ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ชัยนาท
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 163 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 163 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดโพธาราม 69
21 30.43
17 24.64
18 26.09
8 11.59
5 7.25
0 0.00
69 100.00%
2  โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม 72
17 23.61
19 26.39
18 25.00
4 5.56
13 18.06
1 1.39
71 98.61%
3  โรงเรียนบ้านรางจิก 55
11 20.00
6 10.91
10 18.18
11 20.00
9 16.36
8 14.55
47 85.45%
4  โรงเรียนวัดหัวตะพาน 33
10 30.30
7 21.21
5 15.15
0 0.00
6 18.18
5 15.15
28 84.85%
5  โรงเรียนวัดกรุณา 29
4 13.79
4 13.79
9 31.03
3 10.34
4 13.79
5 17.24
24 82.76%
6  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรพยา) 28
7 25.00
2 7.14
12 42.86
1 3.57
1 3.57
5 17.86
23 82.14%
7  โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 154
28 18.18
30 19.48
18 11.69
27 17.53
18 11.69
33 21.43
121 78.57%
8  โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 176
30 17.05
22 12.50
34 19.32
22 12.50
22 12.50
46 26.14
130 73.86%
9  โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) 118
12 10.17
16 13.56
30 25.42
10 8.47
17 14.41
33 27.97
85 72.03%
10  โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) 42
4 9.52
4 9.52
3 7.14
9 21.43
10 23.81
12 28.57
30 71.43%
11  โรงเรียนอนุบาลเนินขาม 199
37 18.59
13 6.53
46 23.12
6 3.02
31 15.58
66 33.17
133 66.83%
12  โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ 120
11 9.17
3 2.50
25 20.83
9 7.50
30 25.00
42 35.00
78 65.00%
13  โรงเรียนวัดหนองพังนาค 68
39 57.35
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
24 35.29
44 64.71%
14  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม 175
31 17.71
19 10.86
35 20.00
16 9.14
11 6.29
63 36.00
112 64.00%
15  โรงเรียนวัดโคกสุก 50
2 4.00
0 0.00
14 28.00
2 4.00
14 28.00
18 36.00
32 64.00%
16  โรงเรียนวัดดอนรังนก 101
60 59.41
0 0.00
3 2.97
0 0.00
1 0.99
37 36.63
64 63.37%
17  โรงเรียนบ้านคลองยาง 79
9 11.39
7 8.86
5 6.33
17 21.52
10 12.66
31 39.24
48 60.76%
18  โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี 66
2 3.03
8 12.12
16 24.24
7 10.61
6 9.09
27 40.91
39 59.09%
19  โรงเรียนวัดท่าแก้ว 70
7 10.00
3 4.29
16 22.86
3 4.29
12 17.14
29 41.43
41 58.57%
20  โรงเรียนวัดแหลมหว้า 139
18 12.95
15 10.79
25 17.99
9 6.47
14 10.07
58 41.73
81 58.27%
21  โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า 61
10 16.39
3 4.92
3 4.92
9 14.75
9 14.75
27 44.26
34 55.74%
22  โรงเรียนบ้านวังหัวเรือ 31
3 9.68
3 9.68
5 16.13
3 9.68
3 9.68
14 45.16
17 54.84%
23  โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า 66
6 9.09
8 12.12
17 25.76
3 4.55
2 3.03
30 45.45
36 54.55%
24  โรงเรียนวัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) 33
2 6.06
4 12.12
2 6.06
4 12.12
6 18.18
15 45.45
18 54.55%
25  โรงเรียนบ้านชัฏฝาง 177
20 11.30
16 9.04
25 14.12
10 5.65
25 14.12
81 45.76
96 54.24%
26  โรงเรียนวัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) 61
18 29.51
9 14.75
6 9.84
0 0.00
0 0.00
28 45.90
33 54.10%
27  โรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้ 123
13 10.57
11 8.94
31 25.20
6 4.88
5 4.07
57 46.34
66 53.66%
28  โรงเรียนบ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) 110
15 13.64
23 20.91
13 11.82
8 7.27
0 0.00
51 46.36
59 53.64%
29  โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท 189
18 9.52
12 6.35
43 22.75
7 3.70
21 11.11
88 46.56
101 53.44%
30  โรงเรียนวัดหัวเด่น 131
22 16.79
6 4.58
41 31.30
0 0.00
0 0.00
62 47.33
69 52.67%
31  โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ 178
12 6.74
3 1.69
77 43.26
0 0.00
0 0.00
86 48.31
92 51.69%
32  โรงเรียนบ้านหนองยาง 153
23 15.03
15 9.80
22 14.38
11 7.19
7 4.58
75 49.02
78 50.98%
33  โรงเรียนวัดโพธิมงคล 62
7 11.29
5 8.06
16 25.81
3 4.84
0 0.00
31 50.00
31 50.00%
34  โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา 147
20 13.61
21 14.29
20 13.61
12 8.16
0 0.00
74 50.34
73 49.66%
35  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 214
36 16.82
5 2.34
36 16.82
16 7.48
13 6.07
108 50.47
106 49.53%
36  โรงเรียนวัดเขาแก้ว 69
2 2.90
0 0.00
15 21.74
2 2.90
15 21.74
35 50.72
34 49.28%
37  โรงเรียนวัดวงเดือน 109
15 13.76
6 5.50
16 14.68
9 8.26
6 5.50
57 52.29
52 47.71%
38  โรงเรียนวัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 77
11 14.29
11 14.29
4 5.19
10 12.99
0 0.00
41 53.25
36 46.75%
39  โรงเรียนบ้านหนองต่อ 110
10 9.09
18 16.36
15 13.64
7 6.36
0 0.00
60 54.55
50 45.45%
40  โรงเรียนวัดถ้ำเข้ 11
1 9.09
1 9.09
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
41  โรงเรียนวัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) 117
11 9.40
12 10.26
23 19.66
7 5.98
0 0.00
64 54.70
53 45.30%
42  โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ 237
8 3.38
15 6.33
33 13.92
27 11.39
24 10.13
130 54.85
107 45.15%
43  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 118
7 5.93
23 19.49
14 11.86
9 7.63
0 0.00
65 55.08
53 44.92%
44  โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) 29
4 13.79
5 17.24
1 3.45
1 3.45
2 6.90
16 55.17
13 44.83%
45  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท 2448
52 2.12
91 3.72
352 14.38
240 9.80
352 14.38
1361 55.60
1087 44.40%
46  โรงเรียนวัดฝาง 124
9 7.26
0 0.00
43 34.68
2 1.61
0 0.00
70 56.45
54 43.55%
47  โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม 23
1 4.35
1 4.35
5 21.74
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
48  โรงเรียนบ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) 136
15 11.03
9 6.62
20 14.71
7 5.15
8 5.88
77 56.62
59 43.38%
49  โรงเรียนวัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) 30
2 6.67
3 10.00
5 16.67
3 10.00
0 0.00
17 56.67
13 43.33%
50  โรงเรียนวัดโคกหมู 91
5 5.49
4 4.40
27 29.67
1 1.10
2 2.20
52 57.14
39 42.86%
51  โรงเรียนวัดหนองตาตน 85
4 4.71
4 4.71
9 10.59
8 9.41
11 12.94
49 57.65
36 42.35%
52  โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ 122
4 3.28
5 4.10
26 21.31
1 0.82
15 12.30
71 58.20
51 41.80%
53  โรงเรียนวัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) 139
7 5.04
1 0.72
26 18.71
7 5.04
17 12.23
81 58.27
58 41.73%
54  โรงเรียนวัดหนองน้อย 36
1 2.78
1 2.78
7 19.44
1 2.78
5 13.89
21 58.33
15 41.67%
55  โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา 41
6 14.63
2 4.88
9 21.95
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
56  โรงเรียนวัดท่ากระแส 56
2 3.57
0 0.00
16 28.57
2 3.57
3 5.36
33 58.93
23 41.07%
57  โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) 132
11 8.33
10 7.58
27 20.45
6 4.55
0 0.00
78 59.09
54 40.91%
58  โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 81
8 9.88
5 6.17
19 23.46
1 1.23
0 0.00
48 59.26
33 40.74%
59  โรงเรียนท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) 79
10 12.66
3 3.80
15 18.99
3 3.80
1 1.27
47 59.49
32 40.51%
60  โรงเรียนอนุบาลสรรพยา 217
11 5.07
21 9.68
37 17.05
15 6.91
2 0.92
131 60.37
86 39.63%
61  โรงเรียนวัดดอนตะไล้ 61
6 9.84
4 6.56
11 18.03
3 4.92
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
62  โรงเรียนวัดจั่นเจริญศรี 108
7 6.48
8 7.41
27 25.00
0 0.00
0 0.00
66 61.11
42 38.89%
63  โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง 62
4 6.45
4 6.45
5 8.06
6 9.68
5 8.06
38 61.29
24 38.71%
64  โรงเรียนลัดดาประชาสรรค์ 73
6 8.22
1 1.37
8 10.96
6 8.22
7 9.59
45 61.64
28 38.36%
65  โรงเรียนวัดคลองงิ้ว 81
3 3.70
5 6.17
5 6.17
8 9.88
10 12.35
50 61.73
31 38.27%
66  โรงเรียนวัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) 83
8 9.64
4 4.82
12 14.46
4 4.82
3 3.61
52 62.65
31 37.35%
67  โรงเรียนวัดโฆสิตาราม 102
9 8.82
5 4.90
24 23.53
0 0.00
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
68  โรงเรียนวัดมะปราง 97
11 11.34
8 8.25
16 16.49
1 1.03
0 0.00
61 62.89
36 37.11%
69  โรงเรียนวัดหอระฆัง 54
1 1.85
2 3.70
17 31.48
0 0.00
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
70  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) 155
7 4.52
7 4.52
11 7.10
14 9.03
18 11.61
98 63.23
57 36.77%
71  โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี) 120
4 3.33
3 2.50
16 13.33
6 5.00
15 12.50
76 63.33
44 36.67%
72  โรงเรียนวัดบ้านหนอง 96
5 5.21
7 7.29
15 15.63
0 0.00
8 8.33
61 63.54
35 36.46%
73  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 138
5 3.62
9 6.52
6 4.35
14 10.14
15 10.87
89 64.49
49 35.51%
74  โรงเรียนวัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) 130
4 3.08
6 4.62
10 7.69
10 7.69
16 12.31
84 64.62
46 35.38%
75  โรงเรียนบ้านหนองแค 131
6 4.58
6 4.58
31 23.66
3 2.29
0 0.00
85 64.89
46 35.11%
76  โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ 84
12 14.29
0 0.00
14 16.67
3 3.57
0 0.00
55 65.48
29 34.52%
77  โรงเรียนวัดอรัญญวาสี 70
10 14.29
6 8.57
7 10.00
1 1.43
0 0.00
46 65.71
24 34.29%
78  โรงเรียนวัดหัวหว้า 83
11 13.25
6 7.23
11 13.25
0 0.00
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
79  โรงเรียนบ้านเก่า 42
5 11.90
0 0.00
9 21.43
0 0.00
0 0.00
28 66.67
14 33.33%
80  โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง) 30
1 3.33
0 0.00
9 30.00
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
81  โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) 155
4 2.58
6 3.87
30 19.35
11 7.10
0 0.00
104 67.10
51 32.90%
82  โรงเรียนวัดศรีวิชัย 140
14 10.00
16 11.43
11 7.86
4 2.86
0 0.00
95 67.86
45 32.14%
83  โรงเรียนวัดคลองเกษม 92
15 16.30
1 1.09
0 0.00
0 0.00
13 14.13
63 68.48
29 31.52%
84  โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด 29
3 10.34
2 6.90
3 10.34
1 3.45
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
85  โรงเรียนบ้านดอนกะโดน 69
3 4.35
10 14.49
7 10.14
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
86  โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) 147
10 6.80
9 6.12
18 12.24
7 4.76
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
87  โรงเรียนวัดเนินถ่าน 54
1 1.85
2 3.70
13 24.07
0 0.00
0 0.00
38 70.37
16 29.63%
88  โรงเรียนอนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) 792
18 2.27
18 2.27
159 20.08
39 4.92
0 0.00
558 70.45
234 29.55%
89  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม 359
10 2.79
11 3.06
37 10.31
15 4.18
33 9.19
253 70.47
106 29.53%
90  โรงเรียนวัดสระไม้แดง 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
1 5.88
12 70.59
5 29.41%
91  โรงเรียนวัดสระดู่ 161
14 8.70
8 4.97
21 13.04
4 2.48
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
92  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 56
2 3.57
0 0.00
12 21.43
2 3.57
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
93  โรงเรียนบ้านหนองแจง 91
7 7.69
9 9.89
10 10.99
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
94  โรงเรียนวัดหนองแขม 98
9 9.18
4 4.08
9 9.18
6 6.12
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
95  โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม 194
8 4.12
6 3.09
39 20.10
2 1.03
0 0.00
139 71.65
55 28.35%
96  โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) 127
7 5.51
4 3.15
24 18.90
0 0.00
0 0.00
92 72.44
35 27.56%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 91
10 10.99
2 2.20
12 13.19
1 1.10
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
98  โรงเรียนวัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) 99
13 13.13
1 1.01
9 9.09
4 4.04
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
99  โรงเรียนวัดทองนพคุณ 26
3 11.54
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
100  โรงเรียนวัดคลองธรรม 64
1 1.56
3 4.69
13 20.31
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
101  โรงเรียนวัดพรหมวิหาร 120
11 9.17
1 0.83
19 15.83
0 0.00
0 0.00
89 74.17
31 25.83%
102  โรงเรียนวัดท่า 105
11 10.48
9 8.57
7 6.67
0 0.00
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
103  โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 149
6 4.03
5 3.36
9 6.04
11 7.38
7 4.70
111 74.50
38 25.50%
104  โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน 40
4 10.00
1 2.50
3 7.50
1 2.50
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
105  โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ 118
4 3.39
8 6.78
11 9.32
6 5.08
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
106  โรงเรียนวัดดอนตาล 66
4 6.06
0 0.00
4 6.06
4 6.06
4 6.06
50 75.76
16 24.24%
107  โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) 51
3 5.88
2 3.92
4 7.84
1 1.96
2 3.92
39 76.47
12 23.53%
108  โรงเรียนวัดจันทน์ 81
6 7.41
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
109  โรงเรียนวัดธรรมามูล 47
4 8.51
2 4.26
3 6.38
1 2.13
1 2.13
36 76.60
11 23.40%
110  โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) 185
14 7.57
0 0.00
29 15.68
0 0.00
0 0.00
142 76.76
43 23.24%
111  โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง 117
3 2.56
3 2.56
10 8.55
0 0.00
11 9.40
90 76.92
27 23.08%
112  โรงเรียนวัดคลองบุญ 126
2 1.59
0 0.00
15 11.90
0 0.00
12 9.52
97 76.98
29 23.02%
113  โรงเรียนวัดสระเนินพระราม 49
1 2.04
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
114  โรงเรียนวัดธรรมิกาวาส 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
115  โรงเรียนวัดสนามชัย 81
3 3.70
0 0.00
6 7.41
3 3.70
6 7.41
63 77.78
18 22.22%
116  โรงเรียนวัดพระแก้ว 59
5 8.47
0 0.00
7 11.86
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
117  โรงเรียนเทพรัตน์ 178
7 3.93
14 7.87
16 8.99
2 1.12
0 0.00
139 78.09
39 21.91%
118  โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม 64
5 7.81
5 7.81
4 6.25
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
119  โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี 605
24 3.97
37 6.12
24 3.97
24 3.97
19 3.14
477 78.84
128 21.16%
120  โรงเรียนบ้านหัวถนน 87
7 8.05
2 2.30
7 8.05
2 2.30
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
121  โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ 184
13 7.07
8 4.35
17 9.24
0 0.00
0 0.00
146 79.35
38 20.65%
122  โรงเรียนพระยาตาก 79
7 8.86
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
123  โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ 45
2 4.44
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
124  โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) 227
3 1.32
3 1.32
37 16.30
2 0.88
0 0.00
182 80.18
45 19.82%
125  โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 178
14 7.87
4 2.25
12 6.74
4 2.25
1 0.56
143 80.34
35 19.66%
126  โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย 164
3 1.83
6 3.66
20 12.20
3 1.83
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
127  โรงเรียนวัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) 113
0 0.00
4 3.54
9 7.96
8 7.08
1 0.88
91 80.53
22 19.47%
128  โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ 36
2 5.56
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
129  โรงเรียนวัดหาดอาษา 37
3 8.11
0 0.00
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
130  โรงเรียนวัดโรงวัว 123
13 10.57
10 8.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
131  โรงเรียนวัดนางลือ 145
6 4.14
10 6.90
9 6.21
1 0.69
1 0.69
118 81.38
27 18.62%
132  โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน 130
8 6.15
4 3.08
10 7.69
1 0.77
0 0.00
107 82.31
23 17.69%
133  โรงเรียนวัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) 95
2 2.11
5 5.26
8 8.42
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
134  โรงเรียนวัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) 79
5 6.33
3 3.80
1 1.27
3 3.80
1 1.27
66 83.54
13 16.46%
135  โรงเรียนวัดเขาดิน(วันครู2502) 68
1 1.47
4 5.88
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
136  โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
137  โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) 150
0 0.00
0 0.00
24 16.00
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
138  โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
2 2.82
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
139  โรงเรียนวัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร 165
12 7.27
4 2.42
7 4.24
2 1.21
0 0.00
140 84.85
25 15.15%
140  โรงเรียนวัดวังหมัน 156
6 3.85
5 3.21
9 5.77
2 1.28
0 0.00
134 85.90
22 14.10%
141  โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์ 101
3 2.97
1 0.99
8 7.92
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
142  โรงเรียนวัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) 152
4 2.63
4 2.63
12 7.89
1 0.66
0 0.00
131 86.18
21 13.82%
143  โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ 58
2 3.45
3 5.17
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
144  โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน 172
2 1.16
12 6.98
9 5.23
0 0.00
0 0.00
149 86.63
23 13.37%
145  โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) 123
3 2.44
3 2.44
9 7.32
1 0.81
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
146  โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
147  โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4) 42
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
148  โรงเรียนวัดพร้าว 51
2 3.92
3 5.88
1 1.96
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
149  โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ 71
2 2.82
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
150  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำรองราษฎร์อุปภัมภ์) 55
1 1.82
0 0.00
4 7.27
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
151  โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง 92
0 0.00
0 0.00
7 7.61
3 3.26
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
152  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) 89
5 5.62
1 1.12
2 2.25
1 1.12
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
153  โรงเรียนวัดหนองจิก 65
3 4.62
2 3.08
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
154  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 82
4 4.88
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
155  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 93
3 3.23
0 0.00
3 3.23
1 1.08
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
156  โรงเรียนวัดวิจิตรังสิตาราม 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
2 3.64
51 92.73
4 7.27%
157  โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
158  โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
159  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 149
1 0.67
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
145 97.32
4 2.68%
161  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนวัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,380 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,351 6.97
เตี้ย  991 5.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,652 13.68
ผอมและเตี้ย  898 4.63
อ้วนและเตี้ย  1,004 5.18
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,484 64.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,896 คน


35.58%


Powered By www.thaieducation.net