ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 37
7 18.92
6 16.22
11 29.73
4 10.81
5 13.51
4 10.81
33 89.19%
2  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 167
78 46.71
26 15.57
24 14.37
11 6.59
6 3.59
22 13.17
145 86.83%
3  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 15
2 13.33
2 13.33
9 60.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67%
4  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 18
12 66.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
4 22.22
14 77.78%
5  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 37
3 8.11
5 13.51
7 18.92
9 24.32
4 10.81
9 24.32
28 75.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
10 26.32
8 21.05
3 7.89
5 13.16
1 2.63
11 28.95
27 71.05%
7  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 59
13 22.03
11 18.64
8 13.56
5 8.47
3 5.08
19 32.20
40 67.80%
8  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
14 11.20
7 5.60
40 32.00
10 8.00
11 8.80
43 34.40
82 65.60%
9  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 82
8 9.76
14 17.07
10 12.20
12 14.63
9 10.98
29 35.37
53 64.63%
10  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 183
24 13.11
29 15.85
38 20.77
12 6.56
11 6.01
69 37.70
114 62.30%
11  โรงเรียนบ้านวังม่วง 227
36 15.86
44 19.38
22 9.69
22 9.69
16 7.05
87 38.33
140 61.67%
12  โรงเรียนบ้านมอญ 95
2 2.11
40 42.11
2 2.11
0 0.00
13 13.68
38 40.00
57 60.00%
13  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 102
18 17.65
9 8.82
6 5.88
21 20.59
7 6.86
41 40.20
61 59.80%
14  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 152
29 19.08
17 11.18
12 7.89
14 9.21
18 11.84
62 40.79
90 59.21%
15  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
30 23.44
11 8.59
15 11.72
18 14.06
0 0.00
54 42.19
74 57.81%
16  โรงเรียนบ้านหนองปลา 166
36 21.69
10 6.02
38 22.89
9 5.42
0 0.00
73 43.98
93 56.02%
17  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
30 10.10
21 7.07
47 15.82
134 45.12
163 54.88%
18  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 77
9 11.69
4 5.19
6 7.79
13 16.88
10 12.99
35 45.45
42 54.55%
19  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 145
15 10.34
12 8.28
28 19.31
11 7.59
12 8.28
67 46.21
78 53.79%
20  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 58
18 31.03
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
27 46.55
31 53.45%
21  โรงเรียนบ้านหัวโสก 72
5 6.94
7 9.72
5 6.94
14 19.44
7 9.72
34 47.22
38 52.78%
22  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 55
6 10.91
9 16.36
3 5.45
3 5.45
8 14.55
26 47.27
29 52.73%
23  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 38
10 26.32
0 0.00
9 23.68
1 2.63
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
24  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
4 6.15
8 12.31
7 10.77
12 18.46
31 47.69
34 52.31%
25  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
2 4.35
7 15.22
4 8.70
9 19.57
22 47.83
24 52.17%
26  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 95
10 10.53
4 4.21
11 11.58
11 11.58
13 13.68
46 48.42
49 51.58%
27  โรงเรียนบ้านสารจอด 164
38 23.17
19 11.59
7 4.27
16 9.76
4 2.44
80 48.78
84 51.22%
28  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
25 35.21
10 14.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 50.70
35 49.30%
29  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 35
8 22.86
3 8.57
6 17.14
0 0.00
0 0.00
18 51.43
17 48.57%
30  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73
8 10.96
18 24.66
9 12.33
0 0.00
0 0.00
38 52.05
35 47.95%
31  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 238
52 21.85
30 12.61
31 13.03
1 0.42
0 0.00
124 52.10
114 47.90%
32  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
3 7.32
4 9.76
5 12.20
4 9.76
3 7.32
22 53.66
19 46.34%
33  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141
14 9.93
11 7.80
17 12.06
6 4.26
17 12.06
76 53.90
65 46.10%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
9 5.26
26 15.20
18 10.53
23 13.45
2 1.17
93 54.39
78 45.61%
35  โรงเรียนบ้านดงเมย 68
9 13.24
8 11.76
10 14.71
1 1.47
3 4.41
37 54.41
31 45.59%
36  โรงเรียนบ้านห้วยไห 11
2 18.18
0 0.00
2 18.18
1 9.09
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
37  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 70
7 10.00
4 5.71
13 18.57
4 5.71
3 4.29
39 55.71
31 44.29%
38  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
7 12.28
6 10.53
4 7.02
6 10.53
2 3.51
32 56.14
25 43.86%
39  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 174
21 12.07
29 16.67
18 10.34
7 4.02
1 0.57
98 56.32
76 43.68%
40  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 228
28 12.28
16 7.02
47 20.61
8 3.51
0 0.00
129 56.58
99 43.42%
41  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 145
13 8.97
9 6.21
31 21.38
5 3.45
3 2.07
84 57.93
61 42.07%
42  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 34
7 20.59
3 8.82
2 5.88
1 2.94
1 2.94
20 58.82
14 41.18%
43  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 193
6 3.11
13 6.74
38 19.69
5 2.59
17 8.81
114 59.07
79 40.93%
44  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
20 17.70
19 16.81
4 3.54
3 2.65
0 0.00
67 59.29
46 40.71%
45  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
46  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 81
5 6.17
4 4.94
5 6.17
9 11.11
9 11.11
49 60.49
32 39.51%
47  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 98
8 8.16
10 10.20
12 12.24
6 6.12
2 2.04
60 61.22
38 38.78%
48  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 101
12 11.88
8 7.92
14 13.86
3 2.97
2 1.98
62 61.39
39 38.61%
49  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
111 9.78
53 4.67
236 20.79
36 3.17
0 0.00
699 61.59
436 38.41%
50  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
16 20.25
0 0.00
8 10.13
6 7.59
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
51  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 163
24 14.72
14 8.59
0 0.00
11 6.75
12 7.36
102 62.58
61 37.42%
52  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
15 12.40
5 4.13
19 15.70
0 0.00
6 4.96
76 62.81
45 37.19%
53  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 137
9 6.57
11 8.03
29 21.17
1 0.73
0 0.00
87 63.50
50 36.50%
54  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 143
12 8.39
9 6.29
11 7.69
10 6.99
10 6.99
91 63.64
52 36.36%
55  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 50
5 10.00
5 10.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
56  โรงเรียนบ้านสีปลาด 87
11 12.64
2 2.30
15 17.24
3 3.45
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
57  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 31
5 16.13
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
58  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 51
9 17.65
4 7.84
4 7.84
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
59  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 71
12 16.90
5 7.04
5 7.04
3 4.23
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
60  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
9 8.11
4 3.60
20 18.02
4 3.60
2 1.80
72 64.86
39 35.14%
61  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 40
6 15.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
10 12.05
7 8.43
10 12.05
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
63  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
10 23.26
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
64  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 396
8 2.02
18 4.55
34 8.59
26 6.57
52 13.13
258 65.15
138 34.85%
65  โรงเรียนบ้านดงพอง 23
3 13.04
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
66  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92
18 19.57
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
67  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 104
18 17.31
6 5.77
6 5.77
5 4.81
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
68  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
6 20.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
69  โรงเรียนสระโพนทอง 120
6 5.00
6 5.00
14 11.67
4 3.33
10 8.33
80 66.67
40 33.33%
70  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
5 4.67
3 2.80
23 21.50
3 2.80
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
71  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 95
22 23.16
3 3.16
5 5.26
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
72  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 51
13 25.49
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
35 68.63
16 31.37%
73  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
3 4.84
2 3.23
12 19.35
1 1.61
1 1.61
43 69.35
19 30.65%
74  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 197
14 7.11
13 6.60
24 12.18
9 4.57
0 0.00
137 69.54
60 30.46%
75  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 92
11 11.96
3 3.26
14 15.22
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
76  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 224
13 5.80
13 5.80
19 8.48
8 3.57
15 6.70
156 69.64
68 30.36%
77  โรงเรียนบ้านเรือ 53
9 16.98
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
78  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 127
15 11.81
9 7.09
12 9.45
2 1.57
0 0.00
89 70.08
38 29.92%
80  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337
56 4.19
36 2.69
133 9.95
71 5.31
103 7.70
938 70.16
399 29.84%
81  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
2 4.26
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
82  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 18.52
6 11.11
38 70.37
16 29.63%
83  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
11 13.41
4 4.88
9 10.98
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
84  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 219
11 5.02
20 9.13
16 7.31
11 5.02
6 2.74
155 70.78
64 29.22%
85  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
9 9.38
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
86  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 125
1 0.80
12 9.60
20 16.00
0 0.00
2 1.60
90 72.00
35 28.00%
87  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43
5 11.63
2 4.65
4 9.30
0 0.00
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
88  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 72
16 22.22
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
89  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 164
7 4.27
14 8.54
17 10.37
7 4.27
0 0.00
119 72.56
45 27.44%
90  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 84
1 1.19
1 1.19
10 11.90
3 3.57
8 9.52
61 72.62
23 27.38%
91  โรงเรียนหนองเบนประภากร 48
2 4.17
1 2.08
9 18.75
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
92  โรงเรียนบ้านดงกลาง 93
7 7.53
5 5.38
10 10.75
0 0.00
3 3.23
68 73.12
25 26.88%
93  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 410
19 4.63
16 3.90
72 17.56
2 0.49
1 0.24
300 73.17
110 26.83%
94  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 135
12 8.89
5 3.70
9 6.67
10 7.41
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
95  โรงเรียนบ้านคอนสาร 173
5 2.89
12 6.94
17 9.83
5 2.89
7 4.05
127 73.41
46 26.59%
96  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
10 6.45
6 3.87
25 16.13
0 0.00
0 0.00
114 73.55
41 26.45%
97  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
5 4.85
8 7.77
6 5.83
5 4.85
3 2.91
76 73.79
27 26.21%
98  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 92
16 17.39
5 5.43
0 0.00
3 3.26
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
99  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
1 1.52
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
100  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
4 10.26
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
101  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 94
13 13.83
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
102  โรงเรียนบ้านระหัด 83
8 9.64
3 3.61
9 10.84
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
103  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 170
16 9.41
8 4.71
19 11.18
0 0.00
0 0.00
127 74.71
43 25.29%
104  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 95
3 3.16
8 8.42
10 10.53
3 3.16
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
105  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
106  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 41
0 0.00
2 4.88
7 17.07
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
107  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 119
6 5.04
3 2.52
12 10.08
8 6.72
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
108  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 103
7 6.80
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 29
0 0.00
1 3.45
4 13.79
2 6.90
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
110  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
111  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
6 11.11
1 1.85
4 7.41
2 3.70
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
112  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 271
27 9.96
10 3.69
28 10.33
0 0.00
0 0.00
206 76.01
65 23.99%
113  โรงเรียนบ้านนายม 96
7 7.29
8 8.33
5 5.21
1 1.04
2 2.08
73 76.04
23 23.96%
114  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 134
2 1.49
4 2.99
24 17.91
2 1.49
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
115  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
11 10.38
5 4.72
9 8.49
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
116  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
2 11.76
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
117  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 202
26 12.87
1 0.50
20 9.90
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
118  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
21 13.21
2 1.26
10 6.29
4 2.52
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
119  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 108
14 12.96
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
120  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 74
4 5.41
5 6.76
8 10.81
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 506
34 6.72
6 1.19
68 13.44
3 0.59
3 0.59
392 77.47
114 22.53%
122  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 231
14 6.06
12 5.19
23 9.96
3 1.30
0 0.00
179 77.49
52 22.51%
123  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 166
9 5.42
0 0.00
24 14.46
3 1.81
1 0.60
129 77.71
37 22.29%
124  โรงเรียนบ้านหนองแซง 202
11 5.45
3 1.49
31 15.35
0 0.00
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
125  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 50
3 6.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
126  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 64
4 6.25
1 1.56
8 12.50
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
127  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 55
7 12.73
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
128  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
11 8.87
0 0.00
16 12.90
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
129  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
130  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
4 5.80
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
131  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 51
6 11.76
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
132  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
21 19.63
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
133  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 66
1 1.52
2 3.03
11 16.67
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
134  โรงเรียนบ้านนาสีดา 151
11 7.28
2 1.32
5 3.31
4 2.65
10 6.62
119 78.81
32 21.19%
135  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237
17 7.17
11 4.64
9 3.80
5 2.11
8 3.38
187 78.90
50 21.10%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุง 232
11 4.74
5 2.16
32 13.79
0 0.00
0 0.00
184 79.31
48 20.69%
137  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
138  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
139  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156
6 3.85
7 4.49
19 12.18
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
140  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
3 5.08
5 8.47
4 6.78
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
141  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
4 4.04
3 3.03
6 6.06
3 3.03
4 4.04
79 79.80
20 20.20%
142  โรงเรียนบ้านกลาง 75
5 6.67
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
2 5.71
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
144  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116
12 10.34
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
145  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
3 2.27
9 6.82
14 10.61
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
146  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 61
6 9.84
2 3.28
3 4.92
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
147  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 159
9 5.66
5 3.14
17 10.69
0 0.00
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
148  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 115
13 11.30
0 0.00
8 6.96
0 0.00
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
149  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
2 2.25
1 1.12
13 14.61
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
4 4.49
4 4.49
9 10.11
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
151  โรงเรียนบ้านโนนชาด 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
152  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 69
8 11.59
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
153  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 48
6 12.50
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
154  โรงเรียนบ้านโนนข่า 59
4 6.78
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
155  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 114
4 3.51
3 2.63
8 7.02
4 3.51
2 1.75
93 81.58
21 18.42%
156  โรงเรียนบุปผาราม 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
157  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 125
12 9.60
0 0.00
9 7.20
2 1.60
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
158  โรงเรียนบ้านหลุบคา 49
8 16.33
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
159  โรงเรียนหัวนานคร 98
2 2.04
2 2.04
13 13.27
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
160  โรงเรียนบ้านดงบัง 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
161  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
162  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
163  โรงเรียนบ้านเขวา 84
6 7.14
1 1.19
6 7.14
1 1.19
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
164  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
3 4.11
60 82.19
13 17.81%
165  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 107
4 3.74
5 4.67
9 8.41
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
166  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 79
6 7.59
1 1.27
5 6.33
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
167  โรงเรียนบ้านนาบัว 75
2 2.67
1 1.33
9 12.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
168  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 64
3 4.69
6 9.38
2 3.13
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
169  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 216
0 0.00
0 0.00
15 6.94
21 9.72
1 0.46
179 82.87
37 17.13%
170  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 152
5 3.29
5 3.29
6 3.95
6 3.95
4 2.63
126 82.89
26 17.11%
171  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
3 7.32
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
172  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
11 6.71
2 1.22
13 7.93
2 1.22
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
173  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
174  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
11 5.82
8 4.23
3 1.59
6 3.17
3 1.59
158 83.60
31 16.40%
175  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
4 2.84
5 3.55
14 9.93
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
177  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
5 4.03
0 0.00
3 2.42
6 4.84
6 4.84
104 83.87
20 16.13%
178  โรงเรียนบ้านโคกงาม 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
5 8.93
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
179  โรงเรียนบ้านคลองบอน 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
3 6.00
42 84.00
8 16.00%
180  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 170
13 7.65
7 4.12
6 3.53
1 0.59
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
181  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 140
5 3.57
7 5.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
182  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153
7 4.58
4 2.61
13 8.50
0 0.00
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
183  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 83
11 13.25
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
184  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 84
3 3.57
1 1.19
3 3.57
3 3.57
3 3.57
71 84.52
13 15.48%
185  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 181
7 3.87
7 3.87
7 3.87
6 3.31
1 0.55
153 84.53
28 15.47%
186  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 65
1 1.54
4 6.15
3 4.62
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
187  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
1 1.18
0 0.00
10 11.76
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
188  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
189  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
4 5.41
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
190  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202
4 1.98
9 4.46
16 7.92
1 0.50
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
191  โรงเรียนบ้านกุดแคน 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
192  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109
4 3.67
1 0.92
10 9.17
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
193  โรงเรียนบ้านจมื่น 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
2 5.71
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
194  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98
8 8.16
1 1.02
1 1.02
3 3.06
1 1.02
84 85.71
14 14.29%
195  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 120
2 1.67
3 2.50
8 6.67
3 2.50
1 0.83
103 85.83
17 14.17%
196  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
197  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 248
17 6.85
0 0.00
18 7.26
0 0.00
0 0.00
213 85.89
35 14.11%
198  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 121
5 4.13
3 2.48
8 6.61
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
199  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 100
3 3.00
3 3.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
200  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 144
7 4.86
3 2.08
7 4.86
3 2.08
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
201  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 225
14 6.22
0 0.00
17 7.56
0 0.00
0 0.00
194 86.22
31 13.78%
202  โรงเรียนบ้านโคกกุง 205
24 11.71
0 0.00
4 1.95
0 0.00
0 0.00
177 86.34
28 13.66%
203  โรงเรียนบ้านวังหิน 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
204  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 178
0 0.00
7 3.93
17 9.55
0 0.00
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
205  โรงเรียนสามสวนวิทยา 269
13 4.83
0 0.00
23 8.55
0 0.00
0 0.00
233 86.62
36 13.38%
206  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 91
5 5.49
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
207  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
208  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 62
1 1.61
2 3.23
4 6.45
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
209  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 63
2 3.17
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
7 3.76
1 0.54
15 8.06
0 0.00
0 0.00
163 87.63
23 12.37%
211  โรงเรียนบ้านม่วง 138
1 0.72
4 2.90
7 5.07
3 2.17
2 1.45
121 87.68
17 12.32%
212  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 106
2 1.89
2 1.89
5 4.72
2 1.89
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
213  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
214  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 74
1 1.35
1 1.35
4 5.41
1 1.35
2 2.70
65 87.84
9 12.16%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 58
5 8.62
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
216  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 169
10 5.92
0 0.00
6 3.55
0 0.00
4 2.37
149 88.17
20 11.83%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 78
5 6.41
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
218  โรงเรียนบ้านนาดี 61
1 1.64
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
219  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
220  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
221  โรงเรียนบ้านก่าน 154
6 3.90
0 0.00
11 7.14
0 0.00
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
222  โรงเรียนบ้านห้างสูง 83
2 2.41
2 2.41
4 4.82
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
223  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 74
0 0.00
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
224  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
225  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 57
3 5.26
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
226  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
227  โรงเรียนบ้านเมืองคง 99
2 2.02
1 1.01
6 6.06
1 1.01
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
228  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
229  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
3 1.52
3 1.52
9 4.55
3 1.52
1 0.51
179 90.40
19 9.60%
230  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
231  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 42
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
232  โรงเรียนบ้านพีพวย 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
233  โรงเรียนบ้านโนนงาม 78
5 6.41
1 1.28
1 1.28
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
234  โรงเรียนบ้านหนองคู 160
3 1.88
2 1.25
3 1.88
3 1.88
3 1.88
146 91.25
14 8.75%
235  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
236  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 168
0 0.00
0 0.00
10 5.95
4 2.38
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
237  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 241
13 5.39
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
222 92.12
19 7.88%
238  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
3 4.62
60 92.31
5 7.69%
239  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
240  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
241  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
1 0.92
1 0.92
101 92.66
8 7.34%
242  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
243  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
244  โรงเรียนบ้านนาแก 301
5 1.66
3 1.00
6 1.99
3 1.00
3 1.00
281 93.36
20 6.64%
245  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
246  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 254
3 1.18
3 1.18
10 3.94
0 0.00
0 0.00
238 93.70
16 6.30%
247  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
248  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
2 2.27
83 94.32
5 5.68%
249  โรงเรียนบ้านกุดจอก 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
2 3.70
51 94.44
3 5.56%
250  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
2 2.63
1 1.32
72 94.74
4 5.26%
251  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
3 2.42
118 95.16
6 4.84%
252  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
253  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 134
0 0.00
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
128 95.52
6 4.48%
254  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 69
3 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
255  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
256  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
257  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
258  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 175
1 0.57
1 0.57
1 0.57
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
259  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
100 99.01
1 0.99%
260  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 158
0 0.00
1 0.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 99.37
1 0.63%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,170 7.33
เตี้ย  1,243 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,802 9.47
ผอมและเตี้ย  850 2.87
อ้วนและเตี้ย  638 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,882 73.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,703 คน


26.04%


Powered By www.thaieducation.net