ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 41
8 19.51
6 14.63
8 19.51
13 31.71
6 14.63
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 36
8 22.22
7 19.44
16 44.44
5 13.89
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
10 21.28
12 25.53
7 14.89
14 29.79
4 8.51
0 0.00
47 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 52
5 9.62
14 26.92
8 15.38
16 30.77
9 17.31
0 0.00
52 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
28 49.12
13 22.81
7 12.28
9 15.79
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6
4 66.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
7  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 150
22 14.67
32 21.33
87 58.00
0 0.00
4 2.67
5 3.33
145 96.67%
8  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 164
34 20.73
35 21.34
30 18.29
16 9.76
20 12.20
29 17.68
135 82.32%
9  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 42
3 7.14
11 26.19
10 23.81
6 14.29
4 9.52
8 19.05
34 80.95%
10  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 36
12 33.33
0 0.00
7 19.44
0 0.00
8 22.22
9 25.00
27 75.00%
11  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 94
27 28.72
11 11.70
9 9.57
21 22.34
0 0.00
26 27.66
68 72.34%
12  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
13 56.52
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
13  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 302
38 12.58
30 9.93
44 14.57
12 3.97
74 24.50
104 34.44
198 65.56%
14  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 140
37 26.43
15 10.71
15 10.71
19 13.57
0 0.00
54 38.57
86 61.43%
15  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
16  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 51
9 17.65
4 7.84
10 19.61
2 3.92
5 9.80
21 41.18
30 58.82%
17  โรงเรียนบ้านสารจอด 170
50 29.41
18 10.59
14 8.24
13 7.65
4 2.35
71 41.76
99 58.24%
18  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
7 21.88
3 9.38
2 6.25
3 9.38
3 9.38
14 43.75
18 56.25%
19  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 243
9 3.70
26 10.70
18 7.41
35 14.40
44 18.11
111 45.68
132 54.32%
20  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 34
5 14.71
6 17.65
3 8.82
3 8.82
1 2.94
16 47.06
18 52.94%
21  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
22  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
21 10.88
22 11.40
31 16.06
9 4.66
16 8.29
94 48.70
99 51.30%
23  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 226
30 13.27
20 8.85
24 10.62
25 11.06
16 7.08
111 49.12
115 50.88%
24  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 158
22 13.92
11 6.96
22 13.92
10 6.33
11 6.96
82 51.90
76 48.10%
25  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 36
9 25.00
3 8.33
3 8.33
1 2.78
1 2.78
19 52.78
17 47.22%
26  โรงเรียนสระโพนทอง 139
10 7.19
17 12.23
22 15.83
5 3.60
11 7.91
74 53.24
65 46.76%
27  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 117
18 15.38
15 12.82
13 11.11
6 5.13
2 1.71
63 53.85
54 46.15%
28  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
2 6.45
4 12.90
17 54.84
14 45.16%
29  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
22 13.75
19 11.88
14 8.75
13 8.13
4 2.50
88 55.00
72 45.00%
30  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 162
24 14.81
9 5.56
23 14.20
5 3.09
11 6.79
90 55.56
72 44.44%
31  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 69
10 14.49
8 11.59
5 7.25
6 8.70
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
32  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 182
22 12.09
13 7.14
3 1.65
35 19.23
3 1.65
106 58.24
76 41.76%
33  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
6 4.32
2 1.44
48 34.53
2 1.44
0 0.00
81 58.27
58 41.73%
34  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 104
13 12.50
6 5.77
19 18.27
5 4.81
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
35  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 200
3 1.50
33 16.50
15 7.50
19 9.50
12 6.00
118 59.00
82 41.00%
36  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
2 11.11
3 16.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
37  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 206
6 2.91
13 6.31
38 18.45
5 2.43
17 8.25
127 61.65
79 38.35%
38  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 127
15 11.81
16 12.60
8 6.30
4 3.15
5 3.94
79 62.20
48 37.80%
39  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 136
6 4.41
21 15.44
21 15.44
3 2.21
0 0.00
85 62.50
51 37.50%
40  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 51
9 17.65
5 9.80
4 7.84
1 1.96
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
37 16.30
9 3.96
32 14.10
0 0.00
6 2.64
143 63.00
84 37.00%
42  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
12 31.58
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
43  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 41
8 19.51
2 4.88
4 9.76
0 0.00
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
44  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 115
10 8.70
5 4.35
24 20.87
3 2.61
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
45  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 128
18 14.06
13 10.16
5 3.91
10 7.81
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
46  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
61 4.35
30 2.14
185 13.20
91 6.49
133 9.49
902 64.34
500 35.66%
47  โรงเรียนบ้านหนองปลา 165
10 6.06
7 4.24
37 22.42
3 1.82
0 0.00
108 65.45
57 34.55%
48  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 58
6 10.34
3 5.17
2 3.45
7 12.07
2 3.45
38 65.52
20 34.48%
49  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 61
10 16.39
3 4.92
6 9.84
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
50  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 96
5 5.21
14 14.58
12 12.50
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
51  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
8 4.79
10 5.99
9 5.39
12 7.19
112 67.07
55 32.93%
52  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
5 7.46
3 4.48
5 7.46
2 2.99
45 67.16
22 32.84%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
15 16.85
4 4.49
7 7.87
2 2.25
1 1.12
60 67.42
29 32.58%
54  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 72
17 23.61
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
55  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
14 8.59
11 6.75
12 7.36
11 6.75
4 2.45
111 68.10
52 31.90%
56  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 63
3 4.76
1 1.59
11 17.46
5 7.94
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
57  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
5 8.77
7 12.28
5 8.77
1 1.75
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
58  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 95
5 5.26
9 9.47
7 7.37
5 5.26
4 4.21
65 68.42
30 31.58%
59  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 121
2 1.65
17 14.05
17 14.05
2 1.65
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
60  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
7 6.93
1 0.99
23 22.77
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
61  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
62  โรงเรียนบ้านเรือ 57
12 21.05
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
63  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1141
102 8.94
58 5.08
166 14.55
6 0.53
0 0.00
809 70.90
332 29.10%
64  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 73
4 5.48
7 9.59
8 10.96
1 1.37
1 1.37
52 71.23
21 28.77%
65  โรงเรียนบ้านห้วยไห 42
2 4.76
4 9.52
4 9.52
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
66  โรงเรียนบ้านดงกลาง 106
6 5.66
7 6.60
15 14.15
0 0.00
2 1.89
76 71.70
30 28.30%
67  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
68  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 281
32 11.39
8 2.85
33 11.74
3 1.07
0 0.00
205 72.95
76 27.05%
69  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 121
7 5.79
3 2.48
18 14.88
2 1.65
2 1.65
89 73.55
32 26.45%
70  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 104
17 16.35
1 0.96
9 8.65
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
71  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
9 11.11
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
72  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
22 14.19
12 7.74
5 3.23
1 0.65
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
73  โรงเรียนหัวนานคร 102
6 5.88
6 5.88
12 11.76
1 0.98
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
74  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
6 9.52
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 520
39 7.50
17 3.27
71 13.65
2 0.38
2 0.38
389 74.81
131 25.19%
76  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 151
24 15.89
10 6.62
4 2.65
0 0.00
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
77  โรงเรียนบ้านดงพอง 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
78  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 104
6 5.77
4 3.85
16 15.38
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
79  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
11 8.87
6 4.84
0 0.00
14 11.29
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
6 6.52
3 3.26
11 11.96
0 0.00
3 3.26
69 75.00
23 25.00%
82  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108
13 12.04
6 5.56
6 5.56
1 0.93
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
12 11.43
1 0.95
12 11.43
1 0.95
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
84  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 162
11 6.79
14 8.64
13 8.02
2 1.23
0 0.00
122 75.31
40 24.69%
85  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
86  โรงเรียนบ้านหลุบคา 57
8 14.04
5 8.77
1 1.75
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
87  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 49
4 8.16
4 8.16
2 4.08
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
88  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 103
0 0.00
8 7.77
5 4.85
12 11.65
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
89  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 58
3 5.17
3 5.17
5 8.62
3 5.17
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
90  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404
24 5.94
24 5.94
47 11.63
1 0.25
0 0.00
308 76.24
96 23.76%
91  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 76
13 17.11
0 0.00
4 5.26
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
92  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
0 0.00
6 8.82
8 11.76
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
93  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
8 7.21
4 3.60
7 6.31
7 6.31
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
94  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 120
6 5.00
4 3.33
5 4.17
4 3.33
9 7.50
92 76.67
28 23.33%
95  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 91
11 12.09
3 3.30
3 3.30
2 2.20
2 2.20
70 76.92
21 23.08%
96  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 144
19 13.19
7 4.86
5 3.47
2 1.39
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
97  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 102
5 4.90
7 6.86
4 3.92
5 4.90
2 1.96
79 77.45
23 22.55%
98  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 67
3 4.48
1 1.49
5 7.46
3 4.48
3 4.48
52 77.61
15 22.39%
99  โรงเรียนบ้านโคกกุง 220
41 18.64
0 0.00
6 2.73
2 0.91
0 0.00
171 77.73
49 22.27%
100  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 36
5 13.89
0 0.00
0 0.00
1 2.78
2 5.56
28 77.78
8 22.22%
101  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
14 7.73
6 3.31
18 9.94
1 0.55
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
102  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
3 4.29
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
103  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
5 8.93
6 10.71
0 0.00
1 1.79
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
104  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
2 4.26
1 2.13
5 10.64
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
105  โรงเรียนบ้านโคกงาม 66
7 10.61
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
106  โรงเรียนบ้านนายม 104
5 4.81
4 3.85
4 3.85
5 4.81
4 3.85
82 78.85
22 21.15%
107  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
3 3.13
8 8.33
9 9.38
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
108  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
1 1.89
2 3.77
6 11.32
0 0.00
2 3.77
42 79.25
11 20.75%
109  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
5 5.15
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
77 79.38
20 20.62%
110  โรงเรียนบ้านขามป้อม 131
5 3.82
7 5.34
10 7.63
5 3.82
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
111  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
112  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 51
6 11.76
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
114  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
2 2.94
3 4.41
3 4.41
4 5.88
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
115  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 207
5 2.42
11 5.31
20 9.66
3 1.45
0 0.00
168 81.16
39 18.84%
116  โรงเรียนบ้านสีปลาด 101
11 10.89
4 3.96
3 2.97
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
117  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 161
7 4.35
2 1.24
20 12.42
0 0.00
1 0.62
131 81.37
30 18.63%
118  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 86
5 5.81
4 4.65
6 6.98
1 1.16
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
119  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
10 5.99
2 1.20
17 10.18
2 1.20
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
120  โรงเรียนบ้านหนองแซง 189
11 5.82
1 0.53
23 12.17
0 0.00
0 0.00
154 81.48
35 18.52%
121  โรงเรียนศาลาสามัคคี 146
2 1.37
8 5.48
16 10.96
0 0.00
1 0.68
119 81.51
27 18.49%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
5 3.55
6 4.26
14 9.93
1 0.71
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
123  โรงเรียนบ้านหินลาด 49
3 6.12
3 6.12
2 4.08
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
124  โรงเรียนบ้านโนนข่า 60
6 10.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
125  โรงเรียนบ้านมอญ 105
13 12.38
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
126  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 72
2 2.78
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
127  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 67
2 2.99
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
128  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 246
14 5.69
10 4.07
9 3.66
3 1.22
8 3.25
202 82.11
44 17.89%
129  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
2 3.57
1 1.79
1 1.79
3 5.36
3 5.36
46 82.14
10 17.86%
130  โรงเรียนบ้านเขวา 73
7 9.59
1 1.37
3 4.11
1 1.37
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
131  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 124
10 8.06
2 1.61
8 6.45
2 1.61
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
132  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
6 11.76
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
133  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 109
8 7.34
4 3.67
6 5.50
1 0.92
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
134  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
3 4.35
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
135  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 231
13 5.63
5 2.16
22 9.52
0 0.00
0 0.00
191 82.68
40 17.32%
136  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 128
6 4.69
4 3.13
12 9.38
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
137  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 134
0 0.00
8 5.97
4 2.99
1 0.75
10 7.46
111 82.84
23 17.16%
138  โรงเรียนบ้านธาตุ 175
10 5.71
0 0.00
15 8.57
5 2.86
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
139  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
2 5.71
1 2.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
140  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
141  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 123
7 5.69
5 4.07
6 4.88
2 1.63
1 0.81
102 82.93
21 17.07%
142  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
143  โรงเรียนบ้านกลาง 71
8 11.27
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
144  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 154
6 3.90
8 5.19
7 4.55
5 3.25
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
145  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
146  โรงเรียนบ้านนาบัว 85
0 0.00
8 9.41
6 7.06
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
147  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 79
11 13.92
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
148  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 119
3 2.52
8 6.72
6 5.04
0 0.00
2 1.68
100 84.03
19 15.97%
149  โรงเรียนบ้านดงบัง 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
150  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 45
4 8.89
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
151  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 187
5 2.67
4 2.14
19 10.16
1 0.53
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
152  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.61
6 3.87
131 84.52
24 15.48%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 182
15 8.24
0 0.00
13 7.14
0 0.00
0 0.00
154 84.62
28 15.38%
154  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
155  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
10 3.62
2 0.72
20 7.25
9 3.26
1 0.36
234 84.78
42 15.22%
156  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
4 5.06
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
157  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
8 7.14
3 2.68
6 5.36
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
158  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 66
1 1.52
3 4.55
5 7.58
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
159  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 87
8 9.20
4 4.60
1 1.15
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
160  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
16 6.78
0 0.00
0 0.00
19 8.05
0 0.00
201 85.17
35 14.83%
161  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
162  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
163  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
164  โรงเรียนบ้านคลองบอน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
165  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
166  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 90
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 35
0 0.00
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
168  โรงเรียนบ้านม่วง 133
4 3.01
4 3.01
4 3.01
3 2.26
4 3.01
114 85.71
19 14.29%
169  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
1 0.95
1 0.95
1 0.95
12 11.43
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
170  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
1 1.30
3 3.90
1 1.30
6 7.79
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
171  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
4 2.47
6 3.70
12 7.41
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 184
8 4.35
9 4.89
5 2.72
4 2.17
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
173  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 185
10 5.41
5 2.70
6 3.24
0 0.00
5 2.70
159 85.95
26 14.05%
174  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
3 3.23
1 1.08
3 3.23
3 3.23
3 3.23
80 86.02
13 13.98%
175  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 175
7 4.00
4 2.29
10 5.71
3 1.71
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
176  โรงเรียนบ้านดงเมย 73
5 6.85
2 2.74
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
177  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 103
7 6.80
3 2.91
1 0.97
2 1.94
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
178  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 83
4 4.82
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
179  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
180  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
0 0.00
1 1.01
1 1.01
1 1.01
10 10.10
86 86.87
13 13.13%
181  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
182  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
183  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 118
1 0.85
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
184  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
0 0.00
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
0 0.00
1 0.77
10 7.69
1 0.77
4 3.08
114 87.69
16 12.31%
186  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 197
2 1.02
2 1.02
16 8.12
3 1.52
1 0.51
173 87.82
24 12.18%
187  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 66
0 0.00
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
188  โรงเรียนบ้านวังหิน 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
189  โรงเรียนบ้านโนนชาด 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
190  โรงเรียนบ้านโปร่ง 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
191  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 89
2 2.25
0 0.00
6 6.74
2 2.25
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
192  โรงเรียนบ้านห้างสูง 90
3 3.33
1 1.11
4 4.44
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
193  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 153
2 1.31
0 0.00
14 9.15
1 0.65
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
194  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
195  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 117
4 3.42
2 1.71
7 5.98
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
196  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 118
7 5.93
4 3.39
2 1.69
0 0.00
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
197  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
198  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
199  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
200  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
201  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
202  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 260
6 2.31
8 3.08
11 4.23
0 0.00
0 0.00
235 90.38
25 9.62%
203  โรงเรียนบ้านเมืองคง 110
4 3.64
0 0.00
5 4.55
1 0.91
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
204  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
4 2.58
0 0.00
10 6.45
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
205  โรงเรียนบ้านระหัด 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
206  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
207  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
208  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 163
5 3.07
1 0.61
7 4.29
1 0.61
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
209  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 109
2 1.83
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
210  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 126
0 0.00
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
211  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 391
9 2.30
4 1.02
18 4.60
0 0.00
0 0.00
360 92.07
31 7.93%
212  โรงเรียนบ้านหนองคัน 190
5 2.63
1 0.53
9 4.74
0 0.00
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
213  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
1 1.12
2 2.25
2 2.25
2 2.25
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
214  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
215  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
216  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 116
0 0.00
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
217  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 66
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
2 3.03
61 92.42
5 7.58%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
8 2.96
0 0.00
12 4.44
0 0.00
0 0.00
250 92.59
20 7.41%
219  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
220  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
3 4.41
63 92.65
5 7.35%
221  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
5 4.07
4 3.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
222  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 82
2 2.44
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
223  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
224  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
4 1.83
6 2.74
2 0.91
3 1.37
1 0.46
203 92.69
16 7.31%
225  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
226  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 94
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
4 4.26
88 93.62
6 6.38%
227  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
228  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
229  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
230  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 187
5 2.67
0 0.00
6 3.21
0 0.00
0 0.00
176 94.12
11 5.88%
231  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 106
3 2.83
2 1.89
1 0.94
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
232  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 179
1 0.56
0 0.00
8 4.47
1 0.56
0 0.00
169 94.41
10 5.59%
233  โรงเรียนบ้านดงใต้ 55
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
234  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
235  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 110
2 1.82
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
236  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 115
1 0.87
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
237  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
5 2.16
5 2.16
2 0.87
0 0.00
0 0.00
219 94.81
12 5.19%
238  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
239  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 80
1 1.25
0 0.00
1 1.25
1 1.25
1 1.25
76 95.00
4 5.00%
240  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
241  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
2 1.00
1 0.50
6 2.99
0 0.00
1 0.50
191 95.02
10 4.98%
242  โรงเรียนบ้านนาแก 323
3 0.93
3 0.93
4 1.24
4 1.24
2 0.62
307 95.05
16 4.95%
243  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
244  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
245  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
246  โรงเรียนบ้านโนนงาม 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
247  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
248  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 192
3 1.56
1 0.52
3 1.56
0 0.00
0 0.00
185 96.35
7 3.65%
249  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
2 1.38
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
250  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
251  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
252  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
6 2.14
0 0.00
0 0.00
273 97.15
8 2.85%
253  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.82
69 97.18
2 2.82%
254  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
255  โรงเรียนบ้านก่าน 146
0 0.00
1 0.68
2 1.37
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
256  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
257  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
0 0.00
1 0.87
1 0.87
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
258  โรงเรียนบ้านโนนโจด 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
259  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
168 98.82
2 1.18%
260  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 183
2 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 98.91
2 1.09%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านกุดแคน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,323 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,918 6.33
เตี้ย  1,217 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,471 8.15
ผอมและเตี้ย  782 2.58
อ้วนและเตี้ย  593 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,342 76.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,981 คน


23.02%


Powered By www.thaieducation.net