 19.51%
70  โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์ 31
2 6.45
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
71  โรงเรียนบ้านถ้ำ 73
0 0.00
0 0.00
11 15.07
3 4.11
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
72  โรงเรียนวัดหนองพังตรุ 152
9 5.92
8 5.26
8 5.26
4 2.63
0 0.00
123 80.92
29 19.08%
73  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 278
13 4.68
12 4.32
28 10.07
0 0.00
0 0.00
225 80.94
53 19.06%
74  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 127
8 6.30
0 0.00
16 12.60
0 0.00
0 0.00
103 81.10
24 18.90%
75  โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 70
5 7.14
0 0.00
8 11.43
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
76  โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น 76
7 9.21
3 3.95
3 3.95
1 1.32
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
77  โรงเรียนบ้านเขาปูน 66
5 7.58
7 10.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
78  โรงเรียนบ้านทับศิลา 34
4 11.76
1 2.94
0 0.00
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
79  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 199
12 6.03
12 6.03
6 3.02
5 2.51
0 0.00
164 82.41
35 17.59%
80  โรงเรียนบ้านวังสารภี 190
12 6.32
6 3.16
14 7.37
1 0.53
0 0.00
157 82.63
33 17.37%
81  โรงเรียนบ้านดงเสลา 150
4 2.67
4 2.67
9 6.00
6 4.00
2 1.33
125 83.33
25 16.67%
82  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 141
8 5.67
0 0.00
15 10.64
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
83  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง 154
11 7.14
0 0.00
14 9.09
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
84  โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 101
5 4.95
2 1.98
9 8.91
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
85  โรงเรียนบ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา) 127
6 4.72
7 5.51
5 3.94
1 0.79
1 0.79
107 84.25
20 15.75%
86  โรงเรียนบ้านหนองหิน 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
0 0.00
2 3.92
43 84.31
8 15.69%
87  โรงเรียนวัดม่วงชุม 85
4 4.71
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
88  โรงเรียนวัดเขาน้อย 131
3 2.29
3 2.29
11 8.40
3 2.29
0 0.00
111 84.73
20 15.27%
89  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 125
3 2.40
2 1.60
12 9.60
1 0.80
1 0.80
106 84.80
19 15.20%
90  โรงเรียนบ้านหัวนา 132
10 7.58
3 2.27
6 4.55
1 0.76
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
91  โรงเรียนวัดลําสำรอง 106
7 6.60
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
90 84.91
16 15.09%
92  โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 113
0 0.00
2 1.77
15 13.27
0 0.00
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
93  โรงเรียนบ้านหัวหิน 153
15 9.80
2 1.31
0 0.00
0 0.00
6 3.92
130 84.97
23 15.03%
94  โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา 156
6 3.85
4 2.56
7 4.49
6 3.85
0 0.00
133 85.26
23 14.74%
95  โรงเรียนตชด.บ้านประตูด่าน 89
3 3.37
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
96  โรงเรียนบ้านหนองกลางพง 62
3 4.84
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
97  โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง 104
1 0.96
0 0.00
11 10.58
3 2.88
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
98  โรงเรียนบ้านท่าสนุ่น 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
1 1.47
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
99  โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
100  โรงเรียนตลาดสํารอง 218
11 5.05
4 1.83
13 5.96
0 0.00
0 0.00
190 87.16
28 12.84%
101  โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา) 140
6 4.29
1 0.71
10 7.14
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
102  โรงเรียนบ้านหนองกวาง 99
0 0.00
0 0.00
12 12.12
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
103  โรงเรียนบ้านทุ่งนา 101
4 3.96
4 3.96
3 2.97
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
104  โรงเรียนบ้านดงยาง 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
105  โรงเรียนบ้านนากาญจน์ 82
3 3.66
0 0.00
3 3.66
3 3.66
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
106  โรงเรียนวัดหนองตะครอง 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
107  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน 121
0 0.00
9 7.44
4 3.31
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
108  โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
109  โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
1 2.56
1 2.56
35 89.74
4 10.26%
110  โรงเรียนบ้านรางจิก 80
1 1.25
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
111  โรงเรียนบ้านโป่งโก 101
5 4.95
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
112  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 61
1 1.64
1 1.64
0 0.00
4 6.56
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
113  โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม 95
1 1.05
1 1.05
6 6.32
1 1.05
0 0.00
86 90.53
9 9.47%
114  โรงเรียนวัดชุกพี้ 77
3 3.90
1 1.30
2 2.60
0 0.00
1 1.30
70 90.91
7 9.09%
115  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 112
2 1.79
3 2.68
0 0.00
3 2.68
2 1.79
102 91.07
10 8.93%
116  โรงเรียนบ้านโกรกตารอด 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
117  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 73
2 2.74
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
118  โรงเรียนบ้านนาสวน 104
2 1.92
0 0.00
5 4.81
1 0.96
0 0.00
96 92.31
8 7.69%
119  โรงเรียนวัดท่ามะขาม 144
3 2.08
2 1.39
2 1.39
2 1.39
2 1.39
133 92.36
11 7.64%
120  โรงเรียนบ้านองหลุ 67
2 2.99
0 0.00
3 4.48
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
121  โรงเรียนบ้านเนินไพร 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
122  โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น 183
5 2.73
3 1.64
3 1.64
0 0.00
1 0.55
171 93.44
12 6.56%
123  โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.06
3 3.06
92 93.88
6 6.12%
124  โรงเรียนบ้านหนองบัว 100
2 2.00
1 1.00
2 2.00
1 1.00
0 0.00
94 94.00
6 6.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 189
4 2.12
0 0.00
5 2.65
0 0.00
1 0.53
179 94.71
10 5.29%
126  โรงเรียนบ้านปากนาสวน 159
0 0.00
0 0.00
4 2.52
0 0.00
4 2.52
151 94.97
8 5.03%
127  โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ 160
6 3.75
0 0.00
2 1.25
0 0.00
0 0.00
152 95.00
8 5.00%
128  โรงเรียนบ้านกลอนโด 61
2 3.28
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
129  โรงเรียนบ้านหนองหอย 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
130  โรงเรียนบ้านห้วยตลุง 134
2 1.49
2 1.49
2 1.49
0 0.00
0 0.00
128 95.52
6 4.48%
131  โรงเรียนพัฒน์พงศ์ 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
2 2.67
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
132  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 68
1 1.47
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
133  โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 338
4 1.18
1 0.30
3 0.89
0 0.00
0 0.00
330 97.63
8 2.37%
134  โรงเรียนวัดถ้ำองจุ 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
135  โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว 69
1 1.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
136  โรงเรียนบ้านไทรทอง 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.18
168 98.82
2 1.18%
137  โรงเรียนบ้านจันอุย 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านองสิต 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,395 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,944 9.09
เตี้ย  1,040 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,924 8.99
ผอมและเตี้ย  672 3.14
อ้วนและเตี้ย  431 2.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,384 71.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,011 คน


28.10%


Powered By www.thaieducation.net