ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 37
7 18.92
6 16.22
11 29.73
4 10.81
5 13.51
4 10.81
33 89.19%
2  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 167
78 46.71
26 15.57
24 14.37
11 6.59
6 3.59
22 13.17
145 86.83%
3  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 15
2 13.33
2 13.33
9 60.00
0 0.00
0 0.00
2 13.33
13 86.67%
4  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 18
12 66.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
4 22.22
14 77.78%
5  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 37
3 8.11
5 13.51
7 18.92
9 24.32
4 10.81
9 24.32
28 75.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 38
10 26.32
8 21.05
3 7.89
5 13.16
1 2.63
11 28.95
27 71.05%
7  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 59
13 22.03
11 18.64
8 13.56
5 8.47
3 5.08
19 32.20
40 67.80%
8  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 125
14 11.20
7 5.60
40 32.00
10 8.00
11 8.80
43 34.40
82 65.60%
9  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 82
8 9.76
14 17.07
10 12.20
12 14.63
9 10.98
29 35.37
53 64.63%
10  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 183
24 13.11
29 15.85
38 20.77
12 6.56
11 6.01
69 37.70
114 62.30%
11  โรงเรียนบ้านวังม่วง 227
36 15.86
44 19.38
22 9.69
22 9.69
16 7.05
87 38.33
140 61.67%
12  โรงเรียนบ้านมอญ 95
2 2.11
40 42.11
2 2.11
0 0.00
13 13.68
38 40.00
57 60.00%
13  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 102
18 17.65
9 8.82
6 5.88
21 20.59
7 6.86
41 40.20
61 59.80%
14  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 152
29 19.08
17 11.18
12 7.89
14 9.21
18 11.84
62 40.79
90 59.21%
15  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 128
30 23.44
11 8.59
15 11.72
18 14.06
0 0.00
54 42.19
74 57.81%
16  โรงเรียนบ้านหนองปลา 166
36 21.69
10 6.02
38 22.89
9 5.42
0 0.00
73 43.98
93 56.02%
17  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 297
48 16.16
17 5.72
30 10.10
21 7.07
47 15.82
134 45.12
163 54.88%
18  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 77
9 11.69
4 5.19
6 7.79
13 16.88
10 12.99
35 45.45
42 54.55%
19  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 145
15 10.34
12 8.28
28 19.31
11 7.59
12 8.28
67 46.21
78 53.79%
20  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 58
18 31.03
5 8.62
5 8.62
3 5.17
0 0.00
27 46.55
31 53.45%
21  โรงเรียนบ้านหัวโสก 72
5 6.94
7 9.72
5 6.94
14 19.44
7 9.72
34 47.22
38 52.78%
22  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 55
6 10.91
9 16.36
3 5.45
3 5.45
8 14.55
26 47.27
29 52.73%
23  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 38
10 26.32
0 0.00
9 23.68
1 2.63
0 0.00
18 47.37
20 52.63%
24  โรงเรียนบ้านโนนทอง 65
3 4.62
4 6.15
8 12.31
7 10.77
12 18.46
31 47.69
34 52.31%
25  โรงเรียนบ้านโปร่ง 46
2 4.35
2 4.35
7 15.22
4 8.70
9 19.57
22 47.83
24 52.17%
26  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 95
10 10.53
4 4.21
11 11.58
11 11.58
13 13.68
46 48.42
49 51.58%
27  โรงเรียนบ้านสารจอด 164
38 23.17
19 11.59
7 4.27
16 9.76
4 2.44
80 48.78
84 51.22%
28  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 71
25 35.21
10 14.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 50.70
35 49.30%
29  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 35
8 22.86
3 8.57
6 17.14
0 0.00
0 0.00
18 51.43
17 48.57%
30  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 73
8 10.96
18 24.66
9 12.33
0 0.00
0 0.00
38 52.05
35 47.95%
31  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 238
52 21.85
30 12.61
31 13.03
1 0.42
0 0.00
124 52.10
114 47.90%
32  โรงเรียนบ้านสระแต้ 41
3 7.32
4 9.76
5 12.20
4 9.76
3 7.32
22 53.66
19 46.34%
33  โรงเรียนบ้านขามป้อม 141
14 9.93
11 7.80
17 12.06
6 4.26
17 12.06
76 53.90
65 46.10%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 171
9 5.26
26 15.20
18 10.53
23 13.45
2 1.17
93 54.39
78 45.61%
35  โรงเรียนบ้านดงเมย 68
9 13.24
8 11.76
10 14.71
1 1.47
3 4.41
37 54.41
31 45.59%
36  โรงเรียนบ้านห้วยไห 11
2 18.18
0 0.00
2 18.18
1 9.09
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
37  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 70
7 10.00
4 5.71
13 18.57
4 5.71
3 4.29
39 55.71
31 44.29%
38  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
7 12.28
6 10.53
4 7.02
6 10.53
2 3.51
32 56.14
25 43.86%
39  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 174
21 12.07
29 16.67
18 10.34
7 4.02
1 0.57
98 56.32
76 43.68%
40  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 228
28 12.28
16 7.02
47 20.61
8 3.51
0 0.00
129 56.58
99 43.42%
41  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 145
13 8.97
9 6.21
31 21.38
5 3.45
3 2.07
84 57.93
61 42.07%
42  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 34
7 20.59
3 8.82
2 5.88
1 2.94
1 2.94
20 58.82
14 41.18%
43  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 193
6 3.11
13 6.74
38 19.69
5 2.59
17 8.81
114 59.07
79 40.93%
44  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 113
20 17.70
19 16.81
4 3.54
3 2.65
0 0.00
67 59.29
46 40.71%
45  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 25
3 12.00
3 12.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
46  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 81
5 6.17
4 4.94
5 6.17
9 11.11
9 11.11
49 60.49
32 39.51%
47  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 98
8 8.16
10 10.20
12 12.24
6 6.12
2 2.04
60 61.22
38 38.78%
48  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 101
12 11.88
8 7.92
14 13.86
3 2.97
2 1.98
62 61.39
39 38.61%
49  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1135
111 9.78
53 4.67
236 20.79
36 3.17
0 0.00
699 61.59
436 38.41%
50  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 79
16 20.25
0 0.00
8 10.13
6 7.59
0 0.00
49 62.03
30 37.97%
51  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 163
24 14.72
14 8.59
0 0.00
11 6.75
12 7.36
102 62.58
61 37.42%
52  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 121
15 12.40
5 4.13
19 15.70
0 0.00
6 4.96
76 62.81
45 37.19%
53  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 137
9 6.57
11 8.03
29 21.17
1 0.73
0 0.00
87 63.50
50 36.50%
54  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 143
12 8.39
9 6.29
11 7.69
10 6.99
10 6.99
91 63.64
52 36.36%
55  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 50
5 10.00
5 10.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
56  โรงเรียนบ้านสีปลาด 87
11 12.64
2 2.30
15 17.24
3 3.45
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
57  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 31
5 16.13
1 3.23
5 16.13
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
58  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 51
9 17.65
4 7.84
4 7.84
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
59  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 71
12 16.90
5 7.04
5 7.04
3 4.23
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
60  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
9 8.11
4 3.60
20 18.02
4 3.60
2 1.80
72 64.86
39 35.14%
61  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 40
6 15.00
2 5.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
62  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 83
10 12.05
7 8.43
10 12.05
2 2.41
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
63  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 43
10 23.26
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
64  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 396
8 2.02
18 4.55
34 8.59
26 6.57
52 13.13
258 65.15
138 34.85%
65  โรงเรียนบ้านดงพอง 23
3 13.04
0 0.00
5 21.74
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
66  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 92
18 19.57
0 0.00
13 14.13
0 0.00
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
67  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 104
18 17.31
6 5.77
6 5.77
5 4.81
0 0.00
69 66.35
35 33.65%
68  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 30
6 20.00
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
69  โรงเรียนสระโพนทอง 120
6 5.00
6 5.00
14 11.67
4 3.33
10 8.33
80 66.67
40 33.33%
70  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 107
5 4.67
3 2.80
23 21.50
3 2.80
0 0.00
73 68.22
34 31.78%
71  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 95
22 23.16
3 3.16
5 5.26
0 0.00
0 0.00
65 68.42
30 31.58%
72  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 51
13 25.49
0 0.00
2 3.92
0 0.00
1 1.96
35 68.63
16 31.37%
73  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 62
3 4.84
2 3.23
12 19.35
1 1.61
1 1.61
43 69.35
19 30.65%
74  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 197
14 7.11
13 6.60
24 12.18
9 4.57
0 0.00
137 69.54
60 30.46%
75  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 92
11 11.96
3 3.26
14 15.22
0 0.00
0 0.00
64 69.57
28 30.43%
76  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 224
13 5.80
13 5.80
19 8.48
8 3.57
15 6.70
156 69.64
68 30.36%
77  โรงเรียนบ้านเรือ 53
9 16.98
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
78  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 127
15 11.81
9 7.09
12 9.45
2 1.57
0 0.00
89 70.08
38 29.92%
80  โรงเรียนภูมิวิทยา 1337
56 4.19
36 2.69
133 9.95
71 5.31
103 7.70
938 70.16
399 29.84%
81  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 47
2 4.26
0 0.00
10 21.28
2 4.26
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
82  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 18.52
6 11.11
38 70.37
16 29.63%
83  โรงเรียนบ้านหนองรวก 82
11 13.41
4 4.88
9 10.98
0 0.00
0 0.00
58 70.73
24 29.27%
84  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 219
11 5.02
20 9.13
16 7.31
11 5.02
6 2.74
155 70.78
64 29.22%
85  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
9 9.38
7 7.29
11 11.46
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
86  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 125
1 0.80
12 9.60
20 16.00
0 0.00
2 1.60
90 72.00
35 28.00%
87  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 43
5 11.63
2 4.65
4 9.30
0 0.00
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
88  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 72
16 22.22
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
89  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 164
7 4.27
14 8.54
17 10.37
7 4.27
0 0.00
119 72.56
45 27.44%
90  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 84
1 1.19
1 1.19
10 11.90
3 3.57
8 9.52
61 72.62
23 27.38%
91  โรงเรียนหนองเบนประภากร 48
2 4.17
1 2.08
9 18.75
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
92  โรงเรียนบ้านดงกลาง 93
7 7.53
5 5.38
10 10.75
0 0.00
3 3.23
68 73.12
25 26.88%
93  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 410
19 4.63
16 3.90
72 17.56
2 0.49
1 0.24
300 73.17
110 26.83%
94  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 135
12 8.89
5 3.70
9 6.67
10 7.41
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
95  โรงเรียนบ้านคอนสาร 173
5 2.89
12 6.94
17 9.83
5 2.89
7 4.05
127 73.41
46 26.59%
96  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
10 6.45
6 3.87
25 16.13
0 0.00
0 0.00
114 73.55
41 26.45%
97  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 103
5 4.85
8 7.77
6 5.83
5 4.85
3 2.91
76 73.79
27 26.21%
98  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 92
16 17.39
5 5.43
0 0.00
3 3.26
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
99  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 66
1 1.52
2 3.03
14 21.21
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
100  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 39
4 10.26
1 2.56
5 12.82
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
101  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 94
13 13.83
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
102  โรงเรียนบ้านระหัด 83
8 9.64
3 3.61
9 10.84
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
103  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 170
16 9.41
8 4.71
19 11.18
0 0.00
0 0.00
127 74.71
43 25.29%
104  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 95
3 3.16
8 8.42
10 10.53
3 3.16
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
105  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 45
2 4.44
2 4.44
5 11.11
2 4.44
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
106  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 41
0 0.00
2 4.88
7 17.07
0 0.00
1 2.44
31 75.61
10 24.39%
107  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 119
6 5.04
3 2.52
12 10.08
8 6.72
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
108  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 103
7 6.80
0 0.00
18 17.48
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 29
0 0.00
1 3.45
4 13.79
2 6.90
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
110  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 29
0 0.00
4 13.79
2 6.90
1 3.45
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
111  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 54
6 11.11
1 1.85
4 7.41
2 3.70
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
112  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 271
27 9.96
10 3.69
28 10.33
0 0.00
0 0.00
206 76.01
65 23.99%
113  โรงเรียนบ้านนายม 96
7 7.29
8 8.33
5 5.21
1 1.04
2 2.08
73 76.04
23 23.96%
114  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 134
2 1.49
4 2.99
24 17.91
2 1.49
0 0.00
102 76.12
32 23.88%
115  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 106
11 10.38
5 4.72
9 8.49
0 0.00
0 0.00
81 76.42
25 23.58%
116  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 17
0 0.00
0 0.00
2 11.76
2 11.76
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
117  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 202
26 12.87
1 0.50
20 9.90
0 0.00
0 0.00
155 76.73
47 23.27%
118  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 159
21 13.21
2 1.26
10 6.29
4 2.52
0 0.00
122 76.73
37 23.27%
119  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 108
14 12.96
0 0.00
11 10.19
0 0.00
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
120  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 74
4 5.41
5 6.76
8 10.81
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 506
34 6.72
6 1.19
68 13.44
3 0.59
3 0.59
392 77.47
114 22.53%
122  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 231
14 6.06
12 5.19
23 9.96
3 1.30
0 0.00
179 77.49
52 22.51%
123  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 166
9 5.42
0 0.00
24 14.46
3 1.81
1 0.60
129 77.71
37 22.29%
124  โรงเรียนบ้านหนองแซง 202
11 5.45
3 1.49
31 15.35
0 0.00
0 0.00
157 77.72
45 22.28%
125  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 50
3 6.00
3 6.00
3 6.00
2 4.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
126  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 64
4 6.25
1 1.56
8 12.50
1 1.56
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
127  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 55
7 12.73
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
128  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 124
11 8.87
0 0.00
16 12.90
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
129  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 46
4 8.70
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
130  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 69
4 5.80
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
131  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 51
6 11.76
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
132  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
21 19.63
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
133  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 66
1 1.52
2 3.03
11 16.67
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
134  โรงเรียนบ้านนาสีดา 151
11 7.28
2 1.32
5 3.31
4 2.65
10 6.62
119 78.81
32 21.19%
135  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 237
17 7.17
11 4.64
9 3.80
5 2.11
8 3.38
187 78.90
50 21.10%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุง 232
11 4.74
5 2.16
32 13.79
0 0.00
0 0.00
184 79.31
48 20.69%
137  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
138  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 73
6 8.22
3 4.11
4 5.48
2 2.74
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
139  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 156
6 3.85
7 4.49
19 12.18
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
140  โรงเรียนบ้านดงใต้ 59
3 5.08
5 8.47
4 6.78
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
141  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
4 4.04
3 3.03
6 6.06
3 3.03
4 4.04
79 79.80
20 20.20%
142  โรงเรียนบ้านกลาง 75
5 6.67
2 2.67
7 9.33
1 1.33
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 35
2 5.71
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
144  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 116
12 10.34
1 0.86
9 7.76
1 0.86
0 0.00
93 80.17
23 19.83%
145  โรงเรียนศาลาสามัคคี 132
3 2.27
9 6.82
14 10.61
0 0.00
0 0.00
106 80.30
26 19.70%
146  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 61
6 9.84
2 3.28
3 4.92
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
147  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 159
9 5.66
5 3.14
17 10.69
0 0.00
0 0.00
128 80.50
31 19.50%
148  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 115
13 11.30
0 0.00
8 6.96
0 0.00
1 0.87
93 80.87
22 19.13%
149  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
2 2.25
1 1.12
13 14.61
1 1.12
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
150  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
4 4.49
4 4.49
9 10.11
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
151  โรงเรียนบ้านโนนชาด 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
152  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 69
8 11.59
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
153  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 48
6 12.50
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
154  โรงเรียนบ้านโนนข่า 59
4 6.78
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
155  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 114
4 3.51
3 2.63
8 7.02
4 3.51
2 1.75
93 81.58
21 18.42%
156  โรงเรียนบุปผาราม 76
5 6.58
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
62 81.58
14 18.42%
157  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 125
12 9.60
0 0.00
9 7.20
2 1.60
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
158  โรงเรียนบ้านหลุบคา 49
8 16.33
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
159  โรงเรียนหัวนานคร 98
2 2.04
2 2.04
13 13.27
1 1.02
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
160  โรงเรียนบ้านดงบัง 33
2 6.06
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
161  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
162  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 22
0 0.00
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
163  โรงเรียนบ้านเขวา 84
6 7.14
1 1.19
6 7.14
1 1.19
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
164  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
5 6.85
0 0.00
5 6.85
0 0.00
3 4.11
60 82.19
13 17.81%
165  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 107
4 3.74
5 4.67
9 8.41
1 0.93
0 0.00
88 82.24
19 17.76%
166  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 79
6 7.59
1 1.27
5 6.33
2 2.53
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
167  โรงเรียนบ้านนาบัว 75
2 2.67
1 1.33
9 12.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
168  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 64
3 4.69
6 9.38
2 3.13
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
169  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 216
0 0.00
0 0.00
15 6.94
21 9.72
1 0.46
179 82.87
37 17.13%
170  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 152
5 3.29
5 3.29
6 3.95
6 3.95
4 2.63
126 82.89
26 17.11%
171  โรงเรียนบ้านกุดแดง 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
3 7.32
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
172  โรงเรียนบ้านธาตุ 164
11 6.71
2 1.22
13 7.93
2 1.22
0 0.00
136 82.93
28 17.07%
173  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
174  โรงเรียนบ้านหนองคัน 189
11 5.82
8 4.23
3 1.59
6 3.17
3 1.59
158 83.60
31 16.40%
175  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 49
0 0.00
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
4 2.84
5 3.55
14 9.93
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
177  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
5 4.03
0 0.00
3 2.42
6 4.84
6 4.84
104 83.87
20 16.13%
178  โรงเรียนบ้านโคกงาม 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
5 8.93
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
179  โรงเรียนบ้านคลองบอน 50
2 4.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
3 6.00
42 84.00
8 16.00%
180  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 170
13 7.65
7 4.12
6 3.53
1 0.59
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
181  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 140
5 3.57
7 5.00
10 7.14
0 0.00
0 0.00
118 84.29
22 15.71%
182  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 153
7 4.58
4 2.61
13 8.50
0 0.00
0 0.00
129 84.31
24 15.69%
183  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 83
11 13.25
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
184  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 84
3 3.57
1 1.19
3 3.57
3 3.57
3 3.57
71 84.52
13 15.48%
185  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 181
7 3.87
7 3.87
7 3.87
6 3.31
1 0.55
153 84.53
28 15.47%
186  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 65
1 1.54
4 6.15
3 4.62
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
187  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 85
1 1.18
0 0.00
10 11.76
1 1.18
1 1.18
72 84.71
13 15.29%
188  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 15.09
45 84.91
8 15.09%
189  โรงเรียนบ้านโนนโจด 74
4 5.41
1 1.35
6 8.11
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
190  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 202
4 1.98
9 4.46
16 7.92
1 0.50
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
191  โรงเรียนบ้านกุดแคน 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
192  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 109
4 3.67
1 0.92
10 9.17
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
193  โรงเรียนบ้านจมื่น 35
0 0.00
1 2.86
1 2.86
2 5.71
1 2.86
30 85.71
5 14.29%
194  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 98
8 8.16
1 1.02
1 1.02
3 3.06
1 1.02
84 85.71
14 14.29%
195  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 120
2 1.67
3 2.50
8 6.67
3 2.50
1 0.83
103 85.83
17 14.17%
196  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 184
2 1.09
3 1.63
14 7.61
7 3.80
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
197  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 248
17 6.85
0 0.00
18 7.26
0 0.00
0 0.00
213 85.89
35 14.11%
198  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 121
5 4.13
3 2.48
8 6.61
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
199  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 100
3 3.00
3 3.00
5 5.00
3 3.00
0 0.00
86 86.00
14 14.00%
200  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 144
7 4.86
3 2.08
7 4.86
3 2.08
0 0.00
124 86.11
20 13.89%
201  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 225
14 6.22
0 0.00
17 7.56
0 0.00
0 0.00
194 86.22
31 13.78%
202  โรงเรียนบ้านโคกกุง 205
24 11.71
0 0.00
4 1.95
0 0.00
0 0.00
177 86.34
28 13.66%
203  โรงเรียนบ้านวังหิน 22
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
204  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 178
0 0.00
7 3.93
17 9.55
0 0.00
0 0.00
154 86.52
24 13.48%
205  โรงเรียนสามสวนวิทยา 269
13 4.83
0 0.00
23 8.55
0 0.00
0 0.00
233 86.62
36 13.38%
206  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 91
5 5.49
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
207  โรงเรียนบ้านหินลาด 54
1 1.85
2 3.70
4 7.41
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
208  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 62
1 1.61
2 3.23
4 6.45
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
209  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 63
2 3.17
2 3.17
2 3.17
2 3.17
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 186
7 3.76
1 0.54
15 8.06
0 0.00
0 0.00
163 87.63
23 12.37%
211  โรงเรียนบ้านม่วง 138
1 0.72
4 2.90
7 5.07
3 2.17
2 1.45
121 87.68
17 12.32%
212  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 106
2 1.89
2 1.89
5 4.72
2 1.89
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
213  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
214  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 74
1 1.35
1 1.35
4 5.41
1 1.35
2 2.70
65 87.84
9 12.16%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 58
5 8.62
1 1.72
1 1.72
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
216  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 169
10 5.92
0 0.00
6 3.55
0 0.00
4 2.37
149 88.17
20 11.83%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 78
5 6.41
2 2.56
2 2.56
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
218  โรงเรียนบ้านนาดี 61
1 1.64
0 0.00
5 8.20
1 1.64
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
219  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 53
3 5.66
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
220  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 72
2 2.78
0 0.00
4 5.56
2 2.78
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
221  โรงเรียนบ้านก่าน 154
6 3.90
0 0.00
11 7.14
0 0.00
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
222  โรงเรียนบ้านห้างสูง 83
2 2.41
2 2.41
4 4.82
1 1.20
0 0.00
74 89.16
9 10.84%
223  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 74
0 0.00
3 4.05
2 2.70
3 4.05
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
224  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
225  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 57
3 5.26
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
226  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 57
0 0.00
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
227  โรงเรียนบ้านเมืองคง 99
2 2.02
1 1.01
6 6.06
1 1.01
0 0.00
89 89.90
10 10.10%
228  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
229  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 198
3 1.52
3 1.52
9 4.55
3 1.52
1 0.51
179 90.40
19 9.60%
230  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
231  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 42
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
232  โรงเรียนบ้านพีพวย 74
3 4.05
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
233  โรงเรียนบ้านโนนงาม 78
5 6.41
1 1.28
1 1.28
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
234  โรงเรียนบ้านหนองคู 160
3 1.88
2 1.25
3 1.88
3 1.88
3 1.88
146 91.25
14 8.75%
235  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
236  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 168
0 0.00
0 0.00
10 5.95
4 2.38
0 0.00
154 91.67
14 8.33%
237  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 241
13 5.39
0 0.00
6 2.49
0 0.00
0 0.00
222 92.12
19 7.88%
238  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
0 0.00
3 4.62
60 92.31
5 7.69%
239  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 52
0 0.00
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
240  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
241  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 109
0 0.00
0 0.00
6 5.50
1 0.92
1 0.92
101 92.66
8 7.34%
242  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
243  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
244  โรงเรียนบ้านนาแก 301
5 1.66
3 1.00
6 1.99
3 1.00
3 1.00
281 93.36
20 6.64%
245  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
246  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 254
3 1.18
3 1.18
10 3.94
0 0.00
0 0.00
238 93.70
16 6.30%
247  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
248  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 88
0 0.00
3 3.41
0 0.00
0 0.00
2 2.27
83 94.32
5 5.68%
249  โรงเรียนบ้านกุดจอก 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.85
2 3.70
51 94.44
3 5.56%
250  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
2 2.63
1 1.32
72 94.74
4 5.26%
251  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
3 2.42
118 95.16
6 4.84%
252  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
253  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 134
0 0.00
0 0.00
6 4.48
0 0.00
0 0.00
128 95.52
6 4.48%
254  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 69
3 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
255  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
256  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
257  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
258  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 175
1 0.57
1 0.57
1 0.57
0 0.00
0 0.00
172 98.29
3 1.71%
259  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 101
0 0.00
0 0.00
1 0.99
0 0.00
0 0.00
100 99.01
1 0.99%
260  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 158
0 0.00
1 0.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 99.37
1 0.63%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านดอนหัน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,170 7.33
เตี้ย  1,243 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,802 9.47
ผอมและเตี้ย  850 2.87
อ้วนและเตี้ย  638 2.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,882 73.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,703 คน


26.04%


Powered By www.thaieducation.net