ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 35
7 20.00
7 20.00
16 45.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
35 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 150
18 12.00
25 16.67
104 69.33
0 0.00
3 2.00
0 0.00
150 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
11 23.40
9 19.15
10 21.28
11 23.40
6 12.77
0 0.00
47 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 52
5 9.62
12 23.08
10 19.23
15 28.85
10 19.23
0 0.00
52 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
28 49.12
13 22.81
7 12.28
9 15.79
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6
4 66.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
7  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 41
7 17.07
9 21.95
6 14.63
11 26.83
5 12.20
3 7.32
38 92.68%
8  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 164
34 20.73
35 21.34
31 18.90
15 9.15
20 12.20
29 17.68
135 82.32%
9  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 42
3 7.14
11 26.19
10 23.81
6 14.29
4 9.52
8 19.05
34 80.95%
10  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 303
38 12.54
30 9.90
52 17.16
12 3.96
82 27.06
89 29.37
214 70.63%
11  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
13 56.52
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
12  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 36
12 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 27.78
14 38.89
22 61.11%
13  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
14  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 140
34 24.29
16 11.43
14 10.00
18 12.86
0 0.00
58 41.43
82 58.57%
15  โรงเรียนบ้านสารจอด 170
49 28.82
20 11.76
13 7.65
13 7.65
4 2.35
71 41.76
99 58.24%
16  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 34
5 14.71
6 17.65
3 8.82
3 8.82
1 2.94
16 47.06
18 52.94%
17  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
18  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
22 13.75
19 11.88
17 10.63
15 9.38
7 4.38
80 50.00
80 50.00%
19  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 174
26 14.94
16 9.20
0 0.00
42 24.14
0 0.00
90 51.72
84 48.28%
20  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 163
24 14.72
11 6.75
22 13.50
10 6.13
11 6.75
85 52.15
78 47.85%
21  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 36
8 22.22
3 8.33
4 11.11
1 2.78
1 2.78
19 52.78
17 47.22%
22  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 41
8 19.51
6 14.63
4 9.76
0 0.00
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
23  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 243
4 1.65
23 9.47
17 7.00
27 11.11
40 16.46
132 54.32
111 45.68%
24  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
2 6.45
4 12.90
17 54.84
14 45.16%
25  โรงเรียนสระโพนทอง 139
9 6.47
17 12.23
22 15.83
4 2.88
10 7.19
77 55.40
62 44.60%
26  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
8 25.00
5 15.63
1 3.13
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
27  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 117
15 12.82
15 12.82
11 9.40
6 5.13
3 2.56
67 57.26
50 42.74%
28  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 69
10 14.49
8 11.59
5 7.25
6 8.70
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
29  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 104
13 12.50
6 5.77
19 18.27
5 4.81
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
30  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 227
30 13.22
30 13.22
10 4.41
12 5.29
11 4.85
134 59.03
93 40.97%
31  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 207
6 2.90
13 6.28
38 18.36
5 2.42
17 8.21
128 61.84
79 38.16%
32  โรงเรียนบ้านหนองปลา 165
11 6.67
8 4.85
39 23.64
4 2.42
0 0.00
103 62.42
62 37.58%
33  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 136
6 4.41
21 15.44
21 15.44
3 2.21
0 0.00
85 62.50
51 37.50%
34  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 115
10 8.70
5 4.35
25 21.74
3 2.61
0 0.00
72 62.61
43 37.39%
35  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 162
12 7.41
4 2.47
19 11.73
12 7.41
13 8.02
102 62.96
60 37.04%
36  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
12 31.58
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
37  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 128
18 14.06
13 10.16
5 3.91
10 7.81
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
38  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
15 9.20
11 6.75
14 8.59
13 7.98
5 3.07
105 64.42
58 35.58%
39  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 51
9 17.65
4 7.84
4 7.84
1 1.96
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
40  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
61 4.35
28 2.00
182 12.98
89 6.35
130 9.27
912 65.05
490 34.95%
41  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
3 2.16
0 0.00
45 32.37
0 0.00
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
42  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 58
6 10.34
4 6.90
1 1.72
7 12.07
2 3.45
38 65.52
20 34.48%
43  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 96
5 5.21
14 14.58
12 12.50
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
44  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 72
17 23.61
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
45  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
8 4.79
10 5.99
9 5.39
12 7.19
112 67.07
55 32.93%
46  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 204
2 0.98
29 14.22
11 5.39
15 7.35
9 4.41
138 67.65
66 32.35%
47  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 127
13 10.24
14 11.02
6 4.72
4 3.15
4 3.15
86 67.72
41 32.28%
48  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
10 5.18
19 9.84
24 12.44
9 4.66
0 0.00
131 67.88
62 32.12%
49  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 120
6 5.00
4 3.33
10 8.33
10 8.33
8 6.67
82 68.33
38 31.67%
50  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 121
2 1.65
16 13.22
18 14.88
2 1.65
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
51  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
5 7.46
3 4.48
4 5.97
2 2.99
46 68.66
21 31.34%
52  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 64
4 6.25
0 0.00
12 18.75
3 4.69
1 1.56
44 68.75
20 31.25%
53  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
20 8.81
23 10.13
25 11.01
1 0.44
0 0.00
158 69.60
69 30.40%
54  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 73
4 5.48
7 9.59
9 12.33
1 1.37
1 1.37
51 69.86
22 30.14%
55  โรงเรียนหัวนานคร 101
6 5.94
7 6.93
11 10.89
5 4.95
1 0.99
71 70.30
30 29.70%
56  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
25 16.13
14 9.03
6 3.87
0 0.00
0 0.00
110 70.97
45 29.03%
57  โรงเรียนบ้านห้วยไห 42
2 4.76
4 9.52
4 9.52
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
58  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
59  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
7 6.93
1 0.99
20 19.80
0 0.00
0 0.00
73 72.28
28 27.72%
60  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 96
4 4.17
5 5.21
6 6.25
5 5.21
6 6.25
70 72.92
26 27.08%
61  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
8 7.21
4 3.60
10 9.01
7 6.31
0 0.00
82 73.87
29 26.13%
62  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 104
17 16.35
1 0.96
9 8.65
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
63  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
9 11.11
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
64  โรงเรียนบ้านดงกลาง 106
6 5.66
6 5.66
13 12.26
0 0.00
2 1.89
79 74.53
27 25.47%
65  โรงเรียนบ้านดงพอง 20
1 5.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
66  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 76
13 17.11
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
67  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
11 8.87
6 4.84
0 0.00
14 11.29
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
68  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
69  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108
13 12.04
6 5.56
6 5.56
1 0.93
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
70  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 162
3 1.85
8 4.94
15 9.26
8 4.94
6 3.70
122 75.31
40 24.69%
71  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 61
8 13.11
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
72  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
73  โรงเรียนบ้านคลองบอน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
4 9.76
31 75.61
10 24.39%
74  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 91
11 12.09
3 3.30
3 3.30
2 2.20
3 3.30
69 75.82
22 24.18%
75  โรงเรียนบ้านเรือ 58
10 17.24
1 1.72
3 5.17
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
76  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
5 5.43
3 3.26
11 11.96
0 0.00
3 3.26
70 76.09
22 23.91%
77  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 406
25 6.16
24 5.91
47 11.58
1 0.25
0 0.00
309 76.11
97 23.89%
78  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
0 0.00
6 8.82
8 11.76
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
79  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
2 4.26
2 4.26
5 10.64
2 4.26
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
80  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 103
0 0.00
8 7.77
5 4.85
11 10.68
0 0.00
79 76.70
24 23.30%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
4 4.49
5 5.62
7 7.87
2 2.25
2 2.25
69 77.53
20 22.47%
82  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 67
3 4.48
2 2.99
4 5.97
3 4.48
3 4.48
52 77.61
15 22.39%
83  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
4 6.35
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
84  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
4 5.88
4 5.88
4 5.88
2 2.94
1 1.47
53 77.94
15 22.06%
85  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 281
26 9.25
5 1.78
30 10.68
1 0.36
0 0.00
219 77.94
62 22.06%
86  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
9 8.57
0 0.00
14 13.33
0 0.00
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
87  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
7 3.87
12 6.63
19 10.50
1 0.55
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
88  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 163
10 6.13
11 6.75
12 7.36
2 1.23
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
89  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
3 4.29
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
90  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
91  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 48
3 6.25
2 4.17
3 6.25
2 4.17
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
92  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
1 1.89
2 3.77
6 11.32
0 0.00
2 3.77
42 79.25
11 20.75%
93  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
5 5.15
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
77 79.38
20 20.62%
94  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 151
21 13.91
6 3.97
4 2.65
0 0.00
0 0.00
120 79.47
31 20.53%
95  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 98
3 3.06
6 6.12
11 11.22
0 0.00
0 0.00
78 79.59
20 20.41%
96  โรงเรียนบ้านหินลาด 49
3 6.12
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 103
4 3.88
1 0.97
16 15.53
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
98  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
99  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 69
3 4.35
3 4.35
5 7.25
3 4.35
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
100  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 109
12 11.01
4 3.67
5 4.59
1 0.92
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
101  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 144
16 11.11
7 4.86
5 3.47
1 0.69
0 0.00
115 79.86
29 20.14%
102  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 121
5 4.13
3 2.48
12 9.92
2 1.65
2 1.65
97 80.17
24 19.83%
103  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1141
60 5.26
35 3.07
128 11.22
3 0.26
0 0.00
915 80.19
226 19.81%
104  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 46
5 10.87
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
105  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 72
2 2.78
4 5.56
8 11.11
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
106  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
107  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 207
5 2.42
10 4.83
20 9.66
5 2.42
0 0.00
167 80.68
40 19.32%
108  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 58
3 5.17
3 5.17
4 6.90
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
109  โรงเรียนบ้านสีปลาด 101
11 10.89
4 3.96
3 2.97
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
110  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
10 5.99
2 1.20
17 10.18
2 1.20
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 531
33 6.21
30 5.65
31 5.84
2 0.38
2 0.38
433 81.54
98 18.46%
112  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 103
2 1.94
9 8.74
4 3.88
2 1.94
2 1.94
84 81.55
19 18.45%
113  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
6 12.24
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
114  โรงเรียนบ้านนายม 105
5 4.76
4 3.81
3 2.86
5 4.76
2 1.90
86 81.90
19 18.10%
115  โรงเรียนบ้านมอญ 105
13 12.38
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
116  โรงเรียนบ้านกลาง 72
8 11.11
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
117  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 161
9 5.59
2 1.24
17 10.56
0 0.00
1 0.62
132 81.99
29 18.01%
118  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
5 8.93
5 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
119  โรงเรียนศาลาสามัคคี 146
3 2.05
7 4.79
13 8.90
2 1.37
1 0.68
120 82.19
26 17.81%
120  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
2 2.08
7 7.29
8 8.33
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
121  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 246
13 5.28
10 4.07
9 3.66
3 1.22
8 3.25
203 82.52
43 17.48%
122  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 87
8 9.20
6 6.90
1 1.15
0 0.00
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
123  โรงเรียนบ้านโนนข่า 58
5 8.62
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
124  โรงเรียนบ้านโคกกุง 221
30 13.57
0 0.00
6 2.71
2 0.90
0 0.00
183 82.81
38 17.19%
125  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 134
0 0.00
8 5.97
4 2.99
1 0.75
10 7.46
111 82.84
23 17.16%
126  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
127  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
21 8.90
0 0.00
0 0.00
19 8.05
0 0.00
196 83.05
40 16.95%
128  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 71
6 8.45
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
129  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 36
5 13.89
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
130  โรงเรียนบ้านโคกงาม 66
5 7.58
2 3.03
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
131  โรงเรียนบ้านนาบัว 85
0 0.00
8 9.41
6 7.06
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
132  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 67
1 1.49
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
133  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
7 6.25
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
134  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
2 3.57
1 1.79
0 0.00
3 5.36
3 5.36
47 83.93
9 16.07%
135  โรงเรียนบ้านธาตุ 175
9 5.14
0 0.00
14 8.00
5 2.86
0 0.00
147 84.00
28 16.00%
136  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 188
3 1.60
5 2.66
22 11.70
0 0.00
0 0.00
158 84.04
30 15.96%
137  โรงเรียนบ้านหลุบคา 57
8 14.04
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
138  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
5 9.80
1 1.96
1 1.96
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
139  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
1 0.71
5 3.55
16 11.35
0 0.00
0 0.00
119 84.40
22 15.60%
140  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.61
6 3.87
131 84.52
24 15.48%
141  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 124
9 7.26
1 0.81
8 6.45
1 0.81
0 0.00
105 84.68
19 15.32%
142  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 59
2 3.39
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
143  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
144  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
0 0.00
3 3.03
1 1.01
3 3.03
8 8.08
84 84.85
15 15.15%
145  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
1 3.03
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
146  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 119
4 3.36
8 6.72
4 3.36
0 0.00
2 1.68
101 84.87
18 15.13%
147  โรงเรียนบ้านหนองแซง 192
9 4.69
0 0.00
20 10.42
0 0.00
0 0.00
163 84.90
29 15.10%
148  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
3 3.23
1 1.08
3 3.23
3 3.23
4 4.30
79 84.95
14 15.05%
149  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
150  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
151  โรงเรียนบ้านเขวา 75
3 4.00
2 2.67
4 5.33
1 1.33
1 1.33
64 85.33
11 14.67%
152  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 123
6 4.88
5 4.07
4 3.25
2 1.63
1 0.81
105 85.37
18 14.63%
153  โรงเรียนบ้านขามป้อม 131
3 2.29
3 2.29
12 9.16
1 0.76
0 0.00
112 85.50
19 14.50%
154  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 90
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
155  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 174
8 4.60
3 1.72
11 6.32
3 1.72
0 0.00
149 85.63
25 14.37%
156  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
157  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
4 2.47
6 3.70
12 7.41
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
158  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 184
8 4.35
9 4.89
5 2.72
4 2.17
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
159  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 128
6 4.69
1 0.78
11 8.59
0 0.00
0 0.00
110 85.94
18 14.06%
160  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 185
10 5.41
5 2.70
6 3.24
0 0.00
5 2.70
159 85.95
26 14.05%
161  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 86
3 3.49
3 3.49
5 5.81
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
162  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
5 3.85
2 1.54
10 7.69
1 0.77
0 0.00
112 86.15
18 13.85%
163  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 116
2 1.72
2 1.72
12 10.34
0 0.00
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
164  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 80
2 2.50
7 8.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
165  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 102
5 4.90
3 2.94
3 2.94
3 2.94
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
166  โรงเรียนบ้านดงบัง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 67
1 1.49
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
168  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 45
3 6.67
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
39 86.67
6 13.33%
169  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 83
4 4.82
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
170  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
171  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
172  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
0 0.00
3 3.90
2 2.60
5 6.49
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
173  โรงเรียนบ้านดงเมย 70
3 4.29
3 4.29
3 4.29
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
174  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 250
8 3.20
4 1.60
20 8.00
0 0.00
0 0.00
218 87.20
32 12.80%
175  โรงเรียนบ้านม่วง 134
4 2.99
4 2.99
4 2.99
3 2.24
2 1.49
117 87.31
17 12.69%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 177
4 2.26
1 0.56
17 9.60
0 0.00
0 0.00
155 87.57
22 12.43%
177  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 242
17 7.02
0 0.00
13 5.37
0 0.00
0 0.00
212 87.60
30 12.40%
178  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
0 0.00
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
179  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
1 1.75
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
180  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 57
0 0.00
1 1.75
6 10.53
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
181  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 82
2 2.44
2 2.44
6 7.32
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
182  โรงเรียนบ้านวังหิน 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
183  โรงเรียนบ้านโนนชาด 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
184  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
6 2.17
1 0.36
20 7.25
5 1.81
1 0.36
243 88.04
33 11.96%
185  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
0 0.00
1 0.95
2 1.90
9 8.57
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
186  โรงเรียนบ้านโปร่ง 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
187  โรงเรียนบ้านห้างสูง 90
3 3.33
0 0.00
5 5.56
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
188  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 153
2 1.31
0 0.00
14 9.15
1 0.65
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
189  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
190  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
191  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
192  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
193  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
194  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 154
4 2.60
4 2.60
8 5.19
0 0.00
0 0.00
138 89.61
16 10.39%
195  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 118
6 5.08
3 2.54
3 2.54
0 0.00
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
196  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 197
1 0.51
2 1.02
14 7.11
2 1.02
1 0.51
177 89.85
20 10.15%
197  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
198  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
3 1.94
0 0.00
11 7.10
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
199  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
5 6.33
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
200  โรงเรียนบ้านระหัด 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
201  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
2 2.94
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
202  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
203  โรงเรียนบ้านเมืองคง 110
3 2.73
1 0.91
5 4.55
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
204  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 262
6 2.29
4 1.53
11 4.20
0 0.00
0 0.00
241 91.98
21 8.02%
205  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 126
0 0.00
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
207  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 89
2 2.25
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
208  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
209  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 117
0 0.00
2 1.71
7 5.98
0 0.00
0 0.00
108 92.31
9 7.69%
210  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
211  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 122
0 0.00
0 0.00
9 7.38
0 0.00
0 0.00
113 92.62
9 7.38%
212  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
3 4.41
63 92.65
5 7.35%
213  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 109
1 0.92
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
101 92.66
8 7.34%
214  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
215  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
216  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
7 2.59
0 0.00
8 2.96
4 1.48
0 0.00
251 92.96
19 7.04%
217  โรงเรียนบ้านโนนโจด 71
0 0.00
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
218  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
219  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
3 2.44
3 2.44
2 1.63
0 0.00
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
220  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
221  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
4 1.83
4 1.83
2 0.91
3 1.37
1 0.46
205 93.61
14 6.39%
222  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 94
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
4 4.26
88 93.62
6 6.38%
223  โรงเรียนบ้านโนนงาม 94
2 2.13
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
224  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
1 2.08
2 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
225  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
226  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
227  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
228  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 106
3 2.83
2 1.89
1 0.94
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
229  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
1 1.12
2 2.25
1 1.12
1 1.12
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
230  โรงเรียนบ้านนาแก 323
3 0.93
4 1.24
4 1.24
4 1.24
3 0.93
305 94.43
18 5.57%
231  โรงเรียนบ้านดงใต้ 55
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
232  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 388
6 1.55
2 0.52
13 3.35
0 0.00
0 0.00
367 94.59
21 5.41%
233  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
234  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 187
5 2.67
0 0.00
5 2.67
0 0.00
0 0.00
177 94.65
10 5.35%
235  โรงเรียนบ้านหนองคัน 190
2 1.05
1 0.53
7 3.68
0 0.00
0 0.00
180 94.74
10 5.26%
236  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
237  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 58
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
238  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 179
1 0.56
0 0.00
8 4.47
0 0.00
0 0.00
170 94.97
9 5.03%
239  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 80
1 1.25
0 0.00
1 1.25
1 1.25
1 1.25
76 95.00
4 5.00%
240  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
2 1.00
1 0.50
6 2.99
0 0.00
1 0.50
191 95.02
10 4.98%
241  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
242  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 109
2 1.83
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
243  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 66
0 0.00
2 3.03
1 1.52
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
244  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
245  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
2 1.38
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
246  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 120
0 0.00
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
116 96.67
4 3.33%
247  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
248  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
4 1.73
3 1.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
224 96.97
7 3.03%
249  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
250  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
6 2.14
0 0.00
0 0.00
273 97.15
8 2.85%
251  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.82
69 97.18
2 2.82%
252  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
253  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 168
0 0.00
0 0.00
4 2.38
0 0.00
0 0.00
164 97.62
4 2.38%
254  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
255  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 192
2 1.04
0 0.00
2 1.04
0 0.00
0 0.00
188 97.92
4 2.08%
256  โรงเรียนบ้านก่าน 146
1 0.68
0 0.00
2 1.37
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
257  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
0 0.00
1 0.87
1 0.87
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
258  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 172
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.58
0 0.00
171 99.42
1 0.58%
259  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
260  โรงเรียนบ้านกุดแคน 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
261  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,398 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,667 5.48
เตี้ย  1,173 3.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,352 7.74
ผอมและเตี้ย  718 2.36
อ้วนและเตี้ย  562 1.85
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,926 78.71
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,472 คน


21.29%


Powered By www.thaieducation.net