ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 262 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 262 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 41
8 19.51
6 14.63
8 19.51
13 31.71
6 14.63
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก 36
8 22.22
7 19.44
16 44.44
5 13.89
0 0.00
0 0.00
36 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสระแต้ 47
10 21.28
12 25.53
7 14.89
14 29.79
4 8.51
0 0.00
47 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี 52
5 9.62
14 26.92
8 15.38
16 30.77
9 17.31
0 0.00
52 100.00%
5  โรงเรียนบ้านเลิงทุ่ม 57
28 49.12
13 22.81
7 12.28
9 15.79
0 0.00
0 0.00
57 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 6
4 66.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
7  โรงเรียนบ้านลาด(ประชาราษฎร์บำรุง) 150
22 14.67
32 21.33
87 58.00
0 0.00
4 2.67
5 3.33
145 96.67%
8  โรงเรียนบ้านป่าว่าน 164
34 20.73
35 21.34
30 18.29
16 9.76
20 12.20
29 17.68
135 82.32%
9  โรงเรียนบ้านกุดหมากเห็บ 42
3 7.14
11 26.19
10 23.81
6 14.29
4 9.52
8 19.05
34 80.95%
10  โรงเรียนบ้านโปร่งสังข์ 36
12 33.33
0 0.00
7 19.44
0 0.00
8 22.22
9 25.00
27 75.00%
11  โรงเรียนบ้านดอนไก่เถื่อน 94
27 28.72
11 11.70
9 9.57
21 22.34
0 0.00
26 27.66
68 72.34%
12  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 23
13 56.52
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
7 30.43
16 69.57%
13  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(แก้งคร้อ) 302
38 12.58
30 9.93
44 14.57
12 3.97
74 24.50
104 34.44
198 65.56%
14  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 140
37 26.43
15 10.71
15 10.71
19 13.57
0 0.00
54 38.57
86 61.43%
15  โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ 65
20 30.77
12 18.46
5 7.69
2 3.08
0 0.00
26 40.00
39 60.00%
16  โรงเรียนบ้านโคกนกทา 51
9 17.65
4 7.84
10 19.61
2 3.92
5 9.80
21 41.18
30 58.82%
17  โรงเรียนบ้านสารจอด 170
50 29.41
18 10.59
14 8.24
13 7.65
4 2.35
71 41.76
99 58.24%
18  โรงเรียนบ้านพรมใต้พิทยาคาร 32
7 21.88
3 9.38
2 6.25
3 9.38
3 9.38
14 43.75
18 56.25%
19  โรงเรียนชุมชนห้วยยาง 243
9 3.70
26 10.70
18 7.41
35 14.40
44 18.11
111 45.68
132 54.32%
20  โรงเรียนบ้านโนนสลวย 34
5 14.71
6 17.65
3 8.82
3 8.82
1 2.94
16 47.06
18 52.94%
21  โรงเรียนบ้านกุดโคลน 64
4 6.25
2 3.13
17 26.56
2 3.13
8 12.50
31 48.44
33 51.56%
22  โรงเรียนบ้านคอนสาร 193
21 10.88
22 11.40
31 16.06
9 4.66
16 8.29
94 48.70
99 51.30%
23  โรงเรียนบ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 226
30 13.27
20 8.85
24 10.62
25 11.06
16 7.08
111 49.12
115 50.88%
24  โรงเรียนเนรมิตศึกษา 158
22 13.92
11 6.96
22 13.92
10 6.33
11 6.96
82 51.90
76 48.10%
25  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 36
9 25.00
3 8.33
3 8.33
1 2.78
1 2.78
19 52.78
17 47.22%
26  โรงเรียนสระโพนทอง 139
10 7.19
17 12.23
22 15.83
5 3.60
11 7.91
74 53.24
65 46.76%
27  โรงเรียนบ้านดอนอุดม 117
18 15.38
15 12.82
13 11.11
6 5.13
2 1.71
63 53.85
54 46.15%
28  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 31
2 6.45
2 6.45
4 12.90
2 6.45
4 12.90
17 54.84
14 45.16%
29  โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) 160
22 13.75
19 11.88
14 8.75
13 8.13
4 2.50
88 55.00
72 45.00%
30  โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ 162
24 14.81
9 5.56
23 14.20
5 3.09
11 6.79
90 55.56
72 44.44%
31  โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา 69
10 14.49
8 11.59
5 7.25
6 8.70
0 0.00
40 57.97
29 42.03%
32  โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว) 182
22 12.09
13 7.14
3 1.65
35 19.23
3 1.65
106 58.24
76 41.76%
33  โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย 139
6 4.32
2 1.44
48 34.53
2 1.44
0 0.00
81 58.27
58 41.73%
34  โรงเรียนบ้านกวางโจนโนนทอง 104
13 12.50
6 5.77
19 18.27
5 4.81
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
35  โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) 200
3 1.50
33 16.50
15 7.50
19 9.50
12 6.00
118 59.00
82 41.00%
36  โรงเรียนโคกสะอาดศึกษา 18
2 11.11
3 16.67
1 5.56
1 5.56
0 0.00
11 61.11
7 38.89%
37  โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) 206
6 2.91
13 6.31
38 18.45
5 2.43
17 8.25
127 61.65
79 38.35%
38  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก 127
15 11.81
16 12.60
8 6.30
4 3.15
5 3.94
79 62.20
48 37.80%
39  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(คอนสาร) 136
6 4.41
21 15.44
21 15.44
3 2.21
0 0.00
85 62.50
51 37.50%
40  โรงเรียนบ้านนาหัวแรด 51
9 17.65
5 9.80
4 7.84
1 1.96
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุง 227
37 16.30
9 3.96
32 14.10
0 0.00
6 2.64
143 63.00
84 37.00%
42  โรงเรียนบ้านกุดแดง 38
12 31.58
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
43  โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์ 41
8 19.51
2 4.88
4 9.76
0 0.00
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
44  โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ) 115
10 8.70
5 4.35
24 20.87
3 2.61
0 0.00
73 63.48
42 36.52%
45  โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) 128
18 14.06
13 10.16
5 3.91
10 7.81
0 0.00
82 64.06
46 35.94%
46  โรงเรียนภูมิวิทยา 1402
61 4.35
30 2.14
185 13.20
91 6.49
133 9.49
902 64.34
500 35.66%
47  โรงเรียนบ้านหนองปลา 165
10 6.06
7 4.24
37 22.42
3 1.82
0 0.00
108 65.45
57 34.55%
48  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 58
6 10.34
3 5.17
2 3.45
7 12.07
2 3.45
38 65.52
20 34.48%
49  โรงเรียนบ้านหนองแดงกุดจิก 61
10 16.39
3 4.92
6 9.84
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
50  โรงเรียนบ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา 96
5 5.21
14 14.58
12 12.50
1 1.04
0 0.00
64 66.67
32 33.33%
51  โรงเรียนหนองศาลาป่าชาดโนนตุ่น 167
16 9.58
8 4.79
10 5.99
9 5.39
12 7.19
112 67.07
55 32.93%
52  โรงเรียนบ้านหินลาดพัฒนา 67
7 10.45
5 7.46
3 4.48
5 7.46
2 2.99
45 67.16
22 32.84%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม 89
15 16.85
4 4.49
7 7.87
2 2.25
1 1.12
60 67.42
29 32.58%
54  โรงเรียนบ้านห้วยพลวง 72
17 23.61
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
55  โรงเรียนบ้านหนองคู 163
14 8.59
11 6.75
12 7.36
11 6.75
4 2.45
111 68.10
52 31.90%
56  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 63
3 4.76
1 1.59
11 17.46
5 7.94
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
57  โรงเรียนบ้านดงขีสะเดาหวาน 57
5 8.77
7 12.28
5 8.77
1 1.75
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
58  โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว 95
5 5.26
9 9.47
7 7.37
5 5.26
4 4.21
65 68.42
30 31.58%
59  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 121
2 1.65
17 14.05
17 14.05
2 1.65
0 0.00
83 68.60
38 31.40%
60  โรงเรียนบ้านหนองแกหนองโน 101
7 6.93
1 0.99
23 22.77
0 0.00
0 0.00
70 69.31
31 30.69%
61  โรงเรียนบ้านเหล่ากาดย่า 33
3 9.09
2 6.06
4 12.12
1 3.03
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
62  โรงเรียนบ้านเรือ 57
12 21.05
1 1.75
4 7.02
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
63  โรงเรียนศรีแก้งคร้อ 1141
102 8.94
58 5.08
166 14.55
6 0.53
0 0.00
809 70.90
332 29.10%
64  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน 73
4 5.48
7 9.59
8 10.96
1 1.37
1 1.37
52 71.23
21 28.77%
65  โรงเรียนบ้านห้วยไห 42
2 4.76
4 9.52
4 9.52
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
66  โรงเรียนบ้านดงกลาง 106
6 5.66
7 6.60
15 14.15
0 0.00
2 1.89
76 71.70
30 28.30%
67  โรงเรียนบ้านโคกไพรวัน 43
2 4.65
4 9.30
2 4.65
2 4.65
2 4.65
31 72.09
12 27.91%
68  โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 281
32 11.39
8 2.85
33 11.74
3 1.07
0 0.00
205 72.95
76 27.05%
69  โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ 121
7 5.79
3 2.48
18 14.88
2 1.65
2 1.65
89 73.55
32 26.45%
70  โรงเรียนบ้านโสกมะตูม 104
17 16.35
1 0.96
9 8.65
0 0.00
0 0.00
77 74.04
27 25.96%
71  โรงเรียนบ้านหนองไรไก่ 81
9 11.11
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
72  โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา 155
22 14.19
12 7.74
5 3.23
1 0.65
0 0.00
115 74.19
40 25.81%
73  โรงเรียนหัวนานคร 102
6 5.88
6 5.88
12 11.76
1 0.98
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
74  โรงเรียนบ้านดอนเตาเหล็ก 63
1 1.59
0 0.00
9 14.29
6 9.52
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
75  โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 520
39 7.50
17 3.27
71 13.65
2 0.38
2 0.38
389 74.81
131 25.19%
76  โรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล 151
24 15.89
10 6.62
4 2.65
0 0.00
0 0.00
113 74.83
38 25.17%
77  โรงเรียนบ้านดงพอง 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
78  โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่ม(ภูเขียว) 104
6 5.77
4 3.85
16 15.38
0 0.00
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
79  โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า 124
11 8.87
6 4.84
0 0.00
14 11.29
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองขาม(แก้งคร้อ) 24
1 4.17
2 8.33
2 8.33
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองรวก 92
6 6.52
3 3.26
11 11.96
0 0.00
3 3.26
69 75.00
23 25.00%
82  โรงเรียนโนนเสลาประสาทวิทย์ 108
13 12.04
6 5.56
6 5.56
1 0.93
1 0.93
81 75.00
27 25.00%
83  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา 105
12 11.43
1 0.95
12 11.43
1 0.95
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
84  โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) 162
11 6.79
14 8.64
13 8.02
2 1.23
0 0.00
122 75.31
40 24.69%
85  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล 61
4 6.56
1 1.64
10 16.39
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
86  โรงเรียนบ้านหลุบคา 57
8 14.04
5 8.77
1 1.75
0 0.00
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
87  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) 49
4 8.16
4 8.16
2 4.08
2 4.08
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
88  โรงเรียนบ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 103
0 0.00
8 7.77
5 4.85
12 11.65
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
89  โรงเรียนบ้านน้ำอุ่น 58
3 5.17
3 5.17
5 8.62
3 5.17
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
90  โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา) 404
24 5.94
24 5.94
47 11.63
1 0.25
0 0.00
308 76.24
96 23.76%
91  โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ 76
13 17.11
0 0.00
4 5.26
1 1.32
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
92  โรงเรียนบ้านหัวโสก 68
0 0.00
6 8.82
8 11.76
2 2.94
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
93  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 111
8 7.21
4 3.60
7 6.31
7 6.31
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
94  โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด 120
6 5.00
4 3.33
5 4.17
4 3.33
9 7.50
92 76.67
28 23.33%
95  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 91
11 12.09
3 3.30
3 3.30
2 2.20
2 2.20
70 76.92
21 23.08%
96  โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอด 144
19 13.19
7 4.86
5 3.47
2 1.39
0 0.00
111 77.08
33 22.92%
97  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 102
5 4.90
7 6.86
4 3.92
5 4.90
2 1.96
79 77.45
23 22.55%
98  โรงเรียนกุดยม(คุรุราษฎร์ไตรมิตร) 67
3 4.48
1 1.49
5 7.46
3 4.48
3 4.48
52 77.61
15 22.39%
99  โรงเรียนบ้านโคกกุง 220
41 18.64
0 0.00
6 2.73
2 0.91
0 0.00
171 77.73
49 22.27%
100  โรงเรียนบ้านหนองแฝก 36
5 13.89
0 0.00
0 0.00
1 2.78
2 5.56
28 77.78
8 22.22%
101  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ 181
14 7.73
6 3.31
18 9.94
1 0.55
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
102  โรงเรียนบ้านมูลกระบือ 70
3 4.29
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
103  โรงเรียนบ้านแก้งตาดไซ 56
5 8.93
6 10.71
0 0.00
1 1.79
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
104  โรงเรียนบ้านน้ำทิพย์ 47
2 4.26
1 2.13
5 10.64
2 4.26
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
105  โรงเรียนบ้านโคกงาม 66
7 10.61
2 3.03
5 7.58
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
106  โรงเรียนบ้านนายม 104
5 4.81
4 3.85
4 3.85
5 4.81
4 3.85
82 78.85
22 21.15%
107  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 96
3 3.13
8 8.33
9 9.38
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
108  โรงเรียนหนองเบนประภากร 53
1 1.89
2 3.77
6 11.32
0 0.00
2 3.77
42 79.25
11 20.75%
109  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง 97
5 5.15
4 4.12
9 9.28
0 0.00
2 2.06
77 79.38
20 20.62%
110  โรงเรียนบ้านขามป้อม 131
5 3.82
7 5.34
10 7.63
5 3.82
0 0.00
104 79.39
27 20.61%
111  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร) 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
3 5.56
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
112  โรงเรียนบ้านยางคำวิทยา 51
6 11.76
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
113  โรงเรียนบ้านหนองปอแดง 62
1 1.61
1 1.61
10 16.13
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
114  โรงเรียนบ้านตาดรินทอง 68
2 2.94
3 4.41
3 4.41
4 5.88
1 1.47
55 80.88
13 19.12%
115  โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา 207
5 2.42
11 5.31
20 9.66
3 1.45
0 0.00
168 81.16
39 18.84%
116  โรงเรียนบ้านสีปลาด 101
11 10.89
4 3.96
3 2.97
1 0.99
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
117  โรงเรียนบ้านข่าเชียงพิน 161
7 4.35
2 1.24
20 12.42
0 0.00
1 0.62
131 81.37
30 18.63%
118  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 86
5 5.81
4 4.65
6 6.98
1 1.16
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
119  โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา) 167
10 5.99
2 1.20
17 10.18
2 1.20
0 0.00
136 81.44
31 18.56%
120  โรงเรียนบ้านหนองแซง 189
11 5.82
1 0.53
23 12.17
0 0.00
0 0.00
154 81.48
35 18.52%
121  โรงเรียนศาลาสามัคคี 146
2 1.37
8 5.48
16 10.96
0 0.00
1 0.68
119 81.51
27 18.49%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา 141
5 3.55
6 4.26
14 9.93
1 0.71
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
123  โรงเรียนบ้านหินลาด 49
3 6.12
3 6.12
2 4.08
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
124  โรงเรียนบ้านโนนข่า 60
6 10.00
3 5.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
125  โรงเรียนบ้านมอญ 105
13 12.38
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
126  โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม 72
2 2.78
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
127  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 67
2 2.99
1 1.49
9 13.43
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
128  โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยา 246
14 5.69
10 4.07
9 3.66
3 1.22
8 3.25
202 82.11
44 17.89%
129  โรงเรียนบ้านหินรอยเมย 56
2 3.57
1 1.79
1 1.79
3 5.36
3 5.36
46 82.14
10 17.86%
130  โรงเรียนบ้านเขวา 73
7 9.59
1 1.37
3 4.11
1 1.37
1 1.37
60 82.19
13 17.81%
131  โรงเรียนบ้านหนองพีพ่วน 124
10 8.06
2 1.61
8 6.45
2 1.61
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
132  โรงเรียนบ้านดอนหัน 51
6 11.76
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
133  โรงเรียนบ้านโคกสูง-วังศิลา 109
8 7.34
4 3.67
6 5.50
1 0.92
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
134  โรงเรียนเพชรราษฎร์สามัคคี 69
3 4.35
3 4.35
3 4.35
3 4.35
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
135  โรงเรียนบ้านนาวงเดือน 231
13 5.63
5 2.16
22 9.52
0 0.00
0 0.00
191 82.68
40 17.32%
136  โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 128
6 4.69
4 3.13
12 9.38
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
137  โรงเรียนบ้านซำมูลนาก 134
0 0.00
8 5.97
4 2.99
1 0.75
10 7.46
111 82.84
23 17.16%
138  โรงเรียนบ้านธาตุ 175
10 5.71
0 0.00
15 8.57
5 2.86
0 0.00
145 82.86
30 17.14%
139  โรงเรียนบ้านหนองช้างเอก 35
2 5.71
1 2.86
1 2.86
2 5.71
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
140  โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
141  โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อ 123
7 5.69
5 4.07
6 4.88
2 1.63
1 0.81
102 82.93
21 17.07%
142  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วงาม 59
3 5.08
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
143  โรงเรียนบ้านกลาง 71
8 11.27
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
144  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 154
6 3.90
8 5.19
7 4.55
5 3.25
0 0.00
128 83.12
26 16.88%
145  โรงเรียนหนองมะเกลือบำรุงวิทย์ 72
6 8.33
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
146  โรงเรียนบ้านนาบัว 85
0 0.00
8 9.41
6 7.06
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
147  โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยา 79
11 13.92
0 0.00
2 2.53
0 0.00
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
148  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 119
3 2.52
8 6.72
6 5.04
0 0.00
2 1.68
100 84.03
19 15.97%
149  โรงเรียนบ้านดงบัง 44
2 4.55
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
150  โรงเรียนบ้านหลุบค่าย 45
4 8.89
0 0.00
2 4.44
0 0.00
1 2.22
38 84.44
7 15.56%
151  โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ 187
5 2.67
4 2.14
19 10.16
1 0.53
0 0.00
158 84.49
29 15.51%
152  โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) 155
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 11.61
6 3.87
131 84.52
24 15.48%
153  โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรสมบูรณ์) 182
15 8.24
0 0.00
13 7.14
0 0.00
0 0.00
154 84.62
28 15.38%
154  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 46
3 6.52
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
155  โรงเรียนเพชรราษฎร์บำรุง 276
10 3.62
2 0.72
20 7.25
9 3.26
1 0.36
234 84.78
42 15.22%
156  โรงเรียนบ้านสันติสุข (กฟผ.อุปถัมภ์) 79
4 5.06
0 0.00
8 10.13
0 0.00
0 0.00
67 84.81
12 15.19%
157  โรงเรียนบ้านท่าคร้อโนนศิลา 112
8 7.14
3 2.68
6 5.36
0 0.00
0 0.00
95 84.82
17 15.18%
158  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 66
1 1.52
3 4.55
5 7.58
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
159  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 87
8 9.20
4 4.60
1 1.15
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
160  โรงเรียนบ้านวังม่วง 236
16 6.78
0 0.00
0 0.00
19 8.05
0 0.00
201 85.17
35 14.83%
161  โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
162  โรงเรียนบ้านจมื่น 34
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
163  โรงเรียนบ้านหนองม่วงบำรุง 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
164  โรงเรียนบ้านคลองบอน 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
165  โรงเรียนบ้านดอนหันนาสวรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
6 14.63
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
166  โรงเรียนหนองเมยสามัคคี 90
6 6.67
7 7.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
167  โรงเรียนบ้านทุ่งคำหลวง 35
0 0.00
2 5.71
2 5.71
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
168  โรงเรียนบ้านม่วง 133
4 3.01
4 3.01
4 3.01
3 2.26
4 3.01
114 85.71
19 14.29%
169  โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) 105
1 0.95
1 0.95
1 0.95
12 11.43
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
170  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(แก้งคร้อง) 77
1 1.30
3 3.90
1 1.30
6 7.79
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
171  โรงเรียนบ้านนาสีดา 162
4 2.47
6 3.70
12 7.41
1 0.62
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านหัน 184
8 4.35
9 4.89
5 2.72
4 2.17
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
173  โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบ 185
10 5.41
5 2.70
6 3.24
0 0.00
5 2.70
159 85.95
26 14.05%
174  โรงเรียนบ้านโจดกลาง 93
3 3.23
1 1.08
3 3.23
3 3.23
3 3.23
80 86.02
13 13.98%
175  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 175
7 4.00
4 2.29
10 5.71
3 1.71
0 0.00
151 86.29
24 13.71%
176  โรงเรียนบ้านดงเมย 73
5 6.85
2 2.74
3 4.11
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
177  โรงเรียนบ้านหนองผักหลอด 103
7 6.80
3 2.91
1 0.97
2 1.94
1 0.97
89 86.41
14 13.59%
178  โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) 83
4 4.82
3 3.61
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
179  โรงเรียนบุปผาราม 68
3 4.41
3 4.41
3 4.41
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
180  โรงเรียนฉิมพลีมา 99
0 0.00
1 1.01
1 1.01
1 1.01
10 10.10
86 86.87
13 13.13%
181  โรงเรียนบ้านนาดี 69
0 0.00
0 0.00
9 13.04
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
182  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
183  โรงเรียนบ้านฝายพญานาค 118
1 0.85
2 1.69
12 10.17
0 0.00
0 0.00
103 87.29
15 12.71%
184  โรงเรียนบ้านโนนทอง 81
0 0.00
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) 130
0 0.00
1 0.77
10 7.69
1 0.77
4 3.08
114 87.69
16 12.31%
186  โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง 197
2 1.02
2 1.02
16 8.12
3 1.52
1 0.51
173 87.82
24 12.18%
187  โรงเรียนบ้านโนนหัวนา 66
0 0.00
1 1.52
7 10.61
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
188  โรงเรียนบ้านวังหิน 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
189  โรงเรียนบ้านโนนชาด 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
190  โรงเรียนบ้านโปร่ง 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
191  โรงเรียนบ้านห้วยยางดำ 89
2 2.25
0 0.00
6 6.74
2 2.25
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
192  โรงเรียนบ้านห้างสูง 90
3 3.33
1 1.11
4 4.44
2 2.22
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
193  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(บ้านแท่น) 153
2 1.31
0 0.00
14 9.15
1 0.65
0 0.00
136 88.89
17 11.11%
194  โรงเรียนบ้านโป่งดินดำ 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
195  โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนหอม 117
4 3.42
2 1.71
7 5.98
0 0.00
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
196  โรงเรียนบ้านโนนเขวา 118
7 5.93
4 3.39
2 1.69
0 0.00
0 0.00
105 88.98
13 11.02%
197  โรงเรียนบ้านถนนกลาง 73
3 4.11
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
198  โรงเรียนบ้านหนองคูวิทยาคม 37
0 0.00
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
199  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ภูเขียว) 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
200  โรงเรียนบ้านหนองแห้วปรางค์กู่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
201  โรงเรียนบ้านกุดหัวช้าง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
202  โรงเรียนบ้านกุดโง้งดงสวรรค์ 260
6 2.31
8 3.08
11 4.23
0 0.00
0 0.00
235 90.38
25 9.62%
203  โรงเรียนบ้านเมืองคง 110
4 3.64
0 0.00
5 4.55
1 0.91
0 0.00
100 90.91
10 9.09%
204  โรงเรียนชัยชุมพลวิทยา 155
4 2.58
0 0.00
10 6.45
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
205  โรงเรียนบ้านระหัด 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
206  โรงเรียนบ้านโนนหนองไฮ 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
1 2.94
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
207  โรงเรียนบ้านพีพวย 80
3 3.75
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
208  โรงเรียนบ้านดอนจำปา 163
5 3.07
1 0.61
7 4.29
1 0.61
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
209  โรงเรียนหนองพอกกองศรี 109
2 1.83
0 0.00
7 6.42
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
210  โรงเรียนบ้านนาเกาะ 126
0 0.00
0 0.00
10 7.94
0 0.00
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
211  โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน 391
9 2.30
4 1.02
18 4.60
0 0.00
0 0.00
360 92.07
31 7.93%
212  โรงเรียนบ้านหนองคัน 190
5 2.63
1 0.53
9 4.74
0 0.00
0 0.00
175 92.11
15 7.89%
213  โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง 89
1 1.12
2 2.25
2 2.25
2 2.25
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
214  โรงเรียนบ้านหนองบัว(บ้านแท่น) 89
4 4.49
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
215  โรงเรียนบ้านโป่งโพธิ์ 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
216  โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด 116
0 0.00
0 0.00
9 7.76
0 0.00
0 0.00
107 92.24
9 7.76%
217  โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ 66
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
2 3.03
61 92.42
5 7.58%
218  โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) 270
8 2.96
0 0.00
12 4.44
0 0.00
0 0.00
250 92.59
20 7.41%
219  โรงเรียนบ้านหนองปลามันหนองไร่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
220  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.94
3 4.41
63 92.65
5 7.35%
221  โรงเรียนบ้านฉนวน(เกษตรสมบูรณ์) 123
5 4.07
4 3.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
222  โรงเรียนหนองแต้วรวิทย์ 82
2 2.44
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
223  โรงเรียนโนนศิลาเหล่าเกษตร 41
1 2.44
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
224  โรงเรียนบ้านแดงสว่าง 219
4 1.83
6 2.74
2 0.91
3 1.37
1 0.46
203 92.69
16 7.31%
225  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
226  โรงเรียนบ้านสวนอ้อย 94
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
4 4.26
88 93.62
6 6.38%
227  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
45 93.75
3 6.25%
228  โรงเรียนบ้านโนนสาทร 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
229  โรงเรียนบ้านท่าทางเกวียน 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
230  โรงเรียนไตรมิตรพิทยา 187
5 2.67
0 0.00
6 3.21
0 0.00
0 0.00
176 94.12
11 5.88%
231  โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยา 106
3 2.83
2 1.89
1 0.94
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
232  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 179
1 0.56
0 0.00
8 4.47
1 0.56
0 0.00
169 94.41
10 5.59%
233  โรงเรียนบ้านดงใต้ 55
0 0.00
2 3.64
1 1.82
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
234  โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
235  โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 110
2 1.82
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
236  โรงเรียนบ้านภูดินหินกอง 115
1 0.87
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
109 94.78
6 5.22%
237  โรงเรียนบ้านท่ามะไฟหวาน 231
5 2.16
5 2.16
2 0.87
0 0.00
0 0.00
219 94.81
12 5.19%
238  โรงเรียนหว้านไพรสามัคคี 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
239  โรงเรียนบ้านตลุกหิน 80
1 1.25
0 0.00
1 1.25
1 1.25
1 1.25
76 95.00
4 5.00%
240  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด(บ้านแท่น) 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
241  โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า 201
2 1.00
1 0.50
6 2.99
0 0.00
1 0.50
191 95.02
10 4.98%
242  โรงเรียนบ้านนาแก 323
3 0.93
3 0.93
4 1.24
4 1.24
2 0.62
307 95.05
16 4.95%
243  โรงเรียนบ้านโนนดินแดง 62
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
244  โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
0 0.00
0 0.00
122 95.31
6 4.69%
245  โรงเรียนบ้านดอนขิงแคงเหล่าน้อย 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
246  โรงเรียนบ้านโนนงาม 94
1 1.06
0 0.00
3 3.19
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
247  โรงเรียนบ้านโนนคูณ(แก้งคร้อง) 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
248  โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 192
3 1.56
1 0.52
3 1.56
0 0.00
0 0.00
185 96.35
7 3.65%
249  โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว) 145
2 1.38
0 0.00
3 2.07
0 0.00
0 0.00
140 96.55
5 3.45%
250  โรงเรียนบ้านกุดจอก 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
251  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 168
0 0.00
0 0.00
5 2.98
0 0.00
0 0.00
163 97.02
5 2.98%
252  โรงเรียนสามสวนวิทยา 281
2 0.71
0 0.00
6 2.14
0 0.00
0 0.00
273 97.15
8 2.85%
253  โรงเรียนบ้านดอนเค็ง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.82
69 97.18
2 2.82%
254  โรงเรียนบ้านนกเขาทอง 73
0 0.00
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
71 97.26
2 2.74%
255  โรงเรียนบ้านก่าน 146
0 0.00
1 0.68
2 1.37
0 0.00
0 0.00
143 97.95
3 2.05%
256  โรงเรียนบ้านน้ำพุปางวัว 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04%
257  โรงเรียนบึงมะนาววิทยา 115
0 0.00
1 0.87
1 0.87
0 0.00
0 0.00
113 98.26
2 1.74%
258  โรงเรียนบ้านโนนโจด 71
0 0.00
0 0.00
1 1.41
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
259  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน 170
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.18
0 0.00
168 98.82
2 1.18%
260  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า 183
2 1.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
181 98.91
2 1.09%
261  โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
262  โรงเรียนบ้านกุดแคน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,323 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,918 6.33
เตี้ย  1,217 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,471 8.15
ผอมและเตี้ย  782 2.58
อ้วนและเตี้ย  593 1.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,342 76.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,981 คน


23.02%


Powered By www.thaieducation.net