ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 82
8 9.76
14 17.07
10 12.20
12 14.63
9 10.98
29 35.37
53 64.63%
2  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 18
7 38.89
3 16.67
1 5.56
0 0.00
0 0.00
7 38.89
11 61.11%
3  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
9 23.68
6 15.79
4 10.53
1 2.63
1 2.63
17 44.74
21 55.26%
4  โรงเรียนบ้านสารจอด 164
43 26.22
21 12.80
7 4.27
16 9.76
2 1.22
75 45.73
89 54.27%
5  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 38
10 26.32
0 0.00
9 23.68
0 0.00
1 2.63
18 47.37
20 52.63%
6  โรงเรียนบ้านหนองปลา 166
33 19.88
7 4.22
40 24.10
7 4.22
0 0.00
79 47.59
87 52.41%
7  โรงเรียนบ้านหัวโสก 73
5 6.85
7 9.59
5 6.85
14 19.18
7 9.59
35 47.95
38 52.05%
8  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 58
17 29.31
5 8.62
4 6.90
3 5.17
0 0.00
29 50.00
29 50.00%
9  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
0 0.00
2 11.11
7 38.89
0 0.00
0 0.00
9 50.00
9 50.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 35
7 20.00
3 8.57
7 20.00
0 0.00
0 0.00
18 51.43
17 48.57%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
9 5.26
26 15.20
18 10.53
23 13.45
2 1.17
93 54.39
78 45.61%
12  โรงเรียนบ้านดงเมย 68
9 13.24
8 11.76
10 14.71
1 1.47
3 4.41
37 54.41
31 45.59%
13  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
22 30.99
10 14.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 54.93
32 45.07%
14  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 95
9 9.47
3 3.16
9 9.47
10 10.53
11 11.58
53 55.79
42 44.21%
15  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 170
27 15.88
16 9.41
24 14.12
8 4.71
0 0.00
95 55.88
75 44.12%
16  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
40 13.47
9 3.03
17 5.72
166 55.89
131 44.11%
17  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
3 7.32
2 4.88
23 56.10
18 43.90%
18  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
8 8.99
10 11.24
12 13.48
5 5.62
4 4.49
50 56.18
39 43.82%
19  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 71
7 9.86
4 5.63
13 18.31
4 5.63
3 4.23
40 56.34
31 43.66%
20  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 68
13 19.12
5 7.35
6 8.82
4 5.88
1 1.47
39 57.35
29 42.65%
21  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 143
16 11.19
8 5.59
11 7.69
15 10.49
9 6.29
84 58.74
59 41.26%
22  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 240
47 19.58
26 10.83
26 10.83
0 0.00
0 0.00
141 58.75
99 41.25%
23  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 193
6 3.11
13 6.74
38 19.69
5 2.59
17 8.81
114 59.07
79 40.93%
24  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
3 5.26
4 7.02
13 22.81
3 5.26
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
25  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 112
6 5.36
10 8.93
12 10.71
10 8.93
6 5.36
68 60.71
44 39.29%
26  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 148
14 9.46
8 5.41
18 12.16
10 6.76
8 5.41
90 60.81
58 39.19%
27  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
17 16.19
7 6.67
15 14.29
1 0.95
1 0.95
64 60.95
41 39.05%
28  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 78
10 12.82
9 11.54
11 14.10
0 0.00
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
29  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
16 20.25
0 0.00
8 10.13
6 7.59
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
30  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 137
9 6.57
11 8.03
31 22.63
1 0.73
0 0.00
85 62.04
52 37.96%
31  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
2 6.25
3 9.38
7 21.88
0 0.00
0 0.00
20 62.50
12 37.50%
32  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43
8 18.60
2 4.65
5 11.63
0 0.00
1 2.33
27 62.79
16 37.21%
33  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 114
11 9.65
4 3.51
17 14.91
7 6.14
2 1.75
73 64.04
41 35.96%
34  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
5 12.82
1 2.56
7 17.95
1 2.56
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
35  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 393
12 3.05
4 1.02
60 15.27
16 4.07
48 12.21
253 64.38
140 35.62%
36  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
6 5.61
3 2.80
24 22.43
5 4.67
0 0.00
69 64.49
38 35.51%
37  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
10 12.05
7 8.43
10 12.05
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
38  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
10 23.26
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
39  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 119
4 3.36
4 3.36
12 10.08
7 5.88
14 11.76
78 65.55
41 34.45%
40  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 123
3 2.44
13 10.57
11 8.94
14 11.38
1 0.81
81 65.85
42 34.15%
41  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
12 14.63
7 8.54
9 10.98
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
42  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92
16 17.39
0 0.00
14 15.22
0 0.00
1 1.09
61 66.30
31 33.70%
43  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
12 25.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
44  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 37
0 0.00
3 8.11
5 13.51
5 13.51
-1 -2.70
25 67.57
12 32.43%
45  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 37
1 2.70
2 5.41
3 8.11
4 10.81
2 5.41
25 67.57
12 32.43%
46  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337
54 4.04
36 2.69
175 13.09
67 5.01
98 7.33
907 67.84
430 32.16%
47  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 81
5 6.17
4 4.94
5 6.17
7 8.64
5 6.17
55 67.90
26 32.10%
48  โรงเรียนสระโพนทอง 120
5 4.17
6 5.00
13 10.83
4 3.33
10 8.33
82 68.33
38 31.67%
49  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 83
15 18.07
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
50  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
3 18.75
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
51  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
3 4.62
3 4.62
45 69.23
20 30.77%
52  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 154
14 9.09
8 5.19
7 4.55
14 9.09
4 2.60
107 69.48
47 30.52%
53  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 82
2 2.44
1 1.22
12 14.63
2 2.44
8 9.76
57 69.51
25 30.49%
54  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 92
11 11.96
3 3.26
14 15.22
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
55  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 135
17 12.59
3 2.22
9 6.67
10 7.41
2 1.48
94 69.63
41 30.37%
56  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 224
13 5.80
13 5.80
19 8.48
8 3.57
15 6.70
156 69.64
68 30.36%
57  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73
6 8.22
16 21.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
58  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
1 1.85
0 0.00
9 16.67
6 11.11
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
59  โรงเรียนบ้านสีปลาด 89
12 13.48
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
60  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 127
14 11.02
9 7.09
12 9.45
2 1.57
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
61  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 124
1 0.81
12 9.68
21 16.94
0 0.00
2 1.61
88 70.97
36 29.03%
62  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
6 8.22
0 0.00
10 13.70
3 4.11
2 2.74
52 71.23
21 28.77%
63  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 164
19 11.59
5 3.05
12 7.32
0 0.00
11 6.71
117 71.34
47 28.66%
64  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 92
18 19.57
3 3.26
5 5.43
0 0.00
0 0.00
66 71.74
26 28.26%
65  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 142
10 7.04
12 8.45
3 2.11
11 7.75
4 2.82
102 71.83
40 28.17%
66  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
112 9.87
55 4.85
148 13.04
0 0.00
0 0.00
820 72.25
315 27.75%
67  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 199
13 6.53
12 6.03
22 11.06
8 4.02
0 0.00
144 72.36
55 27.64%
68  โรงเรียนบ้านเรือ 51
7 13.73
2 3.92
5 9.80
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
69  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
3 5.08
5 8.47
5 8.47
3 5.08
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
70  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
8 8.33
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
71  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 74
5 6.76
5 6.76
10 13.51
0 0.00
0 0.00
54 72.97
20 27.03%
72  โรงเรียนบ้านดงกลาง 93
7 7.53
5 5.38
10 10.75
0 0.00
3 3.23
68 73.12
25 26.88%
73  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
0 0.00
0 0.00
11 26.83
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
74  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 49
6 12.24
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
75  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 92
16 17.39
5 5.43
0 0.00
3 3.26
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
76  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
1 1.52
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
77  โรงเรียนบ้านระหัด 83
8 9.64
3 3.61
9 10.84
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
78  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
8 7.08
8 7.08
4 3.54
4 3.54
4 3.54
85 75.22
28 24.78%
79  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
7 17.07
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
80  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 74
12 16.22
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
81  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
82  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 108
12 11.11
0 0.00
14 12.96
0 0.00
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
83  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
84  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 167
15 8.98
7 4.19
17 10.18
1 0.60
0 0.00
127 76.05
40 23.95%
85  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
9 5.81
6 3.87
22 14.19
0 0.00
0 0.00
118 76.13
37 23.87%
86  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 160
17 10.63
4 2.50
16 10.00
0 0.00
1 0.63
122 76.25
38 23.75%
87  โรงเรียนบ้านคอนสาร 173
7 4.05
6 3.47
28 16.18
0 0.00
0 0.00
132 76.30
41 23.70%
88  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
11 10.38
5 4.72
9 8.49
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
89  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 136
2 1.47
4 2.94
24 17.65
2 1.47
0 0.00
104 76.47
32 23.53%
90  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 98
6 6.12
7 7.14
6 6.12
3 3.06
1 1.02
75 76.53
23 23.47%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
2 6.67
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
92  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
93  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 163
12 7.36
12 7.36
2 1.23
1 0.61
11 6.75
125 76.69
38 23.31%
94  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 103
9 8.74
3 2.91
5 4.85
4 3.88
3 2.91
79 76.70
24 23.30%
95  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 125
11 8.80
2 1.60
15 12.00
1 0.80
0 0.00
96 76.80
29 23.20%
96  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 174
10 5.75
13 7.47
16 9.20
0 0.00
1 0.57
134 77.01
40 22.99%
97  โรงเรียนบ้านหนองแซง 201
15 7.46
0 0.00
29 14.43
2 1.00
0 0.00
155 77.11
46 22.89%
98  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 79
5 6.33
5 6.33
0 0.00
7 8.86
1 1.27
61 77.22
18 22.78%
99  โรงเรียนบ้านดงพอง 22
1 4.55
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
100  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141
7 4.96
7 4.96
6 4.26
4 2.84
8 5.67
109 77.30
32 22.70%
101  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
102  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
1 1.61
1 1.61
11 17.74
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
103  โรงเรียนหนองเบนประภากร 49
3 6.12
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
104  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 166
9 5.42
0 0.00
24 14.46
3 1.81
1 0.60
129 77.71
37 22.29%
105  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 63
4 6.35
1 1.59
8 12.70
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
106  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
2 4.44
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
107  โรงเรียนบ้านคลองบอน 50
4 8.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
108  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
0 0.00
5 7.25
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
109  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
110  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 267
23 8.61
7 2.62
28 10.49
0 0.00
0 0.00
209 78.28
58 21.72%
111  โรงเรียนบ้านดงบัง 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
112  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 52
9 17.31
0 0.00
1 1.92
0 0.00
1 1.92
41 78.85
11 21.15%
113  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 67
1 1.49
2 2.99
11 16.42
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
114  โรงเรียนบ้านห้างสูง 82
7 8.54
8 9.76
2 2.44
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
115  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
116  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 49
1 2.04
1 2.04
5 10.20
3 6.12
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
117  โรงเรียนหัวนานคร 98
3 3.06
2 2.04
13 13.27
2 2.04
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
118  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 108
4 3.70
0 0.00
14 12.96
3 2.78
1 0.93
86 79.63
22 20.37%
119  โรงเรียนบ้านมอญ 95
7 7.37
1 1.05
10 10.53
1 1.05
0 0.00
76 80.00
19 20.00%
120  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237
14 5.91
11 4.64
9 3.80
5 2.11
8 3.38
190 80.17
47 19.83%
121  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
1 0.83
4 3.31
15 12.40
0 0.00
4 3.31
97 80.17
24 19.83%
122  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 101
10 9.90
5 4.95
4 3.96
1 0.99
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
123  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
5 4.85
3 2.91
7 6.80
3 2.91
2 1.94
83 80.58
20 19.42%
124  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 125
6 4.80
2 1.60
15 12.00
1 0.80
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
125  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
6 12.77
1 2.13
2 4.26
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
126  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
6 8.82
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
127  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
2 2.25
1 1.12
13 14.61
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
128  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 89
7 7.87
3 3.37
1 1.12
6 6.74
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
129  โรงเรียนบ้านหนองกุง 232
8 3.45
5 2.16
31 13.36
0 0.00
0 0.00
188 81.03
44 18.97%
130  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
2 2.70
2 2.70
9 12.16
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
131  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 69
8 11.59
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
132  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 154
5 3.25
6 3.90
18 11.69
0 0.00
0 0.00
125 81.17
29 18.83%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 506
19 3.75
8 1.58
66 13.04
0 0.00
2 0.40
411 81.23
95 18.77%
134  โรงเรียนบุปผาราม 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
135  โรงเรียนบ้านหลุบคา 49
8 16.33
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
136  โรงเรียนบ้านวังหิน 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
137  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 88
5 5.68
2 2.27
8 9.09
1 1.14
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
138  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
139  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
3 2.27
8 6.06
13 9.85
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
140  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 61
4 6.56
5 8.20
2 3.28
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
141  โรงเรียนบ้านเขวา 84
5 5.95
2 2.38
6 7.14
1 1.19
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
142  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 51
5 9.80
0 0.00
0 0.00
4 7.84
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
143  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 183
10 5.46
8 4.37
13 7.10
1 0.55
0 0.00
151 82.51
32 17.49%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 259
11 4.25
7 2.70
18 6.95
1 0.39
8 3.09
214 82.63
45 17.37%
145  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116
10 8.62
1 0.86
8 6.90
1 0.86
0 0.00
96 82.76
20 17.24%
146  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 35
3 8.57
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
147  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
148  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 41
2 4.88
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
149  โรงเรียนบ้านนายม 94
5 5.32
6 6.38
3 3.19
1 1.06
1 1.06
78 82.98
16 17.02%
150  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 141
5 3.55
7 4.96
12 8.51
0 0.00
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
151  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
5 4.03
0 0.00
16 12.90
0 0.00
0 0.00
103 83.06
21 16.94%
152  โรงเรียนบ้านนาบัว 77
2 2.60
1 1.30
9 11.69
1 1.30
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
153  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
154  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
2 3.70
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
155  โรงเรียนบ้านโคกงาม 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
6 10.91
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
156  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 136
1 0.74
5 3.68
14 10.29
0 0.00
2 1.47
114 83.82
22 16.18%
157  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
5 4.03
0 0.00
3 2.42
6 4.84
6 4.84
104 83.87
20 16.13%
158  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 107
4 3.74
5 4.67
7 6.54
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
159  โรงเรียนฉิมพลีมา 101
7 6.93
0 0.00
6 5.94
3 2.97
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
160  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 95
3 3.16
3 3.16
6 6.32
3 3.16
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
161  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 155
7 4.52
4 2.58
13 8.39
0 0.00
0 0.00
131 84.52
24 15.48%
162  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 201
5 2.49
2 1.00
23 11.44
1 0.50
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
163  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 104
7 6.73
2 1.92
5 4.81
2 1.92
0 0.00
88 84.62
16 15.38%
164  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
1 1.18
0 0.00
10 11.76
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
165  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72
6 8.33
0 0.00
4 5.56
1 1.39
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
166  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
4 6.78
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
167  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
15 9.15
0 0.00
10 6.10
0 0.00
0 0.00
139 84.76
25 15.24%
168  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
169  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
2 4.26
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
170  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
4 3.13
5 3.91
8 6.25
0 0.00
2 1.56
109 85.16
19 14.84%
171  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 54
4 7.41
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
172  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 81
3 3.70
1 1.23
3 3.70
2 2.47
3 3.70
69 85.19
12 14.81%
173  โรงเรียนบ้านกลาง 75
5 6.67
0 0.00
5 6.67
0 0.00
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
174  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
1 2.44
3 7.32
2 4.88
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
175  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 144
7 4.86
5 3.47
7 4.86
2 1.39
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
176  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 55
4 7.27
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
177  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 200
3 1.50
9 4.50
16 8.00
1 0.50
0 0.00
171 85.50
29 14.50%
178  โรงเรียนบ้านม่วง 138
0 0.00
0 0.00
20 14.49
0 0.00
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
179  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 216
0 0.00
0 0.00
15 6.94
15 6.94
1 0.46
185 85.65
31 14.35%
180  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
181  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
2 5.71
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
182  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 56
0 0.00
0 0.00
8 14.29
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
183  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
184  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
185  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
186  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 50
1 2.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
187  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 145
8 5.52
4 2.76
4 2.76
4 2.76
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
188  โรงเรียนบ้านโนนข่า 59
2 3.39
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
189  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 178
0 0.00
5 2.81
19 10.67
0 0.00
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
190  โรงเรียนบ้านนาสีดา 149
7 4.70
5 3.36
5 3.36
3 2.01
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
191  โรงเรียนบ้านห้วยไห 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
1 2.22
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
192  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 219
6 2.74
6 2.74
13 5.94
3 1.37
1 0.46
190 86.76
29 13.24%
193  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
2 3.70
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
194  โรงเรียนบ้านวังม่วง 224
8 3.57
8 3.57
3 1.34
5 2.23
5 2.23
195 87.05
29 12.95%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
11 5.91
0 0.00
13 6.99
0 0.00
0 0.00
162 87.10
24 12.90%
196  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 62
1 1.61
2 3.23
4 6.45
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
197  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 31
0 0.00
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
198  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 225
12 5.33
0 0.00
17 7.56
0 0.00
0 0.00
196 87.11
29 12.89%
199  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
11 5.82
10 5.29
3 1.59
0 0.00
0 0.00
165 87.30
24 12.70%
200  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
4 2.52
4 2.52
10 6.29
2 1.26
0 0.00
139 87.42
20 12.58%
201  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
202  โรงเรียนบ้านหนองคู 162
6 3.70
2 1.23
7 4.32
3 1.85
2 1.23
142 87.65
20 12.35%
203  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 106
3 2.83
1 0.94
7 6.60
2 1.89
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
204  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 225
19 8.44
4 1.78
4 1.78
0 0.00
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
205  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 169
10 5.92
0 0.00
6 3.55
0 0.00
4 2.37
149 88.17
20 11.83%
206  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 408
28 6.86
10 2.45
4 0.98
2 0.49
2 0.49
362 88.73
46 11.27%
207  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 63
2 3.17
3 4.76
2 3.17
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
208  โรงเรียนบ้านโคกกุง 207
19 9.18
0 0.00
4 1.93
0 0.00
0 0.00
184 88.89
23 11.11%
209  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 82
2 2.44
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
210  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 101
2 1.98
3 2.97
5 4.95
1 0.99
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
211  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 175
1 0.57
6 3.43
9 5.14
2 1.14
1 0.57
156 89.14
19 10.86%
212  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 74
0 0.00
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
213  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 65
2 3.08
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
214  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 121
4 3.31
0 0.00
5 4.13
4 3.31
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
215  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 153
5 3.27
4 2.61
2 1.31
3 1.96
2 1.31
137 89.54
16 10.46%
216  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98
5 5.10
2 2.04
3 3.06
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
217  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
218  โรงเรียนบ้านนาดี 60
1 1.67
0 0.00
4 6.67
1 1.67
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
219  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
5 4.00
2 1.60
3 2.40
1 0.80
1 0.80
113 90.40
12 9.60%
220  โรงเรียนบ้านโนนชาด 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
221  โรงเรียนบ้านโนนงาม 76
5 6.58
1 1.32
1 1.32
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
222  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
3 1.52
2 1.01
10 5.05
2 1.01
1 0.51
180 90.91
18 9.09%
223  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
2 3.39
54 91.53
5 8.47%
224  โรงเรียนบ้านเมืองคง 98
3 3.06
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
225  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 74
1 1.35
0 0.00
1 1.35
0 0.00
4 5.41
68 91.89
6 8.11%
226  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 174
0 0.00
0 0.00
10 5.75
4 2.30
0 0.00
160 91.95
14 8.05%
227  โรงเรียนบ้านพีพวย 75
2 2.67
0 0.00
4 5.33
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
228  โรงเรียนสามสวนวิทยา 266
4 1.50
2 0.75
7 2.63
6 2.26
2 0.75
245 92.11
21 7.89%
229  โรงเรียนบ้านก่าน 154
3 1.95
0 0.00
9 5.84
0 0.00
0 0.00
142 92.21
12 7.79%
230  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 77
4 5.19
0 0.00
1 1.30
1 1.30
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
231  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 116
2 1.72
1 0.86
4 3.45
2 1.72
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
232  โรงเรียนบ้านกุดแคน 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
1 3.85
24 92.31
2 7.69%
233  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
234  โรงเรียนบ้านกุดจอก 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.77
2 3.77
49 92.45
4 7.55%
235  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 53
2 3.77
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
236  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 107
0 0.00
0 0.00
6 5.61
1 0.93
1 0.93
99 92.52
8 7.48%
237  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
238  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 54
0 0.00
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
239  โรงเรียนบ้านนาแก 301
5 1.66
3 1.00
7 2.33
3 1.00
4 1.33
279 92.69
22 7.31%
240  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
241  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 241
11 4.56
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
224 92.95
17 7.05%
242  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
243  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
244  โรงเรียนบ้านจมื่น 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
245  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 238
3 1.26
3 1.26
8 3.36
0 0.00
0 0.00
224 94.12
14 5.88%
246  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 70
0 0.00
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
247  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88
0 0.00
3 3.41
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
248  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
249  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
2 2.67
1 1.33
71 94.67
4 5.33%
250  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
4 1.83
2 0.91
2 0.91
3 1.37
0 0.00
208 94.98
11 5.02%
251  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
252  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 65
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
253  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 47
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
254  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
2 1.61
119 95.97
5 4.03%
255  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
1 0.99
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
256  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
257  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 176
2 1.14
0 0.00
3 1.70
0 0.00
0 0.00
171 97.16
5 2.84%
258  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 174
0 0.00
0 0.00
4 2.30
0 0.00
0 0.00
170 97.70
4 2.30%
259  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
260  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.91
109 99.09
1 0.91%
261  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 158
0 0.00
0 0.00
1 0.63
0 0.00
0 0.00
157 99.37
1 0.63%
262  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,581 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,779 6.01
เตี้ย  960 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,519 8.52
ผอมและเตี้ย  607 2.05
อ้วนและเตี้ย  461 1.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,255 78.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,326 คน


21.39%


Powered By www.thaieducation.net