ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 35
7 20.00
7 20.00
16 45.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 150
18 12.00
25 16.67
104 69.33
0 0.00
3 2.00
0 0.00
150 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
11 23.40
9 19.15
10 21.28
11 23.40
6 12.77
0 0.00
47 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 52
5 9.62
12 23.08
10 19.23
15 28.85
10 19.23
0 0.00
52 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
28 49.12
13 22.81
7 12.28
9 15.79
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6
4 66.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
7  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 41
7 17.07
9 21.95
6 14.63
11 26.83
5 12.20
3 7.32
38 92.68%
8  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 164
34 20.73
35 21.34
31 18.90
15 9.15
20 12.20
29 17.68
135 82.32%
9  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 42
3 7.14
11 26.19
10 23.81
6 14.29
4 9.52
8 19.05
34 80.95%
10  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 303
38 12.54
30 9.90
52 17.16
12 3.96
82 27.06
89 29.37
214 70.63%
11  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
13 56.52
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
12  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 36
12 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 27.78
14 38.89
22 61.11%
13  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
14  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 140
34 24.29
16 11.43
14 10.00
18 12.86
0 0.00
58 41.43
82 58.57%
15  โรงเรียนบ้านสารจอด 170
49 28.82
20 11.76
13 7.65
13 7.65
4 2.35
71 41.76
99 58.24%
16  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 34
5 14.71
6 17.65
3 8.82
3 8.82
1 2.94
16 47.06
18 52.94%
17  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
18  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
22 13.75
19 11.88
17 10.63
15 9.38
7 4.38
80 50.00
80 50.00%
19  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 174
26 14.94
16 9.20
0 0.00
42 24.14
0 0.00
90 51.72
84 48.28%
20  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163
24 14.72
11 6.75
22 13.50
10 6.13
11 6.75
85 52.15
78 47.85%
21  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 36
8 22.22
3 8.33
4 11.11
1 2.78
1 2.78
19 52.78
17 47.22%
22  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 41
8 19.51
6 14.63
4 9.76
0 0.00
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
23  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 243
4 1.65
23 9.47
17 7.00
27 11.11
40 16.46
132 54.32
111 45.68%
24  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
2 6.45
4 12.90
17 54.84
14 45.16%
25  โรงเรียนสระโพนทอง 139
9 6.47
17 12.23
22 15.83
4 2.88
10 7.19
77 55.40
62 44.60%
26  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
8 25.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
27  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 117
15 12.82
15 12.82
11 9.40
6 5.13
3 2.56
67 57.26
50 42.74%
28  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 69
10 14.49
8 11.59
5 7.25
6 8.70
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
29  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 104
13 12.50
6 5.77
19 18.27
5 4.81
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
30  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 227
30 13.22
30 13.22
10 4.41
12 5.29
11 4.85
134 59.03
93 40.97%
31  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 207
6 2.90
13 6.28
38 18.36
5 2.42
17 8.21
128 61.84
79 38.16%
32  โรงเรียนบ้านหนองปลา 165
11 6.67
8 4.85
39 23.64
4 2.42
0 0.00
103 62.42
62 37.58%
33  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 136
6 4.41
21 15.44
21 15.44
3 2.21
0 0.00
85 62.50
51 37.50%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 115
10 8.70
5 4.35
25 21.74
3 2.61
0 0.00
72 62.61
43 37.39%
35  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 162
12 7.41
4 2.47
19 11.73
12 7.41
13 8.02
102 62.96
60 37.04%
36  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
12 31.58
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
37  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 128
18 14.06
13 10.16
5 3.91
10 7.81
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
38  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
15 9.20
11 6.75
14 8.59
13 7.98
5 3.07
105 64.42
58 35.58%
39  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 51
9 17.65
4 7.84
4 7.84
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
40  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
61 4.35
28 2.00
182 12.98
89 6.35
130 9.27
912 65.05
490 34.95%
41  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
3 2.16
0 0.00
45 32.37
0 0.00
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
42  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 58
6 10.34
4 6.90
1 1.72
7 12.07
2 3.45
38 65.52
20 34.48%
43  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 96
5 5.21
14 14.58
12 12.50
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
44  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 72
17 23.61
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
45  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
8 4.79
10 5.99
9 5.39
12 7.19
112 67.07
55 32.93%
46  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 204
2 0.98
29 14.22
11 5.39
15 7.35
9 4.41
138 67.65
66 32.35%
47  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 127
13 10.24
14 11.02
6 4.72
4 3.15
4 3.15
86 67.72
41 32.28%
48  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
10 5.18
19 9.84
24 12.44
9 4.66
0 0.00
131 67.88
62 32.12%
49  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 120
6 5.00
4 3.33
10 8.33
10 8.33
8 6.67
82 68.33
38 31.67%
50  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 121
2 1.65
16 13.22
18 14.88
2 1.65
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
51  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
5 7.46
3 4.48
4 5.97
2 2.99
46 68.66
21 31.34%
52  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 64
4 6.25
0 0.00
12 18.75
3 4.69
1 1.56
44 68.75
20 31.25%
53  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
20 8.81
23 10.13
25 11.01
1 0.44
0 0.00
158 69.60
69 30.40%
54  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 73
4 5.48
7 9.59
9 12.33
1 1.37
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
55  โรงเรียนหัวนานคร 101
6 5.94
7 6.93
11 10.89
5 4.95
1 0.99
71 70.30
30 29.70%
56  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
25 16.13
14 9.03
6 3.87
0 0.00
0 0.00
110 70.97
45 29.03%
57  โรงเรียนบ้านห้วยไห 42
2 4.76
4 9.52
4 9.52
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
58  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
59  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
7 6.93
1 0.99
20 19.80
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
60  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 96
4 4.17
5 5.21
6 6.25
5 5.21
6 6.25
70 72.92
26 27.08%
61  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
8 7.21
4 3.60
10 9.01
7 6.31
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
62  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 104
17 16.35
1 0.96
9 8.65
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
63  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
9 11.11
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
64  โรงเรียนบ้านดงกลาง 106
6 5.66
6 5.66
13 12.26
0 0.00
2 1.89
79 74.53
27 25.47%
65  โรงเรียนบ้านดงพอง 20
1 5.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
66  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 76
13 17.11
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
67  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
11 8.87
6 4.84
0 0.00
14 11.29
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
69  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108
13 12.04
6 5.56
6 5.56
1 0.93
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
70  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 162
3 1.85
8 4.94
15 9.26
8 4.94
6 3.70
122 75.31
40 24.69%
71  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 61
8 13.11
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
72  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
73  โรงเรียนบ้านคลองบอน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
4 9.76
31 75.61
10 24.39%
74  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 91
11 12.09
3 3.30
3 3.30
2 2.20
3 3.30
69 75.82
22 24.18%
75  โรงเรียนบ้านเรือ 58
10 17.24
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
76  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
5 5.43
3 3.26
11 11.96
0 0.00
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
77  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 406
25 6.16
24 5.91
47 11.58
1 0.25
0 0.00
309 76.11
97 23.89%
78  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
0 0.00
6 8.82
8 11.76
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
79  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
2 4.26
2 4.26
5 10.64
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
80  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 103
0 0.00
8 7.77
5 4.85
11 10.68
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
4 4.49
5 5.62
7 7.87
2 2.25
2 2.25
69 77.53
20 22.47%
82  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
3 4.48
3 4.48
52 77.61
15 22.39%
83  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
4 6.35
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
84  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
4 5.88
4 5.88
4 5.88
2 2.94
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
85  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 281
26 9.25
5 1.78
30 10.68
1 0.36
0 0.00
219 77.94
62 22.06%
86  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
9 8.57
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
87  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
7 3.87
12 6.63
19 10.50
1 0.55
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
88  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 163
10 6.13
11 6.75
12 7.36
2 1.23
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
89  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
3 4.29
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
90  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
91  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
92  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
1 1.89
2 3.77
6 11.32
0 0.00
2 3.77
42 79.25
11 20.75%
93  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
5 5.15
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
77 79.38
20 20.62%
94  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 151
21 13.91
6 3.97
4 2.65
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
95  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 98
3 3.06
6 6.12
11 11.22
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
96  โรงเรียนบ้านหินลาด 49
3 6.12
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 103
4 3.88
1 0.97
16 15.53
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
98  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
99  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
3 4.35
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
100  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 109
12 11.01
4 3.67
5 4.59
1 0.92
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
101  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 144
16 11.11
7 4.86
5 3.47
1 0.69
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
102  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 121
5 4.13
3 2.48
12 9.92
2 1.65
2 1.65
97 80.17
24 19.83%
103  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1141
60 5.26
35 3.07
128 11.22
3 0.26
0 0.00
915 80.19
226 19.81%
104  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 46
5 10.87
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
105  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 72
2 2.78
4 5.56
8 11.11
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
106  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
107  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 207
5 2.42
10 4.83
20 9.66
5 2.42
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
108  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
109  โรงเรียนบ้านสีปลาด 101
11 10.89
4 3.96
3 2.97
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
110  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
10 5.99
2 1.20
17 10.18
2 1.20
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 531
33 6.21
30 5.65
31 5.84
2 0.38
2 0.38
433 81.54
98 18.46%
112  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 103
2 1.94
9 8.74
4 3.88
2 1.94
2 1.94
84 81.55
19 18.45%
113  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
6 12.24
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
114  โรงเรียนบ้านนายม 105
5 4.76
4 3.81
3 2.86
5 4.76
2 1.90
86 81.90
19 18.10%
115  โรงเรียนบ้านมอญ 105
13 12.38
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
116  โรงเรียนบ้านกลาง 72
8 11.11
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
117  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 161
9 5.59
2 1.24
17 10.56
0 0.00
1 0.62
132 81.99
29 18.01%
118  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
5 8.93
5 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
119  โรงเรียนศาลาสามัคคี 146
3 2.05
7 4.79
13 8.90
2 1.37
1 0.68
120 82.19
26 17.81%
120  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
2 2.08
7 7.29
8 8.33
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
121  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 246
13 5.28
10 4.07
9 3.66
3 1.22
8 3.25
203 82.52
43 17.48%
122  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 87
8 9.20
6 6.90
1 1.15
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
123  โรงเรียนบ้านโนนข่า 58
5 8.62
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
124  โรงเรียนบ้านโคกกุง 221
30 13.57
0 0.00
6 2.71
2 0.90
0 0.00
183 82.81
38 17.19%
125  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 134
0 0.00
8 5.97
4 2.99
1 0.75
10 7.46
111 82.84
23 17.16%
126  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
127  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
21 8.90
0 0.00
0 0.00
19 8.05
0 0.00
196 83.05
40 16.95%
128  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 71
6 8.45
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
129  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 36
5 13.89
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
130  โรงเรียนบ้านโคกงาม 66
5 7.58
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
131  โรงเรียนบ้านนาบัว 85
0 0.00
8 9.41
6 7.06
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
132  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 67
1 1.49
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
133  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
7 6.25
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
134  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
2 3.57
1 1.79
0 0.00
3 5.36
3 5.36
47 83.93
9 16.07%
135  โรงเรียนบ้านธาตุ 175
9 5.14
0 0.00
14 8.00
5 2.86
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
136  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 188
3 1.60
5 2.66
22 11.70
0 0.00
0 0.00
158 84.04
30 15.96%
137  โรงเรียนบ้านหลุบคา 57
8 14.04
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
138  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
5 9.80
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
1 0.71
5 3.55
16 11.35
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
140  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.61
6 3.87
131 84.52
24 15.48%
141  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 124
9 7.26
1 0.81
8 6.45
1 0.81
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
142  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 59
2 3.39
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
143  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
144  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
0 0.00
3 3.03
1 1.01
3 3.03
8 8.08
84 84.85
15 15.15%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
146  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 119
4 3.36
8 6.72
4 3.36
0 0.00
2 1.68
101 84.87
18 15.13%
147  โรงเรียนบ้านหนองแซง 192
9 4.69
0 0.00
20 10.42
0 0.00
0 0.00
163 84.90
29 15.10%
148  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
3 3.23
1 1.08
3 3.23
3 3.23
4 4.30
79 84.95
14 15.05%
149  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
150  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
151  โรงเรียนบ้านเขวา 75
3 4.00
2 2.67
4 5.33
1 1.33
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
152  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 123
6 4.88
5 4.07
4 3.25
2 1.63
1 0.81
105 85.37
18 14.63%
153  โรงเรียนบ้านขามป้อม 131
3 2.29
3 2.29
12 9.16
1 0.76
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
154  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 90
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
155  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 174
8 4.60
3 1.72
11 6.32
3 1.72
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
156  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
157  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
4 2.47
6 3.70
12 7.41
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 184
8 4.35
9 4.89
5 2.72
4 2.17
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
159  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 128
6 4.69
1 0.78
11 8.59
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
160  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 185
10 5.41
5 2.70
6 3.24
0 0.00
5 2.70
159 85.95
26 14.05%
161  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 86
3 3.49
3 3.49
5 5.81
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
162  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
5 3.85
2 1.54
10 7.69
1 0.77
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
163  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 116
2 1.72
2 1.72
12 10.34
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
164  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 80
2 2.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
165  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 102
5 4.90
3 2.94
3 2.94
3 2.94
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
166  โรงเรียนบ้านดงบัง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 67
1 1.49
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
168  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
169  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 83
4 4.82
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
170  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
171  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
172  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
0 0.00
3 3.90
2 2.60
5 6.49
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
173  โรงเรียนบ้านดงเมย 70
3 4.29
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
174  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 250
8 3.20
4 1.60
20 8.00
0 0.00
0 0.00
218 87.20
32 12.80%
175  โรงเรียนบ้านม่วง 134
4 2.99
4 2.99
4 2.99
3 2.24
2 1.49
117 87.31
17 12.69%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 177
4 2.26
1 0.56
17 9.60
0 0.00
0 0.00
155 87.57
22 12.43%
177  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242
17 7.02
0 0.00
13 5.37
0 0.00
0 0.00
212 87.60
30 12.40%
178  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
0 0.00
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
179  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
180  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 57
0 0.00
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
181  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 82
2 2.44
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
182  โรงเรียนบ้านวังหิน 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
183  โรงเรียนบ้านโนนชาด 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
184  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
6 2.17
1 0.36
20 7.25
5 1.81
1 0.36
243 88.04
33 11.96%
185  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
0 0.00
1 0.95
2 1.90
9 8.57
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
186  โรงเรียนบ้านโปร่ง 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
187  โรงเรียนบ้านห้างสูง 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
188  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 153
2 1.31
0 0.00
14 9.15
1 0.65
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
189  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
190  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
191  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
192  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
193  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
194  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 154
4 2.60
4 2.60
8 5.19
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
195  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 118
6 5.08
3 2.54
3 2.54
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
196  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 197
1 0.51
2 1.02
14 7.11
2 1.02
1 0.51
177 89.85
20 10.15%
197  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
198  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
3 1.94
0 0.00
11 7.10
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
199  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
5 6.33
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
200  โรงเรียนบ้านระหัด 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
201  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
2 2.94
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
202  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
203  โรงเรียนบ้านเมืองคง 110
3 2.73
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
204  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 262
6 2.29
4 1.53
11 4.20
0 0.00
0 0.00
241 91.98
21 8.02%
205  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 126
0 0.00
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
207  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 89
2 2.25
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
208  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
209  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 117
0 0.00
2 1.71
7 5.98
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
210  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
211  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 122
0 0.00
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
212  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
3 4.41
63 92.65
5 7.35%
213  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 109
1 0.92
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
214  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
215  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
7 2.59
0 0.00
8 2.96
4 1.48
0 0.00
251 92.96
19 7.04%
217  โรงเรียนบ้านโนนโจด 71
0 0.00
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
218  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
219  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
3 2.44
3 2.44
2 1.63
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
220  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
221  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
4 1.83
4 1.83
2 0.91
3 1.37
1 0.46
205 93.61
14 6.39%
222  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 94
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
4 4.26
88 93.62
6 6.38%
223  โรงเรียนบ้านโนนงาม 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
224  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
225  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
226  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
227  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
228  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 106
3 2.83
2 1.89
1 0.94
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
229  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
1 1.12
2 2.25
1 1.12
1 1.12
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
230  โรงเรียนบ้านนาแก 323
3 0.93
4 1.24
4 1.24
4 1.24
3 0.93
305 94.43
18 5.57%
231  โรงเรียนบ้านดงใต้ 55
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
232  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 388
6 1.55
2 0.52
13 3.35
0 0.00
0 0.00
367 94.59
21 5.41%
233  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
234  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 187
5 2.67
0 0.00
5 2.67
0 0.00
0 0.00
177 94.65
10 5.35%
235  โรงเรียนบ้านหนองคัน 190
2 1.05
1 0.53
7 3.68
0 0.00
0 0.00
180 94.74
10 5.26%
236  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
237  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
238  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 179
1 0.56
0 0.00
8 4.47
0 0.00
0 0.00
170 94.97
9 5.03%
239  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 80
1 1.25
0 0.00
1 1.25
1 1.25
1 1.25
76 95.00
4 5.00%
240  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
2 1.00
1 0.50
6 2.99
0 0.00
1 0.50
191 95.02
10 4.98%
241  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
242  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
243  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 66
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
244  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
245  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
2 1.38
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
246  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
247  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
248  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
4 1.73
3 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
224 96.97
7 3.03%
249  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
250  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
6 2.14
0 0.00
0 0.00
273 97.15
8 2.85%
251  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.82
69 97.18
2 2.82%
252  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
253  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 168
0 0.00
0 0.00
4 2.38
0 0.00
0 0.00
164 97.62
4 2.38%
254  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
255  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 192
2 1.04
0 0.00
2 1.04
0 0.00
0 0.00
188 97.92
4 2.08%
256  โรงเรียนบ้านก่าน 146
1 0.68
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
257  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
0 0.00
1 0.87
1 0.87
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
258  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 172
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.58
0 0.00
171 99.42
1 0.58%
259  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
260  โรงเรียนบ้านกุดแคน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
261  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,398 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,667 5.48
เตี้ย  1,173 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,352 7.74
ผอมและเตี้ย  718 2.36
อ้วนและเตี้ย  562 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,926 78.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,472 คน


21.29%


Powered By www.thaieducation.net