ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
11 22.92
5 10.42
5 10.42
7 14.58
2 4.17
18 37.50
30 62.50%
2  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 20
7 35.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
8 40.00
12 60.00%
3  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 44
1 2.27
9 20.45
5 11.36
3 6.82
6 13.64
20 45.45
24 54.55%
4  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 50
11 22.00
0 0.00
12 24.00
2 4.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
5  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 16
0 0.00
2 12.50
6 37.50
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 98
10 10.20
6 6.12
19 19.39
4 4.08
9 9.18
50 51.02
48 48.98%
7  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 139
13 9.35
14 10.07
9 6.47
14 10.07
16 11.51
73 52.52
66 47.48%
8  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
6 17.65
3 8.82
6 17.65
1 2.94
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
9  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
40 13.47
9 3.03
25 8.42
158 53.20
139 46.80%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
8 8.99
10 11.24
4 4.49
5 5.62
14 15.73
48 53.93
41 46.07%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
9 5.26
26 15.20
18 10.53
23 13.45
2 1.17
93 54.39
78 45.61%
12  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 36
8 22.22
0 0.00
4 11.11
4 11.11
0 0.00
20 55.56
16 44.44%
13  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 224
20 8.93
20 8.93
43 19.20
9 4.02
6 2.68
126 56.25
98 43.75%
14  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 96
9 9.38
3 3.13
9 9.38
10 10.42
11 11.46
54 56.25
42 43.75%
15  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71
7 9.86
4 5.63
13 18.31
4 5.63
3 4.23
40 56.34
31 43.66%
16  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 199
47 23.62
8 4.02
26 13.07
0 0.00
0 0.00
118 59.30
81 40.70%
17  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 197
7 3.55
13 6.60
38 19.29
5 2.54
17 8.63
117 59.39
80 40.61%
18  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
9 20.93
0 0.00
4 9.30
4 9.30
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
19  โรงเรียนบ้านดงเมย 67
9 13.43
6 8.96
7 10.45
1 1.49
3 4.48
41 61.19
26 38.81%
20  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 109
15 13.76
10 9.17
17 15.60
0 0.00
0 0.00
67 61.47
42 38.53%
21  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
111 9.78
53 4.67
236 20.79
36 3.17
0 0.00
699 61.59
436 38.41%
22  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
4 12.50
3 9.38
3 9.38
1 3.13
1 3.13
20 62.50
12 37.50%
23  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 235
44 18.72
8 3.40
20 8.51
14 5.96
0 0.00
149 63.40
86 36.60%
24  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
4 9.76
4 9.76
26 63.41
15 36.59%
25  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 33
5 15.15
2 6.06
5 15.15
0 0.00
0 0.00
21 63.64
12 36.36%
26  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 80
8 10.00
12 15.00
9 11.25
0 0.00
0 0.00
51 63.75
29 36.25%
27  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
5 4.50
9 8.11
11 9.91
9 8.11
6 5.41
71 63.96
40 36.04%
28  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
6 9.68
2 3.23
13 20.97
1 1.61
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
29  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 119
8 6.72
6 5.04
13 10.92
7 5.88
8 6.72
77 64.71
42 35.29%
30  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
10 12.05
7 8.43
10 12.05
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
31  โรงเรียนบ้านหนองปลา 168
17 10.12
7 4.17
28 16.67
6 3.57
0 0.00
110 65.48
58 34.52%
32  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 113
11 9.73
4 3.54
15 13.27
7 6.19
2 1.77
74 65.49
39 34.51%
33  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 58
4 6.90
6 10.34
5 8.62
4 6.90
1 1.72
38 65.52
20 34.48%
34  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
12 11.43
6 5.71
9 8.57
4 3.81
4 3.81
70 66.67
35 33.33%
35  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 91
15 16.48
0 0.00
14 15.38
0 0.00
1 1.10
61 67.03
30 32.97%
36  โรงเรียนหนองเบนประภากร 49
4 8.16
3 6.12
7 14.29
2 4.08
0 0.00
33 67.35
16 32.65%
37  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43
7 16.28
3 6.98
4 9.30
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
38  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 31
0 0.00
1 3.23
9 29.03
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
39  โรงเรียนบ้านหลุบคา 66
8 12.12
7 10.61
6 9.09
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
40  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 82
5 6.10
4 4.88
5 6.10
7 8.54
5 6.10
56 68.29
26 31.71%
41  โรงเรียนบ้านกลาง 76
10 13.16
0 0.00
12 15.79
2 2.63
0 0.00
52 68.42
24 31.58%
42  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337
52 3.89
35 2.62
176 13.16
62 4.64
96 7.18
916 68.51
421 31.49%
43  โรงเรียนบ้านนาสีดา 147
12 8.16
12 8.16
8 5.44
12 8.16
2 1.36
101 68.71
46 31.29%
44  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 93
3 3.23
7 7.53
17 18.28
2 2.15
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
45  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 161
17 10.56
5 3.11
12 7.45
0 0.00
16 9.94
111 68.94
50 31.06%
46  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
3 4.62
3 4.62
45 69.23
20 30.77%
47  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 397
18 4.53
6 1.51
48 12.09
24 6.05
26 6.55
275 69.27
122 30.73%
48  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 140
5 3.57
7 5.00
29 20.71
2 1.43
0 0.00
97 69.29
43 30.71%
49  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
6 7.32
4 4.88
11 13.41
0 0.00
4 4.88
57 69.51
25 30.49%
50  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 148
8 5.41
10 6.76
15 10.14
6 4.05
6 4.05
103 69.59
45 30.41%
51  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 135
17 12.59
3 2.22
9 6.67
10 7.41
2 1.48
94 69.63
41 30.37%
52  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
2 4.26
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
53  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
6 11.11
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
54  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 231
13 5.63
13 5.63
19 8.23
8 3.46
15 6.49
163 70.56
68 29.44%
55  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 126
11 8.73
7 5.56
18 14.29
0 0.00
1 0.79
89 70.63
37 29.37%
56  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 41
0 0.00
2 4.88
10 24.39
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
57  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 127
14 11.02
9 7.09
12 9.45
2 1.57
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
58  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
4 10.53
2 5.26
2 5.26
2 5.26
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
59  โรงเรียนสระโพนทอง 121
4 3.31
5 4.13
12 9.92
4 3.31
10 8.26
86 71.07
35 28.93%
60  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 201
6 2.99
15 7.46
32 15.92
3 1.49
2 1.00
143 71.14
58 28.86%
61  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
19 17.92
3 2.83
6 5.66
2 1.89
0 0.00
76 71.70
30 28.30%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 53
5 9.43
3 5.66
7 13.21
0 0.00
0 0.00
38 71.70
15 28.30%
63  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 75
6 8.00
15 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 72.00
21 28.00%
64  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 126
1 0.79
12 9.52
21 16.67
0 0.00
1 0.79
91 72.22
35 27.78%
65  โรงเรียนบ้านเรือ 51
7 13.73
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
66  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
5 6.85
0 0.00
10 13.70
3 4.11
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
67  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73
0 0.00
4 5.48
13 17.81
3 4.11
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
68  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 140
10 7.14
10 7.14
3 2.14
11 7.86
4 2.86
102 72.86
38 27.14%
69  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
3 2.80
5 4.67
19 17.76
2 1.87
0 0.00
78 72.90
29 27.10%
70  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 201
8 3.98
5 2.49
41 20.40
0 0.00
0 0.00
147 73.13
54 26.87%
71  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 86
11 12.79
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
63 73.26
23 26.74%
72  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
3 3.80
9 11.39
7 8.86
2 2.53
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
73  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
7 7.29
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
71 73.96
25 26.04%
74  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 93
5 5.38
5 5.38
10 10.75
3 3.23
1 1.08
69 74.19
24 25.81%
75  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
1 1.52
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
76  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 101
6 5.94
3 2.97
8 7.92
5 4.95
4 3.96
75 74.26
26 25.74%
77  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
2 5.13
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
78  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 94
16 17.02
5 5.32
0 0.00
3 3.19
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
79  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
11 9.73
4 3.54
5 4.42
4 3.54
4 3.54
85 75.22
28 24.78%
80  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 101
10 9.90
3 2.97
9 8.91
2 1.98
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
81  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
82  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
83  โรงเรียนบ้านสารจอด 166
23 13.86
8 4.82
2 1.20
5 3.01
2 1.20
126 75.90
40 24.10%
84  โรงเรียนบ้านดงกลาง 92
5 5.43
5 5.43
9 9.78
0 0.00
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
85  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 175
10 5.71
13 7.43
15 8.57
2 1.14
1 0.57
134 76.57
41 23.43%
86  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 172
15 8.72
8 4.65
16 9.30
1 0.58
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
87  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 155
7 4.52
6 3.87
23 14.84
0 0.00
0 0.00
119 76.77
36 23.23%
88  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 95
15 15.79
1 1.05
6 6.32
0 0.00
0 0.00
73 76.84
22 23.16%
89  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 78
3 3.85
0 0.00
13 16.67
2 2.56
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
90  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 122
2 1.64
6 4.92
20 16.39
0 0.00
0 0.00
94 77.05
28 22.95%
91  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 149
10 6.71
7 4.70
4 2.68
6 4.03
7 4.70
115 77.18
34 22.82%
92  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
93  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 163
13 7.98
8 4.91
10 6.13
6 3.68
0 0.00
126 77.30
37 22.70%
94  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
95  โรงเรียนบ้านหนองแซง 204
15 7.35
0 0.00
29 14.22
2 0.98
0 0.00
158 77.45
46 22.55%
96  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 166
9 5.42
0 0.00
24 14.46
3 1.81
1 0.60
129 77.71
37 22.29%
97  โรงเรียนบ้านคอนสาร 171
7 4.09
4 2.34
27 15.79
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
98  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
4 6.78
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
99  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
3 3.66
7 8.54
64 78.05
18 21.95%
100  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
101  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
6 8.11
3 4.05
4 5.41
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
102  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 153
10 6.54
3 1.96
19 12.42
1 0.65
0 0.00
120 78.43
33 21.57%
103  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 52
7 13.46
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
104  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
2 3.85
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
105  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 266
22 8.27
7 2.63
27 10.15
0 0.00
0 0.00
210 78.95
56 21.05%
106  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 105
11 10.48
5 4.76
6 5.71
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
107  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67
1 1.49
1 1.49
11 16.42
1 1.49
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 514
23 4.47
8 1.56
71 13.81
2 0.39
2 0.39
408 79.38
106 20.62%
109  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 175
11 6.29
7 4.00
14 8.00
1 0.57
3 1.71
139 79.43
36 20.57%
110  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
111  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 137
4 2.92
3 2.19
19 13.87
1 0.73
1 0.73
109 79.56
28 20.44%
112  โรงเรียนบ้านนาดี 59
2 3.39
0 0.00
10 16.95
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
113  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 69
6 8.70
5 7.25
3 4.35
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
114  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 74
10 13.51
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
115  โรงเรียนบ้านนายม 99
6 6.06
4 4.04
4 4.04
3 3.03
3 3.03
79 79.80
20 20.20%
116  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 223
12 5.38
12 5.38
0 0.00
12 5.38
9 4.04
178 79.82
45 20.18%
117  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 239
14 5.86
11 4.60
9 3.77
5 2.09
9 3.77
191 79.92
48 20.08%
118  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
1 3.33
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
119  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 155
7 4.52
10 6.45
14 9.03
0 0.00
0 0.00
124 80.00
31 20.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 76
2 2.63
1 1.32
5 6.58
6 7.89
1 1.32
61 80.26
15 19.74%
121  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 92
2 2.17
1 1.09
14 15.22
1 1.09
0 0.00
74 80.43
18 19.57%
122  โรงเรียนบ้านมอญ 93
3 3.23
1 1.08
13 13.98
0 0.00
1 1.08
75 80.65
18 19.35%
123  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
2 1.61
1 0.81
16 12.90
1 0.81
4 3.23
100 80.65
24 19.35%
124  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 57
5 8.77
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
125  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
6 12.77
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
126  โรงเรียนบ้านวังหิน 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
127  โรงเรียนบ้านหนองกุง 231
10 4.33
5 2.16
29 12.55
0 0.00
0 0.00
187 80.95
44 19.05%
128  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163
9 5.52
3 1.84
18 11.04
1 0.61
0 0.00
132 80.98
31 19.02%
129  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 202
5 2.48
4 1.98
18 8.91
2 0.99
9 4.46
164 81.19
38 18.81%
130  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
131  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156
5 3.21
6 3.85
18 11.54
0 0.00
0 0.00
127 81.41
29 18.59%
132  โรงเรียนบ้านสีปลาด 92
8 8.70
2 2.17
7 7.61
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
133  โรงเรียนบุปผาราม 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
134  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 38
0 0.00
0 0.00
7 18.42
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
135  โรงเรียนบ้านม่วง 136
1 0.74
1 0.74
18 13.24
3 2.21
2 1.47
111 81.62
25 18.38%
136  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
137  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
4 3.03
8 6.06
12 9.09
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
138  โรงเรียนหัวนานคร 99
3 3.03
2 2.02
12 12.12
1 1.01
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
139  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 259
11 4.25
7 2.70
19 7.34
1 0.39
9 3.47
212 81.85
47 18.15%
140  โรงเรียนบ้านโนนข่า 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
141  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 61
2 3.28
5 8.20
3 4.92
1 1.64
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
142  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 67
5 7.46
0 0.00
7 10.45
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
143  โรงเรียนบ้านคลองบอน 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
144  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
145  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 52
1 1.92
3 5.77
5 9.62
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
146  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 52
5 9.62
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
147  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 29
1 3.45
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
148  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116
10 8.62
1 0.86
8 6.90
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
14 7.53
0 0.00
18 9.68
0 0.00
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
150  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
151  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 142
5 3.52
7 4.93
12 8.45
0 0.00
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
152  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
8 11.27
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
153  โรงเรียนบ้านนาบัว 77
2 2.60
1 1.30
9 11.69
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
154  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
155  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 108
3 2.78
4 3.70
9 8.33
2 1.85
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
156  โรงเรียนสามสวนวิทยา 265
12 4.53
8 3.02
15 5.66
4 1.51
5 1.89
221 83.40
44 16.60%
157  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 103
9 8.74
4 3.88
2 1.94
1 0.97
1 0.97
86 83.50
17 16.50%
158  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
7 5.65
6 4.84
2 1.61
5 4.03
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
159  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
160  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81
4 4.94
1 1.23
3 3.70
2 2.47
3 3.70
68 83.95
13 16.05%
161  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 106
4 3.77
5 4.72
7 6.60
1 0.94
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
162  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
1 1.45
0 0.00
10 14.49
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
163  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 183
8 4.37
6 3.28
14 7.65
1 0.55
0 0.00
154 84.15
29 15.85%
164  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 140
1 0.71
5 3.57
15 10.71
0 0.00
1 0.71
118 84.29
22 15.71%
165  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 141
7 4.96
6 4.26
7 4.96
2 1.42
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
166  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116
7 6.03
4 3.45
7 6.03
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
167  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 149
10 6.71
0 0.00
11 7.38
2 1.34
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
168  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 156
7 4.49
4 2.56
13 8.33
0 0.00
0 0.00
132 84.62
24 15.38%
169  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 86
7 8.14
3 3.49
3 3.49
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
170  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
171  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 67
5 7.46
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
172  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
173  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 125
2 1.60
2 1.60
14 11.20
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
174  โรงเรียนบ้านก่าน 153
11 7.19
0 0.00
11 7.19
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
175  โรงเรียนบ้านดงบัง 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
176  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 63
3 4.76
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
177  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
178  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 226
12 5.31
10 4.42
6 2.65
4 1.77
0 0.00
194 85.84
32 14.16%
179  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
180  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
13 7.93
0 0.00
10 6.10
0 0.00
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
181  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 124
9 7.26
0 0.00
6 4.84
2 1.61
0 0.00
107 86.29
17 13.71%
182  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
3 2.40
4 3.20
3 2.40
3 2.40
4 3.20
108 86.40
17 13.60%
183  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
4 3.88
2 1.94
5 4.85
2 1.94
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
184  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
185  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 179
0 0.00
7 3.91
16 8.94
0 0.00
1 0.56
155 86.59
24 13.41%
186  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 45
2 4.44
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
187  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
188  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
189  โรงเรียนบ้านระหัด 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
190  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
12 6.35
2 1.06
11 5.82
0 0.00
0 0.00
164 86.77
25 13.23%
191  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 61
1 1.64
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
192  โรงเรียนบ้านเขวา 84
3 3.57
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
193  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 77
2 2.60
2 2.60
4 5.19
2 2.60
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
194  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224
8 3.57
8 3.57
3 1.34
5 2.23
5 2.23
195 87.05
29 12.95%
195  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 78
4 5.13
1 1.28
5 6.41
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
196  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 63
2 3.17
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
197  โรงเรียนฉิมพลีมา 103
4 3.88
0 0.00
6 5.83
3 2.91
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
198  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
199  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 57
2 3.51
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
200  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
2 4.08
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
201  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
202  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
4 2.52
4 2.52
9 5.66
2 1.26
0 0.00
140 88.05
19 11.95%
203  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 170
10 5.88
0 0.00
6 3.53
0 0.00
4 2.35
150 88.24
20 11.76%
204  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
1 1.18
0 0.00
6 7.06
1 1.18
2 2.35
75 88.24
10 11.76%
205  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
206  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 53
2 3.77
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
207  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 62
0 0.00
0 0.00
6 9.68
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
208  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 90
3 3.33
2 2.22
5 5.56
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
209  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
210  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 27
0 0.00
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
211  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404
26 6.44
9 2.23
5 1.24
2 0.50
2 0.50
360 89.11
44 10.89%
212  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 83
1 1.20
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
213  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
214  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
3 3.66
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
215  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 123
2 1.63
2 1.63
7 5.69
1 0.81
0 0.00
111 90.24
12 9.76%
216  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 72
0 0.00
3 4.17
3 4.17
1 1.39
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
217  โรงเรียนบ้านโคกกุง 211
16 7.58
0 0.00
4 1.90
0 0.00
0 0.00
191 90.52
20 9.48%
218  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
219  โรงเรียนบ้านโนนงาม 75
5 6.67
1 1.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
220  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 97
2 2.06
1 1.03
6 6.19
0 0.00
0 0.00
88 90.72
9 9.28%
221  โรงเรียนบ้านขามป้อม 143
5 3.50
2 1.40
5 3.50
1 0.70
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
222  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
223  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 176
0 0.00
0 0.00
10 5.68
6 3.41
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
224  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 101
2 1.98
2 1.98
0 0.00
0 0.00
5 4.95
92 91.09
9 8.91%
225  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
226  โรงเรียนบ้านหนองคู 160
3 1.88
2 1.25
3 1.88
3 1.88
3 1.88
146 91.25
14 8.75%
227  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
3 1.52
2 1.01
9 4.55
2 1.01
1 0.51
181 91.41
17 8.59%
228  โรงเรียนบ้านนาแก 293
4 1.37
3 1.02
7 2.39
3 1.02
8 2.73
268 91.47
25 8.53%
229  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
3 4.11
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
230  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.76
68 91.89
6 8.11%
231  โรงเรียนบ้านพีพวย 76
2 2.63
0 0.00
4 5.26
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
232  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 107
0 0.00
0 0.00
8 7.48
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
233  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
0 0.00
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
234  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
0 0.00
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
235  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
236  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 118
0 0.00
0 0.00
5 4.24
0 0.00
3 2.54
110 93.22
8 6.78%
237  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 74
0 0.00
0 0.00
2 2.70
2 2.70
1 1.35
69 93.24
5 6.76%
238  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 241
10 4.15
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
225 93.36
16 6.64%
239  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 76
3 3.95
0 0.00
1 1.32
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
240  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
241  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
44 93.62
3 6.38%
242  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
243  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 50
0 0.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
244  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 238
3 1.26
3 1.26
7 2.94
1 0.42
0 0.00
224 94.12
14 5.88%
245  โรงเรียนบ้านกุดจอก 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.77
49 94.23
3 5.77%
246  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
247  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
248  โรงเรียนบ้านโคกงาม 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
249  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 58
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
250  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
2 0.91
5 2.28
1 0.46
2 0.91
1 0.46
208 94.98
11 5.02%
251  โรงเรียนบ้านโนนชาด 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
253  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 90
3 3.33
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
254  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
2 2.02
0 0.00
95 95.96
4 4.04%
255  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
256  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 136
0 0.00
0 0.00
4 2.94
0 0.00
0 0.00
132 97.06
4 2.94%
257  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
69 97.18
2 2.82%
258  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
259  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 158
0 0.00
0 0.00
4 2.53
0 0.00
0 0.00
154 97.47
4 2.53%
260  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 178
0 0.00
0 0.00
2 1.12
0 0.00
0 0.00
176 98.88
2 1.12%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,689 5.72
เตี้ย  943 3.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,668 9.03
ผอมและเตี้ย  593 2.01
อ้วนและเตี้ย  492 1.67
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,161 78.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,385 คน


21.61%


Powered By www.thaieducation.net