ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 82
8 9.76
14 17.07
10 12.20
12 14.63
9 10.98
29 35.37
53 64.63%
2  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 18
7 38.89
3 16.67
1 5.56
0 0.00
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
3  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
9 23.68
6 15.79
4 10.53
1 2.63
1 2.63
17 44.74
21 55.26%
4  โรงเรียนบ้านสารจอด 164
43 26.22
21 12.80
7 4.27
16 9.76
2 1.22
75 45.73
89 54.27%
5  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 38
10 26.32
0 0.00
9 23.68
0 0.00
1 2.63
18 47.37
20 52.63%
6  โรงเรียนบ้านหนองปลา 166
33 19.88
7 4.22
40 24.10
7 4.22
0 0.00
79 47.59
87 52.41%
7  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73
5 6.85
7 9.59
5 6.85
14 19.18
7 9.59
35 47.95
38 52.05%
8  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 58
17 29.31
5 8.62
4 6.90
3 5.17
0 0.00
29 50.00
29 50.00%
9  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
0 0.00
2 11.11
7 38.89
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 35
7 20.00
3 8.57
7 20.00
0 0.00
0 0.00
18 51.43
17 48.57%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
9 5.26
26 15.20
18 10.53
23 13.45
2 1.17
93 54.39
78 45.61%
12  โรงเรียนบ้านดงเมย 68
9 13.24
8 11.76
10 14.71
1 1.47
3 4.41
37 54.41
31 45.59%
13  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
22 30.99
10 14.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
14  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 95
9 9.47
3 3.16
9 9.47
10 10.53
11 11.58
53 55.79
42 44.21%
15  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 170
27 15.88
16 9.41
24 14.12
8 4.71
0 0.00
95 55.88
75 44.12%
16  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
40 13.47
9 3.03
17 5.72
166 55.89
131 44.11%
17  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
3 7.32
2 4.88
23 56.10
18 43.90%
18  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
8 8.99
10 11.24
12 13.48
5 5.62
4 4.49
50 56.18
39 43.82%
19  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71
7 9.86
4 5.63
13 18.31
4 5.63
3 4.23
40 56.34
31 43.66%
20  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 68
13 19.12
5 7.35
6 8.82
4 5.88
1 1.47
39 57.35
29 42.65%
21  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 143
16 11.19
8 5.59
11 7.69
15 10.49
9 6.29
84 58.74
59 41.26%
22  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 240
47 19.58
26 10.83
26 10.83
0 0.00
0 0.00
141 58.75
99 41.25%
23  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 193
6 3.11
13 6.74
38 19.69
5 2.59
17 8.81
114 59.07
79 40.93%
24  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
3 5.26
4 7.02
13 22.81
3 5.26
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
25  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 112
6 5.36
10 8.93
12 10.71
10 8.93
6 5.36
68 60.71
44 39.29%
26  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 148
14 9.46
8 5.41
18 12.16
10 6.76
8 5.41
90 60.81
58 39.19%
27  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
17 16.19
7 6.67
15 14.29
1 0.95
1 0.95
64 60.95
41 39.05%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 78
10 12.82
9 11.54
11 14.10
0 0.00
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
29  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
16 20.25
0 0.00
8 10.13
6 7.59
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
30  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 137
9 6.57
11 8.03
31 22.63
1 0.73
0 0.00
85 62.04
52 37.96%
31  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
2 6.25
3 9.38
7 21.88
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
32  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43
8 18.60
2 4.65
5 11.63
0 0.00
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
33  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 114
11 9.65
4 3.51
17 14.91
7 6.14
2 1.75
73 64.04
41 35.96%
34  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
5 12.82
1 2.56
7 17.95
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
35  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393
12 3.05
4 1.02
60 15.27
16 4.07
48 12.21
253 64.38
140 35.62%
36  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
6 5.61
3 2.80
24 22.43
5 4.67
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
37  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
10 12.05
7 8.43
10 12.05
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
38  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
10 23.26
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
39  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 119
4 3.36
4 3.36
12 10.08
7 5.88
14 11.76
78 65.55
41 34.45%
40  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 123
3 2.44
13 10.57
11 8.94
14 11.38
1 0.81
81 65.85
42 34.15%
41  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
12 14.63
7 8.54
9 10.98
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
42  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92
16 17.39
0 0.00
14 15.22
0 0.00
1 1.09
61 66.30
31 33.70%
43  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
12 25.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
44  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 37
0 0.00
3 8.11
5 13.51
5 13.51
-1 -2.70
25 67.57
12 32.43%
45  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 37
1 2.70
2 5.41
3 8.11
4 10.81
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
46  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337
54 4.04
36 2.69
175 13.09
67 5.01
98 7.33
907 67.84
430 32.16%
47  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 81
5 6.17
4 4.94
5 6.17
7 8.64
5 6.17
55 67.90
26 32.10%
48  โรงเรียนสระโพนทอง 120
5 4.17
6 5.00
13 10.83
4 3.33
10 8.33
82 68.33
38 31.67%
49  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 83
15 18.07
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
50  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
3 18.75
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
51  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
3 4.62
3 4.62
45 69.23
20 30.77%
52  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 154
14 9.09
8 5.19
7 4.55
14 9.09
4 2.60
107 69.48
47 30.52%
53  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82
2 2.44
1 1.22
12 14.63
2 2.44
8 9.76
57 69.51
25 30.49%
54  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 92
11 11.96
3 3.26
14 15.22
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
55  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 135
17 12.59
3 2.22
9 6.67
10 7.41
2 1.48
94 69.63
41 30.37%
56  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 224
13 5.80
13 5.80
19 8.48
8 3.57
15 6.70
156 69.64
68 30.36%
57  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73
6 8.22
16 21.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
58  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
6 11.11
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
59  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89
12 13.48
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
60  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 127
14 11.02
9 7.09
12 9.45
2 1.57
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
61  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 124
1 0.81
12 9.68
21 16.94
0 0.00
2 1.61
88 70.97
36 29.03%
62  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
6 8.22
0 0.00
10 13.70
3 4.11
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
63  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 164
19 11.59
5 3.05
12 7.32
0 0.00
11 6.71
117 71.34
47 28.66%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 92
18 19.57
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
65  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 142
10 7.04
12 8.45
3 2.11
11 7.75
4 2.82
102 71.83
40 28.17%
66  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
112 9.87
55 4.85
148 13.04
0 0.00
0 0.00
820 72.25
315 27.75%
67  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 199
13 6.53
12 6.03
22 11.06
8 4.02
0 0.00
144 72.36
55 27.64%
68  โรงเรียนบ้านเรือ 51
7 13.73
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
69  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
3 5.08
5 8.47
5 8.47
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
70  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
8 8.33
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
71  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 74
5 6.76
5 6.76
10 13.51
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
72  โรงเรียนบ้านดงกลาง 93
7 7.53
5 5.38
10 10.75
0 0.00
3 3.23
68 73.12
25 26.88%
73  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
0 0.00
0 0.00
11 26.83
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
74  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 49
6 12.24
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
75  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 92
16 17.39
5 5.43
0 0.00
3 3.26
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
76  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
1 1.52
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
77  โรงเรียนบ้านระหัด 83
8 9.64
3 3.61
9 10.84
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
78  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
8 7.08
8 7.08
4 3.54
4 3.54
4 3.54
85 75.22
28 24.78%
79  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
80  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 74
12 16.22
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
81  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
82  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 108
12 11.11
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
83  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
84  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 167
15 8.98
7 4.19
17 10.18
1 0.60
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
85  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
9 5.81
6 3.87
22 14.19
0 0.00
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
86  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 160
17 10.63
4 2.50
16 10.00
0 0.00
1 0.63
122 76.25
38 23.75%
87  โรงเรียนบ้านคอนสาร 173
7 4.05
6 3.47
28 16.18
0 0.00
0 0.00
132 76.30
41 23.70%
88  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
11 10.38
5 4.72
9 8.49
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
89  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 136
2 1.47
4 2.94
24 17.65
2 1.47
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
90  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 98
6 6.12
7 7.14
6 6.12
3 3.06
1 1.02
75 76.53
23 23.47%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
92  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
93  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 163
12 7.36
12 7.36
2 1.23
1 0.61
11 6.75
125 76.69
38 23.31%
94  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 103
9 8.74
3 2.91
5 4.85
4 3.88
3 2.91
79 76.70
24 23.30%
95  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 125
11 8.80
2 1.60
15 12.00
1 0.80
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
96  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 174
10 5.75
13 7.47
16 9.20
0 0.00
1 0.57
134 77.01
40 22.99%
97  โรงเรียนบ้านหนองแซง 201
15 7.46
0 0.00
29 14.43
2 1.00
0 0.00
155 77.11
46 22.89%
98  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 79
5 6.33
5 6.33
0 0.00
7 8.86
1 1.27
61 77.22
18 22.78%
99  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
100  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141
7 4.96
7 4.96
6 4.26
4 2.84
8 5.67
109 77.30
32 22.70%
101  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
102  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
1 1.61
1 1.61
11 17.74
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
103  โรงเรียนหนองเบนประภากร 49
3 6.12
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
104  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 166
9 5.42
0 0.00
24 14.46
3 1.81
1 0.60
129 77.71
37 22.29%
105  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 63
4 6.35
1 1.59
8 12.70
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
106  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
107  โรงเรียนบ้านคลองบอน 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
108  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
0 0.00
5 7.25
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
109  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
110  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 267
23 8.61
7 2.62
28 10.49
0 0.00
0 0.00
209 78.28
58 21.72%
111  โรงเรียนบ้านดงบัง 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
112  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 52
9 17.31
0 0.00
1 1.92
0 0.00
1 1.92
41 78.85
11 21.15%
113  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67
1 1.49
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
114  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82
7 8.54
8 9.76
2 2.44
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
115  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
116  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
3 6.12
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
117  โรงเรียนหัวนานคร 98
3 3.06
2 2.04
13 13.27
2 2.04
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
118  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 108
4 3.70
0 0.00
14 12.96
3 2.78
1 0.93
86 79.63
22 20.37%
119  โรงเรียนบ้านมอญ 95
7 7.37
1 1.05
10 10.53
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
120  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237
14 5.91
11 4.64
9 3.80
5 2.11
8 3.38
190 80.17
47 19.83%
121  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
1 0.83
4 3.31
15 12.40
0 0.00
4 3.31
97 80.17
24 19.83%
122  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 101
10 9.90
5 4.95
4 3.96
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
123  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
5 4.85
3 2.91
7 6.80
3 2.91
2 1.94
83 80.58
20 19.42%
124  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 125
6 4.80
2 1.60
15 12.00
1 0.80
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
125  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
6 12.77
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
126  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
6 8.82
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
127  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
2 2.25
1 1.12
13 14.61
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
128  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 89
7 7.87
3 3.37
1 1.12
6 6.74
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
129  โรงเรียนบ้านหนองกุง 232
8 3.45
5 2.16
31 13.36
0 0.00
0 0.00
188 81.03
44 18.97%
130  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
2 2.70
2 2.70
9 12.16
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
131  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 69
8 11.59
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
132  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 154
5 3.25
6 3.90
18 11.69
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 506
19 3.75
8 1.58
66 13.04
0 0.00
2 0.40
411 81.23
95 18.77%
134  โรงเรียนบุปผาราม 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
135  โรงเรียนบ้านหลุบคา 49
8 16.33
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
136  โรงเรียนบ้านวังหิน 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
137  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 88
5 5.68
2 2.27
8 9.09
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
138  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
139  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
3 2.27
8 6.06
13 9.85
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
140  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 61
4 6.56
5 8.20
2 3.28
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
141  โรงเรียนบ้านเขวา 84
5 5.95
2 2.38
6 7.14
1 1.19
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
142  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 51
5 9.80
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
143  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 183
10 5.46
8 4.37
13 7.10
1 0.55
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 259
11 4.25
7 2.70
18 6.95
1 0.39
8 3.09
214 82.63
45 17.37%
145  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116
10 8.62
1 0.86
8 6.90
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
146  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
147  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
148  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
149  โรงเรียนบ้านนายม 94
5 5.32
6 6.38
3 3.19
1 1.06
1 1.06
78 82.98
16 17.02%
150  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 141
5 3.55
7 4.96
12 8.51
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
151  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
5 4.03
0 0.00
16 12.90
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
152  โรงเรียนบ้านนาบัว 77
2 2.60
1 1.30
9 11.69
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
153  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
154  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
2 3.70
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
155  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
6 10.91
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 136
1 0.74
5 3.68
14 10.29
0 0.00
2 1.47
114 83.82
22 16.18%
157  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
5 4.03
0 0.00
3 2.42
6 4.84
6 4.84
104 83.87
20 16.13%
158  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 107
4 3.74
5 4.67
7 6.54
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
159  โรงเรียนฉิมพลีมา 101
7 6.93
0 0.00
6 5.94
3 2.97
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
160  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 95
3 3.16
3 3.16
6 6.32
3 3.16
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
161  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 155
7 4.52
4 2.58
13 8.39
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
162  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 201
5 2.49
2 1.00
23 11.44
1 0.50
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
163  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 104
7 6.73
2 1.92
5 4.81
2 1.92
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
164  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
1 1.18
0 0.00
10 11.76
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
165  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72
6 8.33
0 0.00
4 5.56
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
166  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
4 6.78
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
167  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
15 9.15
0 0.00
10 6.10
0 0.00
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
168  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
169  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
170  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
4 3.13
5 3.91
8 6.25
0 0.00
2 1.56
109 85.16
19 14.84%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
172  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81
3 3.70
1 1.23
3 3.70
2 2.47
3 3.70
69 85.19
12 14.81%
173  โรงเรียนบ้านกลาง 75
5 6.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
174  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
175  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 144
7 4.86
5 3.47
7 4.86
2 1.39
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
176  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
177  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 200
3 1.50
9 4.50
16 8.00
1 0.50
0 0.00
171 85.50
29 14.50%
178  โรงเรียนบ้านม่วง 138
0 0.00
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
179  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 216
0 0.00
0 0.00
15 6.94
15 6.94
1 0.46
185 85.65
31 14.35%
180  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
181  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
182  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
183  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
184  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
185  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
186  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 50
1 2.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
187  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 145
8 5.52
4 2.76
4 2.76
4 2.76
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
188  โรงเรียนบ้านโนนข่า 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
189  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 178
0 0.00
5 2.81
19 10.67
0 0.00
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
190  โรงเรียนบ้านนาสีดา 149
7 4.70
5 3.36
5 3.36
3 2.01
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
191  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
192  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 219
6 2.74
6 2.74
13 5.94
3 1.37
1 0.46
190 86.76
29 13.24%
193  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
194  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224
8 3.57
8 3.57
3 1.34
5 2.23
5 2.23
195 87.05
29 12.95%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
11 5.91
0 0.00
13 6.99
0 0.00
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
196  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 62
1 1.61
2 3.23
4 6.45
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
197  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
198  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 225
12 5.33
0 0.00
17 7.56
0 0.00
0 0.00
196 87.11
29 12.89%
199  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
11 5.82
10 5.29
3 1.59
0 0.00
0 0.00
165 87.30
24 12.70%
200  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
4 2.52
4 2.52
10 6.29
2 1.26
0 0.00
139 87.42
20 12.58%
201  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
202  โรงเรียนบ้านหนองคู 162
6 3.70
2 1.23
7 4.32
3 1.85
2 1.23
142 87.65
20 12.35%
203  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 106
3 2.83
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
204  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 225
19 8.44
4 1.78
4 1.78
0 0.00
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
205  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 169
10 5.92
0 0.00
6 3.55
0 0.00
4 2.37
149 88.17
20 11.83%
206  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 408
28 6.86
10 2.45
4 0.98
2 0.49
2 0.49
362 88.73
46 11.27%
207  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 63
2 3.17
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
208  โรงเรียนบ้านโคกกุง 207
19 9.18
0 0.00
4 1.93
0 0.00
0 0.00
184 88.89
23 11.11%
209  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 82
2 2.44
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
210  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 101
2 1.98
3 2.97
5 4.95
1 0.99
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
211  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 175
1 0.57
6 3.43
9 5.14
2 1.14
1 0.57
156 89.14
19 10.86%
212  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 74
0 0.00
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
213  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
214  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 121
4 3.31
0 0.00
5 4.13
4 3.31
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
215  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 153
5 3.27
4 2.61
2 1.31
3 1.96
2 1.31
137 89.54
16 10.46%
216  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98
5 5.10
2 2.04
3 3.06
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
217  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
218  โรงเรียนบ้านนาดี 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
219  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
5 4.00
2 1.60
3 2.40
1 0.80
1 0.80
113 90.40
12 9.60%
220  โรงเรียนบ้านโนนชาด 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
221  โรงเรียนบ้านโนนงาม 76
5 6.58
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
222  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
3 1.52
2 1.01
10 5.05
2 1.01
1 0.51
180 90.91
18 9.09%
223  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
54 91.53
5 8.47%
224  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98
3 3.06
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
225  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 74
1 1.35
0 0.00
1 1.35
0 0.00
4 5.41
68 91.89
6 8.11%
226  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 174
0 0.00
0 0.00
10 5.75
4 2.30
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
227  โรงเรียนบ้านพีพวย 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
228  โรงเรียนสามสวนวิทยา 266
4 1.50
2 0.75
7 2.63
6 2.26
2 0.75
245 92.11
21 7.89%
229  โรงเรียนบ้านก่าน 154
3 1.95
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
230  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 77
4 5.19
0 0.00
1 1.30
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
231  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116
2 1.72
1 0.86
4 3.45
2 1.72
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
232  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
1 3.85
24 92.31
2 7.69%
233  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
234  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
2 3.77
49 92.45
4 7.55%
235  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
236  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
1 0.93
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
237  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
238  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 54
0 0.00
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
239  โรงเรียนบ้านนาแก 301
5 1.66
3 1.00
7 2.33
3 1.00
4 1.33
279 92.69
22 7.31%
240  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
241  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 241
11 4.56
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
224 92.95
17 7.05%
242  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
243  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
244  โรงเรียนบ้านจมื่น 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
245  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 238
3 1.26
3 1.26
8 3.36
0 0.00
0 0.00
224 94.12
14 5.88%
246  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
247  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88
0 0.00
3 3.41
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
248  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
249  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
71 94.67
4 5.33%
250  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
4 1.83
2 0.91
2 0.91
3 1.37
0 0.00
208 94.98
11 5.02%
251  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
252  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
253  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 47
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
254  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
2 1.61
119 95.97
5 4.03%
255  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
256  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
257  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 176
2 1.14
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
171 97.16
5 2.84%
258  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 174
0 0.00
0 0.00
4 2.30
0 0.00
0 0.00
170 97.70
4 2.30%
259  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
260  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.91
109 99.09
1 0.91%
261  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 158
0 0.00
0 0.00
1 0.63
0 0.00
0 0.00
157 99.37
1 0.63%
262  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,779 6.01
เตี้ย  960 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,519 8.52
ผอมและเตี้ย  607 2.05
อ้วนและเตี้ย  461 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,255 78.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,326 คน


21.39%


Powered By www.thaieducation.net